Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Ottův alocník nučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the worlďs books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was nevěr subjcct 

to copyright oř whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge thaťs often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition oř other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this projcct and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps rcaders 
discovcr the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through thc full icxi of this book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


>«r  ' 


Vh^ 


•r* "1 


^•, 


^í 


r 


K 


,k<' 


I" 


^ í.  .-''^' ^'V   *^'' 

-^í.'- >^"*^-^'' 


::) 


t-^ 


<<   r 


» 


SŤ  f 


" -ML   >%:^-    li- 


■> 


kX 


'y 


Y^^<^Á 


'^-,-'< 


^■;^Mi"w 


í — » 


A 


^Oc 


-^ 


r^ 


■i // 


/ 


» « 


■ 

I 


I 


ZNAKY ZEMI KORUNY CESKE. 
I. 


1. štít sv.Václavský (domnil; mak kniiit Ciských) 2. Znak krála Ceskýdi «iku XIV. 

PŘÍLOHA K DTTOVU NAUČHÉMU SLOVNÍKU 


•  í' .   '  , 


pAíl 


ZNAKY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ. 


3. Znak markrabstvi Moravského .^t-Znak Morni Lu!Íce..5,Znak Dolní Lužice.. 

e.Znak kniiectvi SleMkého , 


rtilOHA K onoVU NAUÍHÍMU SlOVNÍKU. 


4 


OTTŮV 


u 


SLOVNÍK NAUČNÝ 


ILLUSTRÓVANÁ 


ENCYKLOP.EDIE OBECNÝCH VĚDOMOSTI 


PRVNÍ DIL. 


A — Alpy. 


S 15 PŘÍLOHAMI A 174 VYOBRAZENÍMI V TEXTU. 


1888. 
VYDAVATEL A NAKLADATEL J. OTTO V PRAZE. 

TISKEM vlastní KNIHTJSKÁRNY. 


VEŠKERÁ PRÁVA SE VYHRAZUjL 


PŘEDMLUVA. 


Qui scit, ubi sit scientia, 
habenti est proximus. 

1 oklad lidských vědomostí rozhojnil se postupem času a zvláště v na- 
šem století tak úžasně, ze nelze ho obsáhnouti ani duchu nejmohutnějšímu. 
I nastává tedy potřeba, aby se jádro všech vědomostí těchto vybralo a upra- 
vilo způsobem, který by je pohodlně činil přístupným každému. Jdeť právě 
o to, aby se vědělo ve všech případech, jakmile se hledá poučení jakékoli, 
kde se nejrychleji nalezne. Neb, kdo ví, kde může se poučiti, jest již poučen, 
nebo jak latinsky praví staré tvrzení: »Qui scit, ubi sit scientia, habenti est 
proximus «. 

Že jest potřeba takové pokladnice vědomostí lidských, jak by asi Ko- 
menský se vyjádřil, dokazuje nejlépe úspěch, jakýž měla pověstná encyklo- 
paedie francouzská, obrovská encyklopaedie německá, posud jmény Ersch 
a Gruber provázená, a výtečná encyklopaedie americká a mn. j., k nimž 
se řadí četné tak zvané slovnfky konversačnf i s Českým Slovníkem 
Naučným. 

Národ, kterýž dovede samostatně si poříditi a všeobecné potřebě po- 
dati výbor všech vědomostí lidských, národ takový dokazuje co nejjasněji, že 
se již zmocnil celého pokladu vědeckého, od staletí nastřádaného, a osvěd- 
čuje co nejzřejměji, že patří mezi národy kulturní, na výši moderní vzděla- 
nosti stojící. 

Vydávati Slovnfk Naučný neboli encyklopaedii vSech vědomosti lid- 
ských není tedy pouhým podnikem knihkupeckým, nýbrž nejvýznačnějším 
projevem národní pokročilosti na dráze všeobecné vzdělanosti, národním vý- 
razem dosažené dospělosti kulturní, nejvšeobecnějším činem osvíceného ducha 
národního. 

Proto snaha redakce i nakladatelství k tomu se nese, aby Ottův Slov- 
ník Naučný stoje na výši naší doby pokročilé podával výsledky vědeckého 
badání a všestranného tohoto pokroku ve formě lahodné, i širšímu obecen- 
stvu přístupné.  Při  tom  všem  přihlíží  se  především  a  dostatečnou měrou 

k vécem slovanským vůbec a k naším českým vécem zvláště. 

Že abecední uspořádání látky rozdrobené na četné, hesly opatřené články 
nejvíce usnadňuje hledání, jest věcí všeobecně již ode dávna uznanou. Tento 
pořádek zaveden tedy i ve slovníku našem. 


A že v naší době čím dále tím více přicházejí ku platnosti snahy Ko- 
menského po názornosti, i této uznané potřebě věnována v naší encyklo- 
paedii illustrované pozornost co možná největší. Bude tedy národní dílo toto 
i výkresy všeho druhu, diagrammyi obrazy a mapami hojně opatřeno, jakož 
se zajisté dostatečně již ukazuje v ukončeném tomto svazku četnými illustra- 
cemi nejrozmanitějšími. 

I jsme pevně přesvědčeni, že tímto zřízením staví se Ottův Slovník 
Naučný důstojně po bok všem podobným podnikům jiných národů sebe vět- 
ších, hlavně pak, že se aspoň rovná nejnovějším německým slovníkům kon- 
versačním, jichž se dosud u nás i v rodinách ryze českých hojně odebíralo 
a bohužel! ještě odebírá. 

Aby konečně nová, abecední a illustrovaná encyklopaedie tato, což jest 
věcí nejdůležitější, byla výtvorem národním v nejvlastnějším toho slova smyslu, 
o to postaráno jest všeobecným účastenstvím našich spisovatelův a mnohých 
učenců slovanských, kteří u vlastenecké své vřelosti s ochotou nejvyššího 
uznání hodnou se odhodlali propůjčiti své vědecké vědomosti podniku tomuto. 
Důkazem toho jest připojený tu seznam všech odborných redaktorů, jakož 
i spisovatelů, kteří  dosud se k dílu našemu přihlásili. 

Na tomto prvém svazku viděti tedy zřejmě a dopodrobna, jak spiso- 
vatelstvo s nakladatelstvím řeší úkol nanejvýš nesnadný, podati nový Slovník 
Naučný, hovící všem potřebám veškerého národa, zejména pak pokročilejším 
jeho vrstvám. 

Poněvadž tyto potřeby nejsou a nemohou býti všude stejný, není a ne- 
může ani býti úsudek všech stejným, ba nutno, aby vidělo se jedněm býti 
výkladem dlouhým neb učeným, co jiným právě stačí. Mimo to nesmí se po- 
važovati slovník takový za čítanku, v níž se stránka po stránce probírá, nýbrž 
za sborník větších, menších článků, jež se dle nahodilé potřeby jednotlivě pře- 
čtou. Pověděno-li více tu neb onde, není na škodu, jako by opak toho za- 
jisté byl na újmu celku. Ostatně přihlíží se pilně k tomu, aby se u všech 
jednotlivých článků dosáhlo přiměřené stručnosti a pravé souměrnosti, 

tohoto ideálu všech slovníků naučných. 

Uváží-li se tedy všechny okolnosti, jež při vydávání tohoto díla veliko- 
lepého jsou závažnými, shledá se již při tomto začátku, že všem slušným po- 
žadavkům hoví měrou úplnou, tak že lze bezpečně očekávati, že pokračování 
jeho bude ještě dokonalejší. Kéž by jen tak bylo možná se vysloviti o bu- 
doucím stavu odběratelstva ! 


V Praze dne i5. října 1888. 


Jménem vrchní redakce: 

Prof. Dr. F. J. Studnička. 


^H 

^HÍKi^^HÍ 

sluje do- 

bří nej- 

hlsisnéj- 

(,i samo- 

^H 

^^HBPVBI^ 

hláskou 

proto, ie 

znívlco- 

^B 

BQe' f^^^ 

levřen?. 

^ 

^^ir*^^SLM 

jíSmi  ústy 
■■neb vĚt- 

ii jejich 

dutinou 

^ 

než  kte- 
rákoli z 

ostatnich.  Říkajíce 

totiito a. 

máme krom úst i hrdlo hlavně 

zdvíierím íipku 

íc  otevře- 

no než u znéní kt 

[ikoli lo- 

slatnithsamohlást 

. íiíkáme-li 

vSak o, zpozoruji^m 

dosti zfej. 

mí, í 

e je dutina úst u znĚn 

iL-hoznač- 

ne zu 

Žena  a  to hlavné zd 

■iicnim ja- 

zyka k ffpku a slaulenim r 

ův. LJzné. 

ní samohlásky u naproti ton 

u zpozoru- 

jeme 

íi;e sloule- 

než uo, ale <.  H  í.i , 

. 'řhá se u 

přece 

ponSkuil  v  ■   '  ■ 

L  než  o. 

Ona 

e podobá n. 

Li hrdla, 

jaká, 

foukne-li  =i.  

1. .statek. 

zaznívá pokaždé riEjhlubším zvukem ; 
1 nejpodobněji rozléhá se samohláska u. 
Koneíné u fikáni samohlásek e a i zužujeme 
dutinu úst vesměs vice než u o a u a sice 
hlavnfi jazykem, zdvíhajíce jej pioti podnebí 
u ■ vtec než u e. Nejsnadněji přesvédíi se 
o tom o vSem, kdo sobe náležitě vSimnc zvláSt 
i výkresĎv úst, jakými M. Miiller objasňuje 
vznikáni dotCenj!ch samohlásek (Vorlesungen 
uber die Wissenschaft der Sprache, Leipzig 
1866 und 1870, 11, 131—137). Seřadice je dle 
toho takto: a, u, o, e, !, nabudeme stupnice, 
bez n(i nelze dobře porozuměti s t u p ň o- 
vání jejich vůbec a kvalitativnérau ivláíí.— 
Ze samohlásek, možných mezi naSím ii a o, 


I zvláštní zmínky hodno je předně to a, které 
polsky pochylonym proto sluje, že ae zně- 
: nim svým chýlí nebo podobá k o. Vzdělaní 
I Poláci, odvykajíce mu již ode dávna, přestali 
I je okolo polovice minulého století i rozezná- 
I váti ěárkou od podobného naScmu a, pUíce na 
I př. pan a pani m. někdejSich pan a pani. Po- 
j chyloných é & ú vSak nespustili se oni podnes, 
fikajíce je bez mála tak jako ť a u. na pF. ve 
! slovech nasměj a Búp skoro tak. jako kdyby 
I byla psána nebo tiSténa; našij a Buj; (Grama- 
; tykahistoryczno-porównawcza jazyka polskiego 
i przez Ant. Maleckiego, i. Lwůw 1870, str. 38 
a 3g). Bez mála pravý opak vSeho toho slý- 
; chati jest u většiny Kusů, fikajících o v nepří- 
. zvuf ných slabikách skoro tak jako a, a pak 
I v týchže slabikách po měkkých souhláskách po- 
I dobně k e. NaSemu klada odpovídající kosoaa 
na př. zni přízvukem na druhé slabice tak, jak 
je Maďaři pí3í, čili katoda mimo to, že krátké 
jejich a vůbec kloní se poněkud k o, I pak 
nezní tak tvrdé jako v politině a ruStině než 
nejpodobněji k Ces. nebo ném. Samohláska a 
kloní se zněním svým k e pod výminkami výSe 
fcčenými na př. v <i:iciii, Časjr = hodiny a 
hodinky. — Nejvíc a slýchali je v podunajské 
srbitině a nejménĚ v Ceitíné a to hlavnc proto, 
že se ona štítí přehlasováni jeho, oblíbe- 
ného v této již ode dávna, a Že je v ni a m, 
čes. e pohyblivým, za jaká pokládati sluSi 
vSecka ta, kterými se nahrazují stbulh. jery ■ 
a b a neoblíbené skupiny souhlásek odstraňují, 
jako na pf. včetvrlak a. tea.čli'rtek,iÍaHal — dnfís, 
jesam - jsem, oganj — oheň, otac — otec, ugalj — 
uhel a j. m. stb. čelvnliki, dkntst, jesmi,, ogiu, 
olta a qglb. Jak se mají řeči slovanské dálu 
samohláskou a k sobí vespolek a ku pFíbuznýn) 
svým, o tom viz Slované: jazyk. — Slovem ob- 
jevuje se a ve slovanštině jen jako spojka a sice 
m. lat. sed a cl, něm. abcr a iiad. Prvý z těch 
smyslů jejích sluSí pokládati za prvotný a nej- 
lépe zachovaný v ruStině, přestávající podnes 
na a a í m. právě vytCe ných spojek lata něm. 
V obecné Ce£tiní vůbec a v básnické zvláStě slý- 
chati jest a je 5 té fasto aspoň m.av.a/c. Více do- 
kladů toho najde každý nejsnadněji na str. 362 a 
261 Hattalova Brusu jazyka íeského. H. 

Pozn. NaSe iniciálka položená v čele to- 
hoto článku vyňata jest ze skvostného koloro- 


A. 


váného díla Liber viaticus (v. t.), pocházejícího 
z r. 1360. 

A jsouc prvním písmenem v abecedé zna- 
mená néco prvotního, počátečného, počátek. 
Říkáme: od a do f, t. j. od začátku do konce. 
Srv. fec. alfa a omega. 

A v řeckých slovech složených (alpha pri- 
vativum) značí zápor, ku př. a-theismus z= 
6ť!f-božství, rt-symmetrie zz ne-souměrnost. 

A v geologii. Písmenem A označil J. 
Barrande jisté vrstvy, jel pokládal za nejzpod- 
nější stupeň útvaru silurského v Čechách, 
které vŠak nyní zároveň se zpodní částí vyš- 
šího jeho pásma B k archaickým útvar&m, a 
sice ke stupni hurónskému se čítají. Jinak byl 
stupeň A také označen jménem břidlic jílov- 
ských, a zpodní Čásf B jménem břidlic 
plzeňských. Svrchní čásf pásma B, známá 
jménem >třemoSenských drob«, klade se nyní 
k Barrandovu pásmu C. A a jB slují taká 
vrstvy azoické a nedají se ani petrograficky 
ani orograňcky dobře cd sebe rozlišiti. Roz- 
kládají se v podobě elliptického pruhu kolkolem 
pánve silurské, který, počínaje východně od 
Úval táhne se směrem jiho-záp. přes Říčany, 
•^Uhříněves k Jílovému, mezi Zbraslaví a Ště- 
chovicemi, kde jej Vltava proráží, dále mezi 
Mníškem a Knínem, přes Dobříš, Příbram, 
Rožmitál, Blovice, Domažlice atd. do okolí 
Plzně a pak zpět směrem sev.-vých. podél 
hranic uhelné pánve kladno-rakovnické, přes 
Radnice, Zbirov do údolí Berounky u Křivo- 
klátu a Nížboru, směrem k Unhošti a opět do 
údolí Vltavy, severně od Prahy, od Podbaby 
až ke Kralupům, a ještě pak poněkud dále na 
východ do okolí Turska a Vodolky. Zaujímá 
takto prostor asi 8000 km"^. Hlavní hmota těchto 
pásem skládá se ze hlinitých břidlic, tence lu- 
penatých (fyllity zz Urthonschiefer), černošedé 
nebo temně zelenošedé barvy, na některých 
místech velmi vazkých a Stípatelných, tak že 
možno jich upotřebiti za pokryvačskou bři- 
dlici (u RabŠteina a Manetina). Kde se stýkají 
se žulou nebo porfyrem, mění se znenáhla 
v horninu felsitickou. Nenáhlým objevováním 
amfibolu a albitu mění se v afanitické hor- 
niny, které tvoří přechod k dioritu. Přijímají-li 
do sebe lupínky chloritu a talku, stávají se 
z nich chloritové a talkové břidlice, které 
u Jílového obsahují mimo to hmotu živcovitou. 
Často a ve velkých shlucích dbjevuje se v azoi- 
ckých břidlicích buližník, který tvoří strmé 
skály* jež nesou na vrcholcích malebné pa- 
mátky hradů a zámků; nejvíce vyskytuje se 
na jiho-záp. části silurské pánve mezi Rož- 
mitálem a Nepomuky, též na druhé straně 
Vltavy v kraji pražském a na jiných místech; 
skládá Roupovskou skálu, Vildštein, Radyni, 
Zbirovskou skálu, některé skály u Hudlic a 
v divoké Šárce : na pravé straně Vltavy skály 
u Kobylis a Ďáblic atd. Důležit jest též 
zvláštní druh břidlice, obsahující hojně pyritu, 
t. zv. kamenečná Č. vitriolová břidlice objevu- 
jící se mezi Plzní a Radnicemi, kdež jest zá- 
kladem průmyslu chemických hutí. Lože a žíly 
křemene jsou v břidlici hojné, za to vápence 
vzácné. Z vyvřelých hornin jmenovati dlužno 


především porfyr, který břidlu na mnohých 
místech proráží, jako u Roztok (se v. od Prahy), 
u Zbraslavi (jižně), ve křivoklátských lesích 
atd. Také žula proráží je, hlavně v údolí sá- 
zavském atd. Do oboru těchto pásem spadají 
některé rudní žíly. Žily zlatonosného křemene 
nalézají se v průvodu talkovitých a chlorito- 
vých břidlic, dioritu a porfyru zvláště na 
hranici žuly kolem Jílového a Knína, a bý- 
valy kdysi vydatný, nyní však, jak se zdá, vý- 
znamu svého pozbyly. Žíly olov. a stříbrných 
rud jsou hojny zvláště u StHbra. Též sfalerit 
se objevuje a antimonit. Železné rudy na 
mnoha místech u Stříbra, Přeštic, Nepomuku, 
Blovic, Rožmitálu a Příbramě. Z části náležejí 
sem stříbronosné žíly u Příbramě, které v prů- 
vodu diabasů a dioritu prostupují tyto vrstvy, 
ač největší čásf těchto žil náleží již k drobám 
třemošenským, nad nimi ležícím. J. Krejčí, 
Geol. 1877, Čas. Čes. Mus. r. 1876, Přehled 
geol.-orogr. Čech, Bericht iiber geol. Aufnah- 
men b. Prag und Beraun 1861 — 1862 ; K. Feist- 
mantel, Zprávy sp. geol. 1885 ; J. Krejčí a K. 
Feistmantel, Orogr.-geotekt. Úbersicht d. sil. 
Gebiets in M. Bohm. 1885; J. Krejčí a Helm- 
hacker, Geol. mapa i868 — 1877; F. R. v. Hauer, 
Geol. 1878 a Geol. Kartě v. Ost ; Silber- u. Blei- 
Bergbau zu Příbram 1875. — n — 

A v rak. právě knihovním jest označení 
listu podstaty statkové nebo listu držeb- 
n os t i v hlavní knize pozemkové. List tento má 
udávati všecky části tělesa knihovního dle ozna- 
čení jich v katastru a v mapě katastrální i vše- 
cky pozdější jich změny, jsikož i práva věcná, 
která s majetkem tělesa knihovního jsou spo- 
jena. Ve shodě s tímto svým účelem list pod- 
staty statkové skládá se ze dvou oddělení : první 
zavírá v sobě mimo nápis udání částí tělesa 
knihovního dle rubrik i. pol. běžná, 2. číslo 
katastrální, 3. označení parcely jako stavební 
s udáním druhu budov}' na parcele vystavěné 
(ku př. dům č. pop., stáj atd.), nebo jako po- 
zemkové s udáním druhu kultury (role, louka, 
zahrada, pastviště atd.). V druhém oddělení 
zapsána jsou práva s tělesem knihovním spo- 
jená, statku panujícímu příslušející služebnosti 
pozemkové a všecky zápisy určené pro list 
podstaty statkové. Obě oddělení listu podstaty 
statkové mohou podlé potřeby obsažena býti 
na zvláštních listech nebo na obou stranách 
téhož listu nebo na téže straně. Dle zákona 
říšského ze dne 23. května 1883 Č. 83 z. ř. 
má katastr s knihami pozemkovými ve stálé 
shodě chován býti, pročež má soud knihovní 
o každé změně v držebnosti zpraviti úřad 
katastrální (berniční) a tento soud knihovní 
o změnách zeměměřičem zjištěných. Zevrub- 
nější ustanovení o zařízení 1-u p. st. obsa- 
hují §§. 6— II zákona pro Čechy ze dne 
5. prosince 1874 č. 92 z. z. a §§. 29 — 36 nař. 
min. práv ze dne 8. ún. 1875 č. 13 z. z. Starší 
knihy pozemkové (i desky zemské) neměly 
1-u p. st.; nynější zákonodárství jeví v této pří- 
čině proti dřívějšímu znamenitý pokrok, ale ne- 
popiratelným nedostatkem 1-u p. st, jak nyní 
zařízen jest, tudíž nových knih pozemkových 
samých, jest, že výměra parcel a kat. čistý vý- 


A. — Aa. 


tčžek na 1-u p. st. nejsou udány a udány býti 
nesmějí Randa, Eigentumsrecht str. 399.  Za* 

A ve fysice jest obvyklé označení pro 
množství tepla^ které jest s jednotkou práce 
rovnomocno. Veličina ta nazývá se > kalori- 
ckou hodnotou jednotky práce* a jest reci- 
prokou 'mechanického aeauivalentu tepla*. 
Béfeme-li za jednotku tepla (kalorii) ono množ- 
ství tepla, jímž temperatura jednotky váhy 
vody za tlaku atmosférického zvýSí se z o' 
na I* C,  a je-li  jednotkou  délek  metr, jest 

hodnota veličiny A přibližně : A =z , kteráž 

hodnota platí pro každou jednotku váhy, po- 
kud téže jednotky (grammu, kilogrammu) užije 
se též za jednotku sily při měření práce. 
Viz Teplo. HjL 

A v hudbě (u Francouzů, Španělů a Ita- 
lianfi 1 a) označuje v naSí tónové soustavě šestý 
tón dlatonické a desátý tón chromatické stup- 
nice. Rozeznáváme dle postupujících oktáv 
tónové soustavy a v mezích klávesnice mo- 
derního klavíru subkontra a a kontra a, velké, 
malé, jednou, dvakrát, třikrát a Čtyřikrát čár- 
kované a. Jednou čárkované a jest zároveň 
normálním a a základním tónem pro ladění 
orchestrfi, v kterých obyčejně udává jej hoboj. 
Výška tohoto a, která dříve velmi kolísala, 
stanovena r. 1858 francouzskou akademií po- 
čtem 870 jednoduchých čili 435 dvojitých 
kmitů za sekundu (v. Ladění). A této nor- 
mální výšky nazváno pařížským komorním tó- 
nem a ladění dle něho laděním pařížským 
{Diapason normál)^ také » nízkým «. Nyní zne- 
náhla zavádí se všude. Táž výška 870 kmitů 
doporučena ku přijetí vládám všech zastoupe- 
ných zemí národní konferencí, která r. 1885 ve 
Vidni zasedala za příčinou stanovení jednot- 
ného ladicího tónu. Ckv, 

A nebo a jako číslo v řeckém písmě. v ky- 
rilHci a u Židů M značí jednotku, A =z tisíc jako 
n ftcků a. — Na penězích znak A nazna- 
čuje město, kde byly raženy; tak na dřev- 
ných řeckých značí Argos, Athény, na řím- 
ských pozdější doby Antiochii, Aquileji, Are- 
rat Na novějších mincích znaČí A, že byly 
laženy v hlavní mincovně říšské, v Rakou- 
sku ve Vídni, ve Francii v Paříži, v Prusku 
v Berlíně. — V souhvězdí značí A hlavní 
hvézdu. — V účtech a při naznačování 
cen značí á (francouzská předložka, povstalá 
z lat ad) tolik jako naše poi na př. 10 vstu- 
penek á 2 zl., t j. po 2 zl. red, 

A jest značka (sigla) slova anti^uo, jako 
V. R. slov uti rogas. Písmeny těmito ozna- 
čeny byly desky, jimiž hlasovali občané řím- 
ští o navrženém zákoně. Deska o písmeně A 
(antiquo, po starém) jest hlas proti zákonu, 
deska s V. R, (uti rogas, jak navrhuješ) hlas 
pro zákon- Tajné hlasování (per tabellas) v ko- 
miciich zákonodárných zavedeno r. 623 a. u. c. 
zákonem Papiria Carbona. 

Ay pak C a N(L) jsou značky na hlasova- 
cích deskách (sorticula) členů římského trest- 
ního  soudu.  A  značí  absolvo  (osvobozuji). 


C condemno (odsuzuji), N(L) noň Uquet (ně- 
jasno). Čk, 

Jako skratka znamená A. nebo a. latinské 
annOy roku ; na směnkách accepté, t. j. přijato; 
na franc. listech bursovních A = argent (pe- 
níze) na rozdíl od směnek nebo listů bursov- 
ních. Na stavěcím kruhu hodinek A = avan- 
cer, naznačuje stranu, na kterou se pohánějí. 
Jako římské příjmení A = Aulus, na nápisech 
také Augustus, císař, nebo Ager, jitro, pole; 
obrácené v značí Augusta, císařovna. Konečně 
je a úřední značkou za plochovou míru ar. 

Další zhusta užívané skratky jsou : 

A. a.y lat. ad acta, k aktům (uložiti). 

A A Ay lat. aur um, argentum, aes = zlato, 
stříbro, kov. 

A. ae. v. neb A aer. vnlfir^ lat anno 
aerae vulgaris, roku obecného letopočtu. 

A a* CQir., lat. anno ante Christum, léta 
před narozením Kristovým. 

Ai B., lat. aurea bulla, zlatá bulla. 

A O., lat. Augustana confessio, augšpurské 
vyznání (protestantů). 

Ai o., lat. anno currente, roku běžícího. 

Ai D., lat. anno Domini, léta Páně. 

A A.y lat. a dato, ode dneška. «' 

Ai f., lat. anno futuro, léta budoucího. 

A H«, lat. anno Hegirae, v roce hedžry 
(letopočet muhammedánský). 

A Ohr., lat. ante Christum, před Kristem. 

A. Obr. ll*| lat. ante Christum natum, před 
narozením Kristovým. 

A. Zl. M., také AA ZiZi. MlE., lat. ar- 
tium liberalium magister, mistr svobodných 
umění. 

A M., lat. artium magister, mistr (svobod- 
ných) umění. 

A. M., lat. anno mundi, léta od stvoření 
světa, neb ante meridiem, dopůldne (v Anglii). 

A p., lat. anno praeterito, roku minulého. 

A p. Ohr., lat. anno post Christum, roku 
i po narození Kristově. 

A pr., lat anno praesente, roku tohoto. 

A r., lat anno regni, léta panování. 

A 8. či AA. 88., lat Ada Sanctorum, 
Životy svatých. 

A 8. N., lat. Anno Salvatoris Nostri, léta 
Spasitele našeho. 

A T.y lat. a tergo, vzadu, ze zadu. 

A U. O.y lat. anno urbis conditae, obyčejně 
ab urbe condita, léta po založení města Říma. 

A. U. S.y lat actum ut supra, stalo se jak 
svrchu; formule na konci protokolů. 

A| znaménko užívané ve Švédském písmě, 
vyslovuje se skoro jako o; Dánové píší místo 
toho aa, 

Aa, starohornoněm. -aha, později -ahe, aché, 
lat. aqua= gótsky ahva,s\o\, ava (Vltava, Sá- 
zava), škrt ap, apa, pers. áb, znamená vodu; 
jest také koncovkou mnohých místních jmen, 
jako Fulda (Fuldaha), Gotha (Gothahas a jmé- 
nem asi 40 řek a říček evropských, z nichž tyto 
jsou značnější : ve Francii 1) ř. v dep. Pas de 
Calais, 82 km dlouhá, teče kolem Saint-Omeru, 
kde stává se splavnou a vtéká do Severního 
moře dvěma rameny u Diinkirch a Gravelin. 
V Nizozemí 2) v prov. groninžské, splavná ř. 


Aa — Aalborg. 


vycházející z bourtanžského vřesoviště, ústí 
má v Dollartu; 3) v sev. Brabanté, též Aade 
zvaná, spojuje se u Hertogenbosche s Dom- 
melou; ve Švýcarsku 4) Sarnská A. v kan- 
tóně Unterwálden spojuje jezera Sarnské a 
Vierwaldstáttské ; 6) jiný přítok Vierwaldstátt- 
skčho jezera v témž kantoně v údolí Engel- 
berském. V Rusku 6) pobřežní ř. Kuronská 
A. vycházející ze spojení Nčmna a Muly u města 
Bausku, dělí se u Mitavy a jedno rámě vpadá 
do Balt. m., druhé, B o 1 d e r a a zvané, do D viny ; 
7) Livonská A., též Treidernaa, lotyšsky 
Gauja, starorusky Gojva, značná ř. 230 ^m 
dlouhá, počíná se v okr. vendenském, teče 
kolem Vendenu a Volmaru a vpadá do Riž- 
ského zálivu. 

van der Aa 1) Petr (Petrus Vanderanus) 
(*I530 — 1 1594), vynikající nizozemský práv- 
ník, pocházel ze stár. rodu Šlecht, v Lovani, 
kdež se stal 1562 prof. práv, 1565 přísedícím vy- 
soké rady brabantské, 1574 presidentem vys. 
soudního dvora v Lucemburku, kdež i zemřel. 
První spis jeho o 4 knihách, nyní velmi řídký, 
jest Přochirion sivé Enchiridion judiáarium 
(15581) s předmluvou De ordine Judiciario apud 
veteres usitato. Hlavní jeho dílo jest dosud váže- 
ný Commentarius deprívUegiis creditorum (Antv. 
1 560). - 2) P e t r v. d. A. (t 1730), proslulý knih- 
kupec leydský, který ve spolku s bratry Baldui- 
nem a Hildebrandem vydal přemnoho děl 
vědeckých i literárních, archaeologických, ce- 
stopisných a j. Nejdůležitější jsou : Gronovii the- 
saurus antiquitatum graecarum (1697 — 1702), 
Graevii thes. ant, romanarum (1694— 99), Grae- 
vil thes, ant. et historiae Siciliae (1723—25), 
Erasmi opera (1703— 1706) a mn. j. — 3) Ge- 
rard v. d. A., vynikající vlastenec nizozemský, 
vyznamenal se za doby odboje proti špan. kr. 
Filipovi II. (r. 1 57 i), rovněž jako jeho synové 
Adolf a pak Filip, který byl důvěrníkem Vi- 
léma Oranienského, a f po r. 1586. 

Aabenraa viz Apenrade. 

Aade viz A a 3. 

AaQord, městečko v norském amtě son- 
dre-trondhjemském na zátoce t. jm. s 3600 ob., 
rybolovem a pobřežním obchodem. 

Aa^, vesnička nad Ohří, 9 d. 86 ob. něm. 
(1880), hejtm. a okr. Cheb (i hod sev.-vých.), 
obec a fara Trebendorf, býv. dom. král. hrad 
chebský; kaple Nejsv. Trojice z r. 1744. 

Aasraard [ógórdll) Carl Fredenk, dán- 
ský malíř krajin, * v Ódense 1833, naučil se ře- 
meslu malířskému ve svém rodišti a ^'ycvičil 
se na akademii umělecké v Kodani. Vedle kra- 
jinářství všímal si bedlivě též malby dekorační 
vedením Hilkerovým a s tímto účastnil se umě- 
leckého vykrášlení několika budov. V krajínář- 
ství jest nejbližším žákem P. C. Skovgaarda, 
však s rázem vlastním. R. 1865 dostal sod- 
rinžskou prémii za velkou krajinu (v králov. 
obrazárně), vykonal několik studijních cest a 
od r. 1876 jest členem umělecké akademie. — 
2) Christian Aa. í'* 1616 — f 1664), po- 
cházel z Viborgu, stuQ. v Kodani, r. 1647 stal 
se prof. poesie na univ. kodaňské a 1658 rek- 
torem kolleje v Ripenu. Latinské jeho básně 
vyznačují se obzvláštní elegancí a čistotou mlu- 


vy; zmínky zasluhují  TJtreni hyperboraei na 
smrt krále Kristiána IV. 

Aagesen [ógesen] 1) Svend, dánský hi- 
storik z konce XII. nebo poč. XIII. st., známý 
též jako Sueno, Agonis filius, vrstevník 
Snorra Sturlesona. Napsal z rozkazu lund- 
ského biskupa Absolona stručné dějiny dán- 
ských králův od r 300 — 11 87: Compendiosa 
historia regum Daniae a Skioldo ad Cann- 
tum VL Mimo to přeložil zákon zv. Wltherlag 
s titulem : Historia regum castrensium. Vypra- 
vování jeho vyznačuje se věrností a pravdy- 
milovností. — 2) Andreas A.('^ 1826 — f 1879), 
právník dánský, zvláště zasloužilý o vyzkou- 
mání starodánského práva; bvl od r. 1856 prof. 
na univ. kodaňské, kdež uČil též právu řím- 
skému. 

Aag^h Štěpán, bohoslovecký spis. a uni- 
tární biskup v Sedmihradsku na konci XVIII. st. 
Hlavním jeho dílem je: Summa univ. thcolo- 
giae secundum unitarios (Kolos 1787).  Bbk, 

AahaiUl viz A ha US. 

Aaoh, městečko v badenském kraji kostni- 
ckém, v starém Hegau, na příkré skále nedaleko 
Stockachu, s 925 ob. (1885); má vydatná lo- 
žiska rašelinová, strojní mlýny, hamry, slévárny 
a papírnu. Dne 25. břez. 1799 strhly se zde 
krvavé potyčky mezi Rakušany a Francouzi 
jako začátek bitvy i  Stockachu. 

Aaoha, něm. A ach, Ach, Ache, několik, 
řek a říček ve Vorarlbergu a velkovévodství 
Badenském, zejména následující přítoky jezera 
Bodamského: 1) Dornbirnská A. (u Fuss- 
achu) a 2) Bregenzská A. temenící se na. 
Arlbergu, obě ve Vorarlbergu. 

Aaohen viz Cáchy. 

Aaohénlen nazývají francouzští geologové 
jisté vrstvy pisků a jílů, místy uhelnatých, ne- 
stejného stáří, které vyskytuji se ve Francii, 
na sev. kraji Artois a Flander a v Belgii. Nej- 
větší část těchto usazenin náleží do rozhraní 
doby jurské a křídové. Vrstvy tyto ukazují 
analogii s anglickým pásmem wealdenským a 
s Neocomem jiných krajin ve Francii. Jsou 
památné co naleziště Iguanodona, jehož úplné 
kostry nalezeny byly novější dobou v Ber- 
nissartu v Belgii. Nejvyšší Čásť těchto vrstev 
(u Wignehies) náleží již ke Gaultu. A. de 
Lapparent, Trait. de geologie (1883); Krejčí,, 
Geol. — JI — 

Aak, hol., člun s plochým dnem (asi jako 
naše pramice), užívaný na dolním Rýně k do- 
pravě vína. /"V>. 

Aaldrkeby [ókirkeby], městečko na dán- 
ském ostrově Bornholmě s 832 oby v. (1880), 
kteří se zabývají rolnictvím; láme se tam 
černý mramor, z něhož i tamní krásný kostel 
jest vystavěn. 

Aalborg^ [ólborgj, město v sev. Jutsku na 
Limfjordu s 14.152 obyv. (1880), sídlo biskupa 
a stiftamtmanda, se střední a lodnickou Školou, 
loděnicemi, knihovnou (30.000 sv.), starým zám- 
kem Aalborg hus, vyst. v XVI. stol., a mno- 
hými starými budovami; kvete zde průmysl 
(pivovarnictví, vinopalnictví, mydlářství, tabáč- 
nictví, tkalcovství, cukrovarstvi), obchod (s obi- 
lím, slanečky, máslem, rybím tukem a j.), zvlá- 


Aalbuch — Aarau. 


^té do Anglie a skandinávských zemi. Přístav 
jest pro vétšť lodi nepřístupný; přes Limfjord 
(zdc 630 m Široký) vede od r. 1881 železný 
most železniční. . A., známý Již v XI. století, 
byl často obfóhá^n a zpustošen; 27. září 1627 
zajal 2de Šlik vojsko markrabí badenského. — 
Okres (amt) a-ský na 2898 km^ má 96.205 oby v. 
živících se hlavnč chovem dobytka* jelikož 
velká čásf p&dy jest pokryta lukami. Stift a-ský 
zaujímá ještě okresy hjorrínžský a thistedský, 
maje na 7241 km^ 175.000 obyv. 

Aallmell, Albuch, lesnatá čásf švábské 
Alpy ve wiírtemb, kraji jagRtském severně od 
Ulmu, nazvaná dle rozsáhlých svých lesů bu- 
kových a dostupující výše své Stuiffenem (756 
j«), Kocherem (751 m), Hohenrechbergem 
(747 m), kolébkou rodu knížecího, a Hohen- 
staufTenem (715 m), původním sídlem něm. 
rodu císařského; značný průmysl železářský. 

Aaleily okr. město ve wiírtemb. kraji jagst- 
ském, do r. 1802 svob. říš. město na ř. Ko- 
chem a Aale a na dráze stuttgartské s 6805 
obyv. (1885); má školu lat., reální a pokračovací, 
vinařství, hedvábnictví, soukenictví, jirchárny, 
a velikou strojírnu na lokomotivy ; v okolí jest 
železný písek. A-ský okres má na 307 Arm* 
v 19 obcích 29402 obyv., několik dolů mědě- 
ných, značný průmysl železářský, hamry, pa- 
pírny, lomy kamene na brusy a výrobu zboží 
dřevěného a vlněného. 

AalesiuiA [ólesund], obchodní město na 
záp. pobřeží norském v okrese romsdalském, 
stiftč bergenském ; vystavěno na několika ma- 
lých ostrovech, má pěkný přístav a čítá 6600 
obyv. (roku 1825 jen 289). Vyvážejí se hlavně 
nby (tresky, Gadus callarius), r. 1882 za 3 mil. 
korun, nejvíce do Španěl. A. stojí na místě 
zaniklého městečka Borgundu a blízký hrad 
jest prý domovem slavného dobyvatele nor- 
manského RoUona Č. Hrolfa, později Robertem 
nazvaného. 

AaU viz AI i. 

AaXL [ól] 1) J a k o b (* 1773 — f 1844), státník 
a spb. norský; nar. v Porsgrundě, kde otec jeho 
by) bohatým kupcem, stud. v Kodani theologii, 
po odbytých zkouškách v Kielu, Lipsku a Got- 
tinkách přírodní vědy a koupil po otcově smrti 
r. 1779 velkou železárnu nesskou, které pak 
věnoval velkou péči, vycvičiv se již pro tento 
závod za dřívějšího pobytu ve Slezsku. Zavedl 
mnohé opravy a zvelebil průmysl norský; 
pří tom 1 literaturu podporoval a byl politi- 
cky Činným. Na valném sněme ejesvoldském 
a pak v storthingu, do kterého byl po dlouhá 
léta volen, působil mocně, a nynější svo- 
bodná ústava norská jest z velké Části jeho 
dílem. Důležitý pro norský život politický a lite- 
rární jsou í jeho práce tištěné: Faedrelandske 
ideer (1809, Vlastenecké myšlénky), Nutid og 
fortid (iSs^ — 36, časopis: Nová a stará doba), 
Snorre Sturlessóns norské kongesagaer (1838, 
překlad královských sag S.), Érindringer som 
tidrag tiiNorges historie (1800—15, Vzpomínky, 
jako příspěvek k dějinám Norska, dílo vele- 
d&ležité pro studium poměrů norských). Ná- 
kladná díla jiných spisovatelů, zvláště vy- 
dání starých památek, Haldorsenův islandský 


sborník a j. dal vytisknouti na své útraty. — 
2) Nicls A. (* 1770 — t 1855), bratr před., 
kupec, politicky činný za pohnutých dob 
r. 1814, byl také ministrem obchodu a cel- 
nictvi. Jsa ve spojení s princem Kristiánem, 
přičinil se velmi o jeho zvolení za krále nor- 
ského. Tato volba nebyla však uznána od vlá- 
dy anglické, a po odchodu princově z Norska 
ustoupil A. do soukromí. 

Aallt| Aelst, valonsky Alost, prastaré 
město v belg. prov. východoflanderské s 22.431 
obyv. (1885), na ř. Denderu a belg. státní dr. 
mezi Brusselem a Gentem ; má velkolepý chrám 
sv. Martina, got radnici, koUej jesuitskou. Školu 
uměleckou a hedvábnickou, značné prádelny, 
průmysl tkalcovský a krajkářský, Čilý obchod 
se zbožím hedvábným, obilím, zeleninou a 
chmelem. Býval pevností a v 1. 1046 — 1173 
hlavním městem hrabství a-ského, jež pak spo- 
jeno s Flandry. R. 1667 dobyl ho Turenne. 
Narodil se tu Th. Martens, jenž roku 1473 
v Nizozemí první zavedl knihtiskařství. — 
Arrond. a-ský má 154.000 obyv. 

Aalten, průmyslná obec prov. geldemské 
v HoUandsku při hranicích pruských s 6591 
obyv. (1879); obchod s chmelem, plátenictví, 
jirchářství, cihelny, mlýny a olejny. 

Aaltem viz Aeltre. 

Aflkmot, A a m a t [ómot], město v norském 
amtě hedemarckém, na místě, kde ř. Glom- 
men vnímá Reenau, s 3600 obyv. ; výroba zboží 
bavlněného a vlněného, zejména čepic. 

Aaxa (Aar, Aare, franc. Arole)^ největší 
švýc. přítok rýnský na levém břehu, vzniká ve 
výši 1876 m n. m. na se v. svahu Grimselu 
z dvou pramenů temenících se v Aarských le- 
dovcích v kantoně bernském. V hasliském údolí 
tvoří velikolepý, 80 m hluboký vodopád han- 
decký. Přijavši s obou stran několik horských 
potoků protéká jezero Brienzské a Thunské, 
jež splavná opouští, teče mimo město Bern 
a na Švýcarské vysočině odvedena náklad- 
ným průplavem hageneckým z větší Části do 
jezera Bielského. U švýc. osady Koblenzu 
vlévá se do Rýna. Protéká kantony bernský, 
solothurnský a aargavský. Délka její jest 280 
km, poříčí 17.372 ^m\ z nichž 485 km* le- 
dovců. A. je krásná řeka s čistou vodou, bo- 
hatá na ryby. 

Aarau, hl. město švýc. kantonu aargav- 
ského na úpatí Jury a na pr. bř. Aary, hlavní 
stanice dráhy curyšsko-aaravské s 5944 oby- 
vateli (1880), sídlo úřadů kantonálních, má 
starobylou radnici, budovu vysoké rady s nád- 
hernými malbami na skle, jezdecké kasárny, 
zbrojímu, střední, vyšší dívčí a obchodní 
školu, ústav hluchoněmých, velkou sbírku 
mincí, bohatou státní knihovnu se spisy k dě- 
jinám švýcarským se vztahujícími, banku a 
úvěrní ústav, čilý průmysl (zboží ocelové, 
math. a fysikální přístroje, elastické tkaniny, 
pentle, lučebniny a j.), slévárny na zvony a 
děla, knihtiskárny a prádelny na bavlnu. (VÍ2 
vyobr. č. 2.) Kraj úrodný, vinorodý, okolí velmi 
půvabné. A-ský m mírem skončila se Toggen- 
biirská válka (v. t). — Okres a-ský má 19.247 
obyvatelů. 


Aarberg — Aargau. 


_, okr. méstečko ve ivýc. kantoné 
tKrnakém na f. AaFe s 1345 obyv. (tSSo). Bý- 
valo hrabstvlm, jeí mjsto Bern r. 1531 kou 
pilo. NsL bliíku Í3ou ilri t-ski slatiny A aky 

okres má 17.507 obyv. 

Aubnrg,  místečko  ve   ivýc.  kanlonf 
aargavském na Aaře ciEdaleko vtoku \Viggery 
a na ccnlr. dráze Svýc.  s 1932 obyv  (iSSo) 
seminifem  pro  uřitelky  a  Btanřm  zámkem 
jenž 1660—65 rozSifen byt ve značnou pe\ nost 
]sa sídlem landvo^ta bcrnského. a státní vfz 
nicf; pDZdéji pfemínfn ve zbroj- 
nici a posléze pronajat k úi^elům 
průmyslným. Kukodílny na zboží 
bavlnéné, jirehárny, obchod s ví- 

AaTB. řeka  Svýc, viz A a 

Aarcxkntan, pohofl ve £vi 
akí provin. Nordlandu, kraji 
Jemtiandu, v dolních patrech v 
mi lesnaté, v horních lysé, 
choli ve výSi 1472 m 
a jest stfedem kraje 
bohatého na mžď. 

AarMtmp [ 
strupj Carl Ludvíg 
Emil {■■■■ 1800 — 
t 1856), dánsk\ Ivr 
básník smčru Heme 
o\a, jehož basné, n£ 


Awrflot [ůrflot], jméno norského rodu sel- 
ského, zasloužilého o vzdélánl národní. R. 1808 
založil Sivert A  na 
svém  statku  knihti 

skarnu která podnes 
je majetkem rtdm\ 
a počal v>davati tj 
denník Jeho dceia 
Berta je známa jiko 
básniFka naboicn kd 
jeho \nuk Uauric 
jako národoho^ipoddř 


A&^«.n IhgoiiJl I) kanton ' 
ski \ sev čásli zemí s ním hrai 
wch kanton cur\ Ssk) a 7užskv r 
1uzcrní,k\ na /áp bernsk\ "inluthi 
a basilejsko a na se\ odděluje jt 
nd Badenska Má rozlohu 14(14 frm' 
tím 4.6/.m' lesů z^lhn' vinohradů S91 řím 
poli a luk tib km jezer Kanton a skv 
patfi k niŽiné ív\c jsa z časti prostou 
pen vapencovvm odnožím pohoři jur 
skebo a pror>t četnv mi pFit!n\nii udo 
limi Hlavni jeho fetfz na lev bř Aar\ 
tvoři Wasserílohl'*' ■< < \ lifluh 714^1 
íilafeleKB (623 m)  1 I 1 mz 

prokopán  tunel   1 li^ 

Wulptlsber^  |sl i iiI u; 


'■—*'' — -_— - pfi.di)n.h   Vlp   d  jiilJiz  ijJilv   uiudi>}  j 

téméř az ke svému hřbetu pilné vzdí 
lanv Lindenbcrg (869 m) odděluje kra 
kdy fi-ivolnf, vyznamenávají se pfbným jazy |jinu Treiamt zvanou od ostatních Částí kan 
kem a zvučným veriem. A. fadi se literárné tonu A má níkolik píknych iirok\ch 
k Oehlenschlaegcrovi a Wintherovi; b)l dlouho udali otvírajících se do dvou hlavních udoh 
zapomenut, až Brandes na néj upozornil .Sam aarského a por^nského Aara hlavni řeka 
Itde digte (Sebrané básné) vySly 1877 s cha kantonu jení také dle ni pojmenován vnim'^ 
rakteristikou Brandesovog, do sebe téméf vSecko vodstvo Ay   VeSkeré 


Aargau. 


widstvo kantonu patři k úvodí Rýna, jenŽ zde 
icromé Aary přijímá ješté Sisselnu z Fríckého 
udoli (Raurachie). Hallvylské jezero (452 m n. m., 
io'4 Irm') patři sev. svou částí k A-č, jižní ke 
kant. luzemskému. —Podnebí kantonu jest cel- 
kem mírné a zdravé, ale vykazuje se prudkými 
změnami temperatury, zvláště v obvodu vyššího 
Jury; deštivý záp. vítr panuje po větší čásf 
roku. — V ohledu geologickém skládá se A. 
z útvarů triasového, jurského a třetihorního ; 
Rýn na př. teče po jurském útvaru bílém, Aara 
po hnědém. Severní čásf řetězů jurských skládá 
se z útvaru triasového, v němž se vyskytuje 
velmi pěkný vápenec lasturový, z kterého do- 
bývá se sůl v solivárnách r>'burské, kaiser- 
augstské a rheinfeldské, ročně úhrnem asi 
i6ojooo^ soli kuchyňské. Jižní úbočí skládají 
8C z bílého a hnědého Jur>\ Pěkná ložiska sá- 
drová jsou na Stafeleggu, u Mumpfu, Ehren- 
ding a Birmenstorfii. Dříve dolovalo se v ná- 
plavě na některých místech na železnou rudu, 
ale zanecháno toho pro přílišnou nákladnost 
práce. Z mořských vrstev třetihor. Wiirenlosu 
a Ileiling láme se cenný pískovec, v jurském po- 
bc^ nalézá se též alabastr a keuperský dolo- 
mit. Rovněž hnědé uhlí jest v kantoně a-ském, 
jenž kromě toho vyniká bohatstvím teplic. 
A- má 198.645 (1880) velmi pokročilých oby- 
vatelů národnosti něm., mezi nimi 108.029 prot., 
88.893 kat. a 1234 židů, kteřížto poslední spo- 
lečně jsou usedlí ve dvou osadách údolí surb- 
ského: v Endingách a Langenavě. Je tu 1 1 měst 
a 266 vesnic. — Hospodářství a průmysl 
nalézají se v A-ě v plném rozkvětu. Hlavním 
zaměstnáním obyvatelstva jest rolnictví, ze- 
jména ve Freiamtě, v údolí Reussy a ve Fri- 
ckém údolí; pěstuje se mnoho rostlin olej- 
natých, též zdárně prospívá ovocnictví a vi- 
nařství na jižních stráních jurského pohoří 
(zavine výborné jakosti trží se ročně 27 mil.fr.), 
ittčiny jsou hojně zavodňovány a zvláště vzorné 
jest zdejší hospodářství v lesích, zaujímajících 
jo% veškeré půdy. Nemalá péČe věnuje se 
včelařství (r. 1876 napočteno 14.629 úlů); také 
chov dobytka jest vydatným pramenem obživy 
<r. 1876 chováno 3796 koní, 62.295 kusů skotu, 
20.826 k. dobytka vepřov., 13.839 koz, 1390 ovcí) 
a rybářství čile se provozuje na Rýně a na je- 
zeře Hallvylském. Avšak přes to, že půda jest 
výborné vzdělána (pouze 4'5'« neproduktivní), 
nestačí k úplné výživě obyvatelstva poměrné 
četného a tudíž asi 3670 obyvatelů jest od- 
kázáno ku průmyslu a obchodu. Ve Frickém 
údolí, okresu badenském a dolním A-sku kvete 
bavlnictví (předení, tkaní a potiskování) v 15 to- 
várnách, ve Freiamtě zaměstnáno jest na 
30UO00 lidi pletením slámy, vZofingách, Aaravě 
a Frickém údolí tkaním hedvábných stužek. 
Zboží bavlněné vyváží se odtud do Itálie, do 
Asie, Afriky i Ameriky, a též dobré látky lněné 
a viněné v kantoně se vyrábějí. Průmysl ko- 
vový prospívá hlavně v Aaravě, zejména dobré 
povésti těSí se zdejší přístroje mathematické 
ahrsíkální. — Kommunikace kantonu záleží 
v účelně založené soustavě dobrých silnic a 
v rozvětvené síti železniční. Řeky Aara, Reuss 
a Limmat na dolním toku svém jsou splavny, 


kdežto řádnému rozvinutí plavby a pifařství 
na Rýně překážejí ^víry a slap^ u Rheinfeld 
a Laufenburga. — Ústava. A. jest spolkovým 
členem spříseŽenstva švýcarského astatem svo- 
bodným, v němž moc svrchovanou má lid ; 
on má iniciativu u všelikých věcech týkajících 
se ústavy, zákonů a financí a sám jediný o nich 
rozhoduje. Základní práva států svobodných, 
jako jsou rovnost všech občanů před záko- 
nem, svoboda nábož. vyznání a tisku, právo 
spolčovací a petiční, nedotknutelnost osoby a 
majetku a j. zabezpečena jsou spolkovou ústa- 
vou. Kanton rozdělen jest v 1 1 okresů (hlav. 
místa : Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, 
Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zo- 
íingen, Zurzach) a tyto v 50 obcí č. krajů ; obec 
spravuje starosta (ammann) a výbor 2— 8Členný. 
Všeliké obecní hodnostáře a okresní úředníky 
volí si lid; jemu též zůstavena volba členů 
Velké rady, jež koná se po okresích a to po 
jednom členu na 1 100 duší. Dvakráte do roka 
jest »referendum« lidu, jenž tu rozhoduje o vše- 
likých usneseních Velké rady, o nových zá- 
konech a výnosech, o výdajích, o větších půj- 
čkách, o nakládání s daněmi a ňnančních roz- 
počtech. Mimořádné » referendum* má místo, 
žádá-li za to aspoň čtvrtina Velké rady. Sne- 
se-li se 5000 občanů na osnově nového zá- 
kona, jest Velké radě o něm jednati ; 6000 obč. 
může žádati za odvolání rady nebo za úplnou 
revisi ústavy. Velká rada volí na 4 léta radu 
vládni o 7 členech, z nichž musí bvti aspoň 
3 katolíci a 3 protestante a v jichž čele jakožto 
hlava kantonu jest landammann. Správci okre- 
sů jsou okr. přednostové (amtmann) a každý 
okres má svůj okr. soud, kdežto v každém kraji 
jest smírčí soudce. Nejvyšší instancí jest de- 
vítiČlenný vrchní soud, jejž přísluší voliti Velké 
radě. Kněží jsou vyloučeni z hodností politi- 
ckých. Obojí vyznání, katolické a evang.-re- 
formované má zvláštní své zřízení; katolíci 
(ve Freiamtě, Badensku a Frickém údolí) pří- 
slušejí k diécési solothurnské, církev reformo- 
vanou spravuje devítičlenná rada a synoda. — 
Vojensky přispívá A. ke spolkové armádě 
14.700 mužů, z nichž 88^5 m. patři k voj- 
sku výpravnému (k 5. divisi), ostatní k zem- 
ské obraně. - Finanční stav kantonu jest 
příznivý ; nemáf státniho dluhu a také přímých 
daní nebylo dosud ukládáno. Státní rozvaha 
z r. 1882 vykazuje 24,494.386 fr. čistého jmění 
kromě fondů k různým účelům založených 
(mezi tím kantonské školní jmění 1,557.158 fr.), 
2,293.287 fr. příjmů a 2,351.039 fr. výdajů. — 
Školství a vychovatelství kantonu jest velmi 
spořádané; r. 1882 Činil náklad na ně 433.190 fr. 
A. má 217 škol národních (primárních) asi 
s 500 učitelův a učitelek, 26 škol okresních 
s povahou progymnasií, kantonskou Školu o dvou 
odděleních, reálném a humanistickém, vyšší 
dívčí školu a ústav pro učitelky, učitelský se- 
minář, mnoho ústavů chudinských, pro hlucho- 
němé a j. Ve prospěch chudinství vůbec 
mnoho zde činěno a jmění chudinské dostou- 
pilo roku 1877 výše 8,132.218 fr. — Znak kan- 
tonu: štít kolmo rozpůlený, v jehož pravé, 
modré polovici  nalézají se tři zlaté hvězdy, 


8 


Aarhus — Aaron. 


v levé Černé stříbrná zátočitá řeka (Aara). — 
Dějiny. Kraje na dolním toku Aary byly již 
na sklonku starého veku vzdělány. U Win- 
dische rozkládalo se velké město Vindonissa 
a blízko Kaiseraugstu ležela Augusta Raura- 
corum ; o teplících badenských již Tacitus se 
zmiňuje. V III. stol. po Kr. přistěhovali se sem 
Alamani, v V. stol. dostala se země pod vládu 
franckou, od r. 888 byla částkou říše německé. 
Z panských rodů zdejSích vynikla prodlením 
času hrabata Lenzburská a Kyburská, později 
zvláště hrabata Habsburská. V XIII. stol. na- 
lézaly se již téměř veškeré krajiny nynějšího 
kantonu pod panstvím habsburským a setr- 
valy pod ním až do r. 141 5. kdy z návodu cis. 
Sigmunda a koncilu kostnického spříseženci 
švýcarští jich dobyli a rozdělili jako země pod- 
dané, ponechavše domu Habsbursko-rakou- 
skému pouze Frické údolí a Rheinfeldsko. 
Bernští při tom zabrali kraje západní, v nichž 
pak za reformace zavedli protestantism, Lu- 
zernsko opanovalo jižní a Cur>xh východní 
kraje ; ostatní části, totiž Freiamt a Badensko, 
přiřČeny sedmi kantonfim za společné kraje pod- 
dané. Tak zůstalo až do r. 1798, kdy po vpádu 
francouzském zrušen poddanský poměr těch- 
to krajin a zřízeny z nich kantony : badenský 
a a-ský, které Napoleon I. r. 1803 sloučil, při- 
pojiv íc nim i Frické údolí. Tím utvořen kan- 
ton A. v nynějším svém rozsahu, jenž za ná- 
sledující doby míru počal rozkvétati. První 
ústava, jíž se mu dostalo od mocného jeho 
ochránce, ustanovovala Velkou radu o 150 
členech za sbor zákonodárný a Malou radu 
o 13 členech jako exekutivu a trvala do r. 1814, 
kdy i mladý kanton a-ský zakusil vli\ai reakce 
a částečnými změnami ústavy (zvýšením censu, 
ustanovením delší doby úřadování a j.), hlavně 
pak rozmnožením moci Malé rady nabyv rázu 
oligarchického, podlehl vlivu sobecké koteríe. 
Proti této zosnováno ke konci r. 1830 nekrvavé 
povstání, i vypracován návrh nové, demokra- 
tičtější ústav>', jež hlasováním dne 6. kv. při- 
jata. Avšak stálými novotami a náboženskými 
rozbroji lid nedocházel pokoje, a když r. 1841 
revise ústavy skončila se tím, že obecným 
hlasováním dne 5. ledna 16.050 proti 11.484 
hlasům zrušisna dosavadní rovnost obou ná- 
boženských vyznání v radách i úřadech a při- 
jata zásada poměrného zastoupení dle počtu 
hlav, propuklo ve Freiamtě povstání katolíků, 
jež však od vládního vojska potlačeno u Vili- 
merg (i i. ledna t. r.). Opanovavší strana zru- 
šila nyní 8 mužských klášterů, vidouc v nich 
ohniska potlačené vzpoury a jmění jejich 
(6 % mil. fr.) určila k účelům školským a chu- 
dinským, což mělo za následek mnoho prud- 
kých vyjednávání a bouřlivých událostí. Na- 
dále zůstala při vesle strana liberální, za jejíž 
vlády r. 1848 přijata Velkou radou spolková 
ústava švýcarská. Několika revisemi ústavy 
kantonské lidu dáno mimo jiné právo odvo- 
lati Velkou radu (22. ún. 1852), dále vyřčena 
emancipace židů (1863) a zavedeno •referen- 
dum*, totiž povinné hlasování lidu o záko- 
nech, daních a rozpočtech (1869 a 1870), čímž 
kanton a-ský převeden ku zřízení čistě demo- 


kratickému. — Literatura: Bronner, Der 
Kanton Aargau atd. (St. Gallen 1844—45); 
Lutz, Handlexikon der Schweiz (1856); J. Miil- 
ler. Der Kanton Aargau, seine polit., Rechts-, 
Kultur- u.Sittengeschichte (Curych 1870—72).— 
2) A.HoniÍ (Ober- Aargau), nazývá se sev.- 
vých. Část kantonu bemského inezi kant. sólo- 
thumským a Ejnmenským údolím, zejména 
okresy aarwangenský, wangenský, burgdorfský 
a čásf fraubrunnenského. 

Aarhus [órhus], nejdůležitější město jut- 
ské na Kattegatu a na dráze frederícia-lang- 
aaské, sídlo biskupství (založ. 948) a stiftu, má 
starý gotický hlavní chrám (viz vyobr. č. 3.), 
architektonicky zajímavý tím, že spojuje sloh 
původní skandinávský se slohem ranní gotiky 
a že jeho tři lodí jen příčnou zdí do pravých 
úhlů jsou zavřeny. Znamenitý přístav, roz- 
sáhlý obchod a průmysl (továrny a dílny na 
lněné a bavlněné zboží, tabák, raffíneríe a j.> 
a 24.831 oby v. (1880); vyváží se odtud hlavně 
obilí, dobytek a slad. — Stift a-ský, jejž 
protínají dráhy výSe jmenovaná a východo- 
jutská, zahrnuje v sobě okresy (amty) a-ský 
a randerský a má na 6333 km^ 250.000 obyv. 
Amt a-ský zaujímá 2477 km'^ se 140.888 objrv. 
a vých. jeho Čásf patří k nejúrodnějším kra- 
jinám dánským. 

Aar5 [óró], ostrůvek v Malém Beltu v pru- 
ském Slesvicko-HolŠtýnsku, od pevniny úžinou 
Aarósund oddělený, dosti úrodný, s jedinou 
rybářskou vsí Aaroby (267 obyv.). 

Aaron, skalnatý poloostrov sev.-franc. dep. 
lile et Villaine na průlivu La Mancheském 
s pevností Saint-Malo. 

Aaron (hebr. Aharón) 1) syn Amráma a 
Tochabedy (Jokébéd) z pokolení Leví a staršf 
bratr Mojžíšův, jemuž od Hospodina byl při- 
dělen, aby jej hlavně svou výmluvností pod- 
poroval před Faraónem při vysvobození ná- 
rodu židovského z poroby egyptské. Když 
Židé z Egypta propuštění na cestě své do 
země zaslíbené přišli k hoře Sinai a MojŽiS 
na temeně hory této prodléval 40 dní, tu A. 
k doléhavé a hrozivé prosbě lidu o návratu Moj- 
žíšově již pochybujícího a bohoslužby žádosti- 
vého ulil zlaté tele, jemuž se lid klaněl. Že 
však A. tohoto ne zcela dobrovolně spácha- 
ného spolupůsobení k modloslužbě litoval. Že 
velkých sobě dobyl zásluh při vyvedení Židů 
z Egypta a jinak horlil o upevnění bohovlády 
mezi Israelity: proto k rozkazu Hospodinovu 
posvětil jej Mojžíš za nejvyššího kněze, učiniv 
úřad kněžský dědičným v jeho rodině tak, 
aby nejstarší syn vždycky byl veleknězem a 
ostatní kněžími. Toto povýšení zavdalo podnět 
k závisti, jež dohnala Korea, DátánaaAbí- 
róna s jinými 250 soudruhy ku vzpouře proti 
oběma bratřím, kteří prý sobě nejvyšší hod- 
nosti v národě uchvátili. Než na rozkaz Ho- 
spodinův země pohltila spiklence, kteroužto 
pomstou, jakož i prutem Á-ovým, jenž se za- 
zelenal a vykvetl 1 na památku v arŠe uložen 
byl, potvrdil Bůh A-a 1 jeho rodinu ve kněž- 
ství. R. 40. po východu z Egypta A. stár jsa 
123 léta umřel na hoře Hór, zanechav syna 
Eleázára nástupcem svým v úřadě velekněz- 


Iličm. Vrch Hór ai posud sluje horou A-ovou 
sdicbcl HÍTÚn), lidei ve zvláStni ni:Sité uka- 
iuje se hrob A-Qv; kfiíici nalezli zde již vy- 
^tavínou kapli. (ll.Moii.6,3o;7,7;j,q; 19—31; 
S r; jz, 1—6; IV. Mojž. 16, 30 n.) Jrk. 

3) A. z Alexandrie, kníz ncstoriáriský 
1 lĚkaí v VII. stol. po Kr. za cisafe Heraklia 
lok 6ao), slovutný t(m. íc byl z prvních, kdoŽ 
oznámili Araby s líkafskými spisy řeckými. 
Nipial řecky spis Pandeitty lékařské ve 30 kn., 
}ii Serpius z Ras-ainu jeSté níkolika roz' 
nnoíil.  Spis  ten přel. do syrStiny jakýsi Jo- 


lém poli) a dosud ho uilvá. jediná ze viech 
polských kapitol. 

4} A. (neb Aron). knfíe bulharský 
na konci X. stol., syn cara SiSmana 1, Úíast- 
nil se bojů. jež otec jeho a bratři David, Moj- 
iiS a nejmladší Samuel vedli po smrti byi. 
cis. Jana Cimiska (f 976] s Řeky za svobodu 
bulharskou. Kdyi v&ak po smrti obou startich 
bratři Samuel dosedl na trůn, dal A-a, kter^ 
; prý zřidni klonil se k ŘekOm, odpraviti a ro- 
\ dinu jeho vyhladiti tak, íe zahubí unikl jen 
' syn  A-Qv Jan Vladislav, který  zabiv  r. 1014 


Mut a odtud do arab. uíený židovský lékař | 
Uucrdíavaihi z Basry; ale nedochovalo se; 
' ného nic než nčkolik fragmentů v ddech i 
lUiueiových, z nichl dovídáme se, že A. 
^ IčkařA poprvé zmiňuje se o neEtovicích. | 
3) A. (f 1059), jediný arcibiskup krakovský, j 
fodem Francouz. Byl prvním opatem tynie- 
<^ých benediktina (r. 1046— 1059) a obdržev < 
po smrti bisk. Rachelina r. 1046 od krdle , 
Kaiimira krakovské biskupství, domohl se od 
papeže Benedikta IX. arcibiskupské jurisdikce. 1 
Jeřto viak Benedikt IX. byl vzdoropapežem, ' 
r^cnabylo toto zřízení platnosti a již nástupce 1 
Aúv Lambert Zula neužíval arcibiskup, titulu. 
A. zavedl v pol. kosteifch zpívání ialmů a mo- 
'iliieb, iv«nč hodinkami. Krakovská kapitola 
A-dv ert) přijala za svQj (tři zlaté koruny v bi- 


syna Samuelova Gavrila Romana na lovu, stal 
se carem bulharským. 

ti) A., jméno nékolika hospodarO mul- 
tanských; a) A. Petr usurpoval vládu tím, 
že odpravil r. 1456 předchůdce svého Bog- 
dana DragoSoviíe, avSak byl Již za dvé léta 
(r. 1458) od syna jeho Stepána svržen a od- 
praven. A. byl prvním poplatným knížetem 
muttanským, zavázav se odvádéti 2000 du- 
kátů sultánu Muhammedovi, — b) A., proti- 
hospodař Alexandra IV. v polovici XVI. stol. 
Kdyi vévoda Štípán IX. r. 1558 byl zavra- 
ždén, nastoupil Petr stolník jako Alexander IV. 
a pojal dceru Štípánovu Roxantu za chof. 
Avšak část bojarů, podporovaná Maďary, při- 
držela se A-a, který vSak brzy byl přemožen 
a uvíznín, — c) A. {Heron), nástupce Petra VII., 


10 


Aaronowicz — Aas. 


který se stal ntnichem. Vláda jeho však byla 
nedlouhá, neb již r. i^gi bojarové jej vypu- 
dili. Sultán dosadil jej sice opět, když však 
žádal za to pevnost Bender, spojil se A. s kníž. 
sedmihrad. a cis. Rudolfem II. proti němu. Ne- 
moha odolati krymským Tatarům, kteřf z roz- 
kazu sultánova jej sevřeli, dal se kníž. sedmihrad. 
v ochranu; když však byl opět od něho se- 
sazen a Štěpánu XI. vláda svěfena, odešel do 
Cařihradu, kdež r. 1592 od janičarů zavražděn 
a oloupen. 

6) A. ben Ášer, též A. Bar Móšé, zna- 
menitý žid. rabbin v první pol. XI. stol. Na- 
psal traktát o přízvuku a vokalisaci v hebrej- 
štině Kúnteras ham-másóret (quinternio Maso- 
rae), Machbéret ben Ášer (compositio auctore 
b. A., tišt. r. 15 18 a 1846) s varianty v hebr. 
textu Písma sv., které sbíral po rkpech v zá- 
padních knihovnách, kdežto jeho spolupracov- 
ník Ben Neftálí pátral v bibl. orientálních. 
Tyto rozdíly textové vzbudily v židovstvu dvě 
sekty, z nichž jedna držela se A-a, druhá Ben 
Neftálího. V jejich vydáních bible užito po- 
prvé značek vokalisujících, tak že proto omy- 
lem pokládáni byli i za vynálezce jejich. Spisy 
A-ovy jsou vytištěny v benátské Biblia rab- 
binica (151 8). 

7) A. Pietro z Florencie, kanovník v Ri- 
mini (* ok. 1480, \ v pol. XVI. st.). Věnoval se 
studiu nauky o kontrapunktu vyvinující se tehda 
v Itálii tak usilovně, že upoutal na se pozornost 
papeže Lva X., který jej jmenoval ředitelem 
hudby cirk. v Římě. Theoretické spisy jeho 
o hudbě jsou zvi. tyto: Tre libri delV istitu- 
lione armonica (v Bologni 1516), známější v pře- 
kladu latinském; spis ten vzbudil polemiku 
mezi A-em a druhým theoretikem ital. Ga- 
foriem; Trattato della nátura e cogniiione di 
tutti gli tuoni di canto fermo efigurato (Benát. 
r. 1525 a 1527); // Ťoscancllo della musica, 
libri tre (t 1523, 25, 29, 39 nsl.), nejlepší spis 
A-flv, znamenitě pojednává o kontrapunktu; 
Lucidario in musica di alcune opinioni antiche 
e modeme (t. 1545), v němž objasňuje něko- 
lik sporných za té doby stránek hud. theorie, 
a Compendiolo di molti dubbj, segreti e sen- 
tence, intomo al canto fermo e figurato (Mi- 
lán 1547). 

8) A. (klást, jméno Alexeje Zacharoviče 
Narcisová), biskup, ruský spisovatel theolo- 
gický (* 178 1 — f 1842). Vzdělával se v ro- 
dišti svém Kolomně na duchovním učilišti a 
v moskevské slov.-řecko-lat. akademii, na níž 
pak byl od r. 1807 učitelem němčiny, kate- 
chismu a vstoupiv do kláštera, i kazatelem. 
Postupně byl archimandritou klášterů penzen- 
ského, kazašského, jaroslavského atd., a od 
r. 1826 biskupem archan^elským a cholmo- 
gorským, v kteréžto důstojnosti odebral se již 
r. 1830 na odpočinek a f v moskev. novo-spas- 
ském monastýru. Původní práce homilétické 
daleko převýšeny jsou počtem překladů z ja- 
zyka hebrejského, německého, anglického atd., 
jichž byl dobře mocen. Hlavní z nich jsou: 
Zrělišče Kresta Oiristova (Moskva 1810) z něm. 
od Titze, Daublera a j., Dva poučit, slova 
z něm. od Jerusalema (t. 1837), Je^ednevnaja 


pišča dlja Christian (t. 1838) i Voxxvanije k ne- 
ébtmičauiym (L i&ís) ^ ^ fiakterAv spis O 

věČnom pokoje Svatých (t. 1841) z angličiny 
a mn. j. 

Aaxonowioz Izaak (| 1620), židovský spi- 
sovatel a v 1. 1550 — 1629 knihtiskař krakov- 
ský, rodem z Prostějova na Moravě. Vydal 
mimo jiné proslulý Talmud babylonský (1603 — 
1605) v^ 12 fol. svazcích, kteréžto dílo jest 
posud od orientalistů a bibliografů vysoce ce- 
něno. Vlastní spisy A-ovy, psané hebrejsky, 
jsou obsahu náboženského. A. slynul své doby 
jakožto výborný znatel bible a jazyka hebrej- 
ského. 

Aaronův n&pmník Č. náhrudník (hebr. 
chóšénham-mišfát, náprsník práva, rozhodování, 
řec. Aoysiov, od čehož je slov. cjiobo) byla dutá 
Čásf úboru velekněze židovského (v. vyobr. Č. 4. ) 
ze zlaté tkaniny posetá 12 drahokamy, na nichž 
byla napsána jména 12 pokolení israelských ; 
v dutině její chovány posvátné losy He- 
breů úrím a tummím, zjevení a pravda, po- 
vahy neznámé. Jedni mají za to, že byly to 
dva věštecké obrázky zosobňující zjevení a 
pravdu, jiní, že byly to (diamantové) kostky 
hladké (tummím) a s body (úrím), nebo dva 
kameny různých barev, jimiž rozhodováno a 
jichž velekněz v těžkých otázkách se dota- 
zoval. Zlatými sponami byl A. n. připevněn 
k efodu, tak it s ním tvořil jeden celek. Jak- 
mile velekněz oblékl roucho toto, ihned nabyl 
osvíceni a nadpřirozené moci rozhodovati v zá- 
hadných věcech. Po zboření chrámu, když 
velekněžství zaniklo, počali židé povérečné 
přikládati zvláštní sílu A-ovu n-u a víra v moc 
drahokamů těch byla v středov. tak veliká, že 
název ten přešel i do chemie a že Karel Vel. 
dal vložiti do své koruny imitaci A-ova n-u. 

Aars [órs] Jakob Jonathan (* 1837), 
filolog norský, vydal mluvnici staronordickou, 
překlad vybraných básní Eddy a píše do vě- 
deckých časopisů. 

van Aarsens Francis (* 1572 — \ 1641), 
náleží k největším diplomatům generálních 
států hollandských. Zastupoval několik roků 
generální stavy na dvoře franc, kdež Richelieu 
počítal jej mezi tři největší státníky tehdejší 
doby. Byl též vyslancem v Benátkách, v Ně- 
mecku a v Anglii. Zanechal zajímavé memoiry. 

Aarské leAovoe, ohromné spousty le- 
dové ve vých. Bemských Alpách ve Švýcar- 
sku, temeniště ř. Aary; jsou čtyři: Homo- 
aarský, Dolnoaarsk^, Lauteraarský a Finster- 
aarský. Hloubku jejich měřil Agassiz a na 
jednom místě páčil ji na 460 m. 

Aarwftnc^n, průmyslné okr. město ve 
švýc. kantoně bemském na Aaře a na dráze 
burgdorf-aarburské s 1798 oby v. (1880). Okres 
a-skv má 25.934 obyv. 

Aas [ósj, pl. aasar, v Skandinávii zvýše- 
niny skládající se z písku nebo z kamení a 
ohraničené vodotoky. Jsou zvýší až 400 m, 
zdélí až přes 300 km, nízké, se hřbetem skoro 
vodorovným* Nejdůležitější jsou: upsalský a. 
od ústi Dalelou až jižně od Stockholmu (200 
/rm), kópingský od Nykópingu až k Dalelou 
(240 km) a j., v Dánsku jutský a. 


Ass [ós], obec v Norsku v amté akershus- 
tkém (2700 ob.) se statni vyESi hospodářskou 

Au«n [óinj Ivar Andreas C 1813), nor- 
sky filoloc zvldSta zasloužilý o výzkum fefi 
lidu norského a památný svými pokusy utvo- 
řili I rozhčných jejich dialektů nový spisovný 
Jazyk (t. zv. laadsmaal), ve kterém se pokusil 
sim skládati díla literární (zpěvohrou Er- 
vingeit, Christ. 1855, a sbírkou básni Symra, 
3. vj-d. 1875) a po nim několik mladých spiso- 
vatelfl, maalslracver zvaných. — Původně bylo 


svého otce konal i8z6 — 1831 práci rolnickou. 
pak se stal uiitelem na svám rodném ostrove 
Sindmiiru, aí v dome knize Thoresena se 
príuíil laiinč a odhodlal se ke studiim. Od 
r. 1650 poiivd státního platu, nikoli krátě 
zvýSeného, Sepsal Det norské folkesprogs 
grammalik (mluvnice prostonárodní feCi nor- 
ské, 3. vyd. 1864); Ordbog over det nortke 
folkesprog (slovník, a. vyd. 1873); Norské ord- 
sprog (přislovl, 2, vyd, 1881); Sorske planle- 
aavne  {jména  rostlin  1S60);  Korsk navnebog 


dándtého spisovné- 
ho jazyka jazykem 
nov^m uvítáno' vře- 
le, na pf od Mun- 
chi. ale pozdřji ů- 
íastcnslvi ochablo, 
Uunch ac ruchu to- 
hoto zFckl, ze /.na- 
menitejSich básníků ,; 

jen Bjrmson néjaký 

ías k ní mu lnul, ale ř. 4. Amn 

pak se pfidat ke 
itrané mírných re- 
formátorů, ktefl jen doplAují spisovnou dánsko- 
norttinu vhodnými výrazy z mluvy lidu. - 
Spor není ukončen; A. a jeho druhové (Vinje, 
Janson a J.) pracuji ve svém sméru; jejich 
vítézstvi viak by značilo velkou ztrátu lite- 
ratury norské, která si zlákala v dosavadním 
svém rouSe tolikerého uznáni cizích národů. 
Střediskem národní norské Školy jesl spolek 
.norské samlag. zal. r. 1868 a určený 
ku vydávání knih v novém spisovném jazyce. 
A. byl původnč také botanikem a sbírání 
roKtlin a seznání rozličných jejich jmen pft- 
mílo jej ke studiu nářečí norských, původnĚ 
svého domácího sfindmorského a pak s podpo- 
rou společnosti nauk vSech nářečí. V tčcMo 
dílech vyznamenává se důkladnou znalostí 
octatnfch germánských jazyků a filologickým 
bystrohledem.  A. jest  samoukem; po smrti 


Auvltr [ósvér], 
skupení nízkých 0- 
strůvků norských ve 
kraji nordlandském, 
ic,— 2okm od břehu, 
patři k nejdůleiitěj- 
ším místům rybo- 
loveckým v EvropC. 
Pořálkem prosince 
přijíidi sem ai. deset 
tisíc  rybářů  na lov 

ít nipnnik. sledů výtečné jako- 

sti, jichž se zde ve 
2—3  nedčlích  loví 

až  200.000  tun  v  cení  z'/,  mil.  zl.  r. m.; 

Jinak po celý rok na pustých t£ch ostrovech 


židovského (neb jak se obyčejní říká syrského) 
mísíce (asi naSe druhá polovice července a prvá 
srpna), původu akkadského, přijatý od Židů 
v zajeli babylonském a časem u různých 
národů předoasijských vedle názvů domácích 
se ustáti v $L 

AI1, slovo perské, znamená vodu, hiavné 
ve slovech složených, Jako Pandž-a* (pčt vod), 
Do-at (dvč vody); srov, Aa, 

Ab slovo semitské v různých jazycích se- 
mitských v různé podobě se vyskytující i,hebr. 
áb, aram, abbá, arab. abů, s následujícím čle- 
nem abu-t-) znamená otec s významy z pojmu 
otcovství vyplývajícími, jako tvůrce, původce, 


12 


Aba — Abactio. 


majetník a pán. Ve významu tom vyskytuje se 
zhusta v mužských vlastních jménech hebrej- 
ských a aramejských, jako prvá čásf složeniny, 
zvláště zhusta v arabštině, a sice: i. před 
následujícím jménem vlastním bez členu neb 
se členem označuje osobu, jíž jméno příslušné 
náleží, jako otce syna prvorozeného (výji- 
mečně dcery), od kteréž doby i původní jméno 
otcovo z pravidla zatlačuje. Tak na př.: Mu* 
hammed, když se mu narodil pr\'orozený syn 
Kásim, nazván abu-1-Kásim, t. j. otec Kásimův. 
Jméno to zovou Arabové »kunja« ; 2. s následu- 
jícím jménem druhovým (obyčejně se členem) 
vyznačuje osobu nějakou jako majetníka té neb 
oné věci nebo vlastnosti význačné, hezké neb 
nehezké, tvoříc tak jména čestná i přezdívky. 
Tak zove se slavný arabský básník jeden 
abu-1-Alá zz: otec výše zz Vysoký; jméno 
zeměpisce abu-1-Fidá zn otec výkupu zz Obě- 
tavý; orientalistu evropského nazývali Egyp- 
ťané pro jeho dlouhé vousy abu-z-Žakn 11: otec 
brady = HradáČ atd. Analogicky tvořena způ- 
sobem tím i jména jiná, na př. zvířat: abu-1- 
husni iz otec krásy m páv, ano i jména místní: 
Abú-kír. Slova arabská takto tvořená 
hledej pod počátečným písmenem slo- 
va, které za abú, abul- následuje.  Dk, 

Aba, vesnice v bělehradské župě v Uhrách 
v okresu alsó-bodajkském s 3000 maď. ob. a 
poštou. Zřidla minerálná. Bbk. 

A1)4, též a báj a (arab.), původně pruhovaný 
svrchní šat beduinský ze srsti kozí, pak vůbec 
plášť z hrubé látky vlněné, bez rukávů, jichž 
užívají Beduíni. Též kutny mnichů a dervišů, 
konečně hrubá látka vůbec. Vyrábějí se v Bag- 
dádě a v Makedonii, hl. v Soluni (Saloniki), 
odkudž též turecky » saloniki* šlovou. Dříve 
byly důlež. předmětem vývozním, hl. na trhu 
marseilleském, odkudž byly zasílány až na 
ostr. Antillské, nyní vSak vývoz jich klesl. — 
Abádži (tur.) krejčí, jenž pláště ty zhotovuje. 

Aba Bamuel, třetí král uherský (1041 až 
1044), potomek kumánského vojvody Edy. Pro 
svou lidumilnost nazván byl aba {apazz otec). 
Podporoval reformátorské snahy krále Ště- 
pána I. Svatého, jehož sestru Šaroltu byl po- 
jal za manželku a od něhož byl jmenován 
prvním palatinem říše. R. 1041 byl A. duší 
spiknutí, kteréž zbavilo krále Petra trůnu, a 
použiv příchylnosti oddaného sobě lidu, za- 
ujal sám stolec královský. Roku 1042 vytáhl 
do pole proti německému králi Jindřichu III., 
kteréhož byl svržený Petr na pomoc vyzval, 
vnikl až k Tulnu a vrátil se s velikou kořistí 
do Uher. Na to vrhl se Jindřich s velikou silou 
do Uher, zmocnil se Prešpurku a porazil Abu 
ve dvou menších bitvách mezi Váhem a Hro- 
nem. Když nastala zima, vrátil se Jindřich do 
Němec, ale již rok po tom vtrhl opět do Uher 
na prosby Petrovy a jal se tentokráte opero- 
vati na pravém břehu dunajském. Již vnikl až 
k řece Rábnici, když mu A. po svých poslech 
vzkázal, že mu postoupí svá území od Kahlen- 
berského pohoří až k Litavě, jestliže jej po- 
nechá v dalším klidném držení království. Zprá- 
va o tom způsobila u velmožů uherských vel- 
kou nespokojenost, kteráž tím povážlivější se 


stala, když byl dal A. asi 50 nespokojenců 
v Csanádé bez procesu utratiti. Nespokojenci 
prchli do Němec, aby zavolali Petra opět na 
trůn. Petr slíbiv německému králi, že mu ode- 
vzdá Uhry v léno, vtrhl se silným vojskem 
do Uher a porazil úplně Abu dne 5. Čce 1044 
u Rábu. A. prchl do Csabv, ale byl tam za- 
jat a sťat. Tělo jeho odpočívá ve starobylém, 
od něho založeném klášteře saarském. Man- 
želka jeho Šarolta, dcera knížete Gejzy a se- 
stra krále Štěpána I. Svatého, byla i s dětmi 
svými po bitvě u Rábu Petrem jata a s celou 
svojí rodinou utracena. Dle Verboczye nemají 
privilegia udělená Abou platnosti, právě jako 
privilegia daná Štěpánem IV. a některými ji- 
nými pozdějšími králi. Bbk. 

AbabačiTorresské ostrovy, nejsever- 
nější skupina ostrovů Nových Hebrid pod 
i68« v. d. a i8« j. S. 

AbábAové (Abábidá, sing. Abbádí), pa- 
stýřský národ v horním Egyptě a dolní Nubii, 
jejž čítají jedni k Bedžům (R. Hartmann), jiní 
za samostatný kmen ethiopský pokládají. 
V skutku však jsou středem mezi Berabry a 
BiŠariny. S prvými mají společný kroj a mravy, 
pokládají se však za ušlechtilejší. Již Ptole- 
maios je uvádí v nynějších sídlech pod ná- 
zvem Zabadaiův, sami však rádi se chlubí 
původem arabským od doby, kdy stali se mu- 
hammedány. Jsou pleti temné, vlasů černých, 
ale kadeřavých (ne vlnitých). Známi jsou jako 
ochránci karavan na poušti nub cké. Jejich 
Šeichové jsou pány neobmezenými. Počítá se 
jich (Russegger) na 40.000 duší. Kř. 

Abaoaennm (*Apá^aivov)^ staré město si- 
cilské nedaleko nyn. Milazza, pověstné hlavně 
za válek Dionysiových, Agathokleových a Hie- 
rónových. 

AbaoazU [abak-], řeka braši Iská, pravý 
přítok Maraftonu, do něhož se vlévá v krajině 
Maué, protekši jezerem Guaribským. 

Abaolnare. Slovem tím označován trest 
oslepení, vykonávaný přidržením rozžhaveného 
Štítu neb kovové jakés nádoby {bacinus) před 
očima odsouzeného. Trest tento, již KekŮm 
známý, býval i v říši francké, jakož zejména 
i vévoda bavorský Thassilo r. 788 z rozkazu 
Karla Vel. tím způsobem oslepen jest  — / 

Abaoká BloboAa, rozsáhlá ves v tobol- 
ské gubernii (okr. išimský) na řece IŠimu, se 
3000 duší. Na tamní koňské trhy přijíždějí 
Kirgizové. Odtud na vjv. táhne seAbackástep 
(též Išimská), Čásť stepi Barabinské (v. t.). 

Abaoo [abako], dva se v. ostrovy Baham- 
ského čili Lucayského souostroví v Záp. Indii, 
Velký A. čili Lucaya (s majákem) a Malý 
A., jsou málo vzdělány a mají dohromady 
jen 2500 oby v. na 2313 km^. Vyváží se odtud 
ovoce, indych, vzácná dřeva, bavlna a mycí 
houby. Hl. místo je C a r 1 e t o n. 

dair Abaoo Paolo viz Dag o m ar i. 

Abaoosa viz Vi ke v. 

Abaotio fabakcio], lat. odehnání, sluje 
v uherském právu zajetí dobytka cizího na po- 
zemku, jehož vlastnictví nebo hranice jsou 
sporný. Tento právní ústav souvisí dle všeho 
jako jiné druhy zájmu cizího dobytka (v. Im- 


Abactio partus — Abádir. 


13 


pul si o) s právem polským, plativším na oné 
straně Karpat. Držitel pozemku sporného, který 
na ném postihne cizí dobytek, může jej za- 
jmouti a po tři dni u sebe chovati, při čemž má 
ovfiem dobytek živiti a ručí za každou škodu, 
kterou by dobytek ten jeho vinou utrpěl. Při- 
hlási-li se maj etnik dobytka do tři dnů, jest 
držitel pozemku (abactor) teprve tehdy po- 
xínen dobytek vydati, zaváže-li se majetník 
dobytka písemné, že pro případ sporu doby- 
tek anebo cenu jeho k soudu dodá, že sám 
k soudu se dostaví a se ospravedlní, proč dal 
dobytek hnáti na sporný pozemek. Nevydá-li 
pak abactor dobytka, upadne vmarkální po- 
kutu 3 hfiven stříbra (nyní 12 zl.), právě tak, 
jako neoznámí-li soudu zájem dobytka, když 
se majetník jeho do tři dnů nepřihlásil aneb 
s abactorem neshodl. I po vydání dobytka může 
podati abactor proti majetníku dobytka návrh 
na viole nční pokutu, dokáže-Íi, že držel 
pozemek po celý rok pokojně, veřejně, vlast- 
ním právem a bez společenství s majetníkem 
dobytka. Dokáže-li nad to, že žalovaného neb 
úředníka jeho dvakráte soudně upomínal, aby 
nepásl dobytek na pozemku takovém, přiřkne 
mu soud vlastnictví dobytka. Také majetník 
dobytka může vymoci proti abactoru violenční 
pokutu, prokáže-li pokojné a veřejné držení 
pozemku po dobu celého roku, protože abactor, 
i kdyby dokázal starší své právo věcné k po- 
zemku, neměl práva toho se domáhati nási- 
lím (via facti), tudíž ani zajetím dobytka, ný- 
brž měl soudné žádati za vydání pozemku. 
Viz Zájem dobytka. Hs\. 

Aliaotlo partus (lat), v římském právu v y- 
hnání plodu ze života. Dle názorů římských 
nepokládal se plod v životě matčině jakožto 
čásf matky za způsobilý, aby byl samostatným 
předmětem Činnosti trestné, a vyhnání jeho 
mohlo býti trestáno jakožto crimen extra- 
ordinarium jen potud, pokud při tom ohro- 
žovalo se zdraví matčino jednáním osoby třetí, 
nth pokud manžel tím připraven byl o naději 
na potomstvo. J, T. 

Abaotor [abaktor], latj 1) zajímatel (do- 
bytka) v. Abactio. — 2) A. lupič (dobytka) 
\ÍL Abigeatus. 

Abaoiui viz Abakus. 

Ab&d, slovo perské, znamenající bydli- 
ště, město, vyskytuje se hojně v názvech 
měst východních, na př. Haiderábád (město 
Haiderovo), Ahmedábád (město Ahmedovo), 
Abbásábád (město Abbásovo) a p. 

Allád (Ti sza-A.), vesnice na Tise v Uhrách 
v jász-kún-szolnocké župě s 2494 maď. ob. (1880), 
přístavem, telegrafem a poštou. Proti povod- 
ním vystavěna zde velká hráz. 

Abad y Queypeo Manuel O'' ok. 1775), 
mexický a španělský politik a církevní hodno- 
stář. Jako biskup valladolidský účastnil se 
vzpoury mexické proti panství španělskému, 
byl však po porážce Hidalgově nucen opustiti 
svou diécési. Když po vypuzeni Francouzů 
ze Španělska reakcionářská vláda zavedla znova 
inkvisici, jesuity a kláštery, sesazen byl A. 
jakožto protivník restaurace s hodnosti biskup- 
ské a poslán byl od místokrále mexického do 


Madridu, kdež sdílel osud přemnohých jiných 
liberálů, t. vězení. Teprve když se zdařila 1820 
revoluce začatá D. Rafaelem de Riego a 9. břz. 
t. r. inkvisice byla zrušena, nabyl A. opět 
svobody. Stal se členem liberálních kortesův 
i měl značné účastenství v obtížném za poměrů 
oněch díle reformátorském. Ohluchnuv vzdal 
se činnosti politické, a byl jmenován bisku- 
pem tortozským. Než když franc. vláda ve 
srozumění s několika jinými mocnostmi vy- 
slala silnou vojenskou moc pod vrchním ve- 
dením vévody angoulémského do Španěl, aby 
potlačila » revoluci*, poslán A. opět do vyhnan- 
ství, kdež brzy zemřel. 

Abádab, pohoří v Nubii mezi Berberem 
a Suákinem asi 1880 m vysoké, od pohoří Gon- 
tebského úzkým údolím oddělené. 

Abadallové nebo A b dál i o vé, ob}'\'ateIé 
malého jihoarabského státu LáhedŽe, v délce 
asi 52*8 km a v šíři asi 12*8 km^ jehož sultán 
stojí pod ochranou Anglie a požívá roční pe- 
něžitou podporu; hlavním městem jest AI H au- 
ta h. Počet A-ův udává se (r. 1885) na 15.000. 
Jsou nejvíce civilisovaní, ale nejméně bojovní 
všech kmenů jihozápadní Arábie. 

AbadAón (hebr. zničení, zkáza, propast), 
v knihách Star. Zák. značí často místo zkázy 
jako říši, v níž se zdržují zemřelí, odpovídajíc 
tudíž hebr. slovu Šeól (v. t.); v N. Z. značí A. 
(jako 'Jpaddáv personifikace knížete Orku) 
anděla zhouby, pročež i slovem 'AitoXXvonv 
(zhoubce) se překládá (Zjevení sv. Jana 9, 
1 1.). Jrk. 

Abáde^ město v perské prov. Fársistáně, 
asi 100 km j. od Ispahánu na ř. Kuru, obehnané 
vysokou zdí, s 10.000 obyv., kteří zvláště ře- 
meslně umějí vyřezávati ze dřeva hrušového 
pouzdra, skřínky. Šachy a jiné věci. V okolí 
JSOU krásné zahrady. 

AbadesaHy San Juan de las A., špan. 
mčko. v Catalonii v prov. geronské nal.bř.Tera, 
jenž zde přepásán jest krásným kamenným mo- 
stem; má 500 obyv.; 5 ^m na sever jsou vydatné 
doly kamenouhelné. 

Abadla Frant. Xav., rodilý ve Valencii 
(* 1774 — 1 1830), vůdce špan. povstalců za franc. 
okkupace r. 1808. Z prvu velel armádě v pro- 
vincii manchské, s jejíž zbytky ustoupil do Ca- 
dixu, načež stal se na krátko ministrem vo- 
jenství a pak brigádníkem. R. 18 12 svěřena mu 
armáda v prov. galicijské, kterou byl zorgani- 
soval. Po restauraci Ferdinanda VIL na trůn 
Špan. stal se gen.-lieutenantem a inspektorem 
vojsk shromážděných v Cadixu k výpravě do 
Špan. osad v Americe. 

Ab&dilové viz Abadaliové. 

Abadioté, loupežný kmen arabský, jenž 
od r. 823 bydlí na Krétě; jest jich asi 4000 ve 
20 osadách. Ačkoliv jsou muhammedány, bojo- 
vali přece s Řeky proti Turkům za osvobo- 
zení Řecka. 

Ab&Air (řec. fiaixvXoí:), u Foiniků klínovité 
kameny posvátné, jež bývaly na místech pa- 
mátných. — Dle řecké pověsti kámen zavinutý 
v plénky, který Rhea podala muži svému Kro- 
novi, aby jej pohltil místo novorozeného syna 
Zeva. 


14 


Abádovci  — Abaka. 


AbádOTOlf pers. ábádiján. 1) Stoupenci 
Ábáda, prvého proroka perského téžMah-ábád 
neb buzurg Ábád (= velký Ábád) zvaného. 
Jemu pfipisuje se spis Desatir (Regulae), stará 
památka náboženská, již nČktefi pokládají za 
ialsum XVI, století. Vydána Molou Firúzem 
v Bombaji r. i8z8. — 2) A., dynastie maurská 
v Seville, viz Abbádovci. Dk, 

Abadseohové a AbaAxové viz Čerke- 
s o v é 

Abádži viz Abá. 

Abae viz Aby. 

AbaeXard viz Abélard. 

Abafly^ maď. panský rod, jenž odvozuje 
původ svúj z pokolení Aby. Vynikající čle- 
nové jeho jsou : Mikuláš, v létech 1613 — 30 
hejtman tokajský, vojevůdce, státník a přívrže- 
nec Béthlena Gábora, po jehož smrti se pfi- 
dal ke straně Ferdinanda II. Jiří, mladší bratr 
předešlého, velitel oravského hradu. Alexan- 
der, syn předešlého, též velitel oravského 
hradu, v létech 1687 — 95 podžupan oravské 
župy, praotec v gemerské župě dosud kvetoucí 
rodiny A-ů, kdežto bratrem jeho Janem za- 
ložená větev sedmihradská již v třetím koleně 
vymřela. Člen uherské větve František, vle- 
tech 176672 podžupan oravský a poslanec zem- 
ský, byl zapleten do procesu Marti novic sova 
pro velezrádu, ale osvobozen. Sepsal několik 
dél jazykem latinským. Bbk. 

Abaliy Leopold, pseudonym: Branko 
Kov i nov (* i8. ún. 1827 — t 27. ún. 1883), 
ev. farář ve Slovenském Aradci. V létech 
šedesátých počal psáti novelly, ze kterých po- 
vídka Tri hroby (ve Viktorínově almanahu 
»Lipa« ročn. III., 1864) svou látkou (z podání 
o Jánošíkovi a jeho loupežnické družině) i zá- 
dumčivým tónem je zvláště charakteristická. 
Později psal jen články do Hurbanových »Cír- 
kevních Listův* a do Boorovy » Korouhve na 
Sioně«. Nedlouho před smrtí redig. homiléti- 
cký Časopis »Slovo Života*. A. v 1. 1848 a 
1849 účastnil se ruchu proti Košutovcům. Od 
té doby nebyl v mjjlosti u Maďarů. Když pak 
v Časopise »Slovo Života* káral neblahé po- 
měry uherské, byl jako »pansláv« pohnán před 
maď. ev. konsistoř, zbaven místa svého a od- 
souzen k pokutě 200 zl. Místa svého více ne- 
dosáhl. Včk. 

Aliafl (A i g n e r) L u d v í k, maď. spisovatel 
a nakladatel, '•* 1840. Vydává a rediguje biblio- 
grafické spisy: Figyeló (od 1876), Magrar 
Kúny'veshá\ (od 1875), Nemleti Kónyvtár, Cor- 
vina (od 1880). Z literárních prací Jeho vyniká 
spis o elegii A{ elegiáról (1869) a A magrar 
népdalról (O maď. národní písni 1872). 

Abá^^ chán viz Abaka. 

Abag^ar viz Abgar. 

Abaoh, Abbach, městečko ve vládním ob- 
vodu dolnobavorském na Dunaji s 1200 oby v., 
má doly hnědého uhlí, prádelnu a lázně se 
studenou sirnatou vodou. Nad A-em strmí 
zříceniny Heinrichsburgu, rodiště císaře něm. 
Jindřicha II. Dne 19. dub. 1809 svedena zde 
bitva, v níž Francouzové pod Davoustem 
zvítězili nad Rakušany, jimž velel arcikníže 
Karel. 


Abal 1) město starořec. viz Aby. — 
2) A., Modrý Nil viz Abáj. 

Aballard v. Abélard. 

Abalsiar [abesé], fr. snížiti; v heraldícr- 
uŽívá se tohoto výrazu, když figura pode střed 
štítu se staví, aby získáno bylo místo pro ji- 
nou, nebo když křídla orla heraldického jsou 
schlípena; opak toho hausser iv. t.). 

Abalte, Abaete, řeka známá nálezy 
diamantů v brasilské provincii Minas Geraes, 
240 km dlouhá, levý přítok horního San-Fran- 
ciska. 

AbáJ, Abája 1) horní tok Modrého 
Nilu, hlavní řeka v již. HabeŠi, počíná se 
u Šakaly pod lo' 15* se v. Š., ve výSi 2806 m 
n. m. a vpadá jako dravá bystřina do jezera 
Tanského, jež pak opouští korytem majícím 
zSíří několik kilometrů, ale záhy se měnícím 
v úžlabinu Širokou místy jen 20 m; tu A. 
tvoří nepřetržitou řadu slapů a peřeji, naČež 
velkým obloukem obtéká Godžam a Damot a 
spěje k Fazoglu, přijímaje jméno Bahr-el- 
Azrak (modrá řeka). HlavnějŠí přítoky: Ba- 
šilo, Džama, Moger, Guder. — 2) A. Č. Su- 
gaš, řeka v gub. tomské; nedaleko ústí jest 
vesnice A., jedna z nemnoha osad rus. ve 
vnitřním Altaji. 

AbáJa, tur. č a b r a k a. Od Turků dostalo se 
pojmenování a.,  abajlija i k Jihoslovanům. 

Abajakaragnpta, buddh. spisovatel in- 
dický, dle tradice tibetské narozený veVých. 
Indii. Vzdělával se v klášteře Vikramapurském, 
v Magadě a Vigamale. Panovník magadijský 
učinil ho hlavou všech panditů (bramínů, kteří 
se věnovali vyučování) a daroval mu k tomu 
zahradu indraulijskou. A. obíral se hlavně my- 
stikou, pročež není divu, že jeho životopis byl 
vyzdoben všelikými daty podivnými. Tak na př. 
připisováno mu asi 100.000 prací, z nichž ně- 
které měly prý alespoň 600.000 slok; z toho 
jen tolik jisto, že psal mnoho a že zachovaná 
nám čásf jest jen zlomkem jeho činnosti. Jisto 
též, že uvedl v systém různorodé theorie o tan- 
trách (sbírkách básní atd.), sebrav^ spolu vše- 
cky tantry v jednom ze svých spisů, zvaném 
Moře koudel; ještě lepší dílo jeho jest Dé- 
mantová Čotki (2700 slok), v kterémž se líčí 
všecky kouzelné kruhy č. mandaly a kteréž 
dosud jest rukovětí indických mystiků. O A-ovi 
psal V. J. Vasiljev ve velkém díle svém Bud- 
dizm, jego dogmaty, istorija i literatura. (V Pe- 
trohradě 1857, 1. 267. nsl.) Dílo toto bylo také vy- 
dáno německy (1860) a francouzsky (1863). 

Abaka neb Avaka, vlákno z rostliny 
Musa textilis (banán lanový), též konopí 
ma nilské zvané. 

Abaka č. A baga (mong. »strýc«), druhý 
chán mongolský z dynastie Húlágúovců Č. lí- 
hánu perských. Byl starší syn Húlágú-chána, 
po němž nastoupil r. 1265. Vláda jeho byla 
vyplněna Šťastnými válkami s knížaty z rodu 
Džen^izchánova. Bratr jeho Jašmut porazil 
Nogaje, vůdce chána Zlaté Hord)r Bergaje, 
náhlá pak smrť Bergajova zbavila jej nebez- 
pečenství hrozícího mu od 300.000 jeho mužů. 
Uvolněn na severu obrátil se na východ proti 
koalici Burák-Oglana Džagatajovce s Kajdu- 


Abakan — Abakus. 


15 


chinem  Ugataýovcem.  Prvého  porazil  blíže 
Fcijábtt  (r.  1269).  Za to  války  se  sultány 
egyptskými se mu nedařily. Vojska jeho byla 
poražena od sultána Mamlúků Bfbarsa v malo- 
asij. dolině albustánské r. 1277, podruhé v Sýrii 
od suit. Keláúna, čímž pozbyl Svríe a na čas 
\ Malé Asie.  Chystaje se k nové výpravé ze- 
mřel  náhle  r.  1282  nemírným  pitím  vína. 
\láda jeho  vyznačovala se  spravedlností  a 
mírností, v čemž mu pomáhali ministr jeho 
Šems-ud-din a bratr tohoto 'Alá-ud-dín; perská 
iiteratura, jsouc vládou jeho podporována, byla 
za ného v plném květu. 

AlMlEflUiy řeka sibiřská, 400 km dl., temeni 
se na Altaji na A-ských horách ze dvou 
jezer; asi 50 km před svým nčkolikaramenným 
ú^m do Jeniseje (u Mmusinska) spadá přes 
značné prahy, načež stává se splavnou i pro 
vitši lodi. Některé z 23 přítoků A-a jsou 
zlatonosné. Na dolním jeho toku A-skou 
stepi jest řada osad ruských, vedle nichž tu 
kočují některé kmeny tatarské; četné mohyly 
a jiné památky čudské svědčí, že již za dob 
dávných úrodné břehy A-a kočovníkům bý- 
valy útočištěm. 

Abakanowloz Bruno, souvéký učenec 
polský  (*  1852).  Absolvovav polytechnickou 
ikolu v Rize, stál se na polytechnice ve Lvově 
docentem mechaniky. Sepsal hojně pojednání 
2 rdzných  oborů  mathematikv,  astronomie, 
meteorologie a přírodozpytu vůbec, především 
však zabýval se věd. pracemi o elektřině, ze- 
jména pokud se týče jejího praktického upo- 
třebení v mechanice.  Výsledky badání svého 
uveřejňoval dílem o sobě, dílem v rozpravách 
vydávaných akademií nauk v Krakově, v od- 
boméni  véd. listu » Kosmos*, ve varšavském 
>Ateneuc,  ve Ivovském belletristickém časo- 
pise »Tydzieň«, jehož  byl po dvé  léta  re- 
daktoTem, i jinde. R. 1877 redigoval též bez- 
platnou přílohu tohoto s názvem :  » Wystawa 
kraýowa, rolnicza i  przemyslowa«,  jez  byla 
véstnilcem  komitétu Ivovské  zemědělské  vý- 
stavy.  Ze  spisů jeho  dlužno  uvésti:  Zarys 
staíyki wykreálnéj (Lvov 1876); Teoryja astro- 
Homic^na gwia^d spadajqcych wediug Schiapa- 
réUgo (Lvov 1876);  Integrátor, kr\ywa cai- 
kova ť jéj \astosowcnia  n> mechanice budow- 
nic\éj (Varšava 1880); Integrátory {^Ogxúsko* \ 
ve Variavé 1882); Nowy sposób budowy \wo-\ 
jów do machin  dynamoelektryc^nych (Krakov ; 
1884^ a j.  Roku 188 1 vzdal se A. professury ! 
^yicsiáVú do Paříže, kde sobě zřídil elektrotech- , 
nckou laboratoř. Od r. 1883 byl členem redakce ; 
časopisu >Lumiěre électríque«. Za účelem se- 
zniiii nových pokroků v elektřině cestoval A. 
téi do Ameriky. Mnohé jeho publikace, vyšlé 
ve 6anc. odb. časopisech a hlavně v »Comptes 
rendus de Tacadémie des sciences«  vzbudily 
ve vědeckých kruzích živou pozornost.  Ze* 
jména velkého úspěchu došlo přední věd. dílo 
A-ovo Ljts intégraphes, la courbe integrále et 
ses applications, étude sur un nouveau systéme 
ď ittíégraieurs mécaniques (Psďii 1886). V oboru 
eechanické  integrace   a  elektromechaniky 
a&nil A. řadu značnějších vynálezů. V té pří- 
čině budiž uveden jeho elektrický chvě- 


j i č, zvláštní jednoduchý přístroj signálový, za- 
ložený na systému elektromagnetickém, nová 
soustava elektrických lamp a zvláště důležitý 
math. přístroj nazvaný integraf. 

A1>akaftsk, sibiřská osada v guber. jeni- 
sejské na ř. Jeniseji, ^8 km pod ústím Aba- 
kanu v okr. minusinskem, bývalý »ostrog« čili 
osada ohrazená koly, založ. r. 1707. Obyva- 
telstvo, mezi nímž jest mnoho vypovězenců, 
páčí se na 2000 a zabývá se v létě, jež zde 
jest velmi teplé, polním hospodářstvím, cho- 
vem skotu a včelařstvím, za kruté zimy lovem 
sobolů, též dobýváním uhlí. 

Abakovéi národ černošský, dříve snad 
četný, jehož pouhý zbytek dnes s několika 
jinými žije porůznu mezi Mittuy na horním 
Nilu. Kř. 

Aba]ramovl5 Alexander, voj voda nov- 
l^orodský, velitel v Toržoku r. 1372, když 
jej oblehl Michajl Alexandrovič, kníže tver- 
ský. A. byl vůdcem smělých uškujniků (zá- 
Škodníků) novgorodských, kteří loupežili na 
řece Kamě a Volze, obírajíce kupce tudy se 
beroucí. Vyzvání Michajtovo, aby mu vzdal 
Toržok, hrdě zamítl, spoléhaje se na své smělé 
druhy, a vyšel mu vstříc před město. V bitvě 
tu svedené byl s vojskem svým na hlavu po- 
ražen. Dšk» 

Abakai 1) původně tolik co naše abc 
čili abeceda. Vzniklof slovo to ze jmen prv- 
ních tří písmen a, ba, ga, obyčejných za nej- 
starších dob v Egyptě; též řecké názvy písmen 
a, /?, y ukazují k témuž egyptskému původu. 
Z abaga utvořeno řecké afiai a zláti niso- 
vané a. Ježto však u Egypfanův a dle nich 
u mnohých východních národů jako u Řeků 
prvních 9 písmen znamenalo naše jednoduché 
číslice I, 2, 3 atd., označována slovem a. pů- 
vodně řada čísel, potom deska, na které 
čísla k účelům učebným v řady a sloupce se- 
řaděná se znázorňovala, pak vůbec tabulka 
početní, zvláště tabulka, na níŽ obsažena 
soustavná násobenka čili a. Pythagori- 
cus, nález to Pythagorův. Potom přenesen 
název a. na taoulky početní, na desky 
i na stolce. — Dle svědectví Martiann Ca- 
pelly a Persia nazývali staří a. hladkou, jem- 
ným pískem nebo prachem pokrytou desku, 
na které se kreslily geometrické figury a pro- 
váděly různé výklady. Antický a. rozdělen 
byl u Řeků na deset svislých sloupců ; známky 
(oblázky, kůstky, penízky) nebo číslice v prv- 
ním sloupci (od pravé ruky k levé) zname- 
naly jedničky, v sloupci druhém desítky, v tře- 
tím sta atd. Tak se vyznačilo např. číslo 1888: 
I známkou ve sloupci čtvrtém (tisíce), 8 znám- 
kami ve sloupci třetím (sta), 8 známkami ve 
sloupci druhém (desítky) a 8 známkami ve 
sloupci prvém (jednotky). Podobně zařízena 
byla počítací deska římská, již podobná zacho- 
vala se až po dnes v čínském suan-panu a 
v ruských sčctech. Podle ruského vzoru zavedl 
generál Poncelet, jenž sčety poznal jako zaja- 
tec ruský 1812, do franc. obec. Škol počítací 
stroj, jehož se až podnes také u nás užívá 
ve známé formě několika rovnoběžných drátů, 
na nichž se pohybuje po 10 kuličkách.  Počí- 


IC 


Abakus Lalanneúv — Abamontí. 


láni s tabulkami, ve sloupce Hmských jednotek, 

desítek, set atd. rozdílenými, udríeto se i po za- 
vedeni arabské soustavy ífselnč pfes celý 
Blfedovík ai do XVI. století. Abacisty nebo 
algorithmisty nazýváni pak počtáfi dle 
toho, u^ivali-lí a-ků nebo ílsel arabských. \'e- 
liSský : Život Řekův a Římanův, str. 243. rtd. — 
3) A. u Římanů ozdobný stolek, na který se 
stavilo drahocenní nácinf; ti i slokk, na 
ktcrím hrávali v kostky nebo kamínky. — 
3) A, (o/íb{), nadhlavnice, v archítektufe čtyř- 
hranná deska, která 


^ 


tvoří přechod od ní 
ku břevno vi. Na ■■ 
ku spočívá architrav. 
U sloupů dórských, 
staroiónských a to- 
skánských jest a. 
Čtyřhranný, se stra- 
nami rovnými, u 
sloupů římských, ko- 
rínthských a novo- 
iónských jest a> po 
stranách dovnitř vy- 
krojen a bez rohů, 
ježto jsou rohy iik- 
mo dolů sřiznuty. 
Srovnej Botticher , 
Tektonik der Hel- 
lenen, 1. vyd,, i. díl. 
3. exkurs, str. 44 ai 
51, Saglio, Diclion- 
nairedeaanliq.grec- 

V. abacus. Na při- 
pojeném vyobr. í. 5. 
označen a. písme- 
nem 4. xy-. 

Abakos lodan- 
BettT jest kótova- 
ný obraz zvlástni 
plochy válcové, slou- 
žící ku přibliínému 
stanoveni součinu 
dvou čísel. Jedno- 
duchá úprava CinI 
jej způsobilým na- 
hraditi pravítka lo- 
ftarlthmická, s který- 
miž takf, co se zá- 
kladní mySlénky tý- 
če, má velkou podobnost. Mannheim, Cours 
de geometrie descriplive p, 458. Mn. 

Abalmk, mčsteíko sibiřské na Irtiii ne- 
daleko Tobolska; asi 600 obyvatelů zabývá 
se lovem sobolů. Sem utekl kníže tatarský 
Kučum před Jermakcm, dobyvatelem Si- 
biře, a roku 17)^3 zřízen zde kláiter mužský, 
k némuž se pouti konají. Nedaleko odtud 
jest A-cké jezero, úzce podél IrtiSe se táh- 

Abaldft, hlavní sklad tabáku a pak tra- 
fika vůbec; slovo to pochází z rumunského 
abaldá i. apaltA (najatý sklad], a vzniklo 
prostřednictvím albán. apalto (najatý dvůrl 
z ítulakého afpallo (nájem). 


Aliei 


AballCtUM* (lat. abalienalió^. Privnf vý- 
znam a- jest různý. V nejSiriím hmotném 
smyslu rozumí římské právo a-i kaldé dovo- 
leni pozbytí nebo zmenSeni práva, právní vý- 
hody nebo disposice, které je provázeno sou- 
časným nabytím výhody újmé té odpovídající, 
osobou jinou. Ujma z deliktu, jsouc nedovo- 
lená, a újma z derelikce, pokud nepřináíí 
přimo jinému prospčchu, neni a-f. A. může se 
jeviti buď ve zmeníení jmční přítomného (da- 
rováním) nebo v zamítnuti možného rozmno- 
žení majetku (zamítnutím napadlého dědictví). 
Lhostejno jest pro pojem a-, spočívá-lí ve 
ztratí víci nebo práva (tradici víci, cessí) nebo 
v pouhém omezeni práva (zřízením služeb- 
nosti) nebo disposice (nájmem), jakož i to, na- 
stává-li s vůlí pozbývajícího (tradicí), bez vůle 
nebo proti vůli jeho (promlčením a vydržením). 
V užiím smyslu rozumí právo římské a práva 
moderní a-í, tak zv. scizenf, totiž převod práva 
nikomu příslušného na osobu jinou právním 
jednáním. Ve smyslu formálním znamená a. 
právni skutečnosti, jimiž nastává hmotná ■. 
(zbavovacf skutečnosti), jako právní jednáni 
promlčení, vydrženi a pod. — Viz 
;. Čk. 

AXM3íg9t, ves v uher. župi! barai^ské. 
asi 5 hod. sz. od Pétikostelí ležící, se 70t> 
maď- a ném. obyv. a povístnou krápníkovou 
jeskyni o dvou oddílenich, z nichí pfcdní 
[3S m d1.) stále naplnéno jest ledovou vodou 
potoka zde se temenícfho, druhé, mající 950 m 
zdélí, vyniká rozkoSnými útvary krápníkovými. 
Schody ve skále vytesané, zdi a zbytky člo- 
vících i zvířecích kosti dosvédčují, že a -ská 
jeskyní, jinak též Paplika čili Farářova 
j. zvaná, byla za dávníjSích dob obydlena. 

AbiQiu, dle starého cestovatele Pythea 
(u Plínia) ostrov v Sev. moři. Obyvatelé ostrova 
toho prodávali prý Teutonům množství éleklra 
(jantaru), jehož uzivali místo dřiví; z toho sou- 
dili níkteří učenci (na př. Bessel), ie A. jest 
Bornholm, dánský, uhlim bohatý ostrov, a že 
j>élektron< neznačí u Plinia jantar, nýbrž hníd6 
uhli. A. byl též stotožíiován (od MiinenhoRa) 
s níkterým z ostrovů při ústí labském, ale 
pravdé podobá se nejvíce mlnéní Manncrtovn 
a Safaříkovo, že ostrov ten třeba hledati na 
pomoři pruském v Sambii a že jest to polo- 
výspa dělící záliv Kuronský od moře Balti- 
ckého, kterou staří omylem, jestliže tehda 
ostrovem nebyla, mohli za ostrov pokládati. 
Srovn. Šafaříkovy Slov. starožitn. 1837 str. 
367. nsl. 

Abamontl, též Abbamopte Josef, stát- 
ník neapolský (' ok. 1759 — f 1818). Včnoval 
se advokacii, ale za revoluce franc. po vypu* 
zeni krále neap. od Francouzů r. lygti stal se 
gen. tajemníkem  republiky  cjsalpinské 


náhodou jeho jméno octlo se na lisliní mezi 
iz, kterým dána amnestie. I vrátil se do Mi- 
lána a zastával opít úfad v republice cisalr- 
Počátkem r. 1S03 podal žádost za propuí;<:- 
nou a navrátiv se do Neapole zmizel z poli:. 


Abán — Abandon. 


17 


: 1) Měsíc vodní, jméno 8. mísíce 
5iuj3ečného roku perského, v němž slunce se 
nalézá :ve znaku štíra. — 2) Jméno • lo. dne 
každého mčsíce roku slunečného, zvláště však 
měsíce A-u, který považují Peršané za den svá- 
teční jednak pro shodu jména jeho se jménem 
měsíce, jednak  pro památku vítězství, doby- 
tého toho  dne iránským králem Závem, sy- 
nem krále Tahmáspa, nad turánským králem 
Aírásjábem, jakož i pro upomínku deště, který 
po osmiletém suchu toho dne s nebe se snesl. 
V den ten prý k rozkazu božímu i země uči- 
néna způsobilou, by se na ní handlilo a jejím 
proudům vykázána řečiště. — 3) Jméno lo. dne 
II. měsíce perského (Bahmanu), dne slavnost- 
ního, téi sadak (stovka) zvaného, poněvadž 
zbýir'i od ného loo dní do konce roku. V den 
ten lychází  prý zima z pekla  na svět, lidé 
pak i králové zapalují ohně a přinášejí oběti, 
by odvrátili  její škodlivý vliv. — 4)  Jméno 
^enia, ktečý  vládl  železu a dle domnění per- 
ského  konal  všecky  věci  v měsíci  á-u. — 
6} Jméno genia vodní^io u Peršanů.    Dk, 

Á!b4n, pohoří arabské uvnitř země jižně 
od Džebel-&)mru ; jsouc vysoké a příkré dělí 
se ve vulkanický A. el as vad (černý) na se- 
veru a porfyrový A. cl ahmar (červený) na 
jihu, mezi nimi jest Široké a dlouhé údoH 
Vádí Nédžd čili Rumem. 

Abáli4 nebo správněji A m á n á, řeka, u Řeků 

Chr/isorrhoas, snad nynější Nahr-Baradí, 

»Tíékajíd  z vých. strany antilibanonské, teče 

pres Damašek do pustin a po  krátkém běhu 

mizi beze stopy v bažinách. Dk, 

AbA|loayy Avancy, město v Peru na řece 

t. jm.  (přítoku Apurímaka),  přes niž se pne 

jeden z nejkrušnějších mostů peruánských ; od 

r. 1872  hl.  město prov. a-ské  s 5500 obyv. ; 

v 0V.0U pěstiije se hlavně cukrová třtina, a cukr 

a-sVcý pokládá se za nejlepší vůbec.  R. 1537 

svedena zde bitva mezi španělskými conquis- 

tadory Almagrem a Alvaradem, přívržencem 

J^izarrovým. 

ďAbaAOOnrt [abaiikúr]: 1) Charles X a v. 
J[oseph de ,Franqueville (*-i758 — f 1792), 
tranc. ministr války n 1792, byl dne 10. srpna 
obviněn ze spiknutí proti revoluci, zatčen a 
před soud do Orleansu odveden; na zpáteční 
cestě pak dne 9. září usmrcen ve Versaillích 
s 52 jinými vězni. — 2) Ch a rl e s F r é r o t A. 
I* 1801), inženýr franc, zhotovil znamenitou 
gen. mapu Bavorska- a Švýcarska a společně 
5 Dupain-Tríelem uveřejnil Recherches géogra- 
pkiques (1791). — 3) Franciszek Ksaw. A. 
*' 1^15)*  současný polský spisovatel a publi- 
cista^ rodem z Liška. Předběžná studia konal 
» Sanoku,  Samboře  a  v Przemysli,  Od r. | 
^537 do r. 1841 poslouchal na vídeňské  uni- [ 
^*ersité • a  polytechnice • přednášky o  Chemii,, 
6'^ce a mathematice a kurs agronomický prof. ' 
^teckcra,  načež  pracoval  v  chemické  labo- , 
f-toři vídeňské mincovny.  R. 1841 vrátil se 
^'j Haliče a usadiv se v Lišku zabýval se pol- 
^-^ hospodářstvím.  R. 1856 cestoval po Če- 
<^tikh, Německu, Belgii a Francii, aby seznal 
zřizt&i rolnických a hospodářských škol. Po té 
^'éíestt mu od haličského hospodářského spolku . 

OrIt ftl»rmik Saa£ný, •▼. I. 18,1 t8S8. 


reorganisace hospodářského učiliště v Dubla- 
nech. Když za vlády Schmerlingovy Frant. 
Šmolka a Flor. Ziemialkowski pojali úmysl 
vydávati denník oposiční, A. obdržel koncessi 
a ve Lvově založil s nimi »Dziennik polski«, 
jenž vycházel od i. října 1861 do 12. září 
1862, ícdý bylo další jeho vydávání Vládou 
zakázáno. A. jakožto vydavatel a zodpovědný 
redaktor vzat byl do vazby a pro tiskové přc- 
činy odsouzen na 4 léta do těžkého ^žaláře, 
z něhož jej osvobodila amnestie při nastou- 
pení kabinetu Belcrediho. Před tím a ješté'po- 
zději přispíval A. do r&zných Časopisů znač- 
nou řadou pojednání z oboru hospodářství a 
průmyslu. O sobě vydal spisy: Doktadna nauka 
o gotolvaniu myde^t ws^elkiego rod\aju, o wy- 
rabianiu šwic /ojoivych i sivic stearyitoiy^ch 
(Lvov 1843); Iwonic{, jego minerálně (roditi 
i pisma o tych (ródtach (Bochnia 1844); Era 
konstytucyjna austro-w^gierskiéj monarchii od 
1848 do i88í r. (Krakov 18S1). 'Mimo to 
uveřejnil několik politických a polemických 
brošur s pseudonymem Budzimierz Sochá 
a Strážník narodowy. 

AbaAdon [abánd5h], franc. opuštění. 
1) V mluvě námořnické opuštění lodi od muž- 
stva lodního anebo vysazení jednotlivých lod- 
iiíků na cestě, t— 2) V právu námořském pro- 
hlášení pojištěného, kterým postupuje pojisti- 
teli svá práva k věci pojištěné za zaplacení 
celé sumy pojištěné. A. je tedy způsob t. zv. 
konstruktivní celkové ztráty (ktínstrukti- 
ver Totalverlusti perte légalc), kde se skutečná 
celková ztráta (absolutní) finguje prohlášením 
pojištěného ve případech, kdy snad není ztráta 
ona ještě zjištěna, ale jest velmi nravděpo- 
dobna, nebo kdy nastala snad v skutlcu pouze 
ztráta částečná; která se však 'objemem cel- 
kové ztrátě blíží. Již ordonnance burgosskéz r. 
1538 určují lhůty pro a. zboží ztracenéhťí nebo 
poškozeného, a v ordonnancích barcelonských 
z r. 1435 a sevillské z r. 1556 staví se nezvěst- 
nost lodi na rovefi úplné zkáze její. Západo- 
franc: Guiďon dé la nier v těchto případech 
stanoví a. Po příkladě anglického a seV.-ame- 
rického práva obyčejového {abandonnementy a 
franc. Code de commerce, který a. zove délais- 
sement a jehož ustanovení přešla téměř do- 
slovně do práva špan., portug. a hollandského, 
znají též ostatní moderní práva námořská a. 
Německé právo (čj, 865—875 občh. zák.) do- 
voluje a. při nezvěsťnosti lodi, pak je-li 
předmět pojištěný ohrožen tím, že loď nebo 
zboží stihlo embargo, že zadrženy válečno"!! 
neb vyšší mocí (vládou) nebo loupežníky moř- 
skými a neuvolní-li se během 6 nebo 12 imě-, 
síců, dle toho, stala-li se nehoda ta v mořích 
evropských (také ve Středozemním, Černém 
neb Azovském) či jinde. Code de commerce 
(změněný v té příčině zákony z r. 1854 a I862) 
a práva příbuzná dovolují a. nad to při ztro- 
skotání lodi, při neschopnosti ku plavbě, způso- 
bené nehodou 'na moři, při zkáze nebo zhor- 
šení pojištěných předmětů ze tří čtvrtin (právo 
americké již při zkáze poloviční). Brémské revi- 
dované podmínky pojistné, důležité pro poji- 
šťování námořské a doplňující často vůli stran^ 


18 


Abandonovati — Abarán. 


neznají a-u, ^rávé tak jako pojistky francouz- 
ské jej obyčejné co nejvice obmezují. Prohlá- 
šení a-u musí učiniti pojifiténý bez podmínky, 
neodvolatelné a ve Ihfité 6 neb 9 (dle franc. 
práva 6, 12 neb 24) mésícfi, dle toho, byla-li 
loď nezvéstná určena do přístavu evropského 
Čili nic a stalo-li se vzetí nebo zadržení lodi 
v moři evropském (atd. viz nahoře) Čili nic; 
dle angl. a amer. práva ve Ihfité přiméřené, 
obyčejné hned po zprávé o nehodé. Lhůta k a-u 
začíná uplynutím Ihfit svrchu naznačených 
nebo Ihfitv nezvéstnosti. Nékterá práva žádají 
prohlá&enl písemného (prus. Landrecht žádal 
prohlá&ení soudem, notářem nebo přísežnými 
dohodci). ZajiSténý mfiže béhem podobné Ihfity 
(vyjma franc. právo) užiti a-u proti zajistiteh. 
Pfíjetí a-u pojistitelem není třeba; dle angl. 
a amer. práva nahrazuje soudce rozhodnutím 
svým odepřené přijetí. ProhláSením a-u pře- 
jdou na pojistitele práva, jež pojiSténý na po- 
jiSténou véc mél; sumu pojifiténou mAže však 
pojiSténý žádati teprve, kdvž pojistiteli sdělil 
listiny ospravedlňující a. a když mu popřál při- 
méřené lhůty ku prozkoumání jich (dle Land- 
rechtu ve 2, dle práva franc. ve 3 mésících, dle 
holland. práva v 6 týdnech). K žádosti poji- 
stitelově má mu pojištěný zříditi revers o a-u 
a vydati listiny týkající se věcí a-ovaných; 
vždy pak je povinen pečovati o zachránění 
věcí těch, pokud to možno a pokud pojisti- 
tel tak jeSté učiniti nemůže, a dodati tomuto 
vSechny zprávy o nich doSIé, vůbec podporovati 
jej ve příčině opětného nabytí nebo speněžení 
věcí. — 3) A-em se zove konečné také právo, 
jež některá práva námořská (též obch. zák.) 
dávají pojistiteli, aby se uchránil placení škody 
přesahující sumu pojištěnou; může se totiž 
sprostiti vSech povinností ze smlouvy pojišťo- 
vací zaplacením celé sumy pojiStěné, jak- 
mile nehoda nastala; nenabývá však tím práva 
k věcem pojištěným. H$x» 

Atendonovatl, franc. abandonner, užiti 
abandonu (viz t). 

AbaASTOvé, kmen afric, podrobený od 
Ňamfiamů zároveň s kmeny jinými, s nimiž 
tvoři mezi podmaniteli třídu pracující. Liší 
se od svých ňamAamských pánů jazykem 
i obyčeji. Kř, 

AbaalllAy město ve Spán. prov. Murcii 
v okr. ciezském, se zříceninami starého zámku 
a 5800 obyv. 

Abannaoo G^^*)f ^<^st vyhnanství, kteréž 
mělo rok a den trvati. Trest tento ukládán 
ve středověku na zločin zabití, když dosaženo 
smíru mezi rodinou zabitého a vrahem; tento 
musil se však pravidelně ještě před nastou- 
pením vyhnanství podrobiti p o k o řc (v. t.). — /. 

Abano, vesnice v kavkázské gub. tiflísské 
v okr. gorském při pramenech ř. Tereku, s lo- 
žisky síry a železitými prameny s teplotou 
i6* R. 

d Abano Pietro (Petrus de Apono, Pe- 
trus Aponensis), slavný lékař a první profes- 
Kor lékařství v Padově, * r. 1250 v Abané. Del- 
ším pobytem v Caři hradě nabyl řídké tehdy 
známosti řeckého jazyka. 1292—1303 jsa pro- 
iessorem  filosofie v Paříži,  byl  dominikány 


podezříván z kacířství a magie, ale vSeobecná 
vážnost, jíž »le grand Lombard* požíval, za- 
chránila jej před nástraha^ii. Tam .sepsal 
pověstný spis ConcitíatorlMijlkfíňtiarum' phi- 
losophorum et precipue médičorum, kterýž po- 
prvé v3^Stén b3rv 1471 v Benátkách a později 
rozmnožen traktátem Z>f venenis eorumque re- 
mediis liber, dočkal se mnohých vydání v ze- 
mích různých. Spis. hleděl tu rozluštiti spor- 
né otázky v tehdejším lékařství se vyskytující, 
ale pokus jeho se nezdařil, ježto šlo jemu 
i protivníkům hlavně o obranu závažnosti auk- 
torit pomocí scholastické dialektiky. R. 1306 
povolán byl do Padovy, kdež pro něj zřízeno 
křeslo professorské. Ale i zde zejména přiči- 
něním kollegů byl viněn z kacířství a před 
inkvisicí obžalován; nevina jeho však 1 tu 
se dokázala vlivem mocných ochránců. R. 13 14 
uchýliv se do Trevisa, zemfel vtam za vyše- 
třování inkvisičního léta následujícího. Dle Hae- 
sera byly upáleny kosti jeho, dle 'Gurlta však 
pouze obraz, poněvadž pozůstatky tajné od- 
neseny byvše, inkvisici ()o rukou se nedostaly. 
Vědomostmi svými vynikal :A» .nad své sou- 
časníky mimo nauky lékařské takií v botanice, 
optice a j. v. Znal, že vzduch je těžký, že na 
rovníku jsou krajiny obydlené; vypočetl, že 
rok trvá 365 dní, 6 hod., 4 min. Mozek pova- 
žoval za východiště čivů, srdce za počátek cev. 
Mimo spisy zmíněné vydal několik lékařských 
a filosonckých dél. Peč, 

Abano Bagrni [— baňij. lat. Aponus, 
lázeňské místo v ital. prov. a distr. padovském 
nedaleko dráhy padovsko-bolognské, 10 km jz. 
od Padovy s 3822 obyv. (1881), již Římanům 
známé jménem AquaeAponi ( — nenses), též 
Aquae Patavinae. Zdejší horká simatá vří- 
dla prýštící se z Monte Irone patří k nejte- 
plejším pramenům evropským (85* C). Dle ně- 
kterých zpráv narodil se tu Livius, nikoliv 
prý v Padově. A. B. jest též rodištěm zna- 
menitého učence Pietra ďA. (v. t). 

Abantidaiy syn Paseův, vypudil r. 264 
před Kr. archonta Kleisthena ze Sikyóna a za- 
řídil samo vládu. Podporoval vědy a účastnil 
se osobně filosofických rozprav, které Deinias 
a dialektik Aristoteles na tržišti pořádali. Při 
této příležitosti byl nedlouho před r. 251 od 
nepřátel svých zavražděn. Samovlády po něm 
zmocnil se jeho otec Paseas. 

Abantovó CApavteg): 1) Dle svědectví 
Hérodotova (I., 146) staroiónský kmen. Zo- 
vouce se Thraky boiótskými, mělipŮvod- 
ní sídla ve vVch. Fókidě, sfřeďem pak jejich 
bylo město Aby. Když BoiÓtové AmajStí vtrhli 
do kotliny kolem jezera Kopajského, opustila 
drahná část A-tů původni vlast a osadila se 
ve střední části ostrova Buboie, kdež za krátko 
stali se národem nejpřednějším. Přední jejich 
města bylaChalkis a Eretria. — 2) Kmen 
osedlý na vrcho visku épeirské řeky Aoa, opo- 
dál mysu akrokeraunského; jejich město bylo 
Thronion. Pšk. 

Abaráa: 1) Kavkázská řeka v^ub. eriván- 
ské, levý přítok Arasu, mající v jednotí. Čá- 
stech svého toku též název Kirpičáj a Karasů 
(Černá voda) dle řek do  něho vpadajících. 


Abarca — Abasson. 


19 


Teče rovinou zvanou A-sképole. — 2) MČsto 
ve Spán. prov. Murcii, v okr. ciezském na svahu 
výSiny nad ř. Segurou s 3348 obyv. (1878). 

AlMuroa don Joaquin (* 1780 — + 1844), 
Španělský biskup. Záhy vstoupil do stavu du- 
chovního, politicky vfiaíc působil teprve r. 1820 
jako nepovolný protivník strany liberální. Stal 
se 1823 biskupem leonským, 1826 členem státní 
rady. Po smrti Ferdinanda VIL přilnul A. pevně 
k donu Carlosovi a súČastnil se prvého povstání 
v severozápadních končinách země. Po nezda- 
řeném povstání ustoupil A. s donem Carlosem 
do Portugalska^ odtud doprovodil jej do Lon- 
dýna, kdež byl nejhorlivějším agentem. V jeho 
službách odebral se do Francie, kdež však 
byl z rozkazu vládního zatčen a dopraven do 
Frankfurtu, aby mu návrat do Španél byl za-, 
mezen. A. však prchl přes Hollandsko a po 
moři domů, a působil tu v zájmech preten- 
dentových. Jmenován byl členem zřízeného 
karlistického ministerstva. Zdaje se však ně- 
kterým důvěrníkem ^ona CarlQ3a příliš *umír- 
néným, byl u něho nsiřknuť a dán do vězení. 
Záe dlouho nemeškal, nýbrž přijat na mi- 
lost a stal se ministrem spravedlnosti. Brzo 
však upadl poznovu v nemilost i nucen vzdá- 
liti se do Francie, odtud do Piemontska, kdež 
zemřel v klášteře Lanzo u Turína. 

Abárim (hebr. přechody), západní kraj 
amorítské výšiny ve vých. území jordánském 
vých. od Mrtvého moře ; v sz. části, jež sluje 
P í sgá, nalézá se hora N eb o (714 m vys.), s které 
MojŽifi před smrtí pohlížel do země zaslíbené. 

AlMurlnova Antonína Ivanovna, sou- 
věká ruská umělkyně dramatická. Věnovala se 
z mládí zpěvu, r. 1876 přestoupila k činohře 
a od té doby působí při petrohradském alex- 
andrínskěm divadle v úlqhách »des grandes 
coquette8«. Poprvé vystoupila v úloze'' Lcm- 
^ttginy v Mannově kuse Pavučina se znač- 
ným úspěchem, načež vytvořila mnoho nových 
postav v ruských dram. kusech, z nichž nej- 
více vynikají nlavní úlohy v komedii V. Alex- 
androva Lakomyj kusoček a v dramatech Bluž- 
dajuŠČije ogni od Antropova a j. Výrazná 
íysíognoniie, lahoda řeČi zvyšovaná uměleckým 
oviái£biím hlasu ve všech nuancích, půvabný 
zjev, jakož i promyšlená, oduševněná hra uči- 
nily ji miláčkem petrohradského obecenstva 
divadelního. Čy. 

Aliaxiiiy také A v ar i s, dleManethona pevný 
tábor, jdž založili Hyksos v nejvýchodnějšícn 
Částech Egypta na rozhraní již asijském. Jméno 
tamo vzniklo z egyptského slova »ha-uar«,t.j. 
dům kostí a značilo místa, v jichž serapeiích 
byiy dle domnění kosti Osirídovy uloženy. 
Na počátku kralování svého dobyl král Ahmes L 
tábora tohoto, čímž panství Hyksů bylo vy- 
vráceno. Fsk. 

AbaxlJi (VAfia^t^!), divotvorný věštec a vy- 
učenec boha Apollóna, jenž zavítav kdysi (dle 
Píndara za doby Kroisovy) ze země Skythů 
(nebo H3rperboreů) do Řecka, celou tuto zemi 
propatoval, podávaje všude důkazy zázračné 
ivé moci. Žádné prý nepožívaje potravy vy- 
dával věštby a léČil nemoci zaklínáním ; osvo- 
bodil prý téi město Spartu od moru a zasvě- 


til tam chrám bohyni Koré Sóteira. Jméno 
jeho stalo se později středem fantastických 
báchorek, jako na př. vypravovalo se, že lítal 
v povětří na zlatém šípe, jejž mu daroval 
ApoUón. Srovn. Lobeck, Aglaophamus, str. 313 
nn. O spisech A-ovi přičítaných v. Sittl, Ge- 
schichte d. griech. Literatur, L díl, str. 213. DhL 

AbamAovóy národ černošský žijící roz- 
troušeně uprostřed Ňamňamů; mají totéž so- 
ciální postavení jako Abangové. Kř. 

A1>ai C^pccc^ gen. A ba n ta): 1) Král ar- 
givský, syn Lynkeův a Hypcrmnéstřin, otec 
Ákrisiův. Založil město Aby ve Fókidě. Štít, 
jejž zasvětil kdysi Danaos do chrámu Héry 
argivské a jejž A. od otce svého Lynkea ob- 
držel, měl zázračnou moc utišiti každou bouři 
lidu ; A. zavěsil jej v Argu ve chrámě Héřině 
a bohyni ustanovil zvláštní slavnost se hrami 
spojenou, při nichž vítěz za odměnu štít do- 
stával. — Abantovec {'ApuvxuiSfjs) sluje 
Akrísios jakožto syn, Perseus jakožto pravnuk 
Abantův. — 2)A. vizAbbás. Vřa. 

A1>aioal don José Fernando, proslulý 
státník španělský a jihoamerický (* 1743 -^ 
t 1 82 i). Nar. v Oviedě, vstoupil 1762 do voj- 
ska špan., účastnil se výpravy do Alžíru, stal 
se 1796 král. náměstkem na ostrově Kubě, 
potom generálním guvernérem Nové Galicie 
a nedlouho na to místokrálem peruánským 
s hodností polního maršálka. Na cestě do Peru 
byl od Angličanů zajat, vyvázl však a dostal 
se na místo svého určem. A., ačkoli vládl 
velmi samostatně, zůstal vlasti své věren i když 
kolonie španělské v jižní Ameríce odpadly, a 
válčil se střídavým štěstím několik let s po- 
vstalci. A. získal si u Peruanův obliby svou 
přívětivostí; staral se o hmotný blahobyt zem'^ 
1 zvelebení školství. Když Francouzi vtrhli 
do Španěí, podporoval A. všemožně svou vlasf. 
Za snahy ty jmenovali jej kortesové r. 1812 
markýzem »de la Concordia del Peru«. Když 
byl A. od povstalců několikráte poražen, od- 
volán r. 1816 Ferdinandem VII. a žil pak 
v soukromí. 

Abasoia, ve středověku název Habeše. 

Abaiohin viz Závišín. 

Abaskové ('Apncnni) neb Abasgové, 
starověký národ v Koldiídě, sídlili v záp. Kavkaze 
a na pobřeží čemomořském v okolí dnešního 
města Suchumkale, dosahujíce časem na jih 
až ku řece Fasidu. Podlé starého obyčeje kol- 
chického provozovali obchod s lidmi prodáva- 
jíce zvláště sličné hochy a kleštěnce do Kon- 
stantinopole ; zvyk tento zamezil teprve císař 
Justinian v VI. stol. po Kr. Jméno jejich po- 
znati lze ve dnešních Abcházech kavkáz- 
ských. 

AbailOlly dobrodruh původu, jak se zdá, 

francouzského, jenž vydával se za syna pers. 

Šáha Súfia II. a jakési armén. kněžny a svého 

času natropil v Paříži v polovici XVII. stol. 

mnoho hluku. Získav si u dvora Ludvika XIV. 

přátel i peněz, odebral se do Persie, kdež svěřil 

i se některým velmožům, a po jejich radě šel 

I prosit sultána tur. (patrně Mahmúda IV.) za 

I ochranu svých  domnělých práv.  Zprvu  byl 

. milostivé  přijat, ale když perská vláda udala 


20 


AbíiŠev — Abat-vent. 


jeho podvod, byl internován na ostrovř Lem- 
nu ; pomoci franc. konsula vSak unikl do Pa- 
říže, kdeí f r. 1657. Jeho osobnost vylíčil franc. 
historik Roccoles. jenž ho inal z Pafííe 
p(ed odjezdem do Persie, v knize Les impo- 
steurs insignes (o znám. podvodnicích, v Am- 
ster. 1683) pode jménem Sejjid-Fága, pravř, 
íe hy[ dfive celníkem, což zdá se svídíili 
pro jeho francouzský, nikoli perský původ. 

Abai«V Dmitrii Nikolajevič {'^ 1879 
— f iSSo), rus. chemik, věnoval se studiu pfi- 
rodnlch vid na univ. petrohradskí, naíeí byl 
r. 1854 jmenován prof, IV. gymnasia moskev. 
ského. Podav svou magisterskou dissertaci, 
otiSténou r. 1857 v >Bullet. de la Soc. Impér. 
de nátur, de Moscoui {Reckerckes sur la dhso- 
lubilité dcs liquiáes) a pak rusky v Moskvf 
1853 s názvem Jislédovaiňja o javlenijach v^a- 
jimnago raslvorenija fidkoslej, stal se r. 185Ě 
adjunktem chemie při univ. kijcvaké. Pobyv 
r. 18^9 — 60 na včdcckÉ cestě po z dp. Evropě, 
vzdal se r. 1862 svého úřadu, 1865 stal se do- 
centem agronomie na nové univ. novorossij- 
Bké, pfi niž r. 1870 jmenován byl řádným 
pr'-.*'. Napsal četní články chemické, otiStéoé 
v íRuss, Vístniku« 1864—65, v aZapiskách 
Novoross. univ.i a v iZap. ObSčestva serskago 
chozjajstva Južn. Rossiji* (1671) a vydal též 
zvláštní otisk své doktorské dissertace o ka- 
palinách z roku 1868 O teplourch javlenijach 
obaaru{ÍvajuSčÍcbsja prí sojeáinenji ^idkoslej 
(v Odfse), k jejíž obrané napsal potom Xamé- 
íanija na ra\bor prof, Sokolova (Zap. Novor. 
univ. V. 7), jimiž dobyl si stolice professorské. 
Abaildza, kavkázský rod knížat imere- 
tinských, odvozující původ svQj dle tradice od 
zajatého HabeSana (gruzinsky Abeíi), j^nž byv 
na konci VIL stol. ve vojSIř arab. vúdce Mer- 
^'dna, obdržel od gruz. cara Arílla II. (66g aí 
718} nékolik aulfi v léno a titul >tavadi' (kníže). 
Kod tento vynikal zvi. v XVII. a XVUL stol., 
čítaje se mezi nejmocnější lenníky imeret. 
carů a veda krvavé války s Turky, s cary 
imer. i druhými knížaty kavkázskými. Mezi 
nimi zmínky zasluhuji kn. Panta A., jenž 
r. 1683 byl pánem značného území v Imeretii; 
jeho bratr Malachije A., jenž vzdav se kněž- 
ství dvakráte pojal ženu a jalio car Georgios 
vládl od roku ij^oi — 
1707 v Imeretii. Po 
pokoicní Kavkazu u- 
.-^nala ruská vláda ti- 
tul knížecí rodu toho; 
jeho dějiny napsal 
kn. P. Dolgorukov. 
Abat«llein«nt 
fabalelmán], franc. 
zákaz vydaný konsu- 
lem franc. v levanl- 
ských obchod, mí- 
stech, jimž se zapo- 
vídá obchod s těmi. 
kdoi se zpěčují pla- iS- S- Atiaiemtni. 

tili své dluhy. 

Abatmant fcbélmcnt], angl. snížení 
znaku, které označuje se tím, že na erbovní 
f:guru rytířské osoby, která se dopustila ne- 


čestného skutku, k trvalé upomínce položeno 
zvláštní znamení; na naSem vyobrazeni (č. 6.) 
označen 8. černým Čtvercem uprostřed štítu. 

del Abfttl: 1) Bocca, urozený Florcnčan. 
známý z Danteova Pekla (XXXII. zp.), kdež 
dli mezi zrádci vlasti, ponévadž zavinil po- 
rážku v bitvě u Montaperli (4. září 1260), kde 
zvítězilí  Ghibellini a Sieňané. 

a) A., Abate nebo deirAbatoNicolo, pro- 
slulý modenský malíř fresk (''1512— f 'S?')- 
provázel Primatticia do Francie a súčastníl se 
vyzdobení paláce fontainebteauského (1552 — 
1571). Jeho díla vj-inamenávajl se Stastným 
sloučením zručnosti kreslířské a půvabu barvy. 
Jeho olejové malby roztrouieny jsou po rozlič- 
ných sbírkách ; jedna z nejjemnějších, před- 
stavující mučennickou smrt gv. Petra a Pavla, 
chová se v galerii drážďanské. 

AbfttUKuizet 
Pavon. kef amer. 
z pHbuzensHa ky- 
prejovitých (Lythra- 
rief) a Uixacel, sku- 
piny Samydei, s li- 
sty vstřícnými nebo 
v přeslenech, bez pa- 
listů. Obojaké, bes- 
plátečné květy mají 
4listý kalich, mnoho 
tyčinek a jeden pc- 
Etfk, z něhož povstá- 
vá mnohoscmenná 
tobolka, Květy sklá- 
dají  konečné  hroz- 


ny. 


Čítá 


druhů. Dčd. 

Abatlnl Guido 
Ub. viz Abbatini. 

Abat-Jonr [aba- 
íúr]  (franc.  z  abattr 


C. T. Abil-jdu] 


položené, na př. při světlíku, aby světlo do- 
vnitř shora mohlo vnikati. (Viz vyobrazení 
č, 7.1 — 2) Okno opatřené Šikmým bedněním, 
které světlo sice shora propouStí, ale vy- 
hlídku zamezuje; oken takových uiívá se pfi 
žalářích. 

Ab*ton (řec. nepřístupné), původní 
každé nepřístupné místo, pak místo ve chrá- 
mech řeckých, kamž jenom knéžlm dovoleno 
bylo vcházeti, tolik co adyton. 

Aba.toa, lidu nepřístupný ostrQvek bo- 
hyní Isidy a Osinda v Nilu blíže Fil v Egypte. 

Abat-aen viz Abat-vent. 

Abattaat (franc), stinidlo pohyblivé nade 
dveřmi a okny k ochrání před nepohodou. 

Abattament [''''atmánj, franc. ochab- 
utl, malomyslnost, zmalátnělost. Ve 
iluví myslivecké vypuštění smečky psů. 

Abattix [abatil (z franc. aballre strhnouti), 
iz Záseka. 

Abat-TSnt [abavan]. franc. desky dřevěné 
neb olovené, v otvorech zvonic Šikmo naklo- 
něné, jež mají jednak chrániti před deStěm a 
'' ~ jednak dolů srážeti a sesilovati zvuk 
pročež nikdy šlovou též abat-son 
(srážka zvuku). (Vii vyobr. č. 8.) 


Abat-voix — Abatyše. 


Ablit-votx [abavoVj, franc. nebesa, nad 
kazatelnou, jeř mají slova kazatelova srážeti 
dolů b posluchařům. Takováto nebesa, balda- 


lialriarchálním) ko- 
5;ele v Gradá v Gra- 
discc.(V.vyobr.f.9.) 
A1ia.t3ri» {abba- 
.■.'íM. priorissa. prae- 
positissa, archiman- ,., .^ 
Jritissa) jest pfedsta- ^■-■A 
v:ni v ženských ^'1 
kUíteřích a ústa- 
vech církve římské. 
O právním posta- 
vet)í a- rozhodují 
v první řadĚ pravi- 
dla pNsIuSné fehole 
a druhdy též kapt- 
Ulace volební. Usta- 
i  práva obec- 


ného js 


v do- 


bách pn-nich a- k ú- 
fadu si'éniu povolá- - 

i>ny byly volbou ko- "■ '■ *>»'■«"»■ 

nanou   řeholnicemí 

pfíslu5nj'mi, naíež zvolené potfebl bylo stvr- 
icní biskupského. Za fiSe francké bývaly a. 
pii kláítefich královských jmenovány králem, 
ovšem s pfivolenim biskupa, který nade vSemi 
a-mi m£l dozor; při řeholích biskupských a. 
i na dále voleny byvalv. Aíkolí za Karla 
Velikého někdy, za Luďvíka pak Pobožného 
vůbec svobodná volba vSech a-ší byla uzná- 
vána, přece v dobách pozdřjSich přes cdpor 
strany církevní, odvolávající se k opaíným 
ffedpisům církevním, valnS jí Setřeno liebylo; 
nei usilovné namáháni strany hierokratické 
i zde zvílfzilo nad vlívcm státním, vidy vice 
ochabujícím, a od Xll. století lze již svobod- 
niij volbu a-íi, ovSem s nřkterými výjimkami, 
považovati za pravidlo. Právo a. voliti mají 
litchny řeholnice, které slib řeholní vykonaly. 
Za a-£i může býti zvolena pouze řeholnice 
vla^^tnosti vynikaJLcIch : musí býlí pannou, 
pti-házeti z manželství řádného, mili vék 
■-riitý a býti určitou dobu v životí řeholním. 
Prvni dvč podmínky může představený volbu 
hdíci pominouti, poslední dví podmínky bí- 
hent Času se mínily. Řehoř Vel. ustanovil totiž 
óx rok za. nutný k nabytí hodnosti abatyiské, 
Bunifac VUI. rok 30. a sbor tridentský konečně 
s:anovil, ie volitelnou jest pouze řeholnice, 
iiteri má nejméně 40 let a která strávila nej- 
méné jjí 8 let v kláStefe; neni-li takové ře- 
htdnice, zvoliti lze řeholnici vlastností vytíže- 
ných z jiného kláilera téže řehole, ač nezdá-li 
^e volba taková představenému volbu řídícímu 
bytí nepfíhodnou ; v tomto případe, jakož 
I kdyby se v jiném kláSteře řeholnic takových 
nenóSo, voliti lze řeholnici z kláštera přísluS- 
n>ho nejméně 30 let starou, která alespoň již 
pít let v kláSteře žila; k jiným odchvlkám 
polfebí jest papežského prominutí. Volbu a. 
lidí při kJálteHch z moci biskupské nevyňa- , 


21 

lýeh biskup právem vlastním, při  klášteřích 

moci papežské přímo podřízených biskup jako 
zmocnínec papežský, a při klášteřích vyJSim 
řeholním představeným podřízenýchofisluSný 
představený. Volba déje se tajní. Za zvole- 
nou pokládati slui5i tu, která dostane 7, hla- 
sĎv, jichž docíliti lze též akcessem (viz t.). 
A. bývaly prvotní voleny jen doíivotně. po- 
zději, zejména od stol. XVI. na dobu určitou, 
nejčastíji na dobu tří let. Nejdéle do roka ode 
dne volby obdržeti musí každá a. stvrzeni, 
doživotně zvolená i žehnání pravidlem od toho 
představeného, který k řízeni volby jest opráv- 
něn, načež bývá téz slavnostně uvedena v dr- 
íenf veškerých svých práv. Odznaky hodnosti 
abalyiské jsou berla a pektorále (kříž náprsní). 
A. jsou povinovány bdíti nad zachováváním 
řehole a oprávněny udělovati feholnicím v me- 
zích řeholí příkazy o životě kláSternlm. pro- 
vinilé řeholnic; kárati a majetek klášterní 
spravovati. Pouze zmocněním papežským na- 
byti mohou práva, udílovati beneticia klá- 
šteru přivtělená a uviděti beneficiity vúfad; 


dále mohou míti právo, vyřknouti trest su- 
spense nad řeholnicemi a zprnfifovati je zá.- 
vazka plynoucích ze slibů řeholních. A. mlviily 


22 


Abau — Abaza. 


dříve téi právo lasedati a hlasovati na synodách, 
zsjména v Anglii. Ve v&ech záležitostech, ve 
kterých ženské podlé práva kanonického ne- 
mohou samostatné jednati, které však přece 
a-ším jest vjrřizovati a které snad sfly ieiich pře- 
sahují, měly a. již v dobách prvních knézc 
za rádce a zástupce, který se přeměnil bě- 
hem času v jejich officiála.Jako představené 
klášterů mají a. zachovávati sídelní povinnost, 
jejíž prominutí jim uděliti mohou jen duchovní 
jejich představenstva. — Představené žen- 
ských kláSterAv u oríentálů sjednocených a 
ncjjednocených nazývány jsou ryyovf*ey(V<rat; 
právní jejich postavení neliší se valně od po- 
stavení a-SÍ římsko-katolických ; zvoleným jen 
potřebí jest pravidlem stvrzení vládního. Na 
Kuši jsou jmenovány svatf m synodem. — A. 
nazývány též představené ústavů ženských 
katolických i protestantských, jichž členové 
nečiní žádných slibů. Hnr, 

Abau (Abava), rybnatá řeka v rus. Ku- 
ronsku, pravý přítok Vindavy, s čilou plavbou 
dříví, 133 km dl. 

AbaQjtornáiiaká inpa v hor. Uhrách 
v distriktu předťisském; vznikla r. 1856 spo- 
jením žup abaujské s tománskou mezi župou 
spiSskou, SárySskou, zemplinskou, borSodskou 
a gemerskou; má 3^31 km\ R. 1880 čítala 
župa 184.699 obyvatel, u porovnání s počtem 
obyvatelstva z roku 1869 189.842 o J)i43 čili 
o 2'ji% méně. Z obyvatelstva toho je 85.912 
mužských a 94^^32 ženských, 102.177 (56*66%) 
římsko-katoL, 17.644 (978%) pravoslavn., 260 
(o*i5*/t) řecko-nesjednoc, 69x4 (3*83%) pro- 
testant augsb., 39.651 (2i*997o) protest helv., 
I3-59I (7'54%) ^iďů. Maďarů napočítáno 112.972 
(62*647o)> Slováků 53.029 (29*41 */•)* Němců 
12.304 (6*82%), Rusínů 566 (0*31%), lidí jiné 
v Rakousko-Uhersku zastoupené národnosti 
815 a cizozemců 626. Jest větší částí hornatá, 
ale velmi úrodná, zavodněna přítoky Tisy : 
Hernádem, Tarcou, Ósvou, Idou, Bóovou, bo- 
hatá ovocem, obilím, zeleninami (zvláStě v okolí 
Abaujváru), výborn^^m vínem, které. zvláStě se 
daří v jižní, s tokajským pohořím těsně sou- 
sedící části a z něhož nejvíce vyniká víno 
szántóské. Velmi značný je též chov dobytka a 
množství zvěře. Průmyslu, kterýž záleží hlavně 
ve sklářství, papírnictví, železářství, výrobě por- 
culánu a j., věnuje se 5*8Y. obyv. a valně mu 
slouží dráhy župu protínající: uherská státní 
a serovýchodní. Hory na sev.-západě aranyid- 
ské, na východě telkibáůské, oboje bohaté kovy, 
porculánovou hlinou a opály, obsahují zlato, 
stříbro, měď, železo. Důležité železné doly jsou 
v Horních a Dol. Metzenseifech ; v Aranyidce 
doluje se na zlato, stříbro a antimon. Hory 
mají podobu útvaru krasského a četné sluje, 
zajímavé zvláště v údolí szádeI6ském. Sluj 
u Silice rtéž Lednice zvaná) proslulá je tím, 
že v ní ubývá temperatury přesně tou měrou, 
jakou měrou jí venku přirůstá a naopak. Mi- 
nerální a léčivé vody nalézají se v lázeňských 
místech Ranku (kyselky, artézská studně), Ké- 
kadu (sirnaté prameny) a Rudnoku. Župa a. 
je rozdělena na Šest polit okresů: košický, 
fiizérský,  gyncký, cserehátský, szikszóský a 


tománský. Sídlem iupním je město KoSice 
s 26.097 obyv. Vedle ní zasluhují zmínky 
městečkia Szikszó a Tászó. Celkem má Župa 
a. 279 obcí. Pro plodnost své půdy a pří- 
znivé poměry vůbec patří k nejlidnatějším 
župám v Uhrách. Pro svou zvláštní polohu, 
poblíže Sedmihradska bývala v XVn. a XVIIL 
století hlavním jevištěm vnitřních bojů* a ze- 
jména bojů mezi Ferdinandem a Janem Zá- 
polskfm. Bbk, 

AoanJváTy t j. Abův nový hrad, ves- 
nice v abaujtornánské župě v Uhrách s 838 
maď. ob. (1880) a zbytky starého hradu krále 
Samuele Aby. Bbk. 

AbMrtit {abozit] F i rm i n (* 1679— f 1767), 
franc. spisov. všestranný, zvláště theologický. 
Nar. v Uzés v Languedoku, ztratil již v dru- 
dém roce svého otce, původu prý arabského. 
Po zrušení ediktu nantesského 1685 odebrala 
se s ním matka do Ženevy, kdež A. obíral se 
zvláště jazvky, vědami přírodními, mathemati- 
kou a theologií. R. 1698 cestoval Hollandskem, 
kdež se sezi^mil sBaylem.Juríenem, StEvre- 
mondem ^ a Basjíag^m, v Anglii p^kr spřátelil 
se s Newtonem,' kter^ v něm shledal předního 
hlasatele svých výzkumův a učinil jej roz- 
sudím ve sporu svém s Leibnitzem. Od roku 
17 1 5 účastnil se A. překladu . Písma sv. do 
franc. Roku 1723 odmítl professuni filosofie 
na flJcademii Ženevské, r. 1727 přijal místo bez- 
platného bibliotékáře, ktexí^ž úřad aŽ do své 
smrti zastával. A. byl ducha bystrého, potřeb 
měl málo, studoval velmi mnoho a měl úča- 
stenství téměř ve vSem duševním ruchu své 
doby. Napsal několik pojednání, z nichž 8 
vydáno bylo r. 1770 v Ženevě ; souborné vy- 
dání v3rŠlo 17^3 v Londýně. Jsou tu články 
theologické, historické, archaeologické, fílolo- 

Í^ické, kritické a přírodovědecké. Zvláště dů- 
ežita jest jeho studie o Zjevení sv. Jana, v níž 
dovozuje, že záhadné dílo toto vztahuje se 
k Neronovi a k válce židovské. Rukopisnou 
pozůstalost jeho spálili dědicové, kteří byli 
katolíci. Srv. Senebier, Histoire litt. de Geněve, 
sv. ŮL stir. 63—83. 

Abava viz Abau. 

A1>áSy perská váha k vážení perel, něco 
méně než i karát, přesně 145*8 mg» 

Abaxa, pasa bosenský. Nevraže na suit. 
Mustafu L vzbouřil se předstíraje, že chce po- 
mstiti smrť suit OsmánalL a porazil několi- 
kráte janičary. Vzpoury této použili muftí a 
náčelník janičarský, aby sesadih Mustafu a uči- 
nili Mu ráda VI. sultánem. A. stal se r. 1633 
velitelem armády 60.000 m., vypravené proti 
Polákům, byl však poražen od polského het- 
mana Stanislava Koniecpolského u m. Paniowců. 
Pak byl poslán proti PerŠanům a zemřeL 

Abasa, šlechtická rodina ruská (původně 
multanská), z níŽ kromě bývalého ministra fi- 
nancí A-y, kter^ nyní jest členem státní rady, 
pochodí několik souvěkf ch spisov. ruských : 
1) Viktor Afansjevič A., generál-major dělo- 
střelectva a spisovatel ístorije Rossiji dlja uča - 
Ščichsja (1885) a populární ístorije Rossiji dlja 
národa (1886). — 9) K. K. A., spis. Činný ve 
vojenské paedagogtce.  Napsal r. 18S0  Knigu 


Abáza Muhammed — Abbádovcú 


2.) 


dija čtenija v vojennrch školách i ka\armach 
a spolu^š N: P. Stoípjanským sestavil Knigu 
dlja načeUnago čtenija v vq/sJIaic/i (S.-Pb. 1871); 
roiino to vydal Rukovodstvo po ohučeniju v na- 
čaiKjrch vojennych školácké (t 1873). — 3) N t- 
kolaj Savič A. {^ 1837), ruský lékař a sená- 
tor, aator cexiiňáňdo dila z oboru vojenského 
zÁavotrtictví" Krasnyj Křest (červený kříž) 
v tylu déjstvujuščej armiji v 18 y 7 — 78 g, (2sv. 
18^ a 82 v Petrohr.) Studoval na univ. char- 
kovské a nabyl diplomu doktorského na mo- 
skevské univ. Účastnil se jako vojenský lékař 
výpravy kavkázské r. 1863; navrátiv se do 
Petrohradu vystoupil r. 1867 ze služby vojen- 
ské a byl přidělen gubemátorovi petrohr., rok 
na to sUl se vice-gubemátorem tambovským, 
r. 1870 chersonským a r. 1874 gubernátorem 
ijazanským. Stav se r. 1876 vrchním inspek- 
torem Červeného Kříže, řídil v ruskotur. válce 
(1877 — 78) zdravotnický odbor při armádě du- 
najské a výsledkem pozorováni, a zkušeností 
nabytých na bojišti byl uvedený spis, v němž 
kára četné vady a křiklavé nedostatky ru- 
ského zdravotnictví, jež se mu ve válce na- 
skytly* a podává hojné návrhů a myšlének, 
jak by bylo lze jich se vystříhati. Po válce 
vrátil se do Rjazané, ale již r. 1880 bvl jme- 
nován senátorem a náčelníkem tiskového od- 
děleni, v kterémžto úřadě setrval do r. 188 1, 
kdy odešel do výslužby. 

Abima^Wn1iainin»d, pasa a beglerbeg 
merašský (ve yilájetu alepském v M. Asii) v 2. 
poL XVuL st. Účastnil se jako vojevůdce první 
války ruskotur. za Kateřiny IL, v níž zvítězil 
r. 1769 nad Rusy u Chotina; na to byl usta- 
noven velitelem v Jenikale ^nové tvrzi); ale 
byv obvinén ze zrady a zbaočlosti odpraven 
byl r. 1771. 

Abáldaol viz Abcházská plemena. 

AMxové viz Abcházie. 

AblláL v jazyce aramejském otec; slovo 
toto, jehož užil i Kristus, modle se v zahradě 
GetKmanské, přešlo do různých jazyků a stalo 
se zvláště v mluvě církevní čestným názvem 
dochovnich. Z něho vzniklo prostřednictvím 
řeckého tvaru afifiag a lat abhas £ranc. abbé, 
německé abt a naše opat. 

AblMkGuiseppe Césare, spiso v. ital.,nar. 
v Ligurii, bojoval u Marsaly. Z četných jeho 
básnických plodů dlužno uvésti Arrigo, da 
Qmarto ai Voltwmo (Pisa 1866), dějepisný ro- 
foán Le rive deUa Bormida nel i8yg a tru- 
chlohru SpartacOé P. 

ĚMmňi% Saa-SalTaAors, lázeňské mí- 
sto v ital.. prov. sienské asi 29 kin j. od Monte- 
pulciana s 3700 obyv. 

Abtedto:l)Jacques(<'i657— f i727),pro- 
testantslfý .tl^eoío^, stal se v 17. r. věku svého 
ádkxof^ :.^iůŇlm^ pak kazatelem v Berlíně, 
Londýně akoí^cnl flekaném vKiUaloe v Irsku. 
Byl výmluvným '^^fáncem křesťanství a pro- 
testantismu. V dffe svém La véríté de la rdi-- 
giom chrétienne ^RqtitxdBm 1684) bojuje proti 
atheíštůni, ižŽurálistto a sodnianům. Dfloto 
rytím w nékiffiíflEal' :vyaí6Sch a jazycích. V díle 
ÚArt de šé connmtre ^-méifíB (t 1692) staví 
lásku k sobě za záUad mravouky.. Ve starších 


létech napsal: Im véríté de la religion chré- 
tienne réformée a Le tríomphe de la providence 
et de la religion (Amsterd. 1721), jež obě pro- 
zrazují mysl blouznivou. Histor. dílo Histoire 
de la grande conspiration d* Angleterre (Lond. 
1696), jež jest velmi vzácné, napsal na rozkaz 
krále Viléma dle originálů v kráL archivech. 

2) Bratří, cestovatelé franc, Antoine 
Thomson ď A., nar. v Dublině 1810, Ar- 
nauld Michel 181 5, z francouzské rodiny. 
R. 1833 doprovázeli maršála Clausela do Alžír- 
ská, 1836 trval Antoine v Brastiii, 1837 vypra- 
vili se oba na výzkumnou cestu do HabeŠe, 
kdež pobyli do r. 1848. Procestovali nejen 
známější sever a střed, nýbrž i jih, dotud téměř 
zcela neznámý. Na lichou zprávu, že byli za- 
vražděni, odebral se za nimi třetí bratr Char- 
les, načež s hojnými výtěžky vědeckými 
(ethiopskými a amharskými rukopisy, slovníky 
asi 30 habeSských jazyků) vrátili se všichni 
do Francie. Arnauld odebral se r. 1853 po- 
znovu do Habeše a vydal potom úhrnnou zprá- 
vu o cestách svých ,s bratrem ve spise Dou\e 
ans dans la Haute-Éthiopie (2 sv. 1868). An- 
toine, důležitější z obou bratří, vydával s po- 
čátku jen kusé zprávy v rozličných časopisech 
anglických a francouzských, později však uve- 
řejnil větší díla: Géodésie ď Éthiopie (PaHž, 
1860 — 63), Catalogue raisonné des manuscríts 
éthiopiens (1859), Observations relatives a la 
physique du globe faites au Brésilet en Éthio- 
pie (1873), VAbyssinie et le roi TIteodore (1868) 
a slovník jazyka amaríůského (amharského) 
(1881). V »Abnandlungen fur die Kunde des 
Morgenlandes« (Bd.U. Heft i. Lpz. 1860) uve- 
řejnil ethiopský text Hermova » Pastýře* s la- 
tinským překladem a několik roztroušených 
Článků, zvi. v aktech geog. spol. v Paříži. Rov- 
něž jazykem baskickým obírali se oba bratří. 

Aboádovol, dynastie maurská, jež ve 
stol. XI. panovala v Seville. Tehdy chalífát 
kordovsk^, jehož zakladatelem ve stol. Vin. 
byl Omajjovec Abdurrahmán, rozpadl se v ně- 
kolik knížectví n. emirátů, jichžto středisky 
byly Toledo, Sevilla, Saragossa a j. Byla to 
doba, o níž dějepisec Španělský Gebhardt 
(Historia generál de Espafta IIL 145) zcela 
případně praví : »Každé město jest královstvím 
a každý místodržitel monarchou. « Zakladate- 
lem panství rodu Abbádova v Seville byl 
Muhammed ben Ismáíl Abul Kásim, nejvyšší 
sudí tamní a místodržitel, jenž r. 1026 chalí- 
fovi Tahjovi na porok se prohlásil nezávislým 
a dal si titul emíra sevillského. Dědic a syn 
jeho Abbád al-Mutadid zmocnil se Kordový 
a podmanil sobě některá knížata jihošpanělská, 
tak že byl nejmocnějším králem muhamme- 
dánským na poloostrově pyrenejském. Zemřel 
r. 1069. Nástupcem jeho byl syn jeho Muham- 
med al-Mu*tamid billáh, veliký příznivec věd 
a umění. Tomuto al-Mamún, emír toledský, 
vzal Kordovu, avšak Muhammed dobyl jí zase 
r. 1078. Jsa v nepřátelství s některými emíry 
španělskými hledal Muhammed spolků s kře- 
stany, zejména s Alfonsem VL, králem kastil- 
sk\rm. Avšak když panovník tento, r. 1085 
dobyv Toleda, muhammedáňům Španělským ' 


21 


Abbach — Abbás. 


se stal nebezpečným, emíro^é jejich jali se 
zraky toužebné obraceti do Afriky k emírovi 
marockému Júsufovi, xsynu Tášflnovu. Júsuf 
také .vskutku jim přiSel na pomoc a : křesťané 
na hlavu poraženi u Zaláky dne. 23. říj. 10S6. 
Zpráva o vítězství poslána do Sevilly po ho- 
lubici. Pohříchu zvrhl se spojenec a ochránce 
Júsuf ben TáSfín v podmanitele a utiskovatele. 
Tehdy Muhammed al Mu*tamid způsobil proti 
nému vzbouření, avšak po dobytí Sevilly od 
vojska Júsufova musil se vzdáti i odveden 
s rodinou do Afriky, kdež zemřel v zajetí r. Z095. 
Dcery jeho bídně se živily prádlem, a po- 
tomstvo .slavné někdy dynastie zaniklo beze 
stopy. šra, 

.  Abbaoh viz Abach. 

Abbá-Járed, hora v pohoří Semienském 
v HabeŠi 4483 m vysoká. 

Abbamontd viz Abamonti. 

Ibn-ul-Abbár z Valencie, literární histo- 
rik arabský. Pro svoje vědomosti v historii a 
literatuře, grammatice a právu, jakož i zběhlost 
ve stilistice a rhétoríce zastával důležitý úřad 
sekretáře u guvernérů ■ valencijských a později, 
když Valencie dobyto a on do Tunisu se při- 
stěhoval, u dvora túnisského, kde za Mu- 
stansira až na vezira postoupil. Avšak osočen 
byv z .účastenství ve zpouře .zamýšlené,. jeŽ 
básní u něho palezenou bylo prý dosvědčeno,- 
zavražděn jest r. 1260 z rozkazu vladařova. 
Napsal biografii knížat a vážených osob Špa- 
nělska a severní Afriky, již básnili, s ukázkami 
jich básni pod názvem Hullat .lissijdra pallium 
auro praetextum (sr. Docy Notices sur. quel- 
ques. mss arab. pag. 29), jakož i dodatky k hi- 
storii imámů (= předních učenců) Španělských 
od jednoho z nejlepších historiků Španělska 
Baškuála (f 1172): Donům de historia imamo-. 
rum Hispaniae (jež sama byla pokračováním 
podobného spisu Ibnul-Faradího [f 1013J : J/í- 
storia Ándalusiae a Historia poétarum Anda- 
iusiae) .pod titulem : Supplementum doni (3 díly). 
Konečné Lexicon s. ■ Bibliotheca Arabico-Hi- 
spcna (do r. 1252) vydáno v Madridě 1886 
(F. Codera et Zaydin: Aben al-Abbar. Almó- 
cham Matriti 1886). Činnosti jeho sekretářské 
náleží spis Restitutio gratiae secretariorum, 
o sekretářích, kteří v nemilost upadli a jimž 
milosti se dostalo, když sám pro neposlušnost, 
svoji v úřadě písařském v nemilost upadnuv 
čekal trestu, avšak spisem svým jej odvrá- 
til, a j, Dk, 

Abbart (Abart) Franz, znamenitý so- 
chař švýcarský (f 1863). 2. prací jeho nej< 
známější jsou sošky Winkelríedova, za niž 
vyznamenán zlatým penízem, a Mikuláše von 
der Fliihe. . 

AtjlbaJl, z aramejského abbá (v. t), jest 
v právu kanonickém výrazem technickým pro 
představené klášterů mužských (v. opat). Ná- 
zev tento v tom důvod má, že mezi předsta- 
veným a mezi mnichy jemu podřízenými ta- 
kový poměr býti má, jako mezi otcem a dětmi. 
Jiné názvy pro tutéž hodnost jsou: pater, 
máior, praelát, prior, praesul, superior, rektor, 
guárďián. Od. těchto řeholních představených 
(ab.bate^.re^gulares) různiti sluší ab ba teS' 


s^aie c u 1 ar es, t duchovní světské, kteří jsouce 
v požívání nějakého opatství, jako církevního 
beneii(;ia, zastupovati se dávají mnichem, jako 
vikářem v záležitostech řeholních, a mají-li jen 
nižší' svěcení nebo pouze tonsuru, vůbec ve 
všech záležitostech. fínr. 

Abbai antlquai a modenms jsou zdo- 
mácnělá označení pro dva kanonisty středo- 
věké* Ve spisech kanonických totiž objevují 
se od konce XIII. století častěji doklady ze 
spisovatele, názvem Abbas naznačeného, avšak 
jinak dosud neznámého; zdá se, že spisovatel 
tento byl rodem Francouz, čemuž nasvědčuje 
okolnost, že byl žákem Francouze Petra de 
Sampsone, v létech 1230—60 učitele bologn- 
ského; spisy tohoto A-ta jsou; i. Lectura 5. 
apparatus ad decretales Gregorii IX,; jsou to 
přednášky, které spracovány jsouce na základe 
glossae ordinariae přihUžejí zejména ke kontro- 
versím a povstaly as okolo r. 1261. 2. Distinctio- 
nes, které se jeví býti přepracováním stejno- 
jmenného díla Petrem de Sampsone sepsaného. 
3. Apparatus ad constitutiones Innocentii I\\ 
Když později pro kanonistu Mikuláše de Tudes- 
chis (Panormitanus j 1453) zevšeobecněl též 
název Abbas neb Abbas Siculus podlé jeho opat- 
ství v diécési messinské, nazýván tento: Abbas 
modernus nebo novus, recentior, onen 
Abbas antiqu US. Sr. Schulte: Die Geschichte 
d. Quellen u» Literatur d. kanonischen Rechts JI,, 
str. 130 nsl. fínr. 

Abb&8:l)SynAbd-ul-Mutallibův,strýc 
Muhammedův, KurajŠovec z rodu Háširaova 
(* v Mekce 556 — f 653). Pa smrti otcové do- 
stalo se mu úřadu v rodině dědičného, stříci 
svatyně Ka'by a poutnické studnice Zemzemu. 
Když Muhammed začal hlásati novou víru, 
byl A. zprvu jeho protivníkem, ale po bitvě 
u Bedru (r. 624),' V híž KurajSovci poraženi a 
A. zachrániv život Muhammedův byl zajat, 
stal se nejhorlivějším hlasatelem nového učení 
a vlivem jeho přijala čásť Kurajšovců isláhi. 
Pomáhal též prorokovi dobývati Mekky (roku 
630). A. byl praotcem pozdější dynastie Ab 
básovců bagdádských, kteří měli chal i fát 
od roku 749 do 1258. — Syn jeho 2) Ibn 
A. (=•" 619 — t 688) účastnil se roku 648 vá- 
lečné výpravy do sev.-záp. Afriky, načež jme- 
'nován brzy po roce 656 guvernérem basor- 
ským. Již r. 661 uchýlil se však do zátiší 
v Táifu, věnuje se zcela studiu. A. jest slavná, 
ač někdy velmi pochybná ^ auktoríta tradice 
'islámské a zakladatel široce rozvětvené. exegC" 
tické školy prvých čtyř stol. v islámu. Byltč 
mužem své doby, jíž vládl duševně, politiku 
ponechávaje silnějším. Byl bystrý* a energický, 
ale i ' prohhaný. Od vrstevníků, svých zván 
»terdžumán-ul-Kurán« (tlumočník, kpráhů) a 
arabský hibr (rabbín), což odpovídá' j;9Qla směru 
jeho činnosti vykladatelsk& a dialéláitké. Přes ' 
svoji 'nespolehlivost jesti vSak důležiťjíko 
svědek' blízký Muhftmiinedovi a prvým ^dobám 
islámu. Vynikal také jiakb 'znalec póeáie. arab- 
ské a jako učitel.^  -    ' . .- "Ďk: ' 

Ahbkni 1) A. l: VeřlRý f; i'55g-fl 1 1628). 
sedmý Šáh z perské dynastie Súářův, náleží 
k nejslav. panovníkům bríeíntálským/ Byl ncj- 


Abbas Mírzá — Abu-1-Abbás. 


25 


niiad^í  syn  šáha  Muhammeda  Chudábenda, 
jenžj^ Í\z v útléjii mládí ustaaovil ^rávcem 
provincie chorásánské. < Vychovatelem a rád- 
cem jeho  byl..m\irSid Kulichán, jenž  použiv 
zraatKŮ za slabé vlády otce A-ova odebral se 
s prin^rem do střední Persie, zmocnil se Kaz- 
vinu  a  prohlásil A-a  r. 1586 samovládcem, 
zatím CQ ptec jeho byl zaměstnán utišováním 
vzpoury na jihu. Usmrtiv oba starší bratry a 
nechtéje  podléhati vlivu svého  ministra  dal 
popraviti  i  tohoto, načež potlačil i vzpouru 
palácové gardy (kurudžijův). Hned na to pře- 
adlil se z Kazvinu do Ispahánu, jejž učinil 
hl. nxéstem.  Upevniv svou vládu obrátil se 
proti  nepfátelAm, kteři Persii se všech stran 
ohrožovali  a jí provincie  odnímali.  Poraziv 
r..i597 Uzbeky, jejichž chán AbduUáh byl se 
zmocnil m. Herátu a části Chorásánu, dobyl 
opét mésta toho, kdežto jeho vojevůdcové na 
jihu pokofili Láristán i ostrovy v zálivu per- 
ském a na severu dobyli Gílánu a Mázende- 
ráňu, načež A. rozšífil svou vládu dobytím 
Kandáháru . i v Afgánistáně. Nyní teprv počal 
zamýšlenou válku s Turky. Válče s nimi Šťastně 
skoro až  do konce života svého,  odňal jim 
r. 160Z Azerbeidžán, čásť Arménie a Georgie, 
odrážel až do r. 16 13 každoroční skoro útoky 
turecké na Eriván a Tebríz a přinutil r. 1613 
georgijská král. Kachetinsko a Kartalinii uznati 
nadvládu   perskou.  Rovněž  Gruzii  zavázal 
smlouvou,  aby měla panovníky domácí,  ale 
muhammedánské, též aby následník trůnu až do 
nastoupení svého dlel u dvoru šáhova.  Sláva 
jeho byla na sev. tak rozšířena, že i rus. mě* 
bta Astrachaň a Kazan r. 161 1 hodlala se mu 
poddati.  Ovšem vítězství nad Turky nebyla 
lak zásluhou A-a« jenž nebyl ani vojevůdcem 
ani osobné chrabrým, jako spíše, výsledkem 
z.ep$ené kázně a reorganisace armády perské, 
Uerou provedli  dva  Angličané,  bratří  Sher- 
Icyové.  Války s Turkem  protáhly se až do 
r, 1618^ .kdy sultán Osmán 11. po velkých po- 
rážkách učinil mír, jejž  však Porta porušila 
_,\z r. 1622 vpádem do Persie. Válka vzplanula 
r.pét, ale Turci vedli ji tak nešťastně, že A. 
Jobyl Mosúlu a r. 1623 i Bagdádu, tak že. říše 
;eho,  když  byl .pomocí, anglickou již' r. 1621 
zničil portug. kolonii na ostr. Ormuzu v zálivu 
perském,  sáhala až k řece Indu.  Po 42leté 
viidé f 27- ledna 1628 v Kazvinu, ustanoviv 
nástupcem  vnuka svého Súii-mirzu (vládl do 
r. 1642),  poněvadž  syna svého sám  byl  za-< 
hubil.  A. požíval za hranicemi veliké úcty*,' 
lu jeho  dvoře  sídlila  poselstva  rozličných 
evropských i asijských panovníků. Evropanům 
byl nakloněn velice, hJedě jich získati proti 
Turecku a chtěje zvelebiti obchojání spojení 
Persie ,s Evropou.  Ke křesťanům byl snaše - 
livý,  méně  nakloněn  byl  pársům  a židům, 
5iunnity pronásledoval krutě. Jakkoli snažil, se 
ustáliti pořádek v ohromné své říši, přece již 
za nástupců klesala . Persie , opět se své výše. 
polití ckf.. Povahou byl. pravý despota asijský; 
brzy krutý, brzy laskayý. Jsa milovm'kem Jta* 
veb okrážlil .kpahán mnohými paláci, zahra- 
d^uni, průplavy atd. . —  2) A. iL, .pravnuk 
přfd., zvaný >Kúčik< (malýji, 9^. šáh z. fúdu 


Súfijů (* 1632 — + 1666), jediný syn šáha Sú- 
fíja. Nastoupiv r. 1642 na tráii ponechal 
vládu svým rádcům. Byl poněkud mímějšf po- 
vahy než jeho předchůdcové, přál cizincům, 
zvláště Evrop&nům a měl ve službách mnoho 
franc. umělcův a řemeslníkův. 

Abbás Mirzá, perský princ (* 1783 — 
t 1833), druhý syn Šáha Feth-Alího, ustanoven 
r. 18 16 za následníka trůnu. Byl neobyčejně 
nadán a- nakloněn reformám po způsobu evrop- 
ském. Již v mládí, jsa místodržitelem v Azer- 
beidžánu, snažil se reorganisovati vojsko po- 
mocí franc. a angl. důstojníků, založil v Te- 
brízu arsenál, slévárny, tiskárnu, podporoval 
dolování v báních atd. Jsa nepřítelem Ruska 
snažil se vlivu ruskému klásti všemožné pře- 
kážky. Když r. 1811 počal Sáh vlivem Francie 
válku proti Rusku, byl A. M. jmenován vrch- 
ním velitelem, ale prese všechnu osobní chra- 
brost válčil nešťastně, tak že Persie pozbyla 
mírem gulistánským (12. říj. 1813) svých pro- 
vincií kavkázských a byla nucena povoliti ru- 
skou vlajku na moři Kaspickém. R. 182 1 pod- 
nikl válku proti Turkům ; neohlásiv jí ani pře- 
šel přes hranici a obléhal Bájazíd, ba jeden 
oddíl pronikl až k Dijárbekru. Šáh zdánlivě 
vpádu toho neschvaloval, ale válka trvala dále, 
až nedostatek peněz a tím nekázeň ve vojSté, 
špatné zásobování a j. r. 1823 boj přerušily. 
Tím rozmrzen oddal se nestřídmosti a vládl 
jako jeho předchůdce libovolně a násilně; tre- 
stal sice přísně loupeže ve své provincii, ale 
nedovedl zameziti korrupci v soudnictví a ve 
správě politické. Jeho pobudkou vypukla válka 
s Ruskem znovu r. 1826, poněvadž mínil, že 
Rusko na začátku vlády Mikuláše I. bude ro- 
zerváno; ale nenadálý vpád Peršanů byl od 
gen. Paskěviče a Jermolova odražen a A. M, 
v několika bitvách poražen, načež osobně 
umluvil mír turkmánčájský (22. ún. 1828), jímž 
Rusko nabylo provincie arménské (Erivanu a 
Nahičcvanu) a stálého vlivu v Persii. Zanechav 
rad franc. a angl. přilnul k Rusku a byl také 
r. 1829, když ruský vyslanec a básník Gribo- 
jedov byl od luzy v Teheráně zavražděn, vyslán 
do Petrohradu prosit cara za odpuštění, i vlídně 
u. dvora přijat. Roku 1831 — 32 bojoval proti 
náčelníkům chorásánských Kurdů, což mu 
opět získalo obliby, ale zemřel v prosinci roku 
1833 náhle epidemií v MeŠhedu na pochodu 
proti Herátu, prvo než mohl tohoto důležitého 
města dobyti. Jeho feyn Muhammed Mírzá 
(•■' 1806), nejstarší z 51 détí, stal se šáhem po 
smrti děda svého šáha Feth-Alího r. 1834. — 
Jakkoli nadán chytrostí i zmužilostí, nedovedl 
se přece A. M. zbaviti všech známek krve asij- 
ské a, ačkoli náleží k nejznamenitějším osobám 
perským naŠehO věku, byl přece jen povrchně, 
civiiisovaným barbarem.' 

Abu-1-Abbá», zvaný Saffáh (t. j. pro- 
lévatel krve), zakladatel dynastie Abbásovců 
bagdadských, syn Abd-ul Mutalliba, strýce Mu- 
ham medová se strany otcovy. Používaje vnitř- 
ních zmatků v říŠi Oma}jovcův porazil Mér- 
vána II., dobyl Damašku a r. 749 prohlásil se 
chalífem, zemřeP však již r. 754. Pro svoji 
ukrutnost nazván » Krvežíznivým*. 


26 


Abbás pasa — Abbatucci. 


Abbás pai»y mistokr. egyptský (* 1813 — 
i 1854)1 sy^ Túsúna pafie a vniuc slavného 
Mehmeda Aliho. Narozen v Džiddé v Hidžázu 
na pochodu otcové proti Vahhábitům, strávil 
tam svá mladá léta, načež byl vychováván 
v Kahife u děda svého, jehož přízní dostalo se 
mu nfcjvyššlch úřs^áú . cisílnich i viDJensk^ch. 
Jsa i5letý stal se správcem Svrie, kterou řídil 
po 3 léta, při čemž byl ve válce s Tureckem 
r. 1831 velitelem oddálení jízdeckého; na to 
stal se vrchním insp. vfiech provincií a ko- 
nečné prvním ministrem a presid. státní radv 
v Kahiře. Úřad ten zastával 8 let zalíbiv se jak 
domorodcům tak i konsulAm evrop. R. 1848 
stal se místokrálem. Hne^.po nastoupení změ- 
nil starý systém vládní, ne z lásky ku podda- 
ným, nýbrž z nechuti k Evropan Am; tak na 
př. odstranil některé dané, přestal prováděti 
nákladné stavby a jiné projekty, zjednodu&il 
výdaje státní a ztenčil vojsko; ale jinak byl 
hrabivý a vyděračný. S Portou žil sice ve 
shodě, avšak když min. obchodu Artim bej, 
jenž pro zpronevěření utekl se do Cařihradu, 
a někteří příbuzní A-ovi intrikami svými jej 
očemili a Turecko chtělo opět Egypt samo- 
statnosti zbaviti, počal zbrojiti. Zakročením 
Anglie a Ruska a vzhledem ku převaze tur. 
armády podvolil se a spor urovnán pak v jeho 
prospěch, protože Turecko r. 1853 k nastávající 
válce s Ruskem pomoci jeho potřebovalo. Od 
té doby byl věrným spojencem Turecka při- 
spěv mu v krymské válce 15.000 m., loďstvem a 
zásobami. 13^ čce. 1874 nalezen byl mrtev ve 
m»ém paláci; ranila ho prý mrtvice, ale spíSe byl 
dle orient, zvyku od svých milcA zavražděn. 

AMálíy stříbrná mince perská mající 
jméno své od Šáha Abbása II. (1642—1666). 
Dělí se na 4 Sáh í a 50 jich činí perský tú- 
mán. Platí jako i tur. piastr =: 10 kr. Chivský 
a. jest '/^, těly a *= 10 kopejkám stř. V Gruzii 
a Georgii zavedlo Rusko na zač. XIX. stol. 
a. v ceně 20 kop., dvoj-a. ==40 kop. a pfil-a. 
zi^^iOjkoprf T-. PiMiěvadž,a. snadnq se otrou, 
neplatí se jimi větši platy v Persii dle kusů, 
nýbrž dle váhy. 

AMáaovoly potomkové dvou různých 
Abbásů. Pravnuk strýce Muhammedova A b- 
bása, t abul Abbás essaffáh v čele pří- 
vrženců svého praotce, A-cA v Širším slova 
smyslu odstrkovaných od vlády světské i ná- 
boženské za prvních chálífů z různých rodů, 
zmocnil se v Damašku nejvyšší moci politické 
i duchovní a stal se praotcem A-cA bagdád- 
ských, ježto za prvních jeho nástupců sídlo 
vlády přeneseno bylo z Damašku do Bagdádu. 
Dynastie A-ců těchto (37 chálífŮ) seslabila 
politickou moc svou, přepouštějíc ji různým 
krajinským knížatům (emírům) a zanikla r. 1258, 
když Mongolové za Húlákú, vnuka Džengiz- 
chanoya, Bagdádu dobyli a poslední A-ee 
usmrtili. — Žfa nového věku, t. r. 1505 vzbou- 
řila se Persie proti Turkům za vůdce národ- 
ního Ismáíla Súfía, Bagdád sklesl na město 
krajinské a Ispahán stal se středem nové 
perské říše, v -nifr 1596—1628^ vládl Abbás I., 
praotec A-ců perských, vymřelých Abbá- 
sém IIL r. 1736, 


Abbaaaaina&tOy skratek abb. (itaU, sní- 
žení, spuštění; v hudbě* a. d i vocet-f^očel, 
nížení, padání hlasu. Ve skladbách klavírních 
označuje se slovem a. ruka, jež má se pod- 
ložiti pod druhou. 

AMás*túmáBy ves gub. kutaiské na Kav- 
kizt^ rii^nipifii^ 4n..^c^kycbu,.piH>8j||^14;lá!6i- 
vými siřnými, 49* C teplými prameny. 

Abbaie, itaf. opat; tolik co Abbé. 

dellAMato. rodina malířů ital., z nichž 
vynikli: I) A. Niccolo (* 1512 — + 1571)1 žák 
Begarellův, usadil se v Bofogni, kde nachá- 
zíme jeho hlavní obraz Naroseni Kristovo 
v Porticu di Leoni ; pro chrám sv, Petra v Mo- 
deně, rodišti svém, maloval obraz Umučeni 
apoňoíu fíetra a fíavUt^ který je nyní v ga- 
lerii drážďanské. Roku 1552 povolal jej Príma- 
ticcio do Francie, kde setrval do smrti své a 
měl účastenství ve vyzdobení zámku fontene- 
bleauského freskami (Život Odvsseův v 57 po- 
lích a j.). Význam A-ův sluší hledati právě 
v tom, že náležel k umělcům, kteří přenesli 
sloh pozdní renaissance italské do Francie. — 
2) A. Giulio Camillo, Cristoforo a Ca- 
m i 1 1 o, synové před., byli také malíři a pracovali 
s otcem svým ve Francii. Ercole delKA., 
Camillův syn (f 16x3), byl malířem v Modeně; 
tohoto pak syn Pietro Paolo delťA. (f 1630) 
byl, jak se zdá, posledním svého rodu. 

AMati Josef, malíř ital. {* 1836 — \ x868 
ve Florenci). S počátku maloval přeaměty 
architektonické, jmenovitě si liboval v zobra- 
zování pohledů vnitřních; později však oddal 
se cele malířství genrovému. Z těchto jeho 
pozdějších maleb známější jsou Modlitía a 
Dominikán* 

Abbatlaa oonalatormlMi QsLt) jsou opat- 
stvt, jež zadává papež v konsistoriu; roze- 
znávají se a. c*nullius (scil. dioecesis), jichž 
opatové mají tak zvanou auasi - episkopální 
pravomoc nad jistým, z diécése vyňatým úze- 
mím, a a. c. prosté, jichž roční důchody ob- 
ná^jí jétpu sumu penéz. • Jrk» 

AbiiMpl Quido-U4>aldo, malíř italský 
Hmsilé lkBIy(* -160(^—1656). Nař. v Cittě di 
Castello, vstoupil v Římě do Školy Arpinovy, 
jehož vlivem se talent jeho rozvíjel tak, žr 
malíř Romanelli neváhal použiti jeho pomoci 
při malbě výjevů ze života markrabiny Ma- 
tildy pro síně vatikánské. Tím vzrostla jeho 
pověst tak, že brzy objednány u něho Zvěsto- 
váni P, Marie pro klášter sv. Kláry, Madonna 
ve slávě pro kostel sv. Augustina a Nanebe- 
vzetí P. Afarie* Za Ihnocence X. na rozkaz 
kard. Comara maloval Sv. Ducha mep an- 
děly pro kapli sv. Teresie a mnoho jiných. 
Jako mosaicista proslavil se dvěma pracemi 
ve chrámě sv. Petra dle nákresů CortQnioyých : 
Sv. Trojici aSv: Lvem. Mimo to prosUKvH"^ 
histor. malbami alla. chiaroscu^, které^y. ko- 
stele sv. Ducha zdola úplné ydt^jl se bý^ti bas- 
reliefy. Vynikal též jako portraitisťá, zvl.*%da- 
řilá jest podobizna pap. Innocence X. A. blíží 
se k .Ajcpuu]yi» ale -jest .přirozenější než tepto. 

Al^liatla ViU* viz Opatovr *' 

AblMttffpcl [-úči]. jon. codiny korsičké^ z níž 
pochodí několik geneinálů^a pohA)(4 A^iV^ouz* : 


Abbaye — Abbé. 


27 


l)G]acoinoPietroA.(*i726— f i8i2),vAdce 
Korňčanftv a franc. generál, vynikl v bojích 
s republikou janovskou, která chtěla pokořiti 
povstalé ostrovany vedené Pascalem Paolim, 
s nímž A. 8 počátku soupeřil, avšak vida, že 
nesvornost Škodila by povstání, podřídil se do- 
brovolné a^pplio^il se podnáčelnictvím. Franc, 
ministr vév. Choiseul obávaje se, Že by Angli- 
čané, k nimž Korsičané o pomoc volali, Kor- 
siku obsadili, dal si ji postoupiti r. 1768 od Ja- 
novand a hraběti de Vaux dán rozkaz zmoc- 
niti se ostrova. Povstalci bránili se zmužile, 
ale podlehli. Paoli prchl do Anglie a A. pod- 
dal se králi franc, načež jmenován podplu- 
Lovnikem. Brzy vSak byl od nástupce de Vau- 
xova, hr. Marboefa, stihán pro účast v povstání 
a odsouzen k potupnému trestu, ale korsičtí 
stavové dosáhli toho, že kassační soud v Pro- 
venci rozsudek zrušil. A. byl úplně rehabili- 
tován, jmenován brigádníkem a rytířem řádu 
sv. Ludvíka a r. 1793 určeno mu konventem 
hájiti Korsiky proti Paolimu a Angličanům. 
Nepořídiv ničeho, poněvadž krajané jeho drželi 
se Pac4iho proti • FrancoazOm, vrátil "Sei do 
Francie a jmenován divisionářem v armádě 
Ital. vedené Bonapartem, ale neosvědčil se ni- 
kterak. Když Angličané r. 1799 z Korsiky byli 
\'>'puzeni, vrátil se do vlasti a f v zátiší u vy- 
sokém věku, přeživ své 3 syny, kteří padli 
vesměs na  bojišti.  Z nich nejslavnějším byl 

2) Charles A. (* 177 1 — f 1796), franc. di- 
mionář. V 16 létech vstoupil z dělostřelecké 
Ikoly v Metách jako poručík do armády franc, 
účastnil s^ na zač. revoluce výpravy z r. 1792 
jako kapitán a pak podplukovník v armádě rýn- 
ské a stal se r. 1794 pobočníkem gen. Pichegrua. 
Jeho odvážnost a bravoura vojenská byly ob- 
divuhodný. Vyznamenav se při prvním pře- 
cIkxIu Rýna stal se brigádníkem, při druhém 
pfechodu Rýna (24. čna. 1796) vykonal pří- 
pravy svěřené mu od p^en. Moreaua a přechod 
sám tak skvěle, že byl jmenován divisionářem ; 
padl však již 2. pros. téhož r. v šarvátce u Blotz- 
hdmu vl^oji proti RalAšanfim. NW mfM, kdé 
padl, postavil mu Moreau r. 1801 pomník, který 
byl při pochodu spojenců k Paříži zničen, ale 
po Čcové revoluci národní sbírkou obnoven. 

9) Jacques Pierre Charles A., franc. 
ministr spravedlnosti (* 1791 — 1 1857), synovec 
pfed., nar. v Zicavu na Korsíce, stud. v Pise 
od r. 1808 práva a stal se za restaurace r. 1816 
l^okurátorem a r. 1819 přísedícím soudního 
dvora v Bastii. Po červencové revoluci r. 1830 
zvolen poslancem na Korsice a jmenován pre- 
sidentem soud. dvora orléanského, od r. 1839 
pak zastupoval Orleans v poslanecké sněmovně 
a byl nějaký Čas i jejím předsedou, hláse se 
k oppoaici ministerstva Guizotova. Po revoluci 
únorové r. 1848 jmenován od provisoria radou 
bosač. soudu v Paříži a zvolen v depart. loi- 
reském do zikonoáámélip^hfů̧^táéni^ němž'' 
náležel zprvu ke straně mírných republikánů, 
sie po zvolení Ludvíka Napoleona presiden- 
tem republiky stal se horlivým boriapartistou 
a byl z prvních, kdož projevili svAj souhlas 
8 převratem prosincovým (x^z). NapoleonlH.-^ 
'jmeÉOf^jmfzgito r. 1^52 strážcem velké' pošetr 


a ministrem spravedlnosti a v pros. t r. sená- 
torem a rytířem čestné legie. Zanechal 3 syny, 
z nichž nejstarší 

4) Charles A. (* 1816 — + 1885) bvl advo- 
kátem a od r. 1848 zást gener. prokurátora 
republiky při appell. soudu pařížském. 21a druhé 
republiky byl r. 1849 jedním z 5 poslancA kor- 
sických v zákonodár. shromáždění se smýšle- 
ním bonapartistickým a stal se r. 1857 P^^nf 
Napoleona IIL státním radou. Po pádu císař- 
ství zasedal r. 1872 — 76 ve sněmovně poslancA, 
háje horlivě zájmy své strany; po rozpuštění 
sněmovny r. 1877 byl sice opět zvolen v Sar- 
téně, ale při volbách 21. srp. 1881 podlehl kan- 
didátu republikánskému Bartholimu. Druhý syn 

5) Antoine Domínique A. (* 1818 — 
1 1878) vyznamenal se v krymské válce, v níž 
u Sevastopole byl dvakrát raněn, stal se r. 1856 
podplukovníkem, r. 1859 P^ válce italské (vy- 
niknuv zvi. u Solferina) plukovníkem a r. x868 
brigádníkem. Po válce něm.-franc. r. 1871 jme- 
nován divisionářem a f ^ Nancy 25. ledna 
1878. Nejmladší 

6) Severin A. ("^28. června 1821) byl od 
r. 1852 po dvacet let poslancem korsickým 
ve franc. sněmovně, r. 1871 členem národního 
shromáždění. Vzdal se sice již v srpnu t r. 
mandátu ve prospěch býv. ministra Rouhera, 
byl však zvolen v jiném okresu volebním ; pfi 
novj^ch volbách r. 1877 vzdal se kandidatury , 
a žije od té doby v soukromL — Syn jeho 

7) Tacques A. ("^26. pros. 1857) kandido- 
val na korsice při volbách 4. října 1885 a byl 
zvolen od bonapartistA 26.367 hlasy, avšak 
volby v tomto departementu nebyly sněmov« , 
nou schváleny a při nové volbě 14. ún. 1886 
musil A. ustoupiti kandidátu republikánskému. 

AMayo: 1^ Ves s iioo obvv. ve Švýc. 
kantonu vaudskem (okr. de la Vallée) na vých. 
břehu jezera Jouxského, bývalé opatství pre- 
monstrátské; nedaleko odtud jsou hrozné sluje 
krápníkové Chaudiéres ďEnfer (Pekelné 
kotly). — .2) Vojenský zalit, u . St^^ Qecmain 
des Pres ve Francii, kde f5^ *vézftové byli 
povraždéni od rozzuřených republikánA, vede- 
ných Maillardem dne 2. a 3. září 1792. 

Abbásia viz Opati a. 

Abbé (íranc.) znamenalo pAvodně ve Fran- 
cii představeného kláštera, tedy opata. Kon- 
kordátem mezi Lvem X. a Františkem L na- 
byli králové francouzští práva, jmenovati 225 
abbés commendataires. Tím jakož i vA- 
bec starší institucí t. zv. kommend (viz t.), 
stalo se, že mnozí mladší synové z rodin 
Šlechtických se věnovali stavu duchovnímu, 
majíce buďto jistý nárok na určitý klášter 
anebo doufajíce, že se jim časem takého do- 
stane, po případě nějakého převorství, ka- 
novnictví nebo jiného obročí. Jelikož však 
počet kandidátA byl. opět větší n^i počet 
óbs&ditelných míst, věnovala se přebýv^ící 
část a-A vychovatelství, professuře, básnictví 
a literatuře, nebo žili jako domácí přátelé 
a společníci ve velkých domech a t. p. Byl 
tedy a. každý mladík z lepší rodiny, který 
n^él svěcení' V3ršší aneb nižSl, ,Čaato jen ton- 
8Íim*(nosHi černé nebo toaíavé físďové- roucho 


o; 


28 


Abbé — Abbey. 


s malým límcem a s určitým uspořádáním 
vlasů). Jak satirická poesie, zvláštč komedie 
doby oné ukazuje, hráli a-ové začasté ve 
vzneSené společnosti úlohu Šviháků, jimž Šlo 
zvláště o to, aby si získali přízně dam a oži- 
vovali Salony. Než i platné služby prokázali 
četní jednotlivci na různých polích lidské čin- 
nosti jakožto učitelé, učenci, biblioiilové a spi- 
sovatelé (Fénelon, Saint-Pierre, Dobrovský 
a j.). Po francouzské revoluci vymřel tento 
typus společenský skoro docela; nyní užívá 
se titulu a. ve Francii (abbate v Itálii) jen 
ze zdvořilosti v dopisech ku mladším duchov- 
ním, Sch. 

AbM*** (franc. Abbé trois étoiles t. j. 
abbé s třemi hvězdičkami), pseudonym abbéa 
Michona, pod kterým vydal několik sensaČ- 
ních románů tendence protiklerikální. Nejvíce 
hluku způsobily z nich obsáhlé skladby Le 
maudit (1863) a La religieuse (1864), které do 
jiných jazyků byly přeloženy. I do naší lite- 
ratury uvedeny pod názvy Proklatec a Jeptiška 
a doznaly přes odpor strany klerikální hoj- 
ného rozšířeni. Ve Francii • romány tyto, 
které jsou zboží tendenční a <v některých 
partiích špatné pracovány, přičítány dlouho 
různým romanopiscům. Teprve po smrti ab- 
béa Michona zjištěno, že on byl jejich pů- 
vodcem. — cký, 

Abbe [eb] Cleveland, americký astro- 
nom a meteorolog (* 1838 v N. Yorku), stud. 
v N. Yorku pod výtečnými astronomy Bríino- 
wem, Gouldem, Struvem a j. R. 1868 povolán 
byl za ředitele observatona do Cincinnati a- 
1 87 1 do Washingtonu. V Cincinnati zavedl 
obyčej vydávati denně telegrafické zprávy me- 
teorologické a předpovídati na základě jich 
povětmost na jeden nebo dva dni. Je členem 
národní akademie věd a některých společností 
vědeckých, hvězdářských a meteorologických 
doma i v cizině. Jeho astronomické, meteoro- 
logické a fysikální Články obsaženy jsou v časo- 
pisech Monthly notes of the royal astronomical 
society, Astronomische Nachrichten, The ame- 
rican journal of science, Record of science and 
industry a v encyklopaediích. 

Abbema Vilém ("^ 1812), kreslíř a mědi- 
rytec něm., známý hlavně rytinami krajin dle 
obrazů C. F. Lessinga, Scheurena, Achen- 
bacha a j. 

Abbema L o u i s e f^- 1855), souvěká malířka 
franc, nar. v Etampes. Mezi r. 1862 a 1867 
meškala s rodiči v Itálii. Již od mládí jevila 
živý smysl pro umění; prvním jejím učitelem 
malby byl Dévedeux, později Chaplin, Henner 
a Carolus Duran. A. debutovala r. 1S74 v pa- 
řížském Salonu podobiznou své matky. V nás!, 
létech vystavila tamtéž řadu obrazů, které jí 
získaly všeobecného uznání. Mezi ntmi vyni- 
kají podobizny: Sarah Bernhardtová (iSyó), 
Jeanne Sam ary o vá (1879) a zvláště si. Baretta 
(1880), si. Granierová (1883) a Ferd, Lesseps 
(1884); dále buďtež uvedeny z jejích maleb sní- 
daně ve sklenniku (1877), Ama^onka (1880), Roční 
časy (1882), Piseii odpoledni (1885), Komedie, 
Tragédie ^1886) a j. Mimo to pochází od A-y 
opona v divadle Porte-Saint-Martin, bronzový 


medaillon s podobiznou Sáry Bemhardtové 
(1878), četné akvarelly a kresby leptané (aqua- 
fořty). Kolorit její bývá harmonický, modelace 
jemná, provedení vůbec jeví výrazný, origi- 
nální temperament umělecký. 

Abbon viz Aben. 

Abbeville [abvil], z lat. Abbatis villa 
(Alba villa) : 1) Hlav. opevněné město arrond. 
v sommeském dep^ na dráze amiens-boulogne- 
ské, iS km nad ústím ř. Sommy, s I9;283 ob. 
(1881), živícími se hlavně obchodem (obilí, víno 
a j.), pak tovární výrobou látek vlněných, 
zvláštč sametu, sukna, koberců, plachtoviny, 
mýdla, zboží skleněného a cukru; má velko- 
lepý chrám sv. Volframa z XV.— -XVI. stol., 
jehož průčelí jest vzorem pozdního got. slohu 
zvaného í)amboyantního, lyceum, bibliotéku, 
městské museum starožitností a přírodnin, 
hřebčinec, pak přístav pro lodi námořní, jenž 
průplavem spojen jest s mořem. A. byl pů- 
vodně obročim opata saint-ricquierského (od- 
tud lat. jeho jméno), pak opevněn proti Nor- 
manům od Hugona Kapeta r. 992 a byl aŽ 
do roku 1789 hlav. městem hrabstvi Ponthieu- 
ského; 20. kv. 1259 smlouvou a-skou zfekl 
se Jindřich III. angl. práv svých na Norman- 
dii a jiné země franc. ve prospěch krále Lud- 
víka IX. Narodil se zde skladatel Lesueur. je- 
muž r. 1852 postaven pomník, a básník Mille- 
voye. U A-u nalezeny byly velmi důležité 
starožitnosti, zejména kamenné nástroje zá- 
roveň s pozůstatky vymřelých zvířat; na zá- 
kladě těchto nálezů klade se »doba kamenná « 
a stáří člověka do časů mnohem dávnějších, 
nežli dosud se dělo. — Arrond. a-ský má 
v II kantonech a ve 172 obcích 134.3 iS ob. na 
1560 /:m'. — 2) Hrabstvi v Jižní Karolině v Sp. 
Obcích sev.-amer. s 41.000 ob., z dvou třetin 
černochů, na 2764 frm'. Hlavní město t. jm. 
má 3500 obyv, 

AbbevlUea O. Berg, • sekce myrtovitých 
rostlin se širokým kalichem z rodu Campoma- 
nesia (v. t.). Déd, 

Abbey [ěbbi], angl. opatství; se slovem 
tím složena jsou některá jména místní, kde 
bývala opatství, ku př. A.-Holm, Melrose-A. a j. 

Abbey Edwin, amer. malíř, kterj', ač nč- 
jaký čas pobyl na pennsylvanské malíhiké aka- 
demii, je spíše samoukem, nebof již pfed tím 
zásoboval nakladatele svými kresbami. Většinu 
svých illustrací provedl pro známou firmu na- 
kladatelskou Harper & Brothers. R. 1878 ode- 
bral se do Evropy, kde prodlel několik let, 
hlavně v Anglii. Výsledek té cesty jsou půso- 
bivé skizzy ze života a domova Angličanů a 
překrásné illustrace k Herrickovým básním, 
které čas od času vycházely v »Harper*s Ma- 
gazíne* a r. 1882 byly vydány v samostatném 
svazku. Jako všechny lepší práce A-ovy vy. 
znamenávají se i tyto kresby jemným humo- 
rem a cituplnou poesií. Illustroval též Keatsovu 
básefS Ei'e of St. Agnes (Večer sv. Anežky), 
což se mu však méně podařilo, jelikož Keats 
sám dosti maluje, ovšem že na úkor umělcově 
dovednosti. A. vytvořil také několik olejových 
obrazů, z nichž zvláště vynikají: Sta^e-office 
(V divadelní kanceláři), Tlie evil eye (Zié oko). 


Abbiate-grasso -^ Abbot. 


29 


I^r in a garden (Dáma ^ v zahradč) a A rose 
in october (Růže v Hjnu). 

AbUSrie-grajiiOy opevněné krajské město 
v it. prov. milánské, na Naviglto Grande, sta- 
nice dráhy homoitalské, s krásnými chrámy, 
pozoruhodnými ústavy dobročinnými, průmy- 
slem hedvábn. a 7025 obyv. (1881, obec 10.481). 
VL 1 167 dobyl ho císař Bedřich I.^ r. 13 13 
poraženi zde Guelfové, r. 1524 Francouzové. 
Kraj a-ský má ve ^^3 obcích 1 16.72^ ob. 

Allbiittl JoseC ital. rytec, žil v Miláně 
na poč. XVIIL stol. Jeho rytiny, představující 
většinou bitevní scény, jsou velmi váženy. 

Abbitiblii viz Abitibi. 

AbbO z Fleury (Floriacensis, mylné 
zvaný Alb o), světec z řádu sv. Benedikta, vyni- 
kající cirk. hodnostář a spis. (* 945 — + 1004). 
Nar. poblíž Orleansu; .vstoupiv do řádu bene- 
diktinského vynikl ve Školách pařížských a 
remešských, kdež osvojil si povšechné tehdejší 
vzdělání. Pobyv dvě léta v Anglii, kamž jej 
byl yorkský arcibiskup Osvald povofal, aby jej 
podporoval v opravě řádu klášterního a po- 
kleslého vědeckého vzdělání, navrátil se do 
Francie, kdež se stal opatem svého kláštera 
'Heur>'ského) a představeným tamní Školy. V lé- 
tech 9S6 a 996 poslán byl od Roberta Mou- 
drého do Říma, kdež Šťastně zažehnal hrozící 
papežský interdikt; rovněž byl na několika 
církevních synodách u vysoké vážnosti a vůbec 
živě se účastnil církevního života tehdejšího. 
Byl zabit při pokuse utlumiti vzpouru mniš- 
skou v klást. La Reolle v Gascogni. A. vyni- 
kal v exaktních vědách, mathematice, astro- 
nomii a ve íilosoiii ; též . proslul svou zbož- 
ností a byl vřelým podpůrcem učenosti. Za- 
nechal díla obsahu biografického, apologeti- 
ckého a astronomického; zejména napsal Epi- 
tome de vitis pontificum (1602), Passio sancti 
E^dmundi regis (v »Suríi vitís«), Apologeticus 
adversMS Amulphum Episc^ Aurelianum (v Pi- 
thoeí »Codex canonum ecclesiae«) a j. Jsa 
^felým obhájcem práv církevních, což mu 
způsobilo dosti- úkoru, napsal spis Collectio 
canonum ad Óugonem et Robertům reges (vyd. 
1723 MabiÍlonein*ve »Vet. Annal.<). Souborné 
wdání pořídil Migne Patrologiae cursus etc. — 
Á. prohlášen za mučenníka i svatého a církev 
;cj cti jako .divo tvorce. 

Ab^ot: 1) Robert A. (- 1560 — + 1617). ' 
Nar. v  Guildřordě,-' stud. v Oxforde,  stal  se ! 
kazatelem ve Worcestru u Binghamu, králov- ' 
^kým kaplanem,  prof. theologie na Baliolské 
k jQeji  a  roku  16 15 biskupem  v  Salisbury. ' 
\ vnikal jako professor a kazatel i jako spisov. 
á. učenec;  v theologii  předčil i bratra svého 
Jfiho. Spisy jeho namířeny jsou hlavně proti 
rapežstvi, zvi. Antichristi demonstratiO' (Lond. 
irxj3 a 1608), vyd. nákladem krále Jakuba I., 
který Nysoce cenil spisy A-ovy. Pohrobní spis 
Dc suprema potestate regia (r. 1619)  hájí dů- 
razně a učené moc i autoritu královskou proti 
útokům Bellarminovým a Suarezovým. Z angl. 
jeho spisů uvádíme TJte mirror of popish sub- 
tiitiet (1594),  The ejeaUation of the kingdom 
and priesthood of Oirist, řeČ na základě iio. 
ialmu (1601),^ defence ofthe reformed catho- 


iic 0f Mr. Wllliam Perkins (1606, 1 607 a 1609), 
k němuž přidal spis The true ancient román 
catholic a mn. j. 

2) Gcorge A. (* 1562 — 1 1633), bratr před., 
zasazoval se s earlem z Dunbaru o sjedno- 
cení církve skotské s anghckou, při čemž 
svou obratností dobyl si přízně krále Jakuba I. 
Roku 1609 stal se biskupem lichneldským 
a conventryjským, ■ roku 1610 arcibiskupem 
canterburyjským. A. jevil nevšední samostat- 
nost a ráznost, stavě se neohroženě proti ně- 
kterým tendencím dvora i krále samého. Král 
Jakub I. radíval se s ním v důležitých vě- 
cech státních a církevních, ačkoliv se, . jak 
praveno, ne jedenkráte opřel záměrům jeho. 
U nástupce Jakuba I., Karla I., upadl v nemi- 
lost a byl přinucen vzdáliti se ode dvora. 
Z prací literárních zvláště vytknouti sluší pře- 
klad bible do angl., pak histor. díla Brief de- 
scription of the whole world (Lond. 1634) a 
fíbtorv of the massacre ofthe Valteline (1631). 
(Srv. VV. Russel, Life of George Abbot. 1777.) 
Rodiště jeho Guildford, kde zřídil veliký ho- 
spitál, dalo mu postaviti nádherný pomník. 

3) Charles A., první lord Colchester, je- 
den z nejznamenitějších předs. dolní sněmovny 
anglické, * 1757 v Abingdoně jako syn zámož- 
ného duchovního. Stud. ve Westminsteni a na 
universitě oxfordské, kdež vyznamenán byl za 
latinské básně prvního roku cenou universitní, 
druhého roku cenou kancléřskou. Za tuto dru- 
hou báseň (Petr Veliký) dostalo se mu později 
od císařovny Kateřiny II. zlaté medaille. R. 1778 
cestoval A. po Švýcarech ; navrátiv se stal se 
úředníkem soudním. R. 1795 nabídl mu vévoda 
z Leedsu mandát poslanecký za městys Hel- 
ston v Comwallu. A. nabídnutí toto přijal. 
V úřadě tomto obrátil na se brzy pozornost 
sněmovny svými praktickými návrhy. R. 1802 
byl zvolen za předsedu dolní sněmovny. Úřad 
tento zastával s velikou obezřelostí a obrat- 
ností až do r. 18 17, kdy pro seslabený zrak 
musil se na čas uchýliti do soukromí. Při té 
příležitosti povýšen byl na barona C. se znač- 
nou pensí pro sebe a svého nástupce. Pozdra- 
viv se cestoval v létech 1819 — 1822 po Francii 
a Itálii. Po svém návratu účastnil se ještě 
po 7 let jako člčn horní sněmovny politického 
života a kladl zvláště houževnatý odpor při- 
puštění římských katolíků do sněmovny. Ze- 
mřel r. 1829 na svém venkovském sídle 
Mayíieldu. Řeči, kteréž měl jako předseda 
dolní sněmovny, vydal roku 1829 )eho ta- 
jemník John Rickman. Sr. Diary and cor- 
respondence of lord C. (Loťid. 1861, 3 sv.), jejž 
vydal jeho syn. 

4) Charles A., syn před., druhý lord C. 
(* 1798 — I 1867), vstoupil r. 181 1 do vojen- 
ské služby námořské a r. 1860 povýšen za 
viceadmirála. Mezi tím vykonal r. i8i6 v prů- 
vodu lorda Amhersta vyslaneckou cestu do 
Číny, v 1. 1852—58 zastával úřad generálního 
výplatčího a místopředsedy obchodního úřadu 
a v 1. 1858 — 59 úřad generálního poStmistra, 
v kterémžto postavení zvelebil poštovnictví 
anglické uzavřením poštovních jednot s cizi- 
nou a usnadněním dopravy psaní a tiskopisů. 


30 


Abbottova pasta — Abbott. 


6) Benjamin A., americký paeda^. (* ok. 
1763 — f 1849). Byl 50 let ředitelem Fillipsovy 
akademie v Exeteni (New-Hamp.) a slynul 
jako přední paedagog americký. Byl znalcem 
klass. jazyků, pevné povahy a znamenitých 
zkušenosti životních. Ze žáků jeho dlužno 
jmenovati slavné muže Dan. Webstera, Eve- 
retta, jjiř. Banckrofta a j. 

6) James A., angl. kapitán bengál, dělo- 
střelectva, proslul svou cestou z Herátu do 
Chívy a odtud do Ruskám kterou konal r. 1839 
na rozkaz místokr. indického maje vyjednávati 
s Alla-Kulí, chánem chívským, o vojenských 
opatřeních proti Rusům, kteří tehda pod gen. 
Perovským chystali se postupovati ve stř. Asii. 
Popis cesty té ve formČ denníku Narrative 
of a journey from Herat tho Khiva, Moscow 
and St. Petersburgh (2 svaz. 1843) obsahuje' 
mnoho zajímavých nových vědomostí země- 
pisných, zvláště o poříčí řeky Amu a jejím 
dřívějším rameni, které ji pojilo s mořem Ka- 
spickým. Mimo to napsid T* fíakaoríne, a tale 
of Jna^ndas' (^Aoná). Později zastával místo 
pcdkommissionářc (od 1847 — 53) v okresu Ha- 
záře, v Pandžábu, a dle něho nazváno bylo 
r. 1854 založené město Abbottábád (v. t). 

7) H. L. A., proslul jako poručík inženýr- 
ského sboru Spoj. Obcí Severoamerických 
svými pracemi hydrotechnickými na ř. Missi- 
ssippi. Podnětem k těmto pracím bylo usne- 
seni kongressu r. 1851, aby otázka o odklizeni 
překážek při plavbě jakož i nebezpečí zátop 
na řece Mississippi důkladně byla zodpovídána 
na základě zevrubného prozkoumání * celého 
poříčí veletoku tohoto zejména se stanoviska 
fysikálniho a to na útraty státní. Provedení 
této úlohy odevzdáno »Bureau of topographical 
engineers* ve Washingtonu, kteréž vyvolilo 
ze středu svého kommřssi, v 'jejíž' čele byl 
kapitán A. A. Humphreys. Později přidělen 
byl jemu k ruce poručík A., kterýž zároveň 
8 Humphreysem účastnil se v řidění prací mě- 
řických a po celou dobu téměř dvanáctileté 
práce v něm setrval. Výsledky těchto velmi 
obsáhlých prací sneseny a uveřejněny v díle : 
Report upon the physics and hydraulics of the 
Mississippi River, Prepared by Captain A. A. 
Humphreys and Lieutn. H. L. Abbot. (Phil- 
adelphia, 1867.) Ss. 

8) Ezra A. (* 1819 — f 1884), professor 
novozákonně kritiky a exegese na Harvard 
kolleji v Cambridgi (Mass.), vydal seznam 
knih, týkajících se budoucího života (přes 
5300 titulů), dále americké upravení Smithova 
Dictionary of the Bible (1867 — 70) . a množ- 
ství jiných spisů a kritických pojednání. Byl 
také ve sboru učených bohoslovců, kteří znova 
prohlédli ar. 1881 vydali Nový zákon. 

9) Evelyn A., prof. v Londýně. Sepsal: 
Index to Plato (Lond. 1875), Selections from 
Greek epic and dramatic poetry, w. notes (1875), 
Selection from Lucian (1873), fíellenica, essay s 
on greek poetry, philosophy and religion (1880). 
S Campbellem vydal Sofokleova Oidipa na 
Kolóné (1873) s úvodem a poznámkami. Mimo 
to přeložil do angličiny Dunckerovy Dějiny 
starověku. 


Abbotova pasta jest těsto připravené 
smíšením kysličníku arsenového, morňa a 
kreosotu. Slouží v minimálních částkách, jež 
vpraví se do dutých zubů, k umrtvení zubních 
čivů. Sckr, 

Abbotelraiy [ébotsbory], mčko. v angl. 
hrabství dorsetském, 60 ibn jz. od Dorchestru 
na břehu úžiny La Manche s 979 ob., vydatným 
lovem makrel, římským táborem, polianskými 
hroby a zbytky opatstvl r. 1044 založeného. 

Abbotexoiú rěbots-1, proslulé sídlo sira 
Waltera Scotta s bohatci sbírkami obrazů, 
starožitností, zbrani, knih a rukopisů, leží na 
ř. Tweedu ve skotském hrabství sellurkském, 
45 km jv. od Edinburku. Pozemky kolem A-u 
tvořily původně malé hospodářství Clarty 
Hole a přešly r. 181 1 v majetek jmenovaného 
básníka, který vzpomínaje rád časů, kdy opati 
(ahbots) nedalekého Melrosu brodili se (ford) 
Tweedem, dal jim jméno A., z kteréhožto po- 
jmenování vznikl asi omvl značně rozšířený, že 
prý A. býval, původně klášterem. S počátku vy- 
stavěl maloii villu, západní křídlo nynější bu- 
dovy, později, když jmění jeho rostlo, připojil 
k ní ostatní části zámku. Tak vzrostl malebný, 
nepravidelný zámek různých slohů skotských, 
jemuž ne bez příčiny se říká »romance z vápna 
a kamenec Co rok přichází sem hojné na- 
vštěvovatelů. (Viz vyobr. č. 10.) 

AbbotahaU [ěbotshóll, obec v skot hrab. 
fifeském na zátoce Forthsícé S6435 ob.(i88i); 
rybolov, výroba plátna a flanelu. 

Abbots-lMg'l6y [ěbotslanglé], město 
v angl. hrabství hernbraském s 2600 obyv., 
35 km od Londýna, rodiště papeže Hadríana IV. 
(Mik. Breakspeara), má papírny a pensijní dům 
knihkupců angl. 

Abbott [ěbot] : 1) Jacob (* 1803 — 1 1«79). 
plodný spisovatel americký, jenž záhy niibyl 
veliké oblíbenosti doma i za mořem netoliko 
svými přednáškami T7te young Christian a The 
comer-stone, nýbrž i hojnými knížečkami škol- 
ními, libujícími si nejvíce v oboru dějepisném. 
Působil nemálo zvláště těmito plody, vykláda- 
jícími dějiny vůbec methodou biogiáíickott a 
řízenými hlavně zásadami náboženského vy- 
chování na jiné spisovatele pro mládež. A. byl 
střídavě kazatelem a ředitelem Škol ; literatuře 
oddal se cele od r. 185 1. Mnohé z jeho nábo- 
ženských a vychovatelských rozprav bylv pře- 
loženy do cizích jazyků. Spisků jeho čítá se 
na 300 sv. 

2) John Stevens Cabot A. (* 1805 — 
f 1877), americký historik a spisovatel nábo- 
ženský, studoval bohosloví v Andoveru, načež 
stal se farářem ve Worcesteru, později v Rox- 
bury a posléze v Nantucketu, kde roku 1844 
vzdav se správy duchovní oddal se literatuře. 
Bylf již r. 1833 vydal TTie mother at home 
(Matka v rodině) a krátce na to 'TTie chtfd^itt 
home (Ditě v rodině), kteréžto čistě vychova- 
telské spisy došly v obecenstvě co největší 
obliby a přeloženy do několika evropských 
jazyků. Od roku 1851—55 uveřejnil v »nar- 
per's Monthly Magazíne c The history of Napo- 
leon Bonaparte, brzo potom Ntipoíetm at St, 
Helena, Correspondence of Nap. and Jossphine, 


Abbottábád — Abbreviatura. 


History of Napoleon  III  % 

Tfu   fYeitch   rc^e^titn  of 
■ ijSp,' v -nithi 'proti  angl 

ivykupODÍkud výstřední Ve 

tebi oba firanc clstďe, hl&vně 

Napoleona  I.   Kromí  toho 

naifaal A hittory of tke av I 

aar in America (Déjiny ob- 
čan, vilLy v Am.) 1863—66 

d|Jc Liires  of the preinJenU 

'Životopisy prcadentfl) 1S67 

Hisíories of Aiatria, Rnisia 

Spain  and  Italy  a  pojed 

ninf  o  Bedfichu  Velkém 

Tke  hUtory   of  Fredenek 

the ttcmd (r. 1871).  Zajf 

mami   pfedmfity  a  iivost 

slofan  pojistily  mu  faroké 

vrstvy ČtentbtM, ale súnd 

Djm  historikem  m  hnibfi 

neosvídfii. 

3> Lymao A^ ayn Ji^ 

kubův,  * 1835  v Rosury 
.Mamu,   vtotlouJ   pAvodnfi 

l^va  a  vydal  se  svými 

bratty Benjaminem (nar. 

1830) a Anatinem (* i83i> 

ntkolik  spisů   právnických 

a pod pseudonymem ipoleC- 

ným Benauly tendenční ro- 

min  CoHccut  Comeri.  Po- 

zdéji viak obrátil se ke theo- 
logii a byl duchovním kon- 

gregační církve. R. 1871 vy- 
dáni  týdenník  lOlustrated 

Christian weeUy<, r. 1S76 a2 

1S81 společní 8 H. W. Bee- 
chercm  >Chriitian  union <. 

Napsal mnoho apisA nábo- 
ienských, od roku pak 1&82 
píše kommenti/ k Nov. zák. (posud 4 díly]. 
4) Edwin A., angl. poedag. a spis., zdkal 
li zvíájtč o literatura vzdílavalelskou velikých 
zásluh ikolnfmi níebnicemi, X nichž TTie Skake- 
ipeariaa grammar pokládá se la nejlepSi dÍio, 
pojednávající o feči Shakespearovi. Narozen 
1838 v Lond^nč, kdei byl správcem místské 
IkoIyapozdCji kazatelem university cambridge- 
ské a oxfordskř. Arcibiskup canterburský udi- 
li) mu (1S72) v uznáni jeho zásluh o ikoUtvI 
titul D. D. (doktora theologie). Mimo kázáni 
Camibridge temona (1875) a Oxford sermoiu 
US78), vydal Tkrough nature to Chrisi (Pffro- 
doD ke Knstu) 1877, Bacon and Essex. A sketch 
of Baeon' t earlier lift {iSjy) » mnohé jiné spisy 
obsahu náboženského. 

Abfeottábád: 1) Okres v severním Pandž- 
ábu, má na 1827-84 km* 1354S6 ob. (1681). — 
2) H£slb novíjHho pfivodu v tímie okresu, 
1*1 iifi^vých. oď'I>fcHven]. ObyWlelstvtt'dle 
Knsu 1S81 : 3151 HindO, 1649 muhammedánů, 
J06 SikhO, 83 Jiných, v celku 4189, jež bydli 
v qiS domech. Nalézá se tam vojenská po- 
iidka indické armády. 

AbbOUO (it.), první návrh díla plastického 
volné od ruky z hlíny, vosku, nebo jiné mékké 
Útky vémé dle přírody zhotovený. 


Abbravlatořl (lat) nazývali se ti úřed- 
nici papežské kanceláře, jejichž úlohou byl» 
činiti z podaných žádostí stručné vztahy a pa 
učinénéra rozhodnutí papežském zhotovovati 
koncepty listin a listů, zvláití takových, ktert 
se od obyčejných formuláři! odchylovaly. Bý- 
valo jich 73 a délili se na vySfií, nižii & 
na examinátory. Prvních bylo iz a smčli 
jako preláti nositi odiv fialové barvy, dru- 
hách bylo 22 a do třetí třldv náleželi ostatní. 
Témito posledními iméli býti též laikové,, 
jimž dovoleno bylo ženiti se. £lr. 

AblfravUtnr* (ital.), skratek; v písmi 
notovém užívalo se jí k uSctření místa i faiu, 
a délo se to jednak v notách samých, jednak 
ve slovech označujících rychlost pohybu, způ- 
sob přednesu a j. V moderním tisku hu- 
debnm se již neužívá abbreviatur notových. 
Slovní skratky hudební nejíaatéji se vyskytu- 
jte! jsou; a i. — a tempo; c. 6' — coli' ottava; 
O.C— dacapo; CS. — dalsegno; F. — forte; 
ff. — fortissimo ;^.^ forte pian o j/^. — forzando;. 
M. M. — Miilzelův metronom; mf. — měno 
forte; í>. — piano; pf. — piu Čili poco forte; 
rit.-^rilardando; s. ^sinistra;)/. — sforzando; 
■.(. — senza tempo; tr. — trillo; u. c. — una. 
corda; v. *. — volti subito a j. v. 


32 


Abbreviatury — Abdalonymos. 


jfiLbbreviataxy viz Skratlčy. 

Abbt To m áš (* 1738 — f 1766), prostonár. 
filosof něm.t zvlášti v éthice a aesthetice čin- 
ný, ménč v učitelství akademickém než.ve spi- 
sovatelství. Ve svých populárních spisech o smrti 
za vlasf a zásluze jeví se jeho snaha osvě- 
covati. Celkem vzešla filosofie jeho ze Školy 
Leibnitz-WolfiFovy i patří A., jako pisatelé jeho 
Kulér, Mendelssohn a Nicolai, mezi osvíjcence. 
Spisy jeho jsou více mravoučného nez meta- 
fvsického obsahu ; dojem jejich, na tehď<^Sí 
dobu byl značný. Mimo díla již citovaná uvá- 
díme ieště Bfiitráge ^wr angentesšeneren Be- 
handlung der Geschichtc, kdež se pokouší o prag- 
matické a s vyššího stanoviska pojité v^^^ličo- 
vání dějin.. A^ fadí se tím k Voltaireovi a Her- 
derovi ; zásluhou jeho jest, že . obrátil pozor- 
nost k účelům, kterých má býti dějinami pro 
vzděláni, ducha a mysli dosažerío. O vytvoření 
a vytříbení německého slohu má A. zásluhy 
trvalé. Herder, nástupce. A-ův v úřadě, také 
literárně cítil se mu blízkým, a postavil mu 
pomník ve svém spise Oper Th, Abbts Schřif- 
tcn, A. nar. 25. listop. 1738 v»Ulmu, studoval 
v Halle theolog:ii,byl r. 1760— 65 prof. ve Frank- 
furtě n. O. a Rintč;lu, konečně konsistoríálním 
radou v Buckeburku. Po smrti A-oyě yyiial 
spisy jeho Nikolai : Vepmischte Werke (Berlin 
1768—81 6 sv.). Srvn.' Nikolai Ehrengedácht- 
niss Th. Abbts (Berl. 1767). • 

Abbůb, abbúbá /(slovo aram.), hudební 
nástroj, jehož užiyánolpf^ slavnostech nát)o- 
ženských (hebr. úgáb); flétna pastýřsl^á, píšfala, 
jež zhotovovala se 'z ivíkošu nebo/Z koVu (mědi, 
železaV HIíels jeii přirovnává se 'Iíu hlasu lkají- 
cích. Od slova toPh{f<x>ďvózují se lat. ambubajae 
(Hor. Sat. 1. 2. ambub^^árum collegia), jež byly 
ženy potulné, živící $e hrou na pišfalu a-u. Dk. 

ASO, první iř\ písmena abecedy a dle 
jmen jejich název knížek, z nichž se děti učily 
prvopočátkům čtení; Česky říkalo S3 abecedář, 

ABOdarla, vl. Spilantes AcmellaL. 
{Acmella mauritiana Pers.), rostlina na Am- 
boině, Ternatě a j. -ostrovech asijských ro- 
stoucí, jejíž ostrá šfáVahojí kurděje. iListy^a 
kořen této rostliny dávají učitelé tuzemští žvý*- 
kati dětem, aby oblomili jazyk jejich ku vý- 
slovnosti hlásek. 

ABO-klab, jméno přijaté republikánskými 
nadšenci v Paříži, kteří usilovali o zlepšení 
stavu nuzných {abaissés). Jejich povstání z 5. 
června 1832 bylo 6. června krvavě potlačeno. 
Tyto události vylíčil Viktor Hugo ve svých 
Bídnícich (1S62), 

A-B-0 prooess (Sellarův process) jest 
v Anglii obvyklý název zvláštního způsobu 
zpracování městských výkalů. Jméno obdržel 
od hlavních přísad, jichž při tom se užívá. 
Jest to kamenec (ďlum), krev (Mood), dřevěné 
uhlí a jíl (charcoal, clay). První pokusy pro- 
vedeny v Leamingtonu, v Crossnessu a Leedsu 
v létech sedmdesátých. Systém ten byl velmi 
Často zkoušen, odporučován, nyní však až na 
město Aylesbury v Anglii opuštěn. Mimo ty tři 
přední součásti hmoty čistící bývaly přidávány 
také jiné látky: magnesie, manganan drasef- 
natý, pálená hlína, kuchyňská s(il, uhlí zvířecí 


a j. Čtyři libry té směsř' (přísné v poměrech 
předepsané) smísí se siooogaloný vody odpad- 
ne. Největší čásf látek oi»ganlckých ijinýth nfe- 
čistot srazí se ke dnu,'avoda odplývajfcí je^t 
prý čisťÉ bez zápachu* tak že může do i^od 
tekoucích: odváděna býti. Ssedlina se zdvihá 
ze dna nádrži^k pumpami a znova s vodami 
novými promíchává, což pěl až' šestkráte opa- 
kováno býti může. -Pak ^e přřídá\'á k masse 
něco kyseliny sírové, aby sď animoniak zadržel, 
.massa se suší a užívá se jí za hnojivo. Po- 
slední zkoušky, v Aytesbury od prófessóra De- 
wara provedené, nejsou příliš odporučující pro 

systém ten. ' //;/• ^''* 

-^ iiBCtuoriam, ABQurínm též abgalorium , 
čásfoBřadu při svěcení nového kostela. Papei 
Řehoř. Veli-řusáiriovir totiž, aby biskup svété 
kostel ^napsal .na podlahu dvakrát A B C; po- 
zději', biskupové však psávali celou abecedu 
latin.«*a- ř-cdky f to v Ievo'od vchodu ku hlav. 
oltáři. na'^ podlaze popelem posypané Výklad: 
aby věřící ^dpnře- si ^zapam^atovati, co • slyší. 
V některých (i^turg. knihách zové 'ser' tato altí- 
beta abecenliirium.'  •' , . " ' 

Ab#, iirab. sluha' z. ve ' vlastním slová 
smyslu jako otro-k a sice mbžský otrok. (nyní 
užívá se slova toho o Čeriiých otrocích na- 
proti slovu mamlúk, známé 1 u nás mameluk, 
jehož užívá se o bílém otroku); 2. přenesené -^ 
sluha a ctitel boha, na př. abd-ulláh sluhfli 
Alláhův, abd-ur-rahmán sluha sUtbvníka; 
abd-ur-rah.ím sluha milosrdného, abd-ul- 
hámid sluha chváleného, abd-ul-m%džfd 
sluha slaveného, abd-ul-az(z sluha mocného, 
abd-ul-vahháb sluha dárce atd. Dk. , 

Abda, pro v. marocká na záp. pobřeží, se v. 
od ústí ř. Tensifta, sídlo kmene* arab* t* jrh. 
Pobřeží její jest pusto a pokryto písčitými pa- 
horky, uvnitř však jsou některé úrodné a dobřfe 
vzdělané krajiny; hlav. město SafHežř při moři. 

Abdál : 1) Arab. mn. č.' slova b e d í 1 = zá- 
stupce; v theologii muslimské V.načí určité 
ctnostné osoby, jimiž bůh jako svými zástupci 
na zemi udržuje a řídí'ťento svčt, který proto 
nikdy není bez' nich. Umře-línfikterýr' na- 
stoupí na jeho místo jiný, kteťého bůh z ostat- 
ního lidová ustanoví. Jest jich celkem 70, 
40 připadá na Sýrii, 30 na ostatní země. 
Ale nikdo na světě nemůže udati, kdo jimi 
jsou a kde se ' 'nalézají, ježto Ho jediné bohu 
samému známo. Příchod a*a ze Syrié * po- 
kládají mušli mbvé za znamení 'soudného' dne. 
Vedle tohoto obecného výkladířa-ů jcftt*í vy- 
klad jiný, dle kterého jest jich tolika- sedm, 
zástupců a nástupců sedmi Mahamtne^eín 
uznávaných proroků. — 2) Člověk jalcX^i, 
který nadšen láskou k bohu divy konal, řer- 
šané nazývali 'ho dívánei chudá (= blázen 
boží). Příkladu 'jeho následovala potom' řada 
jiných, jež lid bez rozdílů za svaté pokládá. 
Odtud nabylo slovo to významu světce neb 
derví^e. Dk, 

Abdáli v. Abadáliové a Durániové. 

Abdalonymos (řec. z orient, abďalonťm . 
t. j. sluha bohů),' potomek starého král. rodu 
sidonského. Jsa chůd živil se zahradnictvím 
a donášením vody.  Alexander Vel. jmenoval 


Abdank — Abdiáš, 


33 


jej T. 332 ^ed Kr. králem sidonským a daro- 
val mu nejen místo a okoHm, ale i část per- 
Aé kofisti. 

AMaakneboH abdank, jméno erbu pol- 
akíbo, kterV má v ícrveném poli atfibrné zna- 
mení latinskému W podobné. Nad přilbou jest 
koruna a nad ní tái litera. (Viz vyobr. i. ii.) 
Dle povésti vznikl za války BolcBlava III. Kfivo- 
ústého s nim. císařem Jindřicfiem V. Kdyí 
císař ukazoval vyslanectvu Boleslavovu své 
poklady, Jan hrábí z Gáry, přední jeho řlen, 
hodil ďo nich svaj zlatý prsten, naíei prý 
Jindřich fekl: >Hab Dank'. Odtud přijal Jan 
z Góry. když mu byl erb udílen, pro svůj 
rod jméno Habdanků neb Skarbkú (skarb ^ 
poklad). Mimo zakladatele z rodu toho vy- 
nikU: i. Lambert (f iioi), syn Michala hi 
bite Z Góry, jenŽ  byl po sv. Stanislavu ki 


kovakým biskupem; z. Skarbimierz, hrabe 
z Gíry, hejtman Boleslava ID. a vojvoda kraltov- 
iký, přispíl r. tiog valné kvltřzství na Paim poli 

0 Vratislavi. Zapleten jsa ve spiknutí se Zbi- 
gnjewem, nevlastním bratrem královým, byl 
pozdíji uvíznín a oslepen; 3. Michal, hrábí 

1 Góry, jeni r. 1114 založil v Lublině klášter 
benediktinský; 4. Ruslaw, hrabe z Góry, za- 
kladatel kláSlera cisterciáckého v Sulejové nad 
PiKcí. — K erbu A. náležej! rodiny Abakano- 
viczfi, AndronowiczQ, AnkwiczQ, BeynartÚ, 
CboriAských, Dermontů, DotiniaAskýcn, Ey- 
eirdO, Lcizczyňských, M^achowských, Skarb- 
kfl a j. Klř. red. 

AbOuilc, vesnička v Cechách, 6 d., 34 obyv. 
ním, (1880),  okr. hejtm.  Kaplice, okr. a býv. 


dom.  Vyšíi Brod  (i '/  hod. jz.). o 
Icidcn, fara Kapiíce (Kapelln). 


; Schoi 


AMsUÓ viz Habdelič. 

Aba-«1-Kadttr v. Abd-ul-Kádir. 

AMél* CApSTiea), fecká osada ve staro- 
véki Thrákii, nyn. Polystilo, při ústí řeky 
Séata, založená kolem r. 650 pf. Kr. S po- 
čátku trpéla útoky barbarských Thrákův, až 
doitalo se jí posily od Tejanů, před PerSany 
mtnpujícfch (r. 543). Za Dareia upadla též A. 
pod  svrchovanost  perskou,  vstoupila  po  pO' 


rážce Xerxovč do délského spolku a zmohut- 
níla velice výnosným obchodem. R. 376 př. 
Kr. byli AbdérStí od Triballů poraženi tak roz- 
hodné, že odtud jejich politický význam pře- 
stává. Místní samosprávu zachovala A. až do 
středovíku. V A-ách zrodili se filosové Démo- 
kritos a Protagoras, jakož i déjepisec Heka- 
taios; přes to požívali Abdérité povésti 
Btarovíkého Kocourkova. Příčina toho není 
známa. IHk, 

Abdérltá, obyv. Abdér, viz Abdíra. 

Abdéres přJíjpof), syn Hermův a milá- 
ček Hérakléův, hérús epúnymos thráckého 
mésta Abdér. Od Vahtt thr.Ackého krále Dio- 
méda, jež mu Hérakléa, ubíraje se do boj- 
3 Bistony, svéfil k opatrování, byl roztrhán; 
na počest jeho založil pak Híraklés místo 
I Abdéra a ustanovil mu hry pohřební, které 
Abdérité rok co rok slavili. Vý. 

Abdest (perský výraz pro arab. wu^ú) je 
Muhammedem zavedený způsob umýváni se 
(tváře, rukou po lokte, hlavy a nohou po kot- 
níky) před modlitbou (Koř. V. 8). Umýváni 
díje se dle podrobných předpisĎ vodou, a 
neni'li této neb je-li nezdravá, prachem nebo 
pískem. Význam jeho záleží ve smytí všeli- 
kého hříchu B tíla a má dle výroku Muham- 
medová platnost jako polovice víry a klíč 
k modlitbě. U vítSfch meSit nalézají se zvláStní 
nádržky neb i studny určené k tomuto nábo- 
ženskému umývání. Pfi včtSfm poskvrní ní, jez 
theology muslimskými výslovní se vypočítá- 
vá, jest nutným myli celého tíla (gusl), usta- 
novené v Kor. V. 9. Tradice ustanovuje i jiná 
umýváni, založená ne na předpise božském, 
nýbrž na pfedpise nebo příkladu Muhammedové 
{gusl masnún z^ umývání tradici zavedené) 
pfi přestoupení k islámu, před modlitbou pá- 
teční (^^ nedéle muslimská) a o velkých slav- 
nostech, po mytí mrtvoly a puštění krve.  Dk. 

Abdl&s (hebr. Abdijjd čili Obadja t. j. slu- 
žebník, ctitel Jehovy): 1) Čtvrtý v řadí 12 ma- 
lých proroků. Působí! okolo IX. stol. př- Kr., 
s určitostí však nelze toho udati. Zůstavil po 
Bobí kratičké proroctví o 1 kapitole pouze 
3 JI verši, v němž Edoraitům pro jejich ne- 
přátelství k národu židovskému předpovídá 
zkázu a tomuto budoucí jeho oslavení.   Jrk, 

3) A- skladatel knihy Hisloria certaminis 
apostolici, který se vydával za jednoho ze 72 
učennlků Kristových a tvrdil, že obcoval s Je- 
žl£em, le následoval sv. Šimona a Judu do 
Perste, hdeí od nich byl učiněn prvým bi- 
skupem babylónským. Kniha ta sepsána prý 
původně hebrejsky a přeložena pozdíji do ře- 
čtiny a latiny. Rukopis její našel a vydal 
W. Lazius; byla v XVI. stol. tak oblíbena, že 
vyšla Šestkrát tiskem. Brzy však vyšlo na 
jevo, že jest to dílo podvržené, pocházející 
nejpozději ze III. stol; bylo ho užito pfi sklá- 
dáni Zlaté legendy (Legenda atirea). 

Abdlái Jan, starSf Jednoty čes. bratři, 
lývá se r. 1584 »jcdnim ze služebníků PánĚ 
předních*. Když o synodě sležanskí {1584) 
Jakub Prušák, mládenec poboíný, učení pilný, 
nenadálou smrtí byl zachvácen, A. učinil nad 
nim kázání. Byl výborný znatel hudby a piv- 


34 


Abdicatio — Abdón. 


cem obce bratrské, zemřel 24. Června 1588 
v Přerove. 

Abdioatio: 1) A. liberorum (ánoxfí- 
Qv^is), V řeckém právu se vyvinuvSÍ zapu- 
zeni dítěte za jistých podmínek, kteréž však 
do práva římského nepřešlo. Srov. o tom Herr- 
mann, Lehrbuch der griech. Privatalterthii- 
mer. — 2) A. tutelae, starořímské právo 
k odmítnutí úřadu poručnického, testamentem 
uloženého, o němž však se kompilace Justi- 
nianova nezmiňuje. Kr, 

Abdlkaoe (z lat.),odřeknutí, vzdáni se 
něčeho: 1) Ve státním právu má zvláštní 
význam a. trůnu se strany vladaře v monar- 
chii dědičné. Kdežto totiž v republice a v mon- 
archii volební při a-i hlavy státu novou vol- 
bou snadno náprava, se zjedná, vyškytá se 
v monarchii dědičné ta obtíž, že, poněvadž 
řádem posloupnosti napřed přesné jest stano- 
veno, kdo ve případě uprázdnéní trůnu má na- 
stoupiti, a poněvadž tento řád posloupnosti 
jest zákonem ústavním, kaŽdé pošinutí po- 
řádku v příčině té stanoveného vyhledává 
oněch náležitostí, jakých třeba, aby platně 
k místu přišel zákon vůbec a zákon ústavní 
zvláště. Á poněvadž a-í pošinutí takové snadno 
může přivedeno býti, při nejmenším však jí 
se skracuje doba vlády resignujícího vladaře, 
jenž ve smyslu zásad práva veřejného k vládě 
jest netoliko oprávněn, nýbrž i zavázán, žádá 
se ve státu konstitučním k a-i vůbec souhlasu 
zastupitelstva lidu a vyhlášení její ve formě 
zákona. Pročež byla také uherským zák. či. 
3. z r. 1867 a. císaře a krále Ferdinanda, jež 
byla se stala r. 1848, dodatečně schválena a 
bylo zároveň ustanoveno, že budoucně a. jen se 
svolením uherského sněmu bude uskutečněna. 
Ústava zemí předli tavských nemá ve příčině 
té výslovného ustanovení; poněvadž záležitost 
ta nebyla říšské radě výslovně vyhrazena, jest 
míti za to, že a-i by slušelo provésti za sou- 
hlasu sněmů zemských. Pfk, 

A. nazývá se obyčejně pouze dobrovolné slo- 
žení důstojenství vladařského. Avšak i když slo- 
žení to vyvoláno jest zevními donucujícími- okol- 
nostmi, ku př. nešťastným výsledkem válečným 
aneb neschopností vésti vnitřní neb zevní zále- 
žitosti říšské směrem, k jehož zachování vla- 
dař se byl zaručil, kdy tedy složení důstojen- 
ství vladařského se jeví následkem mravního 
donucení, mluví se o a-i. Příklady a. jsou ze- 
jména v novější době dosti Časté i náleží sem 
v XIX. stol. zejména a. cis. Františka II. (1806), 
Karla IV. Španělského (1808); Napoleona I. 
(18 14 a 18 15), kr. Karla Emanuele, Viktora 
Emanuele i Karla Alberta Sardinských (1802, 
182 1, 1849), kr. Ludvíka I. Bavorského (1848) 
a j. Někdy děje se a. ve prospěch jiného Člena 
panující rodiny; takovou jeví se a. kr. Karla X. 
i Ludvíka Filipa (1830, 1848), císaře Ferdi- 
nanda Rakouského (1848), král. Isabelly Špa- 
nělské (1870) a j. — /. 

2) V církevním právu bylo druhdy 
sporno, má-li místo a. papežova. Bylo totiž 
k tomu ukázáno, že k resignaci hodnostáře 
církevního zapotřebí jest přijetí její vySŠím 
orgánem, což při  a-i papežské vzhledem ku 


postavení jeho v církvi možné není. Spor ten 
však rozřešen byl výrokem papeže Bonifáce 
VIIL r. 1299 (c. I. de renuntiatione, in VU® L 7) 
ve srovnaíosti s dosavadní praxí v ten smysl, 
že papeži volno jest kdykoli vzdáti se úřadu 
svého. A. papežů udala se celkem třikráte; 
resignovali totiž : Řehoř VI. (1046), Celestin V. 
(1294) a Řehoř XII. (1415). P(k. 

Abdikovati (z lat.), odříci, vzdáti se 
něčeho. 

Abdomen Qst) viz Břicho. 

Abdominales, ryby břichoploutevné, 
které na rozdíl od ryb hrdloploutevných 
mají druhý pár okončin — plout\'e — na břiše. 
Tvoří první skupinu ryb měkkoploutev- 
ných a náleží k nim většina našich tyh do- 
mácích. 

AbdominaUa, skupina korýšů svijono- 
hých (Cirripedia\ jež zahrnuje v sobě tvary 
vesměs cizopasné. 

Abdomýiální plethorm viz Překrvení 
útrob břišních. 

Abdominálni póry {port abdominales): 

1) Párovité otvůrky dutiny tělní, vyskytující 
se u Tyh kruhoústých, některých žraloků, né- 
kterých ryb kostnatých, u krokodilův a želv. 
U mihule jest na př. otvůrek ten nepárovitý 
za řití ústící, u některých žraloků dvojitý, ji- 
ným zcela schází. Velmi veliké jsou otvůrky 
ty u sklenošupinatých ryb (ganoidů), rovnSz 
za řití ven ústící, kdežto u Protoptera buď 
v právo, buď v levo jediný kanálek pod řití 
ven se otvírá. U obojživelníkův docela schá- 
zejí a vyskytují se opět u želv a krokodilův. 
Dle všeho svědčí otvůrky břišní o velmi dáv- 
ném původu, a mnozí morfologové vidí v nich 
zbytky zadních prvoledvin (segmentových or- 
gánův), jimiž pohlavní produkty na venek 
vycházely, jakož děje ss dosud skutečné 
u ryb kruhoústých. — 2) Nepárovitý otvor 
peribranchiální dutiny čili atna (odtud tak6 
atriálni otvor zvaný) u kopinatce (Amphiozus) 
a sumek (ascidií). 

Abdominálni pulsaoe viz Tep v nad- 
břišku a Tepání srdečnice břišnL 

Abdominálni tébotenatvi v. Těhoten- 
ství mimoděložní. 

Abdominálni tyf viz Tyf střevní. 

Abdominoskopie {abdomen -- břich, 
axontlv — vyšetřovati) nazývají Francouzi vy- 
šetření dutiny břišní, aby se choroba v daném 
případě určila. Vyšetřování děje se hlavně 
proklepá váním, by plynatost jednotlivých 
míst stanovena byla, k čemuž se pojí pro- 
hmatávání stěn břišních za příčinou zjištění 
abnormního odporu. fíeč» 

Abdón (ctitel) : 1) Syn Hillálův, 10. soudce 
isráélský (dle kn. Soudců 12, 14 — 15) z Píra- 
thónu v krajině Efraim, soudil lid po 8 let. — 

2) A. Martin (Přerovský), starší oratr Jana 
Blahoslava. Byl »muž Šlechetný a učený, kte- 
rýž okolo tří let byl v koUeji v Královci, kdež 
slýchal slavného Jiříka Sabina*. Potom »v naSi 
(t. wittemberské) koUeji židovskému a řeckému 
jazyku s pilností se učil« dle slov Filipa Me- 
lanchtona. Jednota vyslala jej r. 1540 do Krá- 
lovce na učení, »aby se v potřebách pilných 


Abd rabbihi — Abducens oculi. 


35 


Jednotě hoditi mohl« ; nedočkala se však ovoce 
učenosti jeho. Jen píseň Mocný- všech vékň 
králi v kancionále Samotulském známe od 
něho. A. nar. 1529 v Přerově. Počátkem r. 
1555 vrátiv se z ciziny, v Ml. Boleslavi oše- 
třoval Arnošta Krajíře v poslední jeho nemoci ; 
r. 1557 zřízen ve Slezanech (na Mor.) na kněž- 
ství a poslán do správy duchovní do Prahy, 
kdež 8. břez. 1561 zemřel a pochován u sv. 
Jindřicha. Nápis na hrob složil mu mistr Ezrom 
z Wíttemberka a br. Jiří Strejc. 

Ibn Abd raMihl (arab. sluha pána svého) 
* 860 v Kordově, propuštěnec rodiny Omaj- 
jovcfl, výtečný básník (zvi. satirický), filolog 
a historik, f 940. Napsal Alykd alf and (SAAra 
perel) o 25 knihách (50 dílA) nadepsaných jmé- 
nem některé perly neb některého drahokamu, 
obsahu hlavně historického a státovědeckého. 
Vydáno ve 3 dílech v Buláku 1876. Výtahy od 
F. Fresnela, Lettres sur Vhistoire des Arabes 
avant rislamisme (Paris 1836), dále Journal 
asíatique 3. Série III. — IV. Vydal i Anndly 
Kordoviké a sbírku svých hdsní ve 20 sešitech, 
jichž však neznáme. Dk» 

Abdnoeiui oonll (lat.), odvádivý čiv 
oka. Čt\'ero svalů přímých a dva Šikmé zpro- 
středkují veškeré pohyby oka. Svaly přímé, 
a sice sval přímý horní (musculus rectus su- 
perior\ sval přímý dolní (m. r. inferior)^ sval 
přímý vnitřní (m. r. internus) a sval přímý 
zevnější (m. r. ejctemus), kdyby účinkovaly sou- 
časné a výhradně, pošinuly by celé oko na 
zad hloub do oČnice. Oproti tomu sval Šikmý 
horní (m. obliquus superior) a sval šikmý dolní 
f'm. o. inferior) kdyby účinkovaly výhradně, 
účinkovaly by protičinně a pošinuly by celé 
oko ku předu. Účinkujíce současné drží sobě 
obě skupiny rovnováhu. Pomocí těchto svalfl 
může oko veškeré možné pohyby okolo svého 
otáčecího bodu vykonávati, aniž se tento 
pošine. Sval přímý zevní a sval Šikmý horní 
mají své vlastní čivy, které jimi vlácfnou (je 
inncrvujO, a sice sval přímý zevní čiv odvá- 
divý (nervus abducens), sval Šikmý horní Čiv 
kladkový (n, trochlearis) ; všechny ostatní svaly 
oční inncrvuje čiv okohybný (». oculomotorius). 
Sval přímý zevní, nejdelší ze všech přímých, 
^-ychází jako ostatní přímé, z hloubky oČnice 
od fibrosního kroužku kolem čivu vidmého se 
nalězajícího, běží podél zevní stěny očnicové 
a objímaje oko připevňuje se na bělimě se 
Bvoa Šlachou as 6 mm Širokou ve vzdálenosti 
asi 7 mm od kraje rohovkového. Čiv odvádivý, 
který výhradně sval přímý zevní innervuje, 
má své ústřední jádro na zpodině čtvrté du- 
tinky mozkové, jest však pravdě podobno — 
aspoA k tomu ukazují experimenty Hitzigovy, 
Fcrricrovjr, Hcnsenovy a Volkrsovy, rovněž 
jako klinické zkušenosti Grassetovy, Bram- 
wellovy, Haddonovy a j. — že od jádra ještě 
dále centripetálně ke kúře mozkové vlákna 
běží, kde by se pak teprve vlastní centrum a-ntu 
i ostatních okohybných nervA nalézalo a jádra na 
zpodině měla by pouze význam interpolo vá- 
ných ganglií. Kde by však korové centrum a-ntu 
láelo na povrchu mozkovém, dosaváde vy- 
zkoumáno není. Od jádra a-ntu vycházejí pak 


centrifugálně vlákna, která běží skrz příklop 
a most Varolflv, na jehožto zadním okraji v rýze 
mezi ním a proudlouŽenou michou vynikají a 
nerv odvádivý tvoří, který pak ku předu běží, 
do splavu sklipkovitého vniká, až konečně skrz 
horní Štěrbinu očnicovou vstoupí do očnice, 
kde k mediální stěně přímého zevního svalu 
běží, zde se štětcovitě ve větvičky rozpadá, 
které do příslušného svalu vnikají. Sval přímý 
zevní otáčí oko na zevní stranu proti spánku, 
sval přímý vnitřní jest jemu protičmný. 

Obrna abducentu (páraly sis ahducentis) 
jeví se především jako neschopnost svalu 
přímého zevnějšího stahovati se a proto ne- 
může se oko otáčeti v tu stranu, kam je sval 
otáčí, totiž na stranu zevní spánkovou. Při 
úplné obrně hledí oko nemocné něco málo do 
vnitř působením napjatého protičinného svalu 
přímého vnitřního. ZkouSíme-li oko nemocné 
samo o sobě a dáme-li mu hleděti na před- 
mět na zevní stranu ponenáhlu se pohybující, 
nemůže ho oko sledovati, nýbrž stojí nepo- 
hnutě ku předu obráceno. 

Namáhá-li se pacient, by co možná před- 
mět sledoval. Činí oko malé, nepatrné pohyby 
na stranu zevní, ne však přímo zevně, nýbrž 
střídavě zevně nahoru a zevně dolů a pak se 
opět vrátí do původní své polohy. Tyto ne- 
patrné oscillatorní pohyby nejsou výsledkem 
stahování se ochrnutého svalu přímého ze- 
vnitřního, nýbrž pocházejí od obou svalů Šik- 
mých, které se, ač marně, vynasnažují chy- 
bějící pohyb oka na stranu zevní nahraditi. 

Zkoumáme-li obě oči současně a dáme-li 
jim hleděti na předmět na straně zevní od oka 
ponenáhlu se pohybující, shledáme, že oko 
zdravé neustále pohyb předmětu sleduje, kdežto 
oko se svalem ochrnutým zůstane nepohnuté, 
následkem čehož objeví se nám sbíhající (paraly- 
tické) šilhání, které se stává tím značnějším,čím 
dále předmět, na který oči hledí, ve směru zs- 
vním se pohybuje. Zároveň objeví se při téže 
zkoušce u pacienta dvojité vidění předmětu, 
čili diplopie, kterou nám pacient tím snad- 
něji a jistěji udati může, když mu při téže 
zkoušce dáme před oko zdravé tmavoviolové 
sklo a za předmět, kterým zkoušíme, upotře- 
bíme ve tmavé prostoře hořící svíčku, kterou 
ve vzdálenosti několika stop od pacienta po- 
hybujeme ve směru ochrnutého svalu. — Dvo- 
jité vidění povstává tím, že obraz předmětu 
na zevní straně ochrnutého oka se nalézají- 
cího v témž oku nepadá na místo přímého vi- 
dění, na ústřední jamku totiž (jelikož sval 
zevní, který by oko tak otočeno měl, aby opti- 
cká osa ku předmětu směřovala, nemůže se 
stáhnout), nýbrž na mimoústřední čásf sítni- 
covou, a sice v polovině vnitřní, tím dál od 
ústřední jamky, čím dále se předmět na zevní 
stranu vzdaluje ; jelikož pak při projekci vnitřní 
polovině sítnicové odpovídá zevní polovina 
obzoru, vidí ochrnuté oko druhý obraz před- 
mětu na zevní straně obrazu, který zdravé 
oko na pravém místě pozoruje, jelikož leží 
v jeho optické ose a obrázek v sítnici padá 
na ústřední jamku. Z toho vysvítá, že dvojité 
obrazy  při obrně a-ntu  musejí  býti stejno- 


Abduccns oculi. 


Jmenné (homonymnf), ie totii, t^ká-li 
obrna, a-ntu pravého aka, na pravé 
straně se nalézající obraz odpovídá 
pravému oku, levý obraz levému oku, 
opačné pak, jedná-li ae o obrnu a-ntu 
oka levého. Kovněž tak jest pochopitelné, 
že čim dále se pfedmét ve smSro svalu ochr- 
nutého, led]' na stranu zevní pohybuje, tím 
vlče se obraz oka chorého od obrazu oka zdra- 
vého vzdaluje. Naléiá-li se pfedmét v horizon- 
tální ploSe, stoji oba obrazy v stejné výSi a 
jsou k sobě rovnoběžné, Nalézali se předmít 
nad horizontální plochou, tu obraz zdravého 
oka něco málo diverguje, opaění pod horizon- 
tální plochou néco málo konverguje a zdá se 
zároveii státi v prvním případě o něco málo 
výSe, v druhérn o něco málo níže než obraz 
oka chorého. V horizootálni ploSe počínají při 
úplné obrně dvojité obrazy přesně ve stfedu 
mezi oběma ofima, vvSe pak o něco později 
proti chorému oku niř, něco dfíve bliie zdra- 
vého oka, (Vií vj'obr. C, 12.) 


!y pil olniii abduceatu.*) 


Ob'or pfi obrní >bdi 


Čára tedy, která děli polovinu obzoru, v kte- 
ré se dvojité obrazy vidí od oné poloviny, kde 
jest zachované normální jednoduché vidění, 
není kolmá, nýbrž běží s hora dolů poněkud 
Šikmo se strany choré ku straně zdravé. Zjev 
ten snadno se vysvětluje z fysiologické diver- 
gence, když hledíme nahoru, a podobné kon- 
vergence  optických  os,  když  hledíme  dolQ. 

Pomocí hranolu, jehožto lomivá hrana obrá- 
cena jest dovnitř, můžeme mezeru mezi obě- 
ma obrazy zmenšiti, a upotfebÍme-lÍ dosti sil- 
ného hranolu, oba obrazy splynou a nastane 
jednoduché viděni, což se snadno vysvětlí, 
když si vzpomeneme, že při obrně a-nlu po- 
vstává obraz předmětu na straně ochrnutého 
svalu se nalézajícího na vnitfnl části sítnice; 
když pak přiměřený hranol paprsky ve směru 
k zevnějšku odchýlí, padnou opět na místo 
přímého vidění, na žlutou skvrnu a ústřední 
jamku totiž, a musí nastati jednoduché viděni. 
Dle sfly hranolu, kterého jest třeba, aby oba 


e pozorovati tak zvanou druhotní odchylku, 
když je zastřeme lak, abychom pfece po 
straně je  pozorovali  mohli,  a  dáme  hleděti 


pouze oku ochrnutému na předmět na etraně 
zevní se nalézající; tu oko zastřené udělá ná- 
padní velký pohyb ve smíru ochrnutého svalu. 
Tato druhotná odchylka lysvětluje se tim. že 
sval ochrnutý má potřebí velmi silného im- 
pulsu, aby poměrně nepatrný pohyb oka zpro- 
středkoval, jelikož pak innervace na obě oCi 
přenáSí se soufasně a stejnoměrní, odpovídá 
součinný sval zdravého oka na tak silný im- 
puls nepoměrní velmi velkým pohybem Oi 
odchylkou oka zdravého. Na oku chorém pak, 
přikryjeme-li zdravé, pozorujeme chj-bnou pro- 
jekci Má-li se pacient rychle dotknouti prstem 
jistého předmětu, mine se s cílem tímto a 
šfouchn: vedle na stranu zevní, Md-li ss pa- 
cient rychle přiblížiti k jistému předmětu (se 
zavázaným zdravým okem), mine se vždy s pra- 
vým směrem a přibližuje se vždy v oblouku, 
jehožto konvexita odpovídá vždy směru ochr- 
nutého svalu. Zjev ten vysvětluje se tím, že po- 
suzujeme nevědomky polohu předmětu v pro- 
stoře dle síly innervace, které pfísluíný sval 
k fixaci jeho má potřebí; jelikož pak sval 
ochrnutý mnohem silnější innervace potřebuje, 
nežli by k stejnému výkonu potřeboval, kdyby 
byl zdráv, promítá nemocný předmět v pro- 
stoře mnohem dále ve smíru ochrnutého svalu, 
tedy na stranu zevni. 

Následek chybné projekce jest vidma zá- 
vrat, která povstává tím, že pacient poSinuje 
celý svůj obzor ve směru svalu ochrnutého. 
Závraf vidma jest  zvláSlě  při  Čerstvých pfí- 


oběma oíima, fi pouze chorým. Aby se pa- 
cient chybné projekce a viďme závratě co 
možná zbavil, zvyká si otáčeti celou hlavu 
ve smíru ochrnutého svalu; malé předměty 
pak drží v oné polovině obzoru, v které viděni 
jeho jest jednotné. Trvá-li obrna B-ntu dlouho, 
dostaví se obyčejní u svalu protíčinného, totiž 
u svalu přímého vnitřního, skrřelost [contrac- 
tura), málokdy jen se nedostaví. Pak jest 
odchylka oka dovnitř jeStě mnohem patr- 
nější, dvojité vidíní rozSíff se na celý téměř 
obzor a vflbec veSkeré příznaky obrny a-ntu 
stávají se jeStě mnohem intensi vníjSi mi a jas- 
nějšími, Skríelost tato miSíe setrvat, i když 
obrna a-ntu se znenáhla vyléíl, a pak máme 
před sebou obraz, který se téměř nelíSi od 
nohs ledového (konkomitujícího) Šilháni. Při 
neúplné obrně a-ntu {paresis abducentis) po- 
tkáváme se s týmiž pHznaky, jen měrou mno- 
hem mírnější, obmezenějSÍ. 

Pohyb oka na stranu zevní apánkovou nerií 
nemožný, nýbrž pouze obmezen; na hranici 
pohyblivosti dostaví se svrchu uvedené kolí- 
savé pohyby; dvojité obrazy vznikají při fixací 
předmětu ku straně zevní se pohybujícího 
mnohem později atd. Konečně nemůžeme 
opominouti zmíniti se o zdánlivé vrozené 
obrně a-ntu, která podmíněna jest úplným 
nedostatkem svalu přímého zevního, kde pak 
veSkeré příznaky, jak jsme je pro obrnu a-ntu 
byli vylíčili, více méně úplně se shledávají. 
Případy takové popsány jsou od Scileraa Mauth- 
nera. Oproti tomu mŮže býti také opravdová 


Abducens oculi. 


37 


obrna a-ntu buď jednostranná neb oboustranná 
vadou vrozenou, jak to ve dvou případech Har- 
lan (Transact. of amerícan society 1885 str. 
48) uvádí. 

Příčiny obrny a-ntu mohou býti velmi roz- 
ličné. Mohou to býti Škodlivosti velmi různé 
a různého původu, které účinkují na čiv od- 
vádivý od jeho mozkového centra za celého 
jeho průbéhu mozkem na zpodiné lebeční 
očnice až kjeho rozvétvení na svalu přímém 
zevnfim. 

Chceme-li tedy poznati příčinu obrny a-ntu, 
roostme přede všim rozpoznati místo, na kte- 
rém Čiv poškozen jest. Existuje-li, jak jest pravdě- 
podobno, v kůře mozkové centrum pro pohyb 
oka, mohou to býti různá onemocnění neb 
/mény v kůře mozkové v té které Části její, 
které by mohly zaviniti obrnu a-ntu, a my 
bychom takové kausální momenty musili na- 
zývati centrálními korovými čili kortikálními. 
S jistotou víme, že různé processy chorobné 
probíhající v krajině, kde se nalézají jádra 
a-ntu, totiž na zpodiné čtvrté dutinky moz- 
kové, mohou vésti k obrně týchž čivů; ta- 
kové obrny bychom pak jmenovali ústředními 
jádrovými čili nukleárními. Dále mohla by býti 
poškozena vlákna, která by nutně spojovati 
musíla hypothetické sice ještě, avšak velmi 
pravděpodobné kortikální centrum s jádry 
a-ntu, a my bychom takovou obrnu musili 
jmenovati vláknovou čili fascikulámí a sice 
vláknovou vnitřní. Dozajista pak mohou utr- 
péti úraz vlákna, která z jádra a-ntu vynikajíce 
k zadnímu okraji mostu Varolova pronikají, 
aby tam v příslušný čiv se pojila. Též taková 
obrna slula by vláknová Či fas;:ikulámí, avšak 
zevní. Dále může poškozen býti Čiv již hotový 
v dosti dlouhém svém průběhu vnitrolebečném 
na zpodiné lebky od zadního okraje mostu 
Varolova skrze splav sklípkový až ku Štěrbině 
očnicové horní. Takové obrny jmenujeme zpo- 
dinové čili basilární. V dalším pak průběhu 
v očnici samé mohou opět účinkovati na čiv 
odvádivý různé, více méně hrubé Škodlivosti, 
které podmiňují obrny zvané očnicové čili 
orbitální. Konečně rozeznáváme periferní obrny 
a-ntů a mluvíme o nich, když žádné jiné 
příčiny ani mozkové, ani basilární, ani očni- 
cové dokázati nemůžeme, a máme pak za 
to, že vlivy atmosférické, jako průvan, na- 
chlazení atd. jsou jich příčinou. Rozpoznání 
těchto obrn periferních neb rheumatických 
a-ntu posud nedají se bezpečně stanoviti. 
Ačkoliv se totiž popírati nedá, že následkem 
ikodlivostí svrchu uvedených obrny a-ntu po- 
vstati mohou, z toho právě čivu nejčastěji se 
pozoruji, který se brzo a snadně vyléčí; po- 
zorujeme oproti tomu případy, kde za léta re- 
cídivy se dostavují, které onemocnění ústřed- 
ního nervstva zahajují, tak že předchozí obrnu, 
kterou jsme za rheumatickou rozpoznali, nyní 
/a pr\'ní příznak processu tabetického neb po- 
Ntupující obrny pokládati musíme. Z toho pa- 
lmo, že při rozpoznávání obrny rheumatické 
musíme býti velmi opatrní. Podařilo-li se nám 
rozpoznati místo, kde jistá škodlivost na náš 
nerv účinkuje, a vřme-li  tedy, že  máme co 


dělati s obrnou mozkovou či basilární, či očni- 
covou neb periferní, běží dále o to, abychom 
rozpoznali v druhé instanci jakost té Škodli- 
vosti, která obrnu způsobuje. Co se obrn 
mozkových a-ntu týká, z nichžto nejdů- 
ležitější jsou jádx^vé čili nukleární, shledáváme, 
že příčinou bývá tiejčastěji onemocnění mozku 
samého nebo míchy, a to zánět nitroblány 
dutinové, sclerosa mnohonásobná, zánět ve- 
doucí rychle k úbytu gangliových buněk, pak 
úbyt míchy atd , dále pak výlevy krevní buď 
samostatné neb následkem úrazu. Ve vzácných 
případech nádoxy, zvláště granulační, jako na 
příklad diagnostikoval Féréol r. 1880 za živa 
tuberkulosní nádorek v jádru a-ntu a krátce 
na to de Víncentiis totožný případ ; v obou 
případech byla správnost rozpoznání po smrti 
pitváním dokázána. 

Obrny basilární mívají pak nejčastěji 
za příčinu zánět plen mozkových, a to obme- 
zený zánět podlebice na zpodiné mozkové, pak 
zánět omozečnice basilární, 8 kterým se na 
základě tuberkulosním u dětí často potkáváme 
a to tak, že v dětském věku objevující se diplo- 
pii vždycky téměř za znamení ominosní po- 
kládati můžeme; rovněž může též basilární 
meningitis u vzrostlých buď úrazová, buď do- 
časná k obrně a-ntu vésti; dále záněty okost- 
nice, úmrf kostí a tvoření se vykosti na zpo- 
diné lebky; rovněž tak výlevy krevní do zpo- 
diny dutiny lebeční ; pak různé nádory pravé, 
jako granulační nádory tuberkulosní, příjičné 
a lymphomy; dále onemocnění cev na zpo- 
diné mozku, výduf jich a obliterující zánět 
tepen; konečně onemocnění nervu samého, 
tak zánět a-ntu, jak ho Mendl v jednom pří- 
padě po diphtheríi shledal; Šedá degene- 
race atd. 

Obrny očnicové týkají se zřídka kdy 
a-ntu samotného, nýbrž obyčejně trpí touže 
škodlivostí více nervů, často všechny, tak že 
obrna a-ntu jest částečný příznak obrny ce- 
lého oka, čili ophthalmople^ie. Příčiny 
pak obrn očnicových mohou býti velmi různé 
a to především zánětlivé processy v oČnici 
samé, jako zánět vaziva očnicového, zánět 
okostnice očnicové, úmrf a hnilina kostí očni- 
cových, pak zánětlivé onemocnění dutin ve- 
dlejších, jako jest dutina čelní, nosní a High- 
morova; dále výlevy krevní do očnice, oedem 
očnice a emphysem očnicový; dále těžké 
hnisové záněty oka; fascie Tennonovy, a 
thrombosa vén očnicových; potom úrazy oč- 
nice a cizí tělesa do ní vniklá; pak vše- 
liké novotvary, cizopasníci Cysticercus, Echi- 
nococcus, Lucilia, Filaria; pak pulsující vý- 
hřezoka; konečně různá onemocnění čivu od- 
vádivého samého v očnicovém průběhu od 
horní Štěrbiny očnicové až ku svalu a one- 
mocnění a úrazy téhož svalu přímého ze- 
vního. Co se konečně obrn periferních 
či tak zvaných rheumatických týče, již svrchu 
jsme se zmínili, že škodlivostí je způsobují- 
cích přímo neznáme a připisujeme vinu vli- 
vům atmosférickým. Také obrny zvratné (re- 
flexní), z neuralgií orbity neb okolí jejího po- 
vstalé čítáme k obrnám periferním. Když jsme 


38 


Abdukce — Abdula Marko. 


byli rozpoznali, na kterém místě jistá Škodli- 
vost na nerv pfisobf, a také dále jakost téže 
Škodlivosti postihli, zbývá nám ještě v někte- 
rých připadech vtfeti instanci rozpoznati vzdá- 
lenější příčinu povšechnou té které škodlivosti. 
Nejčastější z těchto posledních příčin obrny 
a-ntu bývá poznána příjice. Jak se Graefe již 
r. 1858 vyjádřil, jest dobrá polovice veSkerých 
obrn svalů očních zaviněna příjicí. Dnešní do- 
bou můžeme tvrditi, že číslice ta jest vzata 
ještě příliš nízko a že dozajista 60%, ne-li 
více, všech případů jsou původu příjičného. 
Onemocnění příjičné co zánět mozku nervu 
okostnice kosti nervu, snad i svalu a tvoření 
se hliv může umístěno b^ti buď v mozku sa- 
mém, neb na zpodině leokv neb v očnici. 

Jakožto vzácnou poslední příčinu obrny 
a-ntu můžeme uvésti tuberkulosu ve dvou pří- 
padech nukleárních, kde skutečně rozpoznána 
byla, jak jsme se již svrchu zmínili, častěji co 
zánět blan mozkových. Dosti často shledá- 
váme obrnu a-ntu při diphtheríi. Také v prů- 
běhu úplavice byly pozorovány obrny a-ntu 
zvlášť od Galezowského a Hirschberga. Rov- 
něž při onemocnění pyaemických a septicae- 
mických. Při otravě olovem pozoroval Wads- 
worth jednou obrnu a-ntu. Že různé úrazy 
následkem výlevů krevních a zánětů po nich 
se dostavujících jak v mozku, tak na zpodině 
lebky neb v očnici obrnu a-ntu zaviniti mo- 
hou, samo sebou srozumitelno. O rheumatismu 
co příčině obrn periferních jsme již mluvili. 
Samo sebou pochopitelno, že v předmětu tak 
nesnadném a často zmotaném ne vždy podaří 
se nám v rozpoznávání proniknouti až k po- 
sledním příčinám, že zůstaneme často na půl 
cestě státi, ba že již v první instanci rozpo- 
znání místa, kde škodlivost na nአ nerv pů- 
sobí, potkáváme se dosti Často s obtížemi ne- 
překonatelnými. 

Co se léčení obrny a-ntu týČe, musí, a to 
především, podařilo-li se nám poznati poslední 
příčiny její, čeliti proti těmto. Tak když 
jsme poznali příjici co poslední příčinu, mu- 
síme ihned zavésti energické léčení protipří- 
jičné; byla-li to diphtherie, léčení roborující; 
shledali-li jsme úplavici neb jiné celkové one- 
mocnění, musí se léčení říditi dle pravidel, 
jak je pro tyto nemoci vnitřní lékařství udává. 
Při obrnách rheumatických zavádíme oby- 
čejně léčení diaforetické a derivantia, jako jsou 
vesicantie, veratrin a strychnin zevně. Vnitř 
pak káli jodatum a natron salicylicum atd. 
Když jsme téže poslední příčině byli vyhověli, 
neb když žádné neznáme, neb žádných do- 
statečných účinků v léčeni zavedeném jsme se 
nedopracovali, přikroč ujeme k léčení přímému 
a tu rozeznáváme: 

1. Léčeni palliativní pomocí mdlých 
skel, kterými choré oko zakryjeme, neb po- 
mocí brejlí hranolových, které dvojité obrazy 
spojí; tím sice obrny nevyléčíme, zbavíme 
však pacienta soužící ho diplopie a závrati 
vidmé. 

2. Léčení elektrické a to s počátku oby- 
čejně proudem indukovaným, později proudem 
stálým, a to buď přímo na ochrnutý sval účin- 


kujíce, jak Schulz a Szokalski odporučuji, což 
však jest méně radno, neb cestou reflexní, po- 
drážděním čivu trojklaného, jak se obyčejně 
provozuje, kde klademe jeden pól na čelo, 
druhý na tvář. Ve mnohých případech dodě- 
láme se léčením elektrickým skvělých výsledků, 
musí se však provádět opatrně a nesmi se pře- 
háněti, jelikož přílišné dráždění účinek opět niČL 

3. Léčení orthopaedické zakládá se na 
nechuti oka proti dvojitým obrazům a pudu 
jeho je co možná spojit. Provádí se pomocí 
hranolu. Nejdříve vezme se hranol, který oba 
obrazy pohodlně spojuje, pak se přechází po- 
stupně k hranolům slabším, kde se pak sval 
vši silou namáhá, by blízké obrazy dvojité spo- 
jil, a ták se cvičí a sílí. Také při tomto léčeni 
jest opatrnosti potřebí: je-li hranol příliš slabý, 
sval více unaví nežli posílí; je-li příliš silný, 
ponouká sval protičinný ku stáhnutí se, od- 
chylka stává se větši, místo menší. Javal upo- 
třebil k orthopaedickému cvičení známky, kte- 
rou přes hranici jednotného vidění do pole 
dvojité vidění postupně dál a dál pošinuje. 
Szokalski konečně udal k tomu účelu zvláštní 
apparát, v kterém hlava pacientova jest upev- 
něna a může o určitý pcčet stupňů otáčena 
býti, na protější stěně pak nalézá se čára, 
která ku cviku slouží. 

4. Léčení operativní jest na místě, když 
již dlouhý Čas byl uběhl. Žádné léčení k cíli 
nevedlo a nelze více žádného zlepšení očeká- 
vati, zvláště, když dostavila se kontraktura svalu 
protičinného. Je-li odchylka malá, 3 — 4 wm, 
stačí proříznutí svalu protičinného, je-li značná, 
5 — 6 mm, musíme mimo to sval chorý poši- 
nouti ku předu. Také při operativním lé- 
čení jest opatrnosti potřebí, zvláŠf aby se ne- 
operovalo příliš brzo, jelikož by se státi mohlo, 
že by konečně obrna se později vyléčila, 
a pak následkem operace povstala odchylka 
opačná. Schl, 

AMokoe (z lat. ahducere^ odváděti), od- 
chýlení, odtažení, zove se v lékařství pohyb 
jednotlivých údů směrem od plochy dělící télo 
na dvě souměrné poloviny. Na ruce i noze 
zove se a. pohyb prstů, jímž od středního prstu 
se odchylují. Ptč. 

Abdaktor (l^^Oi odchylovač, zove se 
sval, jehož činností vzdaluje se úd od střední 
plochy. Peč. 

Abdala Marko, hlavní kněz požarevacké 
nahie za řekou Moravou. On a Stevan Dobra- 
jac, kněz téže nabije, spolčili se s pašou ture- 
ckým v Bělehradě, jenž oba neodvislými knězi 
uznati slíbil, jakož i se spahy, načež oba kně- 
zové Miloši Obrenoviči, který r. 1817 ode 
všech knězů v zemi jako »vrhovni knez« by! 
uznán, později však příkrým zasahováním do 
pravomoci jejich, zvláště strany vybírání daní, 
mnohé proti sobě popudil, poslušnost vypově- 
děli. Z jara r. 182 1 vypukla malá vzpoura 
()»Abdulina buna«) v Požarevci, kterou nastrojil 
as sám pasa bělehradský Marašli-Alí, který 
podobně, jako to byl učinil v zemi Boíi 
v Asii, zchytrale a s počátku se zdánlivou po- 
volností chtěl Srbsko úplně podrobiti a v po- 
slušenství přivésti, za kterýmž účelem různice 


Abd-ul-azíz — Abd-ul-Hámid. 


39 


mezi Srby rozněcovati usiloval. (Srov. Vuk 
Karadžič: Giadja za srp. istoríju našega vře* 
měna str. 174 — 180.) A-ovo spiknuti vyzradil 
MiloSovi Miljko Petrovič, nejmladší bratr haj- 
duka Veljka, naČež MiloS vyslal neprodleně 
ozbrojené mužstvo proti povstalým okresům; 
avSak BiCaražli-Ali vytrhl s vojskem jim na po- 
moc, předstíraje, jako by bouři potlačiti chtěl, 
oaČež MiloS prohlédnuv jeho záměr, pohrozil 
mu vSeobecným povstáním v zemi, bude-li se 
míchati do těchto věcí. Poněvadž pak tehdáž 
právě řádilo v Multanech a Valašsku spolčení 
*hetaerie«, pasa obávaje se, aby snad Srbové 
8 Ypsilantim se nespojili, s vojskem odtáhl. 
Pravilf kněz Miloš v dopise svém ze dne 12. 
dub. 182Z, daném MaraŠliovi, že ukořistil ja- 
kési listiny a proklamace, z nichž zřejmo, že 
A. a Dobrnjac byli umluveni se spiklenci ve 
Valašsku. (Archiv srp. učenog družstva, č. 802 
ai 803.) Po odchodu tureckého vojska byli 
odbojní knězové se sv^ými přívrženci pokořeni 
a kruté pokutováni. (Srov. Gradja za istoríju 
kraljevine Srbije. Vřeme prve vlade kneza 
Milota Obrenoviča. Priredili J. Petrovič i dr. Nik. 
J. Petrovič. Knjiga I. od g. 181 5 — 21.)   Kle, 

Abd-nl-aúz : 1) Druhý místokrál arab. ve 
Španělsku (f 715). Provázeje otce svého Músu, 
vojevůdce chalíta Valída I., do Španělska, do- 
byl provincie Jaěnu, Murcie a Granady a 
poraziv Theodomira, prínce visigotského, 
u m. Kartagény dobyl Tarragony, Čimž do* 
vrieno částečné dobytí pyrenejského polo- 
ostrova. Když však otec jeho byl odvolán, ne- 
chtěl A. uznati vrchní vlády chalífa Sulejmána, 
začež byl prohlášen za odbojníka, z nařízení 
téhož chalifa pak při modlitbě v mešitě pře- 
paden a na útěku zavražděn. 

2) A., syn Muhammeda bna-Saúda, šejch 
Vahfaábovců na konci XVIII. stol., podrobil 
zmužilostí a obratností kmeny dotud nepřá- 
telské sektě Vahhábovců, tak že brzy velel 
znamenité síle i2oxxx> mužů. Pašu bagdád- 
akéfao Sulejmána, který byl vládou tur. proti 
Dému vyslán, porazil r. 1797 na hlavu, zmoc- 
nil se přepadem m. Kúfy, kde se chová hrob 
AHho, prorokova zetě, a brzy na to dobyl 
i Mekky. Ale 13. ledna 1803 byl zavražděn 
Susatickým Peršanem a moc Vahhábovců zni- 
čena již za nástupce jeho Abd-ulláha Vahhá- 
bovce. 

3) A. f* 1830 — + 1876), sultán turecký, 
syn Mahmuda IL, nastoupil po bratru Abd-ul- 
Medžidovi vládu 25. čvna. 1861. Též on, po- 
dobné jako jeho předchůdce, vzbudil na po- 
čátku svého panování naděje v lepší obrat 
politiky turecké. Potvrdil opravná nařízení 
svého bratra, snížil civilní svou listinu z 75 
oa 12 mil. piastrů a povolal svobodomyslné 
ministry k řízení záležitostí říšských. Ale 
všechny dobré úmysly a naděje v něj kladené 
rozbily se o jeho nestálost, nedůvěru a nedosta- 
tek bystrozraku. Jako předchůdce jeho promrhal 
ohromné sumy v manévrech, nádherných stav- 
bách, cestách a honbách, až konečně prohlá- 
sil r. 1875 státní úpadek. Úspěchy jeho pano- 
Tánf jsou nepatrné a spadají na vrub ministrů 
Fuáda a Alího pašů, za nichž potlačeno po- 


vstání na Krétě 1866 a kteří přinutili Řecko. 
že se musilo vzdáti podporování povstalců 
krétských. Fuád pasa doprovázel také sultána 
na cestě po záp. Evropě, kterou A. první z pa- 
novníků tur. podnikl a jež přinesla říši jen 
chvilkové zlepšení poměrů. V Bosně a Herce- 
govině vzniklo povstání, Valašsko a Multany 
odpadly. Po smrti jmenovaných dvou ministrů 
dostala se ku vládě strana staroturecká s vel- 
vezírem Mahmúdem Nedímem v čele; r. 1871 
spor mezi stranou mladotureckou a staroture- 
ckou zostřil se, když A. se pokusil starotu- 
recký seniorátní řád o nástupnictví zrušiti a 
v panující dynastii zavésti nástupnictví dle 
práva majorátního, v ostatních státech evrop- 
ských platného. Zápletky ty, jakož i bídný stav 
říše na venek a uvnitř způsobily povstání lidu 
cařihradského proti Mahmúdu Nedímovi, jejž 
musil A. 1 1, května 1876 propustiti. Noví hodno- 
stáři Husejn Avní, Midhát, Sulejmán aj. při- 
nutili A-a v noci z 29. na 30. května 1876, 
aby se vzdal trůnu a zavraždili jej dne 4. 
června t. r. Č, 

Abd-ul-báU, Abul-mahásinC^v Mekce 
r. 1281 — f 1342)* výtečný filolog arabský. Na- 
psal výtah z velkého biografického díla ibn 
Challikánova Úmrti mu{u slavných a děje ná- 
čelníku doby, připojiv 32 biografie nové. Psal 
i dějiny grammatiků, výtah ze slovníku Džau- 
harího, též historii Jemenu. Dk, 

Ibn Abd-ul-barr, Arab španělský ('^ 979, 
\ 1071), slyšel v Kordově nejvýtečnější ao- 
máci a cizí učence a stal se nejslavnějším 
učitelem tradice na západu, maje zároveň 
výtečné vědomosti v právech, genealogii a 
dějinách. Ze spisů jeho, jež posud jen v ruko- 
pisu se nalézají, nejdůležitější jest Snůška vše- 
obecná, týkající se pohnáni druhu prorokových ; 
mluví tu v pořádku abecedním o 3500 druhů 
prorokových. Spis Obdoba schu\i a důvěrník 
hodujícího obsahuje anthologii básní a zábav- 
ných vypravování i věnován jest vladaři al- 
Muzaffarovi. Dk. 

AM-nl-Kámid: 1) I. (* 1725 — 1 1789). 
sultán turecký, syn Ahmeda III., nastoupil vládu 
po svém bratru Mustafovi III. r. 1774, ztráviv 
podlé starého obyčeje celých 43 let v seráji 
v úplné odloučenosti od světa, v nějž vstoupil 
s duchem slabým a zakrslým. Již šest měsíců 
po svém nastolení přinucen byl k míru v Ku- 
čuk-Kainardži, jímŽ se Rusko domohlo veli- 
kého vlivu na Turecko. Konce nové války, 
kterou zdvihl proti Rusku spojenému s Ra- 
kouskem a jež začala 1787 zničením tur. loď- 
stva u Kilburnu a 1788 dobytím Očakova, A. 
se nedočkal. 

2) A. H. II., nynější sultán turecký, druhý 
syn Abdul-Medžída, '•- 1842, nastoupil vládu po 
Šíleném bratru Murádu V. 31. srp. 1876. Aby 
předešel vměšování se cizích velmocí v zále- 
žitosti Turecka, rozhodl se A. pro radikální 
opravy. Přibližuje se ke straně mladoturecké, 
nahradil velikého vezíra Rašída Midhátem pa- 
šou a prohlásil ústavu, jež obsahovala »ne- 
dílnost císařství, neodpovědnost sultánovu, rov- 
nost všech poddaných před zákonem, připu- 
štění křesfanů k veřejným úřadům, odstraněni 


40 


Abd-ul-Kádir — Abd-uMáh. 


roboty, mučíren a tortury, svobodu vyučování, 
nezávislost soudců, opravy v rozpočtu státním, 
decentralisaci provinciálníc atd., »vše bez póru- 
Sení vyšších zájmů ústřední moci«. Soustava 
representativní zavedena ustavením senátu, 
jehož členy jmenoval doživotně sultán, a ko- 
morou poslanců s tajným hlasováním, na 4 léta 
volených. Než Midhát netěšil se dlouho svému 
vítězství a neviděl působiti dílo, jež byl stvo- 
řil; v březnu 1877 byl palácovou intrikou svržen, 
zatčen a vy puzen. A. upustil pod terrorismem 
starotur. strany od svobodomyslných oprav, 
parlament turecký byl rozpuštěn 14. ledna 1878 
a vráceno se ke starým tradicím císařským. 
Ale sultán dovedl se přece poněkud vybaviti 
z neblahého vlivu milců, jejichž vzájemnými 
zápasy i jeho život kolikráte ohrožen (spiknutí 
v pros. 1878), a přisvojiv si znalost záležitostí 
státních nepustil jich, řízení docela v ruce pa- 
lácových intrikánů. Úředníci a důstojníci ně- 
mečtí, kteří r. 1880 v hojném počtu vstoupili 
do služeb tur., mají zreformovati financ^ a 
vojenství turecké. C 

Abd-ul-Xfcdir, vlastně Sídí-el-Hádží 
Abd-ul-Kádir Uled Mahiddín, v Evropě 
známý jako Abd-el-Káder (* 1807 — f 1883), 
geniální emír Arabův alžírských, jenž sjedno- 
til skoro všechny kmeny alžírské ke svaté 
válce (džihád) proti Francouzům a Štěstím jsa 
podporován založil si mocnou říši na jihu a 
západu kolonie. Narodil se blízko Maskary v po- 
hoří Atlasu z vážené rodiny kněžské, která 
původ svůj odvozovala od Fátimovců. Uče- 
ností, které nabyl pod dozorem otce, jenž 
sám měl vyučovací ústav nedaleko Maskary, 
a na vysoké Škole oranské, jakož i nadáním, 
zbožností a udatností obrátil záhy na sebe 
zraky nejen svých soukmenovců, ale i děje 
alžírského, na svou moc žárlivého, před nímž 
se uchýlil r. 1827 do Mekky a do Egypta, kde 
se seznámil s civilisací evropskou. Vrátiv se 
(r. 1830) byl svědkem vpádu francouzského do 
Alžíru a porážky dejovy, po kteréž se některé 
kmeny arabské vybavily z poddanství ture- 
ckého zvolivše Abd-ul-Kádira emírem. Jako 
emír a později jako sultán maskarský byl A. 
po 15 let nejnebezpečnějším protivníkem Fran- 
cie na půdě africké. Poraziv několikrát Fran- 
couze a přinutiv je 1834 k míru, v němž uznali 
výslovně panství jeho, jakož i ke smlouvě 
v Tafně 30. květ. 1837, ve které byl uznán za 
suveréna a správce provincií Oránu, Titeri a 
Alžíru kromě hlavních měst, obnovil r. 1839 
válku s Francouzi, ale podlehl tentokráte pře- 
vaze evrop. umění váleČnického a přesile, byv 
poražen i s pomocným vojskem marockého 
«:ultána Abd-ur-rahmána r. 1844 na řece Isly 
od gen. Bugeauda. Spojenec jeho, obávaje se 
vlivu A-ova ve své vlastní říši, rychle s Francií 
ujednal úmluvu v Tangem ; ale A. sebrav ne- 
spokojence marocké, zmocnil se 1847 tábora 
marockého, zamýšleje opanovati Marokko a pak 
podniknouti nový zápas s Francií. Byl však 
nucen ustoupiti. Potom c htěl uniknouti do pu- 
stin saharských, ale tísněn Maročany dostal 
se na franc. půdu, kdež byl obklíčen a zajat 
21. pros. 1847. Generál Lamoriciére i vévoda 


Aumalský, tehdejší generální guvernér alř., za- 
jistili mu svobodu s podmínkou, že se odebere 
do Egypta nebo do Sýrie a nebude více proti 
Francii bojovati. Slib byl dán, ale Ludvík Fi- 
lip nedodržel daného slibu. Zajatý sultán byl 
s rodinou a několika věrnými odvezen do Tou- 
lonu a potom na zámek Amboise. Tam žil 
5 let, až od Napoleona III. r. 1853 propuštěn 
ni svobodu, přísáhnuv na korán, že nepozvedne 
více zbraně proti Francii. Tuto přísahu zacho- 
val A. velmi věrně. Po krátké návštěvě Paříže 
usadil se se svolením sultánovým s roční pensí 
100.000 fr. v Bruse, a když město bylo r. 1855 
zničeno zemětřesením, přestěhoval se do Da- 
mašku. Za pomoc, kterou tam poskytl r. 1860 
pronásledovaným křesťanům, udělil mu Napo- 
leon m. velkokřiž čestné legie. V Damašku 
napsal A. arabské dílo obsahu nábožně-fílosofi- 
ckého, jež poslal Akademii francouzské a jež 
vyšlo francouzsky zpracováno od Dugata pod 
titulem: Rappel á 1'intelligent, avis á Vindiffe- 
rent (Pař. 1858). Synové jeho přijali jednak 
franc. pensi, jednak vstoupili do služeb ture- 
ckých. Srvn. Bellemare, A., sa vie politique 
et militaire (Pař. 1863); Churchill. Life of A. 
(Lond. 1867). í. 

Abd-ul-Xerim paia(*i8o7 — f 1885), tur. 
vojevůdce. Nar. v Rumelii, vojensky se vzdě- 
lal ve Vídni pod pol. zb roj mistrem Hauslabem a 
sloužil vMesopotamii uDijár-bekruaErzerúrau. 
V krymské válce (1854) velel armádě anatol- 
ské, operující kol Erzerúmu a Karsu, ale s ma- 
lým zdarem. Pod Omarem pašou súčastnil se 
tažení proti Černé Hoře (1862) a za nepokojů 
krétských velel pozorovacímu sboru thessal- 
skému. Vstoupiv potom do ministerstva zre- 
organisoval společně s Husej^em Avním pa- 
šou turecké vojenství po způsobe evropském. 
Ve válce srbské (1876) jm ; no ván vrchním ve- 
litelem (serdári akram) vojska tur. v Evropě, 
v následující potom válce ruské velit^em du- 
najské armády. V tomto postavení ukázal tak 
málo prozíravosti a energie, — nechav Rusy 
na několika místech překročiti Dunaj — že byl 
odvolán a napřed na ostrov Lemnos, později 
na Rhodos poslán do vyhnanství, kdež zemřel. 

Abd-nl-kmja, skanať^ ostrov řídce oby> 
dlený na vých. pobřeží africkém mezi my- 
sem Guardafuiským a ostr. Sokotorou, lodím 
velmi nebezpečný, s ložisky guana. 

jfiLbd-nl-Xnrna, místo v horním Egyptě, 
důležité nástěnnou malbou, která tam nale- 
zena byla v jedné kapli náhrobní. Malba před- 
stavuje stavbu chrámu Amonova a rozdělena 
jest ve dva pruhy: v dolním vidíme lid pleti 
tmavé, nosící a skládající kameny ku stavbě 
chrámu určené, dozorce atd.; v horním pruhu 
vidíme dělníky vlastní stavbou chrámovou za- 
městnané : jedni z nich stavějí, druzí měří kruži- 
dlem, lid pleti žluté (židé?) nosí ve velkých 
džbánech vodu z nádržky. Tato jest kol kolem 
vroubena trávníkem a palm\mi, a kreslena 
v půdorysu beze vší perspektivy. (Viz vyobr. 
č. 13.) 

Abd-nl-láh f^ 545 — S70), nejmladší syn 
Abd-ul-mutalliba, manžel Aminy a otec pro- 
roka Muhammeda. Náležel k xxxlině HáŠimů 


Abd-ul-Kurna. 


42 


Abd-úl-láh-ben-Balkín — Abd-ul-medžíd. 


z kmene KurajŠovcfi, jež živila se obchodem 
karavan nfm a pro své styky v Mekce i jakési 
vážnosti požívala, ač celkem zaujímala jen pod- 
řízené postavení. Jí náleželo též opatrování sva- 
tyně Ka'by a studny Zcmzem s právem opa- 
třovati poutníky vodou z ní čerpanou. Jako 
jeho otec a zvi. jeho děd, který ovSem do 
doby předislámské náleží a tudíž zprávám o něm, 
jež mnohem později byly napsány, mnoho víry 
nelze přikládati, byl kupcem a podnikal v zá- 
ležitostech obchodních různé cesty s karava- 
nami. Na jedné takové cestě, když na podzim 
r. 570 po Kr. s karavanou meckou byl se ode- 
bral do města Gazzy v jižní Palestině, kdež bylo 
středisko obchodu egyptského a řeckého, one- 
mocněl i byl nucen zůstati v Medíně, kdež 
zemřel u svých příbuzných po jednoměsíční 
nemoci. Dk, 

Abd-úl-láh-ben-Balkln, čtvrtý a po- 
slední emír granadský od r. 1073, pěstil hor- 
livě vědy a napsal kommentářke koránu; hojné 
zbytky zřícenm staveb, jimiž ozdobil Granadu, 
hlásají jeho zálibu v krásných uměních. 

Alld-ulláh-ben-Jásm, fakír muhamme- 
dánský v pol. XI. stol., pocházející z Marokka, 
zakladatel sekty al-Morávidů (v. t.). 

Abd-ulláh el Mahdl, chalíf vnitroafri- 
ckých kmenů súdánských, kteří v nejnovější 
době povstali proti místokr. egyptskému a An- 
gličanům. Nastoupil r. 1885 po smrti proroka 
Mahdího (nedlouho po dobytí Chartúmu a po 
zavraždění gen. Gordona), ale nepokračuje vý- 
bojně jako jeho předchůdce, jsa zdržován vzpou- 
rami a nepoddajností některých svých emírů 
a omezuje se pouze organisováním rozsáhlých 
provincií súdánských a homoegyptských. 

Abd-ulláh obán C=' 1533 — f 1597), pa- 
novník v Bucháře a Mávarannahru (Transoxa- 
nii), nejslavnější z rodu Šejbánovců, vládců 
samarkandských a buchárských, byl spoluvlád- 
cem otce svého Iskendera chána. Vtrhl tři- 
kráte do chánátu chívského, poprvé r. 1570, 
když se mu však nezdařilo dobyti m. Urgendže, 
obnovil brzy na to útok a dobyl Mervu, Abí- 
verdu a j. kromě pevného Derúnu; na zimu 
vrátil se do Bucháry. Na třetí výpravě zjara 
roku násled. dobyl Chívy, táhl proti městu 
Vezíru, kdež se mu vzdalo deset emírů, a usta- 
novil své náměstky v Chívé, Urgendži a j. Chán 
chívský Hádží-Muhammed utekl se z Derúnu 
do Persie k Šáhu Abbásovi I., ale po nějakém 
čase zmocnil se pomocí Turkmenův opět Ur- 
gendže a vypudil se svým synem Babou sul- 
tánem náměstky A-ovy z Chívy a Hezáraspu. 
A., jenž právě táhl proti Chorásánu, obrátil 
se s vojskem do Chívy, tak Že Hádží-Muham- 
med musil podruhé prchnouti do Persie, od- 
kudž se vrátil teprv po smrti A-ově (r. 1597). 
Buchára za mocné vlády jeho požívala klidu, 
Čímž obchod a průmysl znamenitě zkvétaly; 
též četné nemocnice a jiné dobročinné ústavy 
jsou dílem A-ovým. Pouze poslední léta jeho 
života byla zkalena vzpourou jeho syna Abd- 
ul-múmina. 

Abd-al-latif Muwaffak-ud-dín al-Mau- 
si li (* v Bagdádě 1162 — \ 1232), výtečný 
lékař arabský, slavný filolog a filosof a známý 


historik. Stud. hlavně v Bagdádě, Mosúlu, Da- 
mašku, Jerusalemě, Káhiře, Halebu a j., stýkal 
se s předními učenci své doby maje s nimi 
učené rozmluvy a současně i sám vyučuje 
brzy filologii, brzy lékařství, poslednější i prak- 
ticky provozuje. Učeností svou získal si ve- 
liké slávy ve světě muslimském, jemuž jest 
A. vzorem muslimského učence, který při vŠí 
vědě nezapomíná na náboženství. Těšil se 
i přízni vladařské tou měrou, že, jak sám ve svém 
životopise praví, od nich dostával až 100 du- 
kátů měsíčně a dary^se všech stran mu pršely. 
Ve vědě byl rozhodným nepřítelem ibn Siny, 
hlavně pro jeho dílo o umění alchimie, kte- 
rým tento ukončuje své filosofické spisy. Pro 
totéž odvracel se též od jiných slavných učenců, 
jako na př. mathematiíca ibn Júnisa. který rov- 
něž plýtval rozumem a Časem na pokusy al- 
chimické, ostatní pokládaje za malicherné. Ve 
svém studiu byl A. neúmorný, používaje 
každé příležitosti poučiti se u mužů slavných. 
Obyvatelé Mosúla tvrdili o něm, že neviděli 
před ním muže tak obrovské paměti, bystré 
chápavosti a při tom takové rozvahy a klidu. 
Spisů jeho z nejrůznějších oborů vyčítá Ham* 
mer ve svých dějinách arabské literatury VII. 
548 a nsl. 164 obsahu theologického, filologi- 
ckého, lékařského, přírodovědeckého, histori- 
ckého a j. Některé spisy jeho týkají se též 
lit. řecké : Hippokrata, Galéna, Aristotela, Pla- 
tóna, Dioskorida. Vedle spisů lékařských, jež 
jsou pro A-a ovšem nejdůležitějšími, vyniká 
hlavně jeho spis o Egyptě Kniha dějin egypt- 
ských věci a výtahem z toho kniha dějin egypt- 
ských menší, o tom, co sám viděl, pod názvem: 
Kniha užitku a napomenuti o věcech, jim( byl 
jsem přítomen j a o příhodách, jef na své oči 
iřel jsem v ^emi e^ptské (vydáno v Káhiře 
r. 1865), překlad od Silv. de Sacy v Paříži 1810. 
Nad míru zajímavou nejen pro A-a nýbrž i jeho 
dobu jest také jeho autobiografie. Dk. 

Abd-nl-medSld (* 1823 — f 1861), sultán 
turecký, syn Mahmúda 11., nastoupil po svém 
otci 1839, když se chystal Ibráhím paša v čele 
vítězného svého vojska egyptského udeřiti na 
Cařihrad. Anglie a Rakousko zachránily tehdy 
říši tureckou, v níž pod mladým panovníkem 
hned po jeho nastoupeni zahájena řada oprav 
ve všech oborech státního života. A. sám měl 
při opravách těch jen sprostředkující postavení, 
podléhaje vlivu moudré své matky a přene- 
chávaje provedení jejích intencí ministrům, 
ale snažil se, aby vlídností a umíměností pro- 
vedení oprav, proti nimž se staroturecká strana 
vždy vzpouzela, usnadnil. Vedle toho však svým 
velikým nchospodářstvím (jež zavinilo také 
úpadek jeho soukromé pokladny), jakož i svou 
vrtkavostí způsobil říŠi citelné škody, jež se 
počaly objevovati teprve za jeho nástupce Abd- 
ul-Azíza. Za jeho panování sběhly se důle> 
žité události politické. Připomínáme záležito- 
sti srbské od let 1842-58, vzpouru v Albánii 
1845, boje s Černou Horou, v Bosně a Herce- 
govině, válku v Kurdistáně, povstání ve Va- 
lašsku a Multanech r. 1848 — 49, a konečné 
válku krymskou 1853 — 56, po které přijat sul- 
tán do evropského koncertu* Z úspěchů vlády 


Abd-ul-melik — Abd-ur-rahman. 


43 


A-a uvádíme návrat Trípolisu a Tunisu kpo- 
sluSenství, podmanění Arabů od Alepa až po 
Bagdád a j. Než to přičísti dlužno na vrub 
tehdejší politiky evropské, kteráž nemohouc 
se dohodnouti o rozdělení rozpadávající se říSe, 
chránila prozatím její samostatnost a existenci. 

Alid-nl-melik ben-Omar, slavný vezír 
chalífa Abd-ur-rahmána L, rodem Syr (*7i8 — 
4 788), vyznamenal se chrabrostí a moudrostí 
ve službách posledn. chalífa ommajjovského 
Mervána II. Když pak Abd-ur-rahmán I., jenž 
jediný unikl záhubě útěkem do Španělska, stal 
se emírem kordovským, pospíšil A. ze Sýrie 
k němu, stal se jeho velitelem sevillským, 
porazil náměstka nové dynastie Abbásovcfi 
Júsufa al-Fachrího a potlačil vzpoury osno- 
vané od synů a přívrženců Júsufových (750 až 
760). R. 762 odrazil Afričany, kteří přistáli ke 
Španělsku, chtíce tam obnoviti vládu chalífů 
východních; rovně rozprášil španěl. muham- 
medány, kteří napadli Sevillu. Když syn jeho 
Chasím poděšen jich silou ustoupil bez boje, 
rozhněval se A. tak, že mu proklál srdce ko- 
pím, načež i nepřátelé zahnáni. Za prokázané 
služby svěřil mu Abd-ur-rahmán r. 772 správu 
Saragossy a vých. Španělska, ve kteréž hodnosti 
dožil se ještě výpravy Karla Velikého do Špan. 
V kronikách a rytíř, román, vystupuje jako král 
Marsilius, zejm. pak jest jednou z hlavních 
osob v stfranc. epopeji >Chanson de Roland«. 

Abd-vl-múiiiln abú-Muhammed, za- 
kladatel dynastie al-Mohadů (*iioi — tii63), 
syn prostého hrnčíře Alího, svým nadáním 
upoutal na se pozornost Abd-uIIáha-bna-Tú- 
merta, jenž právě zamýšlel založiti novou sektu. 
A. stal se jeho žákem a oba hlásali ve Fezu 
i v Marokku nové učení. Žaláři, do něhož je 
chtěl uvrci sultán marocký, unikli útěkem do 
Tinmalu na pokraji Sahary a zorganisovali tam 
své pří\TŽence. A. prohlásil svého mistra i ma- 
rném, začež tento, nazvav se mahdím, ustanovil 
jej svým namést. R. 1 125 byl sice u Marokka od 
suit. Alího abul-Hakama z dyn. al-Morávidů pora- { 
zen, ale r. 1 130 po smrti svého učit. sebrav značné 
vojsko, dobyl Fezu, Ceuty a j. měst až k úžině 
^braltarské a konečně r. 1146 i Marokka, jež 
učinil s\'ým sídelním městem. Tehda poddali 
se mu také někteří španělští emírové žádajíce 
jej za pomoc proti křesťanům. A. vypravil 
značné vojsko, jež přistálo u břehů Špaň., a 
dobylo Sevilly i Kordový. Rovněž pokořil roz- 
ličné kmeny berberské a vypudil Francouze, 
kteří se r. 1148 usadili v Tunisu, Tripolisu atd. 
Vypravil se též proti španělským křesťanům, 
ale zemřel již nedlouho po příchodu do Špa- 
něl 15. kvét 1 163 po 34leté vládě, nedokonav 
svého úmyslu vypuditi křesťany ze Španělska. 
A- neproslavil se pouze svými vítěznými vý- 
bo;f . nýbrž i svou péČí o rozkvět umění a věd : 
zařídil učiliště háfízův, »učAů koránu«, kdež 
bylo vyučováno 3000 dětí (mezi nimi i synové 
chalííovi) a okráŽlil Marokko velkolepými me- 
litami a jinými stavbami. 

AM-nl-nmttalibf syn Hášimův, Kurej- 
fcvec z Mekky (* ok. 497 — t ok. 579), byl ob- 
chodníkem a ochráncem svatyně Ka by, kte- 
rýžto úřad byl v rodě jeho dědičný. V historii 


arabské proslul tím, že vykopal nevysychající 
studnici Žemzem, mimo to byl pěstounem Mu- 
hammedovým (jehož byl dědem) v době jeho 
osiřelosti. Přes to poslal ho Muhammed po- 
zději do pekel, ježto umřel ve víře svých otců, 
jež od islámu se uchylovala, začež znepřátelil 
si svého strýce abú-Lahaba, který od té doby 
byl jeho úhlavním nepřítelem. Dk, 

Abdalpůr^ město v indobrit. Severozá- 
padních provmciich v distr. gázípúrském 
s 6700 obyv. 

ibn Abd-al-Vahháib Muhammed, zakla- 
datel sekty Vahháb., viz Vahhábovci. 

ibn Abdťín (f 1136), slavný básník Spa- 
nělsko-arabský, nar. v Jáboře (Evora); již ve 
13. roce věku svého počal básniti i vynikl tak, 
že povolal si ho Omar el-Mutavakkil ibn Aftas, 
někdejší guvernér jáborský, když se dostal 
1083 po svém bratru ku vládě, do Badajozu 
a učinil jej svým sekretářem a stálým průvod- 
čím. Po smrti jeho, jíž i říše Aftasovců vzala 
za své (1094), byl sekretářem nejprve vůdce 
afrických vojsk Síra bna abú Bekra, pak 
v Marokku u dvora Alího bna Júsufa bna Tá- 
Šifína, který byl zároveň vladařem Španělským. 
t 1 136 meškaje návštěvou u své rodiny v Já- 
boře. A. proslavil se. v literatuře arabské svojí 
historickou básní Kasida ráijja (kasida na r 
rýmující), již opěval pád rodu Aftasovců a 
která i pod různými jmény jinými se uvádí: 
Ratolest balsamová. Nákrčník doupňdka, Kasida 
abdúnskd atd. K básni této, oplývající naráž- 
kami historickými, napsal portugalský Arab 
ibn Badrún, sám básník nadaný, kommentár, 
jejž vydal Dozy: Commentaire histor. sur le 
poéme d* ibn' Abdoun par ibn Badroun, Leyde 
1846. Dk. 

Abd-nr-rahmán (Sluha Milosrdného), 
jméno několika panovníkův, vojevůdcův a 
učencův: 1) A. I., první chalíf z dynastie 
Omajjovců španělských, syn Muávijjův a vnuk 
chalífa Hišáma, * 731 v Damašku. Po vyhla- 
zení všech Omajjovců r. 750 unikl pouze A. 
útěkem (začež se mu dostalo názvu ad-da- 
ch a 1 z= uprchlík) a po mnohých dobrodruž- 
stvích přišel do Španěl, kdež založil zvláštní 
c halí fát v Kordově. Překonav přičiněním svého 
vojevůdce Abd-ul-Melika vzpoury emírů, kteří 
stáli na straně Abbásovcův aneb kteří jej po- 
kládali za vetřelce, podrobil si do r. 786 celý 
téměř poloostrov pyrenejský, načež jal se or- 
ganisovati svou novou říši. Podporoval bás- 
níky a učence, zřídil velkolepé sady poblíž 
Kordový a ozdobil sídelní své město nádher- 
nými stavbami, z nichž vyniká zvláště veliká 
meŠita, dosud zachovaná, stavěná dle slavné 
mešity damašské, avšak dokončená teprv za 
jeho nástupce Hákima L, ježto A. zemřel již 
30. září 788. Požíval veliké vážnosti u svých 
souvěrcův i křesťanův pro svou moudrost a 
spravedlnost, tak že slul al-ádil (t. j. spra- 
vedlivý); jeho básně vzbuzovaly u vrstevníků 
značný obdiv. 

2) A. II., zvaný al-Muzaffer (Vítězo- 
slavný), čtvrtý chalíf Španělský, syn a nástupce 
Hákima I., bojoval r. 826 vítězně s Pipinem, 
který byl vtrhl do Katalonie, při Čemž dobyl 


44 


Abd-ur-rahmán — Abeceda. 


Tarragony, Tortosy a Barcelony, a pokořil 
vzpouru v Mcridé i v Toledé (836). R. 844 
odrazil Normany, kteří plenili jižní pobřeží 
Španělské, a bojoval až do smrti s králi leon- 
skými a asturskými. Pečoval o zvelebení svých 
zpustošených a povodnémi zničených pro- 
vmcií; zavedl v Kordové vodovody a upravil 
kommunikaci, přál vědám a umění, ba napsal 
i sám anndly Španělska a dal překládati do 
arab. díla řeckých filosofů, jež za drahé pe- 
níze skupovával v Orientě, a mimo to prvý 
dal raziti peníze. 

3) A. III., zvaný an-Násír lidíni-1-láhi 
(pomocník víry bozi), osmý a nejznam. chalíf 
Spaň., nastoupil po svém strýci Abd-ulláhovi 
r, gi2 místo syna jeho. Byl první chalíf, který 
přijal titul »Emír-ul-múminín« (kníže věřících), 
z čehož křesťané utvořili »Miramolin«; vedl 
dlouhé a těžké války s křesťanskými králi, 
kteří úsilně drali se k jihu používajíce doby, 
kdy Maurové byli již částečně zženštilí nád- 
herou a zaměstnáními mírumilovnými, nic- 
méně jim odolal, dobyl v Africe města Ceuty 
a učinil poplatným krále mauretánského. Ze- 
mřel po panování skoro soletém r. 962 maje 
73 léta. Jeho dvůr byl nejskvělejší v tehdejší 
Evropě, neboť dle líčení dějepiscův měl 12.000 
mužů jezdecké stráže a asi 6000 žen, otrokyň 
a eunuchů atd., shromažďoval na svém dvoře 
učence i básníky a všemožně dbal ozdoby a 
výstavnosti v Kordově. Vliv utěšeně vzkvéta- 
jící literatury arabské působil za jeho doby 
na Evropu měrou největší: ze všech stran 
putovali učenci (i křesťané) do Kordový, zvláště 
na lékařskou Školu, jež byla tehda v Evropě 
jediná. Rovněž orba, dolování a obchod byly 
za něho značně zvelebeny. 

4) A. ben-Abd-ulláh-al-Gáfekí, emír 
španělský za vlády Omajjovců a znám. voje- 
vůdce (u franc. kronikářů Abderam), vy- 
znamenal se na výpravě do Francie u Tou- 
lousů r. 724, začež se mu dostalo po návrate 
titule afrického emíra. R. 731 vtrhl s ohrom- 
ným vojskem do jižní Francie, zamýšleje po- 
kořiti všecku západní Evropu. Přes odpor vév. 
aquitanského Euda přešel přes Garonnu, do- 
byl města Bordeaux a zpustošil Francii až 
k Loiře, byl však od franckého majordoma 
Karla Martella, jejž Eudes na pomoc povolal, 
v sedmidenní strašné bitvě v říjnu 732 mezi 
Poitierscm a Toursem poražen a zabit, čímž 
byla Francie i všecka Evropa zbavena všech 
dalších útokův arabských. 

6) A. Múlej, sultán marocký (* 1778 — 
f 1859), nastoupil na trůn r. 1823 po svém 
strýci Múlej-Sulejmánu, jenž r. 1794 po smrti 
otce A-ova trůnu se zmocnil. Prvá léta vlády 
zápasil se vzpourami jednotlivých kmenů, jež 
konečně pokořil, ale brzy na to octl se v kon- 
fliktu s některými námořními státy evropskými, 
které mu odepřely odváděti značný poplatek 
za ochranu svých lodí proti pirátům africkým. 
První tak učinilo Rakousko (1828); MaroČané 
zajali pak obchodní loď rak.-benátskou a po- 
sádku její uvěznili; ta byla vSak demonstrací 
loďstva rakouského, jemuž velel admirál Ban- 
diera,  opět vysvobozena a poplatek  zrušen. 


R. 1830 za franc. okkupace v Alžíru chtél se 
A. zmocniti provincie Oránu, byl však odražen 
a žil od té doby s Francií v míru. Ale již 
r. 1844, když Abd-uUKádir se utekl do Ma- 
rokka, byl nucen fanatismem svých poddaných 
přispěti mu 15.000 muži k svaté válce, v níž 
však 14. srpna 1844 u Isly od admirála Bu- 
geauda byl poražen. Po bombardováni Tan- 
geru a Mogadoru loďstvem admirála prince 
Joinvillea zprostředkovala Anglie tangerský 
mír (10. záři 1844). Nepokoje, jimiž Abd-ul- 
Kádir ohrožoval jeho trůn, zvi. r. 1847, skon- 
čily se zajetím tohoto emíra. I později býval 
zapleten často s cvrop. velmocemi ve spory, 
které však blokádou přístavů marockých vždy 
brzy byly vyřízeny; k tomu družily se též 
vnitřní nepokoje, ba i vzpoura jednoho z pří- 
buzných (r. 1858), jež ho zaměstnávaly až do 
konce života. Nástupcem byl syn jeho Sidt 
Muhammed (* 1803), 

6) A. chán, emír afgánský (* 1830). Na 
politické jeviště vystoupil záhy, ještě za Ak- 
bara chána; ale potom nebylo o něm slyšeti 
až do r. 1863, kdy po smrti Dústa Muham- 
meda vzplanula válka mezi jeho otcem Afza- 
lem Múrem a mladším jeho bratrem Šír-Alím. 
A., tehdáž emír buchárský, ujal se svého otce, 
jehož konečně také dosadil na trůn, sám se 
stav náměstníkem v Balchu (afg. Turkestán). 
Po smrti Afzalově 1867 zvedl se syn Šír-Alího 

Íakúb chán a porazil A-a, tak že musil utéci do 
Suchary. Zde byl přijat od Rusů a dostal roční 
plat 25.000 rublů se závazkem, že se vzdává 
nároků na trůn afgánský. R. 1880 spojil se 
však s Angličany a byl místo sesazeného Ja- 
kuba chána za souhlasu knížat středního a 
vých. Afgánistánu nastolen. Ale teprve když 
sesazeného chána 1881 u Kandáháru na hlavu 
porazil, mohl se A. pokládati za neobmezeného 
panovníka země. — A. chán je panovník chytrý 
a hraje ve sporech Ruska s Anglií důležitou 
úlohu. Dovede vždy využitkovati okolnosti, 
jak to ukazují jeho vztahy k Rusku a k Anglii, 
od které dostává se mu podpory na penězích 
a zbraních. Přes to dovedl uhájiti 1 naproti 
Angličanům úplnou samostatnost, jak to uká- 
zal při schůzi s indickým místokrálem lordem 
Dufferinem r. 1885 v Rawal Pindi. 

Abd-ar-rahmáA (u Srbů Avduraman), 
paŠa bělehradský, známý janičarobijce na poč. 
XIX. stol. Když sultán Mahmúd II. vydal fer- 
mán, jímž janiČarské sbory se rozpouštěly, a 
když vzpoura janičarská byla v Cařihradč 
potlačena a povstalci do jednoho pobiti, vy- 
táhl A. do Bosny proti povstalcům, kteří se 
nechtěli podrobiti fermiinu tomu, dal ve Zvor- 
niku pobiti 7 agů janič. a vyhladil v Sarajevé, 
Mostaru a Trávníku janičarstvo úplnř. Od té 
doby nikomu nebylo dovoleno nazývati se 
janičarem. 

Abd-ar-razzák viz Samarkandí. 

Abd-ui-iems (arab. sluha slunce), název 
ctitelů slunce. 

Abdjn^, solné jezero sev. od m. Astra> 
cháně, z něhož dobývají Glauberovy soli. 

Abeceda, slovo vzniklé ze jmen prvých 
čtyř písmen latinských, znamená souhrn a po- 


Abecedář — Abegg. 


46 


řádek liter jakožto hlavních částek písma. Tak 
fikají abecedě své a jiným i Slovenci a místy 
Chrvaté, Lužičané a beče, Poláci raději abe- 
cadlo než abiecadio aobiecadto, Rusové 
pak s ostatními Slovany, píšícími kyrillicí a gla- 
golicí, nejraději azb u ka. Jen u Chrvatfiv a Srbů 
sKchzLti je ještě podnes i abecevica a buk- 
vica. To vzniklo nejspíše zazbukvica, vedle 
kterého bylo dřív u nich i azbukva v obyčeji, 
;ak nám o tom s dostatek svědčí již i »RjeČnik 
hr.atskoga ili srpskoga jezika*, vydávaný jiho- 
slov. Akademií věd a umění v Záhřebe. Němci 
raději říkají pořád abecedě své a jiným alfa- 
bet než abece přes to, že jí nepřijali přímo 
od starých Řeků než od Římanů. Řekové, 
přijavše od Foinikův i jména liter, podobná 
hebrejským alef, bet atd. a přizpůsobivše 
je poněkud přirozené povaze své mateřštiny, 
fikali prvé z nich alfa, druhé beta atd., sou- 
hrnu všech pak alfabéton, což u nynějších 
aifavíton zni proto, že jim střec. fi sl rj ne- 
znamená již b 2i é než v a /. Staří Římané 
nahradivše jména liter, přijatých dle W. Cors- 
sena od Řeků kumských (Ober Aussprache, 
Vocalismus und Betonung der lateinischen 
Sprachc. 2 vyd. v Lipsku 1868 a 1870 I, i — 12), 
obyčejnými podnes u všech národů, píšících 
abecedou latinskou : a, be, ce, de atd., přispěli 
znamenitě zvláŠf i k usnadnění způsobu, kterým 
se mládež i u nás do nedávná učila čísti, ne- 
hláskujic než jen slabikujíc, poněvadž na př. 
z a-be beze vší pochyby snadněji lze vyloučiti 
<abiku ab nežli z alfa-béta. Strůjcové kyril- 
lice a glagolice nevynikli s té strany nad Řeky 
ni»k, opatřivše bez mála všecka písmena svých 
azbuk starobulharskými jmény: azí*, buky, 
vědí nebo vědč atd. Tím vlak zavděčili se 
nám oni nevšedně, že přidali k literám přija- 
tým od Řeků 13 anebo 14 zvláštních pro ty 
hlásky, kterými se stará bulharština od řečtiny 
•i^i, kdežto podobný tomu nedostatek abecedy 
latinské nahrazuje se ještě podnes u mnoha 
národů spojováním dvou neb i více liter, jako 
ca př. u Poláků, píšících ještě pořád c( sl s^ 
in. našich čas; u Němců, znamenajících své 
s třemi písmeny: sch atd. Předkové naŠi ne- 
Jtídli se někdy ani čtyř, psavše na př. i c/i^cm 
ci. ctem. Obtížnému tomu plýtvání literami 
t«prvc mistr J. Hus, maje jistě na zřeteli ky- 
niiici a glagolici, učinil přítrž, počav nahra- 
bovati dotčený nedostatek čárkovanými a te- 
čko\'anými literami latinskými vesměs tak 
<*ratně a Šťastné, že ho v tom už i srovná- 
vací jazykozp3rtcové ochotně následují, přepi- 
sujíce památky řeČí, lišících se hláskami svými 
^ anebo méné od latiny, literami lat. Po 
Husovi nejdřív a nejvíce přispěl k tomu E. Ch. 
K^sk (v. t). Hus opatřil abecedu svou dle 
2zbak slovanských i jmény liter, která však na 
feístí všech učících se čísti neujala se přes 
to. že zní celkem velmi nábožně: a, 6ude, 
Até, cdedí, ^áno, déáictvit atd. Ostatně viz 
o téch Orthografii jeho, bez akribie vydanou 
M A. V. Šembery (Slavische Bibliothek. II. 
^"wn i8j8. S. 173 — 197), o polském následo- 
^^atcli jejich, J. Parkoszovi pak článek tomu 
^*íwvaný. Co se konečné pořádku písmen týče, 


ten není nikde přiměřen přirozené povaze hlá- 
sek než víc anebo méně nahodilý a rozličný 
dle toho, odkud jsou přijata, jak se mají ku 
počtu hlásek, slyšitelných u patřičného ná- 
roda atd. Pořádek našich písmen na př. od- 
chyluje se od latinského jen tím, že litery 
k označování hlásek československých zvlášť 
ustanovené následují hned po latinských po- 
dobného znění, jako c po c, ď po d, é poe atd. 
Pořádek kyrillských a glagolských oznámen 
je níže pod azbuka. (V. Abakus.)    fí. 

Abeoedáf: 1) Slabikář (v. t). 2) Za- 
čátečník, který se abecedě učí (něm. ABC- 
schiitz). Ve XIV. a XV. stol. říkalo se a-i 
chudj?m malým žáčkům, kteří starším poslu- 
hovali. — 3) Člověk neumělý, neuk ; tak Zby- 
něk z Hazmburka zván byl posměšně »biskup 
Abecedac čili A. 

Abeoedarinm, logický stroj, zhotovený 
W. St. Jevonsonem po způsobe strojů počíta- 
cích. Popis a vyobrazení v Jevonsových Prin- 
ci ples of science 1874. 

Abeoedna vojska v. Slovinci: Jazyk. 

Abeoenariam bulsrarionm viz Glago- 
lica. 

Abeoevloa viz Abeceda. 

Abeddia paia, státník tur., ^ 1838 v Al- 
bánii, kde vystudoval řecké gymnasium, na- 
učiv se tureckému a francouzskému jazyku. 
Jako vládní kommissař na burse v Galatě se- 
psal turecký návod k obchodům bursovním. 
Po nastolení sultána Abd-ulHámida r. 1876 
byl členem reformatorské rady Midháta paše, 
jež přivodila válku s Ruskem. R. 1879 stal se 
generálním guvernérem solunským, a r. 1880 
ministrem zahraničních záležitostí v kabinete 
Kadrího paše. Krisi, která Turecku hrozila 
z upravení hrjnic naproti Řecku a Černé Hoře, 
rozřešil A. tím, že povolil přáním velmocí a 
postoupil Černé Hoře území berlínskou smlou- 
vou vytčené. Od té doby žije v soukromí. 

Abega IfagaTriJa (= mnich M., lépe než 
Apega), arménský mnich a spis. ve XIII. stol. 
jehož dějiny Mongolův (do r. 1272) jsou vzác- 
ným pramenem historickým, zvi. v té části, 
kde vypravuje o událostech svého věku, jichž 
byl svědkem. Dílo to nazývá se Dějiny ná- 
roda střelcův; odkud přišli atd, a není posud 
vydáno. Nejlepší rkp. jest v Benátkách v knih. 
armen. mechitaristů. Akademik petrohradský 
Brosset přel. je do frančiny a otiskl ve svých 
Additions á Vhistoire de la Georgie (1851, St. 
Pét). 

Abe^lf Julius Friedr. Heinr. (* 1796 — 
f 1868), vynikající spis. a učitel trestního práva 
v Německu. Nar. se v Erlankách, kde také 
studoval, jakož i v Heidelberce a Landshutě; 
1 8 19 odebral se do Berlína, kde navštěvoval 
přednášky Góschenovy, Bienerovy, Savignyho 
a Heglovy, konečně habilitovav se r. 1820 
v Královci stal se tam r. 1824 řád. professo- 
rem. R. 1825 přijal stolici učitelskou ve Vrati- 
slavi, kdež setrval až do své smrti. V četných 
spisech svých přihlíží k historickému vývoji 
i k ňlosofické stránce předmětů trest, práva, 
o nichž jedná. Spisy jeho jsou mimo jiné: 
Uber d. Bestrafung d. im Auslande begangenen 


•16 


Abeggova theorie trestní — Ábel. 


Verbrechen (1819); Ency-klopádie u, Methodo- 
logie d, Rechtstvissenscíiaft (1823); System d» 
Críminalrechtswissenschaft (1826); Lehrbuch d. 
gem, Críminalprocesses (1833); Die verschiede- 
ncn Strafrechtstheorten (1835); Lehrbuch d. 
Strafrechtsívissenschaft (1836). Mimo to posou- 
dil kriticky řadu návrhů trestních zákonft: 
wurtembcrského(i836),badcnského (1836, 1839), 
pruského (1844, 1848, 1851), bavorského (1854), 
norského (1835), saského (1837, 1853) a re- 
digoval dlouhou dobu »Archiv des Kriminál- 
rechtcs*. J. T. 

Abeg^go va theorie trestni viz T r e s t n f 
theorie. 

Abeg^ndo, mésto ve špan. pro v. coruň- 
ské (Galicie) v okr. betanzoském se 7182 oby v. 
(1878). 

AbeiUe [abéj]: 1) Gaspard, abbé de la 
Merci, básník franc. (* 1648 — f 1718), vy- 
nikal více jako dvořan vtipným hovorem než 
básnickým nadáním. R. 1704 zvolen byl za 
člena Akademie. Jeho tragédie jsou zapome- 
nuty, z veseloher vyniká vtipem a dramatickou 
živostí veselohra Crispin bel esprit, 

2) Johan n Chr. Ludw. A. * 20. ún. 1761 
v Baireuthu, kde otec jeho byl úřadníkem. 
Když mu bylo 11 let, byl poslán do Stuttgartu, 
kde učil se hudbě u Sámanna a Boroniho. 
1782 stal se komorním hudebníkem vévody 
Karla Wiirtemberského, 1802 po Zumsteegovi 
koncertním mistrem a pozdéji dvorním varha- 
níkem. Zemřel roku 1832. Složil operu Amor 
und Psyche ve 4 aktech (klavírní výtah vyšel 
v Augsburgu 1801) a operettu Peter und Aenn- 
chen (18 10). Pro klavír vydal 5 sonát, fantasii, 
dva koncerty, polonaisu a valčík ve formě ronda. 
Ze čtyř sbírek jeho písní vyšel 1790 výběr 
v Stuttgarte. Mimo to vydal kantátu na Pope- 
lec ní stí^edu a velké trio pro klavír, housle a 
cello. »Bibliothéque nationale« v Paříži chová 
rukopis jeho »Miserere« pro velký sbor, sóla 
a orchestr. Dý, 

Abeke]i:l)Bernhard Rudolph (*'i78o 
— f 1866), filolog a literární historik něm., nar. 
v Osnabriicku, studoval v Jeně, 1808 byl do- 
mácím učitelem synů Schillerových ve Vý- 
maru, 1810 učitelem v Rudolstadtě, 1815 
v Osnabriicku, 1841 ředitelem taméjšího gym- 
nasia. Jako filolog znám jest důkladným 
spiskem Gcero in seinen Briefen (1835), Mimo 
to vydal spisy Justa Mósera (1842 — 1843) a 
sepsal Beitráge \um Studium der góttlichen 
Comódie Dante's (1826), Ein Stúck aus Góthe's 
Leben (1848), a Góthe in den Jahren lyyi 
bis ryyS. Vý-. 

2) Heinrich A. (* 1809 — f 1872), studo- 
val theologii a seznámil se na cestě po Itálii 
s Bunsenem, který jej uvedl ve službu státní, 
předně jako kazatele vyslanectví pruského, 
pak jako znalce církevních záležitostí. Po tří- 
leté cestě po Egyptě (s Lepsiuscm) vstoupil 
do ministerstva zahraniČných záležitostí a byl 
ve válce rakouské i francouzské ve družině 
Bismarckově. 

3) Wilhelm Ludw. A., syn Bemharda 
Rudolpha (* 1813 — f 1843), studoval v Osna- 
briicku a Berlíně, od r. 1836 konal archaeolo- 


gická studia v Římě, f v Mnichově. Sepral 
De lufiiíascog apud Ptat, et, Arist. notione (Gott. 
1836). Jsa žákem Gerhardovým věnoval se 
studiu archaeologie a zanášel se za pobyta 
svého v Římě (1836 — 42) hlavně zkoumáním 
etrurského umění. Ovocem svědomitého jeho 
studia jest dílo Mittelitalien vor den Zeiten 
der rómischen Herrschaft nach den Denkmálem 
dargestellt (1843), jeŽ obsahuje dějiny umění 
etrurského na základě památek do tehdejší 
doby známých. Vy. 

Ábel (vl. Abél), jméno místní, značící 
v hebrejštině vůbec pastvinu, nivu a jest zá- 
roveň ve spojení s jinými slovy jménem ně- 
kolika míst: 1) A.-Bét-Maaká, město v po- 
kolení Naftálí, bezpochyby totožné s dnešní 
osadou A bil nebo Ebil, sev. od jezera Me- 
romského; 2) A. Kerámím v krajině zájor- 
dánské, kde Jefte porazil Medianity; 3) A. 
Mechólá v pokolení Issacharově (Jishár), kde 
Gideón zvítězil nad Madianity (soude. 7, 23) 
a kde se narodil prorok Eliseus (III. král. 19, 
16); 4) A.-HašŠittím, poslední stanice Židů 
na cestě do země zaslíbené, odkud Josúa vy- 
slal vyzvědače do Jericha. (Jos. 2, i.)   Jrk, 

Abél (hebr. habél, dech, pomíjejícnost), 
druhorozený syn Adama a Evy, mladší bratr 
Kainův; jako pastýř, jako obětující a od bratra 
z nenávisti nevinně zavražděný jest předobra- 
zem Vykupitele. V patristické theol. (na př. sv. 
Augustin De civ, Dei 14, 28) představuje A. Člo- 
věka znovuzrozeného či duchového, Kain však 
přirozeného či porušeného. V novější dobS shle- 
dává se v A-u a Kainovi naznačení protivy 
mezi pastýřstvím a orbou, mezi nevinností 
stavu přírody a civilisací novou, vojenstvím 
a válkou založenou. V poesii zvláště středo- 
věké objevuje se A. častěji, zvláště v duchov- 
ních hrách; v dobách moderních známa je 
Gessnerova idylla »Smrf Abelova«, přeložená 
1800 J. Nejedlým do češtiny.     Jrk, Red, 

Aoel, král dánský (1250 — ^2), syn krále 
ValdemaraaBengerdy(Berengarie), nar.r. 12 18, 
stal se 1232 vévodou jižního Jutska a oženil 
se r. 1237 proti vůli otcově s dcerou holStýn- 
ského hraběte, nepřítele králova. Nechtě se 
podrobiti lennímu pánu, svému bratru Erikovi, 
zdvihl proti němu dlouhou a krutou válku. 
Ta byla r. 1248 ukončena mírem, ale dva roky 
později byl Erik při návštěvě u bratra úkladné 
zavražděn, a A. nastoupil vládu očistiv se 
slavnostní přísahou, že není vinen smrtí bra- 
trovou. V boji proti Frisům, kteří se vzbouřili 
proti nadvládě jeho, byl poražen r. 1252 u Oidens- 
worthu a padl na útěku u Husumu. Dle pověry 
lidu straší podnes jako bratrovrah u Gottorpu. 

Ábel: 1) Ca spař (* 1676— f 1763), spis, 
a theol. něm., napsal několik básní, hlavně pří- 
ležitostních, ve kterých sledoval směr své doby 
po rozumnosti a mravním poučení. Důležitéj&E 
jest jeho činnost historická; pracoval hlavně 
o starožitnostech braniborských a saských* 
ale jenom sbírka starých kronik měla cenu 
trvalejší. Ze spisů jeho historických uvádíme : 
Preussische und brandeburgische Reichs^ und 
Staatshistorie (17 10, 2 sv.); Pťeussische und 
brandeburgische Staatsgeographie (171 x, 2 sv.); 


Ábel. 


47 


Deutsche und sáchsische Alterthúmer (1732, 
3 sv.), v jichž 3. svazku jsou otištény některé 
staré kroniky. 

2) Leopold August A., * 1720- v Co- 
thenu (f ?), výtečný houslista, žák slavného 
Českého skladatele Bendy, komponoval 6 hou- 
slových koncertů. 

3) Karl Friedrich A., bratr před., * 1725 
— t 20. čna. 1787 v Londýne ; byl žák Bacháv, 
vážený skladatel a poslední skvěle, zejména 
v Anglii, oslavovaný virtuos na gambč {viola 
di gamba), která po něm zmizela pro vždy 
z koncertní siné. 

4) Jakob Friedrich von A. (* 1751 — 
I 1S29), něm. filosof ze školy Leibnitzovy a 
Wolffovy, byl professorem na stuttgartské Kar- 
lové akademii, na univ. v Tubinkách též pre- 
látem a gener. superintendentem. Spisy psy- 
chol., éthické a metafys.: Philos, Untersuck. 
uber die letjten Grúnde des Glaubens an Gott, 
Áusfúhri. Dcurstellung des Grundes uns. Glau- 
bens an Unsterblichkeit (1826), Sammlung und 
EHdárung merkwúrdiger Erscheinungen aus 
A menschl. Leben (3 díly, 1789 — 90), Pian einer 
systematischen Metaphysik (1787) a j. 

6) Joscph A. (* 1768 — I 1818), hornorak. 
malíř histor. a médírytec z Aschachu, stud. na 
akad. vídeftské vedením Fiiggera, jehož s po- 
čátku i následoval. Za i2letého pobytu v Pol- 
sku (od 1785 — 97) obíral se s úspěchem por- 
traitováním, zdokonaluje se zároveň stále v ko- 
loríta; zvláště výborná jest podobizna kn. Ant 
Czartor^^akého v životní velikostí. R. 1802 ode- 
bral se A. do Říma a oddal se tam po 6 let 
stadiu antiky, jehož výsledkem byla úplná 
zxnéna dřivéjší manýry a slohu; kolorit jeho 
stal se klidnéjším, komposice jeho vlivem Školy 
římské přísnější. Tou dobou provedl mnoho 
obrazů, z nichž nejlepší jest Klopstock v Elysiu 
ír. 1807) ve vídeň. Belvedéru. Mimo to Anti- 
gona klečící u mrtvoly bratrovy, Prométheus 
fřikovaný' na Kavkaze, Smrť Čatona Utického, 
Sokrates a Theramenés atd. Navrátiv se do 
Vidné maloval pro kostel gumpendorfský sv. 
Bigia a Útěk do Egypta^ mimo to několik 
podobizen. Zemřel ve Vídni 4. října 18 18 zá- 
roveň s učitelem svým Fiiggerem. Kromě 
malby obfral se i mědirytectvím ; z prací tohoto 
druha vyniká jeho vlastní podobizna, pak po- 
dobizna krajináře Molitora a Melchiora Ábela 
▼ genm van Dykově. 

6) Clarke A., chirurg a přírodopisec 
anglický (* 1780 — f 1826). Provázel angli- 
ckého vyslance lorda Amhersta v hodnosti 
vrchního lékaře do Číny roku 1816 a uveřej- 
nil o cestě této obšírný cestopis Á narra- 
tive cf a joumey in the interior of China 
(Lond. 1818, s mapkami a plány). V cestopise 
tom líčeny jsou poutavě zejména přírodní po- 
měry Činy, v přídavcích pak k němu připo- 
jených dočítáme se zpráv o přírodních zje- 
vech krajin tropických, jiiniž A. do Číny se 
plavil, ve zvláštním pak dodatku, jehož auto- 
rem jest znamenitý angl. botanik Robert Brown, 
vylíčena na konec nádherná květena Číny. 
Vrátiv se z Číny jmenován byl A. vrchním 
^em společností východomdické a ode- 


bral se do Kalkuty, kdež v úřadě tom setrval 
až do své smrti. Ku poctě jeho označil Ro- 
bert Brown jménem Ábeli a čínský rod rostlin 
z čeledi Caprífoliaceí. 

7) Karl von A., bavorský státník (* 1788 
— t 1859). Studoval práva ve Wetzlaru, stal 
se roku 18 18 policejním a městským kommis- 
sařem v Bamberku, roku 18 19 vládním radou 
v Mnichově, r. 1827 radou v ministeriu vnitra. 
Jakožto vládní kommissař na sněme r. 183 1 
vyslovoval se rozhodně ve prospěch požadavků 
svobodomyslných. V 1. 1832 — 34 jsa členem 
zatímní vlády v Řecku získal si značných zá- 
sluh o administraci. Vrátív se do Bavor uvá- 
zal se ve správu ministeria vnitra, působil 
stále rozhodněji ve směru absolutistickém a 
ultramontánním a vydal některá nařízení, kte- 
ráž vzbudila prudký odpor strany protestantské 
a liberální. Pokládalť A. ústavu bavorskou za 
stavovskou a nikoli za representativní a po- 
píral zodpovědnost ministerskou. Mnoho hluku 
způsobil jeho souboj s předchůdcem v úřadě, 
knížetem Ottingen-Wallersteinem, na něhož 
byl A. učinil několik prudkých útokův. A. 
vzbudil proti sobě opposici v komoře i říš- 
ském sněme, ano popudil proti sobě i krále 
Ludvíka I., zvláště když se opřel proti tomu, 
aby pověstné tanečnici Lole Montezové udě- 
len byl indigenát a titul hraběcí. Byl 17. ún. 
1847 2 ministerství propuštěn, jmenován však 
bav. vyslancem v Turíně. R. 1848 zvolili jej 
ultramontáni do druhé komory, avšak A. ne- 
moha zde rozvinouti žádné působnosti, uchýlil 
se v soukromí a zemřel r. 1859. Viz o něm 
Rohmerův spis Baiem u. die Reaction (1850) 
a ofíic. Die Politik der bair. Staatsregierung 

(1851). 

8) Niels Henrik A. (* 25. srpna 1802 — 

f 6. dubna 1829^, slavný norský mathematik, 
narodil se ve Fmdde ve stiftu chrístiansand- 
ském v Norsku; r. 1815 vstoupil do Školy 
kathedrální v Chrístianii a r. 1821 na univer- 
situ v témže místě, kde setrval po čtyři léta. 
Jsa úplně nemajetným studoval první dvě léta 
z podpory svých professorů, druhá dvě léta 
dostalo se mu pro jeho neobyčejné nadání 
podpory vládní. Na přímluvu prof. Rasmusena 
a prof. Hansteena poskytnuty jemu norskou 
vládou prostředky, aby mohl ve svých studiích 
pokračovati v Německu, Itálii a Francii. Do 
Berlína přibyl v létě r. 1825 a pomeSkav tu 
po 6 měsíců, odjel přes Vídeň, Benátky, Mi- 
lán a Turín, aniž se byl v těchto místech 
za účelem studií zdržel, do Paříže, kamž při- 
byl v červenci 1826. Opustil Paříž v lednu 1827 
a vrátil se opět přes Berlín do Christianie na 
jaře roku 1828. Stal se docentem při univer- 
sitě tamějŠí a ještě téhož roku zástupcem prof. 
Hansteena. Zemřel maje teprve 27 let ve Fro- 
landsvarku blíže Arendalu. R. 1827 jmenován 
byl Členem král. společnosti v Tronthcimě. Ve 
veřejném seděni pařížské Akademie dne 26. 
července 1830 přiřknuta byla veliká mathe- 
matická cena A-ovi a Jakobimu za jejich vy- 
nikající práce. Polovina A-ova byla však již 
jen jeho dědicům vyplacena. První pojednání 
podal  u  veřejnost  r.  1820  jakožto  mladík 


48 


Ábel de Pujol — Abélard. 


iSletý. A. byl mathematik neobyčejně bystrého 
ducha; veSkery jeho práce vynikají vzácnou 
přesností a hloubkou. Nejdůležitější z nich 
vztahují se ke theoriím algebraických rovnic 
a funkcí elliptickvch. Byl první, který doká- 
zal přesně, ze obecnou algebraickou rovnici 
stupně vyššího než čtvrtého nelze řešiti alge- 
braicky; vedle toho stanovil zvláštní třídu 
algebraických rovnic kteréhokoliv stupně, jež 
vždy řešiti lze algebraicky (viz A -o vy rov- 
nice). V theorii funkcí elliptických, jejíž po- 
čátky nedlouho před tím podal Legendre, do- 
dělal se A. takových výsledků, že po Legendrovi 
a vedle Jakobiho pokládá se právem za za- 
kladatele této theorie. Sebrané spisy jeho vy- 
dány byly dvakráte francouzským jazykem 
nákladem státním; poprvé od jeho učitele 
Holmboea r. 1839 (Christiania, 2 sv.), podruhé 
s titulem: Oeuvres compVetes de N, //. AbeU 
Nouvelle édition publiée aux frais de Tétat 
norwégien par L. Sylow et S. Lie. Christiania, 
188 1 (2 svazky). Obšírný životopis A-ův vydal 
r. 1 88 1 prof. Bjerkness v Christianii.     Řý. 

9) Otto A. (* 1824 — 1 1854), důkladný děje- 
pisec něm., žák Dahlmannův a Rankův. V Ber- 
líně připravil pro Monumenta Germaniae histo- 
rica ku vydání několik šváb. pramenů z doby 
Hohenstaufů. R. 1851 stal se soukromým do- 
centem dějepisu v Bonne, ale zemřel již po 
3 létech. Za hlavní úkol vytkl si zpracování 
dějin cis. Fridricha II., z nichž ale vyšla jen 
úvodní monografie Kónig P/iilipp der Hohen- 
staufe (Berl. 1852); po smrti jeho vydal We- 
gele Kaiser Otto IV. und Kónig Friedrich 11. 
(Berl. 1856). Z drobných spisů jeho sluší vy- 
tknouti Die Legendě vom heil. Johann Nepo- 
muk, kterýmžto snaží se dokázati, že v Če- 
chách zavedením ctění sv. Jana Nep. umělým 
způsobem odstraněno bylo ctění M. Jana Husi, 
patrně neznaje zpráv uvedených v Palackého 
Děj. nár. česk. druhého vydání, II. d. č. II. 
str. 284 — 285. 

10) Sigurd A. (*i837 — t 1869), děje- 
pisec něm., strýc Ottův, prof. v Giessenu. 
Napsal : Ueber den Untcrgang des Longobarden- 
reichs in Jtalien, Papst Hadrian /., Gesch. Karl 
des Grossen (Jahr. d. deut. Gesch.) a Parteiwesen 
in England r. 1783. Nar. v Leonberku u Stutt- 
gartu, byl žákem Waitzovým v Gottinkách a 
zemřel v rodišti svém. 

11) Karl A., jazykozpytec, nar. 1839 v Ber- 
líně, nyní professor na universitě oxfordské. 
Naučiv se za svých studií v Tubinkách, v Mni- 
chově a v Berlíně důkladně angličině, napsal 
již jako jinoch 1854 ve zprávách Syro-Egyptian- 
Society studii o koptickém jazyku (»Coptic 
researches«). Výklady svými Ober den Ursprung 
der Sprachen (1881), Ober den Gegensinn der 
Urwórter (1883} a Einleitung in ein ágypt,- 
semit.-indoeurop. Wun^elwórterbuch (1885) vy- 
stihuje ve slovech duševní jejich výraznost, 
čímž veliké prokázal služby t. ř. sémasiologii 
č. nauce o významu slov, jakkoli duchaplností 
svou mnohdy smělé domněnky pronáší na 
úkor věcnosti. Nám Slovanům je sympathi- 
ckým zvláště ve spise Slavic and latin z r. 1883. 
Hlavních jazykozpytných zásluh získal si však 


dotčenými studiemi egyptologickými. (Srovn. 
A. F. Pott : Allg. Sprachwissenschaft und Karl 
Abels ágypt. Sprachstudien. 1886.) O snaze 
jeho, vyložiti v hovorech Slovanů se týkajících 
původ Malorusů (Slavorusů) a Velkorusů (Fino- 
tatarorusů) a některé zjevy ze slovanské socio- 
logie v. »Slov. sbor.« 1885 s^« 579 ^ 623 atd. 

12) Eugen A. (* 1858), professor na 
universitě v Pešti a přední znatel klassických 
jazyků u Maďarů. Práce jeho týkají se epiků 
řeckých. Sepsal De cod. Ambrosiano Lithi- 
corum Orphei (1879), vydal pečlivě pozdního 
inckého epika Kollutha (Colluthi Lycopolitani 
carmen de raptu Helenae\ r. 1881 báseň Orfeovi 
přičítanou Lithika, r. 1882 básně Jana z Gázy, 
Descriptio tabulae mundi a Anacreontea, r. 1885 
básně orfícké (Orphica\ r. 1886 homérské hym- 
ny, epigrammy a batrachomyomachii. Mimo 
to sepsal: Adalélok a humanismus tórténetéhex^ 
Magyarors^ágon (Příspěvky k dějinám huma- 
nismu v Uhrách) a konečně vydal: Scholia 
in Pindari Epinicia ad lib. man.fidem ed. (vol. II. 
fasc. I — 3); Scholia vetera in Pindari Nemea et 
Isthmia continens (Berlín 1884). Vydání A-ova 
jsou vesměs zdařilá, materiál rukopisný jest zde 
pečlivě sebrán a uspořádán. 1^. Bbk. 

Ábel de PuJol [píižoll Alexandre De- 
nis, franc. malíř historických obrazů, nar. 1785 
ve Valenciennes, byl žákem Davidovým, k je- 
hož klassickým zásadám se hlásil. R. 1810 získal 
si římskou cenu, 1814 první medalii. Maloval 
mnoho obrazů v kostelích a jiných budovách 
veřejných (na př. v burse pařížské), z nichž 
vynikají : Smrť Britannikova, Sv. Štěpán hlď 
sající evangelium, Pohřeb Panny Marie, oltářní 
obraz v chrámě St Madeleine. Zemřel 18Ď1 
v Paříži. 

Abélaxd Pierre (1079— 1 143), jeden z nej- 
známějších filosofů scholastických, narodil se 
v městě Palais (Palette, Palatium) u Nant, byl 
za svého mládí žákem nominalisty Roscellina 
a přišel asi po r. 1095  do Paříže, kdež zdo- 
konalil své vzdělání, poslouchal realistu Viléma 
ze Champeaux (de Campellis) a za krátko sám 
mistrem učitelem se stal.  I založil v zámku 
melunském u Paříže vlastní svou Školu, již 
pak později, když netušeného úspěchu dochá- 
zel, přeložil ještě blíže k Paříži do města Cor- 
beilu. Uškodiv přílišným namáháním duševním 
zdraví svému musil ustati v činnosti učitel- 
ské, vrátil se v otČinu svou, ale za několik let 
účastnil se opět výkladův a disputací Viléma 
Champeauxského (asi r. 11 10),  a když tento 
se stal biskupem chalonským, A. též studiím 
theologickým se věnoval a konečně v Paříži 
samé zahájil vedle přednášek filosofických pf ed- 
nášky o theologii.  Mocen jsa  všech  řečni- 
ckých dojmů a podporován skvělými prostředky 
zevnějšími, postavou, hlasem i odvahou,  pů- 
sobil neodolatelně na posluchače valem k nČmu 
se sbíhající (míval někdy prý až 5000 posI'i* 
chačů,  mezi  nimi  jména  později  proslulá)* 
sláva jeho rostla a vrstevníci nadšenými vý- 
razy velebili jeho učenost i ducha,  1 u roku 
1 1 17 poznav spanilou a duchaplnou Hcloisiu. 
sedmnáctiletou neteř přítele svého, kanovníka 
Fulberta, stal se učitelem a milencem jejím. 


Abélard. 


49 


Po rozmanitých příhodách, v nichžto velko- 
dušnost Heloisina, ale na straně A-ově jakási 
povážlivá vypočítavost se jeví, dal jej Fulbcrt 
ze msty přepadnouti a vyklestiti, aby mu za- 
mezil přístup k vyšším hodnostem. A. zdrcen 
uchýlil se do kláštera sv. Diviše, ale nepo- 
hodnuv se s mnichy opustil sídlo toto a v No- 
.^entu nad Seinou vystavěl si příbytek a kapli 
věnovanou Svatému duchu Utěšiteli (Paraklét). 
Obé zfistaviv pak Heloise, jež byla také do 
rádu vstoupila, a jejím družkám klášterním, 
obrátil se do Paříže, kdež na jevišti prvních 
svých zdarů znova své výklady počal i pověsti 
předešlé dosáhl, ovšem spolu ve spory se do- 
stal, které ho však přiměly jen k čilejší čin- 
nosti spisovatelské. Nové hádky a nesnáze od- 
tud vzešlé ztrpčovaly stále život jeho, až ko- 
nečné znavený dialektik poslední útulek našel 
v převorstvi sv. Marcella u Chalonsu, kdež po 
dvou létech skonal na lepru. Heloisa mu zů- 
stala véma a láska její zazářila tím čistěji 
v oné nešťastné době; vyprosila si jeho mrtvolu 
a pochovala ji v Paraklétu, kdež i sobě samé 
určila hrob. Kosti jich obou byly několikráte 
přeneseny a posud na pařížském hřbitově Pere 
laChaise ukazuje se hrobka, kdež odpočívají. 
Vzájemné listy jejich zůstanou dojímavým do- 
kladem nejohnivějších vznětů, jichžto srdce 
lidské jest schopno, a zvláště o vznešené po- 
v^zc Heloisině svědčí. Bohatý a intensivní 
život vnitřní nám se tu otvírá i pásmo ze- 
lenějších příběhů, rovněž rozmanitých a vy- 
značujících celou dobu tehdejší. — Na školách 
klášterských, od VIII. stol. počínajíc, rozmohla 
se snaha osvojiti si a rozšířiti vzdělanost staro- 
vékou, spolu však užiti výtěžkův oněch k ob- 
jasnění obsahu nauky křesťanské; i povstala 
fJosofie odtud nazvaná Školská Čili scholastická. 
Jméno původně tak prosté nabývalo znenáhla 
obtěžkaiiého významu a přídavek »schola- 
ííický« se rozšířil konečně na celou filosofii 
středověkou, která měla za účel učiniti články 
víry také předměty hlubšího přemýšlení, určiti 
poměr mezi vírou a rozumem a proukázati 
zádoucný souhlas mezi zjevením a zkoumá- 
ním. Totč ráz filosofie scholastické; známou 
rnl poveď, že jest >služka bohovědy«, dlužno 
bráti ve smysle závažném ; nejsvětějšímu, totiž 
pravdám zjeveným měla býti filosofie služkou 
k rozjímati o nich hloubavým duchem. Stojí-li 
ono první pevně v myslech věřících, jest úloha 
služky znamenitá, velebná. Vynikla celá řada 
rByslitcIů, kteří především pěstovali dialek- 
tiku^ již bychom mohli označiti nejen dle pů- 
vodního smyslu jakožto umění rozmlouvací, 
nýbrž i jakožto nauku o správném myšlení a 
r'^znání, tedy logiku i noétiku, spojenou s řeč- 
ni rtvím» s uměním disputačním a s úryvky 
;.ných blízkých nauk. K těmto dialektikům ná- 
leží A., jenž spolu s jinými kráčeje cestou od 
sv. Anseíma Canterburského raženou hlavně po- 
máhal dodávati bohosloví středověkému formy 
dialektické. Poněvadž důrazněji váhu klade 
na úděl rozumu, nabývá jeho filosofování rázu 
rationalistíckého, což jej odlišuje od mnohých 
myslitelft tehdejších. Smělým vystupováním 
vzbudil obdiv i pohoršení, ale zajisté též při- 

fy.tár SloTBik Haséa/, ar. I. SS/1 1889. 


vedl do snah scholastických něco svižnosti 
a vzletu. Svobodné badání bylo mu heslem 
ve filosoňi, a ač poznával, že rozum náš 
má meze, kterých nemůže překročiti, přece 
A. pokládal, že rozum v oboru svém vlastním 
má si počínati svobodně, že jsou látky, o kte- 
rých sám dle svého uznání rozhoduje a k auto- 
ritě utíkati se nemusí. Přirozeným světlem 
rozumu má osvěcována býti víra, všechno 
máme dříve prozkoušeti, nežli to přijmeme, 
a věřiti, jen když přesvědčeni jsme. Za svého 
mládí A. více dialektikou, v zralém věku ta- 
jemstvími náboženskými se obíral. Dialektiku 
ovšem převzal ve věcech hlavních od učitelů 
svých, kteří ji drželi jakožto odkaz starověku, 
ale v mnohých věcech ku potřebám svým 
upravili, a tím se dostal i A. do proudu pal- 
čivých otázek, které za jeho doby horlivě byly 
protřásány. Ve sporu mezi realismem a nomi- 
nalismem A., jak přiměřeno též onomu dvo- 
jímu zdroji jeho vzdělání (Roscellin a Cham- 
peaux), zaujal jakési prostřední stanovisko. 
Kdežto realismus učil, že obecniny čili ab- 
straktní pojmy jsou věci, nominalismus pak, 
že jsou jména pouhá: obrátil se A. proti 
oběma tvrdě, že nejsou ani věci ani jména, 
nýbrž pomysly ducha (conceptus), a pokládá 
ooecninu za něco, co schopno jest, aby o mno- 
hých věcech pověděno býti mohlo. V tomto 
povědění (výpověď, sermo) klade jsoucnost 
obecniny. Rozum nአ shrnuje předměty podlé 
podobnosti ve třídy, a tyto třídy jsou druhy 
a rody (species et genera), nazvány jsouce 
obecni námi (universalia). Každý druh jest sbír- 
kou podobností, tedy složený z několika částek, 
a dává-li se mu jméno, jest to jméno jakéhosi 
souhrnu, asi tak, jako se dává jméno národu, 
který, ačkoli složen z mnoha jednotlivců, také 
se zove jeden. Učení toto, později koncep- 
tual ismem zvané, jak patrno, v jádře svém 
blíží se přece k nominalismu, a změna více se 
týká názvů zde užívaných než vlastního jádra. 
Obyčejně historikové zde říkají, že A. onoho 
sporu nerozhodl, aneb že není dosti jasno, na 
kterou stranu se přidává. V bohosloví sluší vy- 
tknouti některé náhledy A-ovy, které tendenci 
jeho zvláště vyznačují. Tak ihned víru samu 
pojímá A. po rationalisticku jakožto zvláštní 
vědění o věcech nadsmyslných, nám se ne- 
zjevujících, při čemž ovšem zdůvodnění článků 
víry se ukazuje nutným a zřetel k autoritě 
vypouští. Bůh, tak učí A., nemohl učiniti ni- 
čeho jiného, než co a jak učinil, a zejména 
nemohl to učiniti lépe než jest. Neboť ježto 
Bůh potřebuje pouze slova, aby něco bylo a 
jeho všemohoucnost se projevila, jest mu jedna 
i druhá cesta stejně možná, jeden druh dobra 
stejně blízký a možný jako jiný, a tu by se 
byl dopustil nespravedlivosti, kdyby byl v sku- 
tek neuvedl veškeré dobro, jež učiniti mohl. 
Za druhé Bůh nic neučiní ani neostaví bez 
příčiny dostatečné a dobré ; jest tedy všechno, 
co učinil, přiměřeno a zdůvodněno. Bůh proto 
nemohl svět stvořiti v jiném čase, poněvadž 
nemoha zadati neskonalé své moudrosti, umí- 
stil každý děj v dobu, která jest a byla nej- 
přiměřenější stavu všehomíra, ano ani nemohl 


50 


Abelasis — Ábele z Liiienberka. 


překaziti zlo, poněvadž zlo jest zdroj velikých 
výhod, kter£ jiným způsobem nebyly by k miatu 
pfiSly. I zlo má svou dobrou strinku a v tř 
má svou omluvu i důvod jsoucnosti své, — tak 
vyrozuje se jistý optimismus — a proto i se 
svým zlem svít jest nejlepSI, jak dle moudrosti 
a moci boíi býti musí. Pomysl tento pozdíji 
objevuje se jeSté zevrubnfji zpracován. V Tro. 
jici vidi A. ne tfi osoby, nýbrí podlé stano- 
viska, se kterého hledíme, spí?e attributy či 
vlastnosti jediné a téže bj*tosti. Bůh Otec vy- 
jadřuje vSemohoucnost či plzeS vScch doko- 
nalostí, Bůh Syn moudrost. Duch svatý dobro- 
tivost či lásku. Vedle jiných tvrzení a obdob, 
kterými objasňuje poměr tři boíských osob. 
sluSf vytknouti i míněni jeho. íc uí někteří 
filosofově starovécf tuSili dogma o Trojici, ze- 
jména Plato, jehožto světoduSe znamená prý 
ducha svatého. Příkladem a slovy svými JežiS 
Kristus nás k dobru vede, v čemiE jediné zá- 
leží milost jeho. K ní Človék přilnouti může 
prostředkem svého rozumu, bez pomoci cizí; 
nebot hřích prvotní není jakési skutečné pro- 
vinění. n;^brž bída a obtížný stav, jemuž lidé 
podrobeni jsou narozením svým. Toto pojí- 
máni prvotního hříchu souvisíš cthikou A-ovou; 
kdo není v užíváni rozumu a svobody, ne- 
může se proviniti  ani přestupkem ani zane- 


vSechno záleží na úmysle; výkon sám není 
nic a tudíž ani nezáleží na tom, zdali více 
méně jednáme neb nejednáme, jen když to 
souhlasí s naSím svědomím. V tomto souhlase 
mezi svědomím a úmyslem spočívá jakost a 
ráz mravní povahy. V£e, co se koná proti 
světlu svědomí, jest neřest, — vše, co se řídí 
podlé něho, jest \-ylouceno z hříchu, ano ti, 
klcří Krista k smrti odsoudili, byli by více 
zavinili, kdyby byli jeho £etřiU, vzdorujíce 
hlasům svědomí svého. 

Tato a podobná míněni potkala se vSak 
s odporem na straně pravověrné a mnohá z nich 
byla výslovní zavržena v církevních sněmích, 
zejména v Soissoně (1121) a v Sentě (1140). 
Prese všechnu bujnou a vzdornou bojovnost 
povahy své A. se vSem nálezům církve pod- 
robil úplně a v kiáStcrlch. kde se zdržoval, 
vedl život bezúhonný, přísný, vSem předpisům 
kázně přiměřený a zemřel jako pravý vzor 
bohabojného křestana. jakž to vysvitá ze vSech 
hlasů současných svědků. — Hlavni spisové 
A-ovi jsou. filosofické ; Dhlogus iitter philoso- 
phum, Jttdaeum el Christianům; Spis o dialek- 
tice; Theolofiia Christiana a. Introductio ad 
Iheologiam; theologický spia: Sic et non; 
spis ethický: Sciio te ipsum; fíistoria calami- 
tatům, životopis, a konečně dopisy mezi Abé- 
tardem a Heloisou. Nejúplnější a nejkpSf sbírku 
jeho děl pořídil Victor Cousin v Paříži (1840 
a 1S59). o životě jeho nejobšírněji pojednal 
hrabě Charles de Remusat (Paříž 1S45); o mi- 
lostném poměru jeho vSak stává celá literatura 
ve francouzském, aníjlickém i v jiných jazy- 
cích, kteráž pod heslem >AbéIard a Heloisei 
zřejmá jest z přehledných seznamů bibliogra- 
fických. Dd. 


AbclkSla jmenují v Alexandrii drobné, 
dužnaté, olejnaté a poněkud aromatické hlízy, 
jichž se pro občerstvující  chuť k pokrmům 


jedlého ( Cyperus esculentus). 


5. srpna 1495, potvrzeno 12. pros. 1547 a opět 
12. Čna. 1637. Do stavu rytířského povýSen 
rod ten dne jo. května 164J a do stavu svob. 
pánů dne 4. srpna 170S. Znak: Stit rozČtvr- 
cený, jehoí první a čtvrté pole je Šachované, 
v druhém a třetím, na příí rozdéleném barvou 
modrou a stříbrem, je orel jednohlavý ke středu 
Štítu hledící, Štítek střední nese heraldickou lilii. 
(Viz vyobr. í. 14.) — Zrodu toho vynikl l)Kri- 
Stof Ignác A. z L. (« 1628 — \ 1685). Na- 
rozen 19. května r. 1628 v Breisgavě, vstou- 
pil záhy do služby státní, v niž prodělal kar- 
riéru  úřednickou  z dola.  Za  Ferdinanda III. 


\iy\ dvorním a kommerciálním radou, 1655 
tajným dvorním sekretářem a referendářem 
pro země vnitrorakouské. Později za Leo- 
polda I. stal se sekretářem rady konferenční 
a získal si přízně a důvěry císařovy, jenž 
užíval služeb jeho v nejdůležitějších a nejchou- 
lostivějších záležitostech. R. 1670 byl A. ěle- 
nem zvláštního soudního dvoru, který sesta- 
ven byl za příčinou souzení velezrádců uher- 
ských Zrinského, Franko pána a Nad as dýho a 
řídil i popravu neSfastných hrabat. V listo- 
padu téhož roku poslán také do átyrskéhn 
Hradce ku popravě hrab. Tattenbacha (i. pros. 
1671) co cis. kommissař. A. radil císaři ke zru- 
Sení ústavy uherské a b^*l za příčinou prove- 
dení toho záměru poslán 1 několikráte do Uher. 
B. 1674 byl A. členem kommisse. která měla 
na základě zabavených spisů sestaviti obža- 
lobu proti knížeti Václavovi z Lobkovic, prs- 
nímu tajnému radovi cis. Leopolda, a dne 16. 
října t. r. podepsal spolu s císařem dekret, 
jímžto Lobkovic ode dvora vypověděn do 
Roudnice. A. s jinými způsobil pád hr. Sinzen- 
dorfa, na jehož místí stal se 1660 presiden- 
tem dvorní komory se služným 20.000 zl. K. 
1683 při vypuknutí vilky turecké vzdal se 
úřadu  toho, ale i dále užíváno služeb jeho 


Ábeles — Abelmoluch. 


51 


k různým kommissím, zvláště v Uhrách. A. f 12. 
října 1685 ve Vídni nezanechav potomků. — 
Předkem nyní žijících svob. pánfi A-ů z L. jest 
starší bratr Kríštofův 2) MatyáS A. z L., 
který žil také ve službách dvora rakouského 
a pokusil se i ve spisovatelstvi sepsav nékteré 
spisv historické a právnické, z nichž nejdfile- 
zitéjší Metamorphosis telae iudiciariae (Norim. 
16S6, 5 svazků) byl také do jazyku angl., franc. 
a holi. přeložen, f 23. dubna 1673 ve Vídni. — 
3) Frant A. z L., svob. pán, c. k. podmar- 
sálek ('• 1766 — + 1 86 i). Narodiv se vSzakosi 
v Banáté, kde otec jeho byl kamerálnim úřed- 
níkem, vstoupil do vojska již 1783, účastnil se 
víech válek v dobé té vedených a byl i něko- 
likráte raněn« R. 1834 vstoupil do výslužby a 
trávil poslední léta věku svého ve Štýrském 
Hradci. — 4) František A. z L., syn před., 
c. k. generál-major (* 1818 — f 1880), vyzna- 
menal se r. 1864 ve válce šlesvicko-holštýnské. 

Ábeles Šimon, izletý židovský katechu- 
men v Praze, jenž tajně na kázání chodil a 
ke křtu se připravoval, zaČež od vlastního 
otce dne 21. února 1694 zabit byl. Tělo jeho 
nejprve v kapli staroměstské radnice vysta- 
veno a odtud dne 31. března 1694 v slavném 
průvodu, při němž ve všech 70 kostelích měst 
Pražských se vyzvánělo, neseno do chrámu 
týnského, kdež pochováno. Mramorová deska 
nad hrobem a podobizna A-ova dosud se na- 
chází v chráme týnském. Viz >Světozor« 1885, 
str. 374. sled. 

Abeli (plur.), městečko v novoalexandrov- 
^éra új. v gub. kovenské na ř. Pokrevně nebo 
Krevně, stanice žel. dráhy se 4900 obyv. Na 
blízku jest jezero Abelské, spojené řekou 
Krevnou s jez. AntonoSským. 

Abelia R. Brown, rod rostlin z čeledi 
Caprifoliaceí, podčel. Loniceroideí, ke cti če- 
katele Clarkea Ábela pojmenovaných. Malé 
keříky v jihovýchodní Asii a Americe s visu- 
tými bělavými nebo růžovými květy, které po 
celé léto se vyvinují, s pilovitými neb zubatými, 
vét§inou vždy zelenými lupeny. Květ má značný 
kalich, nálevkoví tou, u zpodiny Často vakovitě 
njziířcnou korunu, 5 tyčinek a 3pouzdrý se- 
mcnník s jediným plodným pouzdrem a s hla- 
"latou bliznou. Nejkrásnější jest plnokvětá 
^' floribynda Decsn. z Mexika, která někdy 
í zimu přestojí. A. tríflora R. Br. z Himálaj- 
'•kého pohoří má listy pouze u zpodiny zu- 
■^íé, po kraji brvité a kvítky na konci větví 
'■^ytejně 3, s korunou u zpodu nerozšířenou 
a s kalichem úzkolistým. A. unijlora R. Br. 
f uny, má listy oddálené slabě zubaté, lysé, 
^aliiní lístky elliptičné a korunu purpurovou, 
vakovitě nadmutou. A-e nepěstují se v sadech 
^íbec, nýbrž po různu v půdě suché a v zimě 
P«^ krytbou. Jinak mrznou až na zpodek. Mno- 
žení řízky jest u nich obvyklým. Děd, 

Abelín JohannPhilipp, polyhistor, pře- 
»:!adatel, kompilátor a publicista ve službách na- 
kladatelů Jennische, Meriana a Hiilsa, * vStrass- 
bai^u v 2, polovici XVI. stol., f tamtéž r. 1637. 
Psával se též Abelaeus, Arlanibaeus, J. 
í^ottfried neb Gotofredus. Sepsal Histo- 
riscke Chronik od, Beschreibung der Geschichte 


von Atifang der Welt bis r6íf), vydanou jmé- 
nem Gottfried, která se dočkala několika vy- 
dání a byla od Meursa přeložena do jazyka 
hoUandského. Merian, obratný nakladatel 
frankfurtský, uložil A-ovi, aby pokračoval v této 
kronice, kterouž pak A. vydal svým jménem 
a sice díl 11. r. 1633, kdežto i. díl chronolo- 
gicky předcházející vyšel teprv 1635 pod ná- 
zvem Theatrum Europaeum oder Beschreibung 
aller denkwúrdigen Geschichten, so hin und 
wieder, fůmemlich in Europa von 16 ij sich 
^ugetragen. Z díla toho vyvinul se rozsáhlý 
sborník historický, sáhající až po rok 17 18, 
v němž pokračováno v létech 1646 — 1738 od 
různých spisovatelů s nestejným zdarem a 
jehož vyšlo celkem 21 dílů ve folio, z nichž 
od A-a sepsané dva první jsou nejcennější. — 
A. sepsal také 17. a 18. díl podobného sbor- 
níku od Gottharda Arthusa založeného a na- 
zvaného : Mercurius Gallo-Belgicus Succenturia- 
tuSy dějiny protinožců, Švédska, Indie a jiné 
spisy, jimž obzvláštní ceny dodávají výtečné 
rytiny Merianovy, kterými jsou ozdobeny; 
to platí také o jeho výkladu Metamorphos 
Ovidiových (Frankf. 1619), ozdobeném četnými 
mědirytmami od Jana Dircka de Posy. 
Srovn. habilitační spis Droysenův: Arlanibaeus, 
GodofreduSt Abelinus (Halle 1864) a Článek 
Liliencronův v »Allg. deutsche Biographie^ 
I. díl str. 18 — 19. A7f. 

Abelité, křesť. sekta v okolí Hipponu v se v. 
Africe ve IV. stol. Opírajíce se o staré podání, 
že Ábel, aČ byl ženat, zůstal bezdětek, žili 
v manželství zdrželivě, adoptujíce, aby nevy- 
mřeli, děti cizí. Trvali krátkou dobu od cis. 
Arkadia po ml. Theodosia. 

Abell John, proslulý anglický kleštěnec. 
* okolo 1660 bezpochyby v Londýně, kde byl 
již 1679 členem král. vokální kapely, + po 17 16. 
V revoluci 1688 jako přívrženec papežův při- 
šel o svůj úřad i skvělý plat 740 lib. st, na- 
čež se odebral na kontinent, kdež na uměle- 
ckých cestách ve Francii, Hollandsku, Něme- 
cku a Polsku slavil triumfy. Později vlastní 
vinou sešel, že jen živořil. Několik blažších 
chvil zažil, navrátiv se na jeviště své bývalé 
slávy, do Londýna okolo 1700. Trvale se tam 
však nezachytil i uchýlil se v zátiší do Cam- 
bridge, kdež vydal A coliection of songs in 
several languages (sbírka zpěvů v několika ja- 
zycích), věnovanou králi Vilémovi III. a A col- 
iection of songs in English (sbírku zpěvů po 
anglicku). Před tím vydal v Amsterodame 
větší dílo Les airs ď Abeli pour le concert 
(koncertní písně Abellovy); některé jeho zpěvy 
obsahuje též sbírka podivného názvu Pills to 
purge melancholy, (Pilulky pro zahnání trudno- 
myslnosti.) Ný. 

Abelly Louis, theolog, franc. (* 1603 — 
t 1691), biskup rhodský, proslulý svým spo- 
rem s jansenisty. Seps. mimo jmé životopis 
sv. Vincence (1664) a spis proti jansenistům 

I Medulla theologica (1660). Vzdav se biskupství 

I zemřel v klášteře v Paříži. 

Abelmolnohy abelmeluch, orientální 
název některých rostlin pryšcoví tých, které mají 

; semeno počišfující a rychle účinkující.  Děd, 


52 


Abelmoschus — Abensberg-Traun. 


Abolmoaohns, AbelmoS vizHibiscus. 

Abaloofl (;- iSzS). sochaf belKÍeký, naro- 
zený v Luviini, íáli Karla Hendrika Geertsa, 
PrAce jehn v mramciru a. dřevi vyvedené 
iclobi mnohé kustely v Belgii, severní Francii 
i Anfilii. 

Ábelovy roTsloe jsou zvláštní třídou 
alg. rovnic, jež lze feSiti algebraiclcy. Alg. rov- 
nice »'•<> stupni slově tenkráte A-ou, výhovu- 
ji-li jeil kořeny térnto dvéma podmínkám : 
r. VeSkery koi'eny x,, x,, . . ., x„ jsou racio- 
nální funkce jednoho t nich, na př. x„ takže 
kořeny  lze psáti  ve  tvaru x„ »,(x,),  e,{x,), 

.. ., «„-, (x,).  při  čemž  ©„ 9, 8,.-, 

znail racionálné funkce; 2. funkce 0 jsou ta- 
kové, ze plati e^-ftíx,) — 9,e,.tx,).    Řý. 

AbelŮT UteoTémv. Addifnitheorém. 

Aben (chald. vlastní abbén), arab. ibn, 
hebr. bén ^: potomek, syn, slouží k ozna- 
čeni původu skuteíného neb i umfle od osob 
biblických odvozeného, poslednĚJSí na pfíkl. 
v Aben Ezra, jehož otec slul Meir, nazván jest 
■ rabbl Abrahám a. Ezrá» t.J. potomek Ezrů v. 
Slova sa. složená hledej pod druhou 
částí složeni ny, ku př.AbenEzrá v. Ezrá. 

AbenakovA (A b e n a q u i s, A b e n a k i), vy- 
mirající vétev Indiánů Algonkínfl v severo- 
vjchodnf Americe na pofířl sv. Vavřince při 
jeho ústí (v Mainf, Nov. BrunSvicku a Nov. 
Skotsku). 

AbOBbflrí, místečko v bavor. Středních 
Frankách v okr. schwabaSském s T568 obyv. 
(1SS5),  továrnami  na jehly,  sklo a zrcadla. 


rádž, Aben Zerág}, proslulý rod maurských 
velmožů v Kordové a Granadé. Rod ten pfi- 
íel v Vlil. st. po Kr. do Španěl a nazván po 
Jusúfu ben Zerágo v i, důvěrníku krále Muham- 
meda Vil. pranadského, jemuž byl na trůn 
dopomohl. Statečnosti se vyznamenal i syn 
Jusúfův aben Zerág. Oba, j'akož i jiní čle- 
nové rodiny oslavováni jsou ve Španělských 
romancích, zvláště v XV. a XVI. stol. Ráz ro- 
mantický máji též dalSi osudy rodiny, jak nám 
je dochoval proslulý román Gineza Pereza de 
Hita Histoiia de las pucn-as eivilcs de Gra- 
nada (1595, 1604). Hlavni osou románu to- 
hoto je známé úhlavní nepřátelství se Zcgry 
(14S0— gs), soupeřícím rodem maursky-m. Se 
Zegry spojil se král Abú Hasan, proti němuž 
se prý spikli A. a zahubil skoro celý rod v sini 
Alhambry, která až posud slově >sál A-í;ův<, 
Román PerezQv byl podkladem románu AI- 
iiiahiJai-ec od Mile de Scudéry a výteínému 
vypravování Chateaubriandovu; Les aven- 
liircs du dernkí- des Abencérafics (dočešt.pfl. 
HansRJrKKdle něhož spracoval Jouy text k opeře 
Clierubiniho Les Abcncóragcs. Pokud romancp 
se zakládají na pravdě, není dosud dostatečně 
vySetřeno. V. A. Huber, Skizzen aus Spa- 
nSen. I. 31 í násl. 

AbBn&berg, hora najv. konci Thunského 
jezera ve Svýc. kantonu bernském nad Inler- 
laky. 1 157 iH vys., klimatické léíebné miáto, 
jehož Hotel BeJlcvue nalézá se ve výJi ii39ni 
n. m. Vel!;olcpá vyhlídka. 


Abíndrotb Amadeus Auguste* 1767 — 

\ 1842), advokát, radní a v čas franc, okkupacc 
ředitel policie v rodném svém mésté Ham- 
burcc, kdež po přivtěleni jeho k císařství franc. 
stal se mairem a objevil se v Paříži 1812 ve 
sboru zákonodárném dva dni před tažením 
Napoleonovým na Rus. Ale r. 1813 od lidu vy- 
puzen jako přívrženec FrancouzQ. Později 
vrátiv se do otčiny stal se zakladatelem prvních 
německých mořských lázní v Kuxhavenu. V lé- 
tech iSji— 35 byl zase purkmistrem hamb. 

Abei>lllimejr& (Span. jméno Aben-Umaj- 
j ovo), náčelník poslední vzpoury maurské 1565 
proti Filipovi II. Rodem Spaněl utekl se pod 
jménem don Fcrnando Muley de Valor, 
r. 15Ď3 k Maurům, kteří jej zvolili za krále, 
ponévadž tvrdil, že jest potomkem velikého 
chálífa. Způsobil Spanělům výpravami svými 
mnoho nesnázi, až koneěnč don Juan ďAustria, 
zmocnil se Granady, a A., jenž pro tyranství 


své měl Četné nepřátely i v řadách vlastních, 
v Andajaru od nich přepaden a uSkrcen. O A-ovi 
pějí mnohé romance španělské, nazývajíce jej 
• králickém" (rcyciHn); na jejich základě jej 
vylíčil Perez de Hita ve své Hisioria dc tas 
guerras civiles de Grenada. 

Abensbarí (Aventinum, nejspiSe řim. 
Castra Abusina), lázeňské město ve vlád- 
ním okr. dolnobavorském, okr. kelheimském 
s 2330 obyv. (1885). Jest rodiStém dějepisce 
Turmaiera (Aventina), jemuž zde r. 1861 po- 
staven pomník, a má strojírnu, chmelnice a 
sirnatá vřídla. R. 1809 (20. d.) zvítězil zde Na- 
poleon nad Rakufiany pod arcikníí. Ludvíkem. 

Ab«aabeii;-Tn,n]i, rod hrab. v Rakou- 
sich a Badensku usedlý (na hrabslvi povýSenj- 
1653). Původ svůj odvozuje od hrab. Baba ze 
Scheyernu z domu Wittelsbachů, který dle 
zámku Abensberga v BavoMch počal se psáti 
z A-a. Syn Babův Wolfram usadil se v XI. st. 
v bav. marce východní, nyn. arcikníiectvi ra- 
kouském, vystavěl zde zámek Traun a zval 
se po něm. Potomci jeho z větve Meissauské 
žiji dosud, kdežto větev Eschelbergski r. 1S07 
vymřela. Znak: Stit rozpoltěný barvou černou 


Abeokuta — Abercromby. 


53 


a stříbrem. (Viz vy obr. č. 15.) — Z rodu toho 
hr. Otto Ferdinand, *ve Vídni 1677, konal 
domu rak. platné služby ve válce i v míru, byl 
za Marie Terezie néjaký Čas vrchním velitelem 
v Čechách a na Moravě, f v Sibini jako gu- 
bemátor sedmihradský r. 1748. 

Abeokuta (pod  skalou),  bývalé  hlavní 
jTiésto staré říše jorubské v Africe ve vých. 
části Horní Guineje pod horou Olumem a na 
splavné řece Ogunu, nyní město Egbá s více 
nezli . 150.000 obyv., vlastně opevněný tábor 
ohrazený hliněnou zdí 2 m zvýší a 20 km zdélí, 
jejž  roku  1825  zřídili  zbytkové  Egbů  sem 
se uchýlivších před krutým pronásledováním 
otrokářů. Různé kmeny vhodně spojuje spol- 
ková ústava zavedená králem Sodekeiíl.  Ří- 
zení malých obcí, jichž v táboře jest na dvě 
stě, jest zcela samosprávné, a pouze o věcech 
společných v míru i válce rozhoduje rada spol- 
ková. Město rychle rozkvetlo a vzbudilo tím 
pozornost loupežných kmenů sousedních, avšak 
svorné součinnosti  obyvatelstva dosud vždy 
se podařilo obhájiti rozsáhlých opevnění proti 
nepřátelům i proti  několika  útokům armády 
icrále dahomejského (185 1 a 1864). R. 1842 po- 
čalo se zde  šířiti i  křesťanství a v^^stavěno 
nékolik dřevěných kostelíků; ale když r. 1867 
nastal rozpor Egbů aleokutských s Angličany 
vLagosu, vypuzeni jsou angl. misionáři i ostatní 
Evropané  z města.  Křesťanství se však zde 
zachovalo, pouze  netrpěno kněží anglických 
a duchovni  správu  konají nyní kněží domo- 
rodí, již vzdělání svého nabývají v seminářích 
angl., tak že podivuhodné toto město má svou 
zvláštní samostatnou církev černošskou, Číta- 
jící několik tisíc duší. Obyvatelstvo pohanské 
klaní se fetišům za týchž obřadů jako ostatní 
černoši západoafričtí. A. provozuje živý obchod; 
y městě jest velký bazar se zbožím domácím 
i e\Topským, a dovážejí se sem zvláště opojné 
nápoje, ztsraně a střelivo z Anglie, pak hračky 
a zboží kovové z Německa, kdežto zboží vý- 
vozně záleží hlavně v oleji palmovém, índychu, 
natronu, zlaté,  slonové kosti, kožich a t. z v. 
•černošském tuku<, jehoŽ dobývají ze stromů 
v lesích za A-ou se šířících. 

Ab eqvis ad ajdnos (lat), dostati se 
skone na osla; hospodařiti od desíti kpěti. 

Aber, v bretonském jazyku, jakož i v ji- 
ných keltských nářečích znamená ústí, pří- 
stav a vyskytuje se v četných jménech země- 
pisných, zvláště francouzských (několik říček 
vdepart. Finistěre : Aber-Benoit, Aber-Ildut aj.) 
a anglických (Aberdeen a j.). Srovnej s tím 
novofranc. havre (přístav), proven9alské vabre 
ipotok) a hydrografícká jména Eure, Ebro a j. 

Aberavon [eberěvn], přístav, město v angl. 
hrabství glamorganském (Wales) při ústí řeky 
Avonu do zálivu Brístolského, stanice dráhy 
jihowaleské, ještě r. 1850 nepatrná ves, jež však 
nedalekými rozsáhlými ložisky uhlí a rudy že- 
iczné, pák zřízením hutí na měď a zinek rychle 
rozkvetla v město 4875 obyv. (1881) čítající, 
ť nedalekého Port-T alb otu, dle něhož často 
i samo město se zove, jest hojné navštěvo- 
vaná plovoucí loděnice, 

Aberbrothook viz Arbroath. 


Aberbrothwiok viz Arbroath. 

Aberoonway[ebrkonué] neboli Conwa}*, 
pobřežní město vhrabství carnarvonském vsev. 
Walesu na ústí ř. Conwaye; jest obehnáno 
starými hradbami s 21 věžemi a má 45000b., 
pěkný got. chrám, značnou bibliotéku a čtyři 
železné mosty, mezi nimi řetězový z r. 1826. 
Vyváži se odtud truhlářské dříví, olovo a bři- 
dlice, též hojně se loví ústřice a sledi. Nad 
městem na skále zvedá se rozsáhlý hrad s osmi 
mohutnými věžemi slohu saracenského, pa- 
třící k nejkrásnějším hradním budovám an- 
glickým, jejž založil král Eduard I. r. 1284 na 
pokoření sev. Walesu. A. stojí na místě řím- 
ské Conovie a již za Viléma Podmanitele 
bylo pevností. R. 1645 dobyl ho Cromwell, na- 
čež hrad zůstaven zpustnutí. 

Aberoromby : 1) John, spis., zahradník 
skotský (* 1726 — 1 1806), věnoval se prakti- 
ckému studiu zahradnictví; výsledky svých 
pozorování uveřejnil r. 1767 s názvem Almanah 
zahradníkův, jenž dočkal se 9 vydání, načež 
následoval Všeobecný slovník zahradnický a bo- 
tanický, r. 1779 spis o zakládání ovocných za- 
hrad The british-fruit gardcner a mn. i., jež 
všecky byly přel. do franc. a něm. — 2) Sir 
Ralph A., angl. generálmajor (* 1734 — f iSoi)« 
studoval na univers, edinburské, potom práva 
v Lipsku, načež vrátiv se domů, rozhodl se 
pro povolání vojenské a vstoupil 1756 do 3. pl. 
dragounského. Súčastniv se sedmileté války 
stal se Členem parlamentu, kdež zastupoval 
liberální ideje a zvláště se netajil svými sym- 
pathiemi pro boj amerických osad za svobodu. 
Když pak r. 17^3 prohlášena byla válka mezi 
Francií a Anglií, jmenován byl velitelem bri- 
gády ve výpravě do Nizozemska, kde vlohy 
své osvědčil. R. 1795 poslán byl jakožto vrchní 
velitel do Západní Indie, kdež 1796 dobyl Gre- 
nady, Demerary, Essequiba a 1797 Trinidadu. 
V létech 1797 — 98 byl velitelem v Irsku, místě 
tenkráte velmi obtížném, ježto bylo vládě pře- 
dejíti zamýšlenou francouzskou invasi a sou- 
visící s ní vzpouru. R. 1799 provázel A. vé- 
vodu Yorského do Hollandska, kdež však ne- 
příznivé okolnosti zmařily výpravu. R. 1801 
vyslán byl jako vrchní velitel do Egypta, aby 
jej vyrval Francouzům. Jeho přistání u Abu- 
kiru patří k nejskvělejším válečným činům an- 
glickým, V rozhodném okamžiku bitvy u Alex- 
andrie (21. břez. 1801) raněn byl A. smrtelně 
i zemřel sedmý den po tom. V katedrále sv. Pavla 
postaven mu pomník, jeho vdova učiněna pee- 
ressou a vykázána jí pense. Životopis jeho se- 
psal jeho syn, lord Dunfermline (1861). — 3) Ja- 
mes A. lord D u n f e r m 1 i n e, syn sira Ralpha 
(* 1776 — I 1858), působiv nějaký čas v oboru 
právním, zvolen byl 1807 do parlamentu, kdež 
se přidružil k opposici whigské, jižto velmi úsilně 
podporoval. Když 1827 whigové se dostali k veslu 
pod Canningem, jmenován byl A. vrchním 
vojenským soudcem a tajným radou, kteréžto 
úřady však brzy na to po pádu whigů složil. 
Od doby té počíná vlastní činnost A-ova; bylť 
zvolen poslancem 1832 za Edinburgh do parla- 
mentu. R. 1834 stal se ministrem v kabinetě 
lorda Greye, 1835 zvolen byl mluvčím. R. 1839 


54 


Aberdare — Aberdeen. 


resignoval a stal se peerem s titulem lord Dun- 
fermline. Zbytek svého života strávil v Co- 
lintoné, poblíž Edinburghu. — 4) John A., lé- 
kař skotský, * 1781 vAberdeenu, f 1844 vEdin- 
burce, kdež dosáhl hodnosti rektora university 
r. 1835. Sepsal mimo některé spisy filosofického 
obsahu několik dél lékařských, z nichž nej- 
slavnější jest: Pathological and practical resear- 
ches on the diseases of the brain and the spi- 
nal cord (1827), jež jest s dílem Ch. Bella zá- 
kladem moderního chorobozpytu čivů i mozku. 
Ve všech svých spisech jeví se býti nepřítelem 
theorií i hypothés a opírá se pouze o zkušenost; 
jiným zdrojům badání nepřeje a zejména pokus- 
ným zkoumáním pohrdá, red. — 3) Ralph A. 
(* r. 1842), od r. 1860 — 69 důstojník v anglické 
armádě, podnikavý cestovatel a meteorolog. 
Věnuje se studiím oblaků cestoval dvakráte 
kolem světa, aby seznal hlavní tvary jejich 
v rozličných pásmech podnebních. Pomocí pří- 
stroje fotografického zjednal si na cestách těch 
bohatou sbírku pohledů na oblaky v pásmě 
tropickém, nade všemi okeány, horami hima- 
lájskými, prériemi severoamerickými atd., čímž 
nyní zjištěno, že hlavní tvary oblaků jsou ve- 
skrze stejné. Vedle této otázky psal A. též 
o závislosti úkazů povětrnostních na tlaku 
barometrickém, t. j. na průběhu a rozdělení 
isobar. Ze spisů dosud vydaných uvádíme: 
On visibility; On the generál character and 
principál sources of variation in the weather 
at any part of a cy cloně or anticyclone ; Diur- 
nal variation of wind and weather in their re- 
lation to isobaric Unes; On the identity ofcloud 
formsall overthe world; Suggestions for an Inter- 
national nomenclature of clouds (Jour. Met. Soc. 
London 1875 — 87); Principles of forecasting by 
means of weather chařts (London 1885); On 
the relation between tropical and extropical cy- 
clones (Proč. R. Soc.) ; Weather (Lond. 1 887). Ag. 

Aberdare [ěberdér], město na ř. Cynoně 
ve Walesu v hrabství glamorganském, do ne- 
dávná nepatrná ves, nyní průmyslné město, jež 
s pobřežím spojeno jest drahou a průplavem. 
33.796 obyv. (1881, církevní obvod), živí se 
většmou prací v blízkých uhelných a želez- 
ných dolech. 

Aberdare [ěberdér], lord Henry Au- 
stin Bruče, angl. státník, * 1815 vDulTrynu, 
v hrab. glamorganském, byl advokátem v Lon- 
dýně, později policejním soudcem ve Walesu. 
Roku 1852 započal činnost jako liberální člen 
londýnského parlamentu (za hrabství merthyr- 
tydvilské). R. 1862 byl státním podtajemníkem 
v ministeriu vnitra a 1864 zvolen předsedou 
vychovávací kommisse; když pak po všeobec- 
ných volbách z r. 1868 utvořilo se první mi- 
nisterstvo Gladstonovo, vstoupil A. do něho 
jako správce vnitřních záležitostí a složil úřad 
ten r. 1874, když i Gladstone odstoupil. Roz- 
prava, kterou uveřejnil 1875, »0 zločinech a 
o reformách ve vězeňství*, vzbudila velikou 
pozornost. Jako lord zasedá ve vyšší sněmovně 
od r. 1873. 

Aberdeen [ěbrdýn]: 1) Hl. m. hrabství 
t. jm. v sev.-vých. Skotsku při se v. ústí ř. Dee 
a Donu se 105.189 ob. (1881). Skládajíc se ze 


Starého a krásného Nového města rychle mo- 
hutní a jako místo přístavní zaujímá ve Skot- 
sku třetí místo;  jest zde universita o dvou 
koUejích, jež  povstala sloučením  vys. učení 
založ. r. 1494 na Starém a vys. uČ. zal. r. 1593 
na Novém městě, s 800 stud.(r. 1884 — 85), školy 
lučebnická,  hospod.,  umělecká,  theologická^ 
památný hl. chrám ze XIV. stol., museum, hvě- 
zdárna, velký král. chorobinec a j., pak továrny 
na zboží lněné, bavlněné, vlněné, gumové a 
gutaperčové, na papír, na lučebniny, dále stro- 
jírny, slévárny, loděnice a velkolepé brusírny 
žuly a mramoru ; vyváži se odtud mnoho skotu 
a ryb, zejména lososů a sledů. — Hrabství 
a-ské (Aberdeenshire) zaujímá 5100 frm' sev.- 
vých. Skotska a má 267.^90 obyv. (1881); jiho- 
záp. jeho čásf prostupuje pohoří Grampianské 
(nejvyšší vrchol Ben-Muich-Dhui 1309 m),kdežt(> 
sev.-vých. Čásf hrabství jest vlnitá pahorka- 
tina se skalnatými břehy. Půdu hojně svlažují 
řeky zvláště bohaté na lososy (Deveron, Ythan, 
Don, Dee), podnebí jest poměrně mírné ; polní 
hospodářství, chov dobytka a r>'bolov pěstuje 
se zde s velikým výtěžkem ; rovněž rukodílná 
výroba zboží lněného, vlněného a bavlněného ; 
též  znamenitý jsou  zdejší  lomy  žulové  a 
mramorové. — 2) A., hl. m. hrabství monroe- 
ského v sev.-americkém  státě  Mississippi, na 
ř. Tombigbee sev. od m. Columba s více  než 
8000 ob. živícími se hlavně bavlnářstvím, pro- 
dejem pšenice a dříví; založeno jest r. 1836. 
Aberdeen George Hamilton Gordon, 
earl of (* 1784 — f 1860), vynikající státník angl.^ 
nar. v Edinburce ze  starého skotského rodu^ 
z něhož po přeslici pocházel i lord Byron. Vrá- 
tiv se s cesty po Itálii a Řecku (1801), zalo- 
žil Athenian-Club a vydal pojednání o zá- 
kladech krásy v řeckém stavitelství. Do parla- 
mentu vstoupil r. 1806.  R. 1813  svěřeno  mu 
důležité  poselství do Vídně, mající za účeL 
aby císaře rakouského přiměl k allianci proti 
Napoleonu, coŽ se mu smlouvou teplickou do- 
koná podařilo. A. získal pro tuto allianci též 
krále Murata v Neapoli, súčastnil se v armádé 
spojenců bitev u Drážďan a Lipska, přidružil 
se ve  Francii  k rakouskému vojsku a v Pa- 
říži dne I. Čna 1814 podepsal smlouvu, podlé 
níž dostala se ku vládě opět dynastie Bour- 
bonská. Rok potom vstoupil jakožto nový peer 
(viscount  Gordon) do panské  sněmovny* 
kde stál na straně torův, broje zejména proti 
katolické emancipaci a uznání jihoamerických 
republik. R. 1828 byl v kabinetě vévody z Wel- 
lingtona kancléřem vévodství lancasterského* 
v létech 1834 — 5 správcem kolonií a 184 1 znova 
ministrem záležitostí zahraničných. Od té doby 
za vlivu konservativního Peela dal se smérern 
liberálnějším: zvítězil zákonem o emancipaci 
katolíkův a přál i církevním opravám, ač nedo- 
vedly odvrátiti roztržku státní církve skotské 
zr. 1843. Po porážce vlády lorda Derbyho(i85i> 
nastoupilo ministerstvo koaliční, jehož přiro- 
zenou hlavou byl  A., a které vehnalo Anglii 
do krymské války, ač proti vůli A-ově.  Jeho- 
umíměnost naproti Rusku, jakož i nedbalé ve- 
dení války obrátily veřejné mínění i většinu 
poslanecké sněmovny proti ministerstvu a při- 


Aberdeenský kmen skotu — Aberrace světla. 


55 


vodily pád A-ův. Od té doby uchýlil se A. do 

soukromí a zápasfi politických již se neúčastnil. 

Aberdeenský kmen skotu (the polled 

Aberdeenshire breed) patří snad ku plemeni 
bos frontosus, ač toho určité tvrditi nelze, po- 
něvadž lebky skotu tohoto nejsou dosti pro- 
zkoumány. Dle rozdělení chovatelův anglických 
patří kmen skotu a-ého ku plemeni bezrohému 
l/Ať polled cattle). Skot má jméno své po hrab- 
ství aberdeenském a jest úplně kmeni angus- 
skému podoben. Dojivost dosti dobrá; chválí 
s€ však daleko více pro žír. Maso není tak 
tučné jako ostatních kmenů anglických, nýbrž 
:emné, prorostlé a velmi chutné a proto hle- 
dané. Nejslavnějším chovatelem uvádí se Wm. 
Mac Combie v Tillyfouru, kterýž obdržel na 
výstavách za svá zvířata až 250 odměn. Na 
výstavě pařížské koupil císař Napoleon od 
něho dvě krávy za 275 liber sterlingů. Nej- 
oblíbenější barva jest černá. DpL 

Aberdonr [ěbrdúr], lázeňské místo ve 
vSkotsku v hrab. Bfeském na zátoce Forthské, 
asi 15 Irm sz. od Edinburghu vzdálené a hojně 
navštěvované; má 1800 obyv. 

Aberftraw [ébrfró], obec na záp. břehu 
nstrova Anglesea patřícího k Walesu, s 1584 
f>b. (1881). Bývala hlav. městem galského krá- 
lovství gwynedského. 

AiNHrgavenny [ebrgavěnyj, staré Goba- 
'iium, město v angl. nrabství monmouthském 
při soutoku ř. Gavenny a Usku na dráze he- 
reford-tredcgarské, se zříceninami velmi sta- 
rého zámku, ústavem pro choromyslné a 7285 
íib. (1881); tito živí se výrobou zboží vlně- 
ného a prací ve velkých dolech uhelných a 
železárnách. 

Aber^ele, přístavní město angl. ve Wa- 
lesu v Denbighshiru na dráze chester-holy- 
*ieadské s 3194 ob. (1881), mořskými lázněmi 
a olověnými doly. Zde r. 1399 l^^ál angl. Ri- 
chard IL byl zajat a odevzdán vévodovi z He- 
rcfordu. 

Aberla Hochst., chudý rod rostlin z čel. 
Bixaceí v Africe a na Novém Zealandě domá- 
ťich. Jsou to stromy nebo keře s listy střída- 
vými, v jichž úžlabinách stojí dvojdomé bez- 
korunné květy v latách. Děd. 

. Aberle Moritz (* 1819 v Rottumě ve 
Hvábsku, \ 1878), professor bibl. novozák. studia 
a mravouky na theolog, fakultě v Tubinkách. 
V tomto dvojím oboru byl i literárně činným 
v různých ročnících časopisu ^Tubinger Quar- 
íalschrift*. Po smrti A-ově vydal prof. Schank 
jeho Úvod do N. Zdk. (r. 1877). •^'*^- 

Aberli Johan n Lud., Švýcarský malíř 
krajin (* 1723 — f 1786), vzdělával se ve svém 
rodišti Wintcrthuru u krajináře Felixe Meyera, 
pak od r. 1741 v Berně u J. Grimma, po 
.ehož smrti sám řídil Školu malířskou. Maloval 
^noho podobizen, ale vlastním jeho polem 
^ylo krajínářství, v němž vytvořil mnoho prací 
'>lcÍovými barvami, vynikajících jak originál- 
^►í»tí, tak i technickým provedením. Z nich 
-tjčelnější jest Letni jitro; pohled s ostrova 
na jezeře Thunském ve velkovév. galerii vý- 
noarské (z r. 1779). Po studijní cestě pařížské 
•r* 1759) reprodukoval  rytiny  svých švýcar- 


ských krajin, z nichž zvláště pěkný jsou po- 
hledy na lámek Vimnis a okoli, na Yverdun, 
Jezero brienské a na Muri poblif Bernu, Tyto 
rytiny akvarelové byly velmi oblíbeny a hle- 
dány, tak že i jiní malíři, jako N. Konig, Bieder- 
mann atd. obrali si rodné Švýcarsko za před- 
mět svých maleb a A-ho napodobili. A. může 
pokládán býti za zakladatele uměleckého prů- 
myslu s kolorovanými krajinami a kroji Švý- 
carskými. 

Abemethy [ébrnithy] městečko ve Skot- 
sku, 12 km jv. od Perthu vzdálené, s 2000 obyv., 
starobylé sídlo piktských králů, s okrouhlou 
kamennou, 24 m vys. věží z XII. stol. 

Abemethy [ébrnithy] John, slavný chi- 
rurg londýnský (* 1764 — f 1831), professor chir- 
urgie při Royal College of surgeons. Vydal 
mnoho spisův obsahu pitevního, fysíologického 
i chirurgického slohem populárním. Paměti- 
hodno jest, že A. první podvázal arteria iliaca 
externa při vydutí tepny stehenné.     Pec. 

AberrftOe (aberratio delicti, a, actus v. ictus) 
v právu trestním značí případy, kde výsledek 
činnosti dolosní z příčin nahodilých zasáhl 
předmět sice téhož druhu, avšak individuálně 
jiný, než pachatel zamýšlel (výstřel namířený 
na A zasáhne vedle stojícího B), anebo kro- 
mě předmětu zamýšleného zároveň jiný téhož 
druhu (z otráveného pokrmu určeného pro A 
požije zároveň B). Podlé výkladu Gester- 
dingova sluSí tu pachateli přičítati : vzhledem 
k předmětu A pokus činu dolosního, resp. do- 
konaný čin dolosní; vzhledem k předmětu B 
buďsi čin právně indiíTerentní anebo — jestliže 
nastaly podmínky kulposnosti — čin kulposní. 
Neprávem někteří (Koestlin, Wáchter, Buri, 
Schaper) spatřuji alespoň v onom prvém případě 
a. toliko jediný dokonaný čin dolosní (na před- 
mětu B). Toto mínění, kteréž odporuje povaze 
zlého úmyslu a činů dolosních, přijal také při 
revisi r. 1852 výslovně zák. tr. rakouský v pří- 
čině zločinu vraždy (§. 134. slova: »že z toho 
vzejde smrť toho nebo některého jiného člo- 
věka«); na ostatní podobné zločiny (zabití, 
těžké uškození na těle) toto výminečné usta- 
novení však nelze rozšiřovati (§§. 140. a 152.). 
Německý z. tr. a rak. osn. z. tr. z r. 188 1 
nemají při žádném činu trestném ustanovení, 
které by bylo na závadu správnému posouzení 
dotčených případů. rch, 

Aberrace doievni, tolik co elementární 
rozrušenost duševních funkcí aneb choroba 
duševní. 

Aberraoe ohromatloká v. Čočka opti- 
cká. 

Aberraoe sférioká viz Lom světla. 

Aberraoe světla jest úkaz astr. plynoucí 
odtud, že rychlost světla stojí v poměru ko- 
nečném ku rychlosti pohybu těles nebeských. 
Pozorovatel se zemí se pohybující nevidí svě- 
telného paprsku v pravém, vlastním směru (po- 
něvadž směr paprsku závisí na relativném 
pohybu vzhledem ku pozorovateli), nýbrž ve 
směru výslednice pohybů (světla a země). Ta- 
kovou zdánlivou změnu ve směru paprsku 
nazýváme a-í stálic. Poněvadž rychlost světla 
není nekonečně veliká, nevidíme těleso na mí- 


5G 


Aberrace světla. 


stě, kde se v čas pozorování nalézá, nýbrž na 
místě, kde bylo, když pozorované vlny svétlové 
z něho vyšly; úkaz ten označujeme názvem 
»a. oběžnice*. 

I. A. stálic. Paprsek světelný, ze stálice 
(P) vycházející, nechť zastihne v okamžiku 
t  objektiv  (a)  (viz 


!ř'   ip 


a 


. a 


/oc 


'»' 


-A 


Č. z6. Aberrace svíili. 


vyobr. č. i6.), v oka-    !„»    :,,    /P 
mžiku ť okulár da- 
lekohledu (b').  Pro 
dobu t bude míti da- 
lekohled polohu ab, 
pro dobu ť (za pří- 
činou  pohybu  da- 
lekohledu  se  zemí 
aa')   polohu  a' b' ; 
pravý   směr   papr- 
sku v prostoru bude 
Pab\ kdežto pozoro- 
vateli se zdá, že pa- 
prsek  světlový   ve 
směru p*a'b' přichá- 
zí. Rozdíl směrd b'a 
a ba (úhel ct) slově a. 
stálic. Místo hvěz- 
dy, a-í změněné (p), 
zoveme   zdánlivé 
místo; místo hvěz- 
dy  a.  zbavené  (P)  pak   pravé  místo. 
Mezitím co paprsek prostor od objektivu ku 
okuláru  tedy  délku  ab  proběhne,  proběhne 
země délku a'a;  oznaČíme-li  tedy písmeny v 
a V rychlosti pohybů světla a země, obdržíme 
z trojúhelníku bab' : a'a zizV sl abuzv a před- 
la 
pokládajíce aA ± ab, tga::z — ; závisí tudíž ve- 
likost úhlu tt (a. stálic) pouze na poměru rych- 
losti pohybu planety a světla. Je-li V rychlost 
pohybu  země, obdrží se a. zemská; je-li  ]' 
rychlost pohybu jiné planety (na př. Jupitera), 
obdržíme  a.  planety  (pro  Jupitera)  atd. — 
Kdyby oko lidské nemělo čoČky (která zastu- 
puje objektiv při dalekohledu), viděli bychom 
prostým okem veškeré hvězdy ve směru pra- 
vém, bez  aberrace. — A. stálic  závisí na po- 
hybu pozorovatele na zemi; pohyb ten jest 
trojí:  a) pohyb  země  kolem  osy,  b) pohyb 
země   kolem   slunce,  c)  pohyb  země  se 
sluncem. 

Jsou-li «, S souřadnice směru paprsku, y, 
dráha, již světlo v jednotce času urazí, budou 
souřadnice bodu ve vzdálenosti fi na paprsku 
vyjádřeny : 

I = fi cos 8 cos or,   Tj-=zii cos d sin a, 
Ž; zz fi sin d 
A-cí  změněné  souřadnice  (J*, 17', f)  paprsku 
(nyní směru a' ó') budou: 

4* zn fi cos ó' cos a',   ^' zz ft cos d* sin a* 
ř' zz fi sin 6* 

dx  dy  dx 
Jsou-li  — , -~, —^  rychlosti pohybu pozoro- 
vatele v prostoru, bude 

fi cos 5' cos a' =1 fi cos 8 cos of -|- — ^, 


fi cos 3' sin a' =: fi cos d sin a -j- 

dt 


dy 
dt 


fi sin d* zz: f* sin d -[- 

Po několika menších transformacích obdržíme 
posléze základní vzorce a-e: 

siná secd 


I) 


da=: 


a — a zz 


cos a sec 8   dy 


ť/í zz 5' — í zz — 


costt sind 


sin a sin 8  dy  , cos 8 


dt + 


dx 
"dt 


dt 


(b) 


a) Pohyb země kolem osy způsobuje a-i 
denní. Dosadíme-li pro tento případ do rov- 
nic I) příslušné hodnoty rovníkových souřad- 
nic místa, obdržíme vhv a. denní na rektas- 
censi a deklinaci hvězd : 

a' — a zz c cos qp cos (9 — o) sec 8 \ ^ v 
8' — d zz c cos q) sin {9 — a) sin d / ' ' 
q) jest výška pólu  místa,  S místní hvězdný 
čas,   a  rektascense.   8  deklinace  hvězdy  a 
c zz o/'322. (Konstanta a. denní.) 

b) Pohyb země kolem slunce způsobuje a-i 
roční. Dosadíme-li pro tento případ opět do 
rovnice I) příslušné hodnoty, obdržíme vliv 
roční a. na rektascensi a deklinaci hvčzd: 

a* — a zz — v (sin d- sin a -j- 

cos íř cos a cos f ) sec 8 
8* — 8ziiv [cos d- (sin a sin 8 cos e — 
cos 8 sin f) — sin ^ cos of sin d] 
kdež '9' jest délka slunce, c sklon ekliptiky a 

v konstanta a. roční s pohybem slunce I -*  I 

rovnicí v zz -5- (c) souvisící (ti hodnota 

ficos(p  dt ^ ^ ^'^ 

pro dobu, již  světlo ku proběhnutí jednotky 

dM 

vzdálenosti potřebuje, 9 výška pólu a -  - jest 

změna střední anomálie země v době dt). Hod- 
notu konstanty v lze určiti na základě rovnic 
(b) pozorováním míst stálic během různých 
dob roku aneb na základě rovnice (c), urči-li 
se nějakým způsobem hodnota fi. První me- 
thody užil nejprve J. Bradley (v zz 2o/*2^ 
r. 1728); čelnější určení konstanty té dle 
téže methody jsou: 

r. 1817 Bessel z diskusse pozorování Bra- 
dleyových vzz2o,"475 

r. 1823 F. Struve ze 693 pozorování hvězd 
pólových v Derptě vzz20,"3493 

r. 1841 F. Struve zpozorování v Ursae ma 
joris v prvním vertikálu v Derptě v zz 2o/*493 

r. 1842 C. A. F. Peter s z průchodů po- 
lárky v Derptě (1822--183S)   .  vzz2o,"4255 

r. 1842 Lundhal z deklinac polárky v Der- 
ptě  (1822—1838) VZZ20/'55v>^ 

Nejnovější určení konstanty v dle označené 
methody podává Nyrén v pojednání: »I>;e 
Polhohe von Pulkova«  ....   ťzz20,"4^i 

Druhé methody užil Del ambře určiv pří- 
mo ze mnoha set zatmění prvního trabantu 

Jupiterova nejprve hodnotu   :z493,*2,  dobu 


Aberrace vůle — Abersychan. 


to světla ku proběhnuti  střední  vzdálenosti 
země od slunce, a z této hodnoty dle rovnice 

4 c) hodnotu vzz20,"255 

Rus Glasenapp z novějších pozorování 
latměni trabantů Jupiterových určil hodnotu 

— 497f'44 ^ z toho v z= 2o/*4. 


u 


Hodnotu r>'chlosti světla lze určiti též me- 
hodami fysikáiními. Foucault určil r. 1862; 
Cornu 1874 a 1878; Young a Forbes 
r. 1S80— i; Michelson r. 1879 a 1882 a S. 
Newcomb r. 1880—82 methodou takovou 
hodnotu r>xhlosti světla. Z relace (c) lze pak 
určiti konstantu v, — Že rychlost světla není 
nekonečné veliká, vyslovili již Maxim us Ty- 
rius v IL stol. a Grimaldi v pol. XVII. stol.; 
av§ak teprve Olaus Rómer seznav (1676), že 
latmční trabantů Jupiterových se tím více 
opozdují, Čím více Jupiter se od země vzda- 
luje, připisoval úkaz ten rozdílu dob světla ku 
proběhnutí drah od Jupitera ku zemi a určil 
pfíbližně rychlost světla. 

Hodnotu pro konstantu c lze rovněž pozo- 
rováním hvězd v různých dobách hvězdného 
dne určiti aneb ze vztahu, jímž s konstantou 
T souvisí, vypočítati. 

Výměnou hodnoty I (délky) a fi (Šířky 
hvézdy) za a a d a položímeli emo, obdr- 
/ime z rovnice (b) výrazy: 

/_x ( i' — i n: — v cos (d* — Z) sec/? 
^ \ /?* — /?= — *'sin(a' — A)sin/Í 
pro vliv roční a. na délku I sl šířku fi hvězd. 
Z rovnic (c) dá se odvoditi výsledek, že stálice 
popisují následkem roční a. okolo svého střed- 
ícího místa ellipsy, jichž velká poloosa hodnotě v, 
calá poloosa pak hodnotě vsin/7 se rovná. 
Jeli /9 = o, bude malá poloosa se rovnati nulle; 
hvézdy v ekliptice popisují tedy během roku 
pfímku a odchylují se od středního místa na 
• bé strany o v. Je-li fi zz, 90", bude veliká osa 
rovnati se malé; hvězda v pólu ekliptiky po- 
pisovala by během roku kolem svého střed- 
ního místa kruh poloměru v = 20/*48i. 

Rovněž následkem denní a. popisují 
hvězdy během hvězdného dne okolo středního 
Híísta ellipsy, jichž velká poloosa hodnotě 
o,'322cos9 a malá poloosa hodnotě o/'322 
cos (f siní se rovná. Pro hvězdy v rovníku 
zméni se ellipsa v přímku, pro hvězdu v pólu 
v knih. 

c) Pohyb soustavy slunečné v prostoru způ- 
sobuje a-i Stellami. Pokud směr a rychlost 
P^íhvbu toho se nemění, mění se souřadnice 
hvfzd pouze o veličinu stálou. Mění-li se však 
fc-cí směr neb rychlost pohybu slunce neb 
' -w% bude vliv a. na souřadnice záviseti od 
i^isía hvězd a bude se pouze ve změnách sou- 
r^únic hvězd polárních značněji jeviti. 

II. A. planet. Pro tělesa s vlastním po- 
Hybem (slunce, měsíc, planety a vlasatice) činí 
i- stálic jen čásf a., nebof v době světla nutné 
»:u proběhnutí dráhy k zemi mění těleso své 
i^ísío; pozorovaný směr paprsku neodpovídá 
;t^v pravému směru tělesa v čas pozorování. 
^iánlivé místo planety pro dobu pozorování t 
rovná se pravénriu místu planety pro dobu T', 


kdy světlo z planety vycházelo. Na základě 
této věty lze pak místa planet sprostiti vlivu a. 
planet. 

Malé roční změny zdánlivých míst stálic 
zpozorovali nejprve v letech 1663 — 1672 Pi- 
card, 1669 R. Hooke a 1689 J. Flamsteed; 
nemohli však ani pravý význam měn těch, 
ani zákon jich nalézti; připisovali pak úchylky 
ty vlivu parallaxy (viz tuto), D. Cassini shle- 
dal záhy (1699), že změny ty s theorií par- 
allaxy se nesrovnávají. 

Teprve Bradley dokázal, že původní do- 
mněnka úkazy ty hypothesou nutace osy zem- 
ské vysvětlovati nedostačí a že taktéž zákony 
parallaxy a refrakce se pro úkazy ty nehodí; 
nemoha však pochybnosti o správnosti stroje 
a pozorování svých připustiti, nucen byl hle- 
dati jiné vysvětlení. Poněvadž pro hvězdy 
v ekliptice změna místa v šířce zmizela, v délce 
pak celkem 40" obnášela, bylo příčinu úkazu 
toho v této rovině (ekliptice) hledati. Šřastnou 
náhodou napadlo Bradleyovi, že 40" obnáší 
oblouk dráhy země, proběhnutý v 16 minutách 
a že světlo dle Rúmera týž čas k proběhnutí 
průměru dráhy zemské potřebuje; Bradley 
poznal tedy, že pro hvězdy v ekliptice v čas 
opposice, kdež hvězdě o cdý průměr zemské 
dráhy bližšími jsme než v čas konjunkce, též 
světlo o 16 minut dříve vnímáme; v této době 
pohybuje se však země o 40" a proto se nám 
zdá, že hvězdy o tolikéž opačně se pohybo- 
valy tak, jak i pozorování ukazuje. Vysvě- 
tlení všeobecného úkazu našel konečně Bra- 
dley v bližším vztahu současného pohybu 
země a světla. V pros. 1728 podal Bradley 
v č. 406 »Philosophical Transactions* v listu 
k astronomu Halleyovi vysvětlení úkazu 
a. světla. — Otázky, zdaž jest a. pro různě ba- 
revné (červené neb modré) hvězdy, pro jasné 
neb méně jasné, pro blízké neb vzdálené stá- 
lice táž, nejsou posud přesně zodpověděny. — 
Boscovich navrhl naplniti vnitřek daleko- 
hledu tekutinou a takovýmto dalekohledem 
pozorovati hvězdy k poznání, zdaž jest rozdíl 
v a-i pro různá media. V novější době domní- 
val se Klinkerfues, že též průchod paprsku 
čočkami směr paprsku skutečné (fysikálně) 
mění, kdežto úkaz Bradleyův pouze subjektiv- 
ného původu jest, a hleděl vysvětliti rozdíl 
hodnot a. přímo a ze zatmění trabantů Jupi- 
terových odvozené. Výklad jeho není však 
bezvadný a zmíněný rozdíl dle novějších určení 
Glasenappových též mizí. Gs. 

Aberraoe vůle viz Omyl. 

Abenké Jezero n. jez. sv. Volfganga, 
rybnaté jez. alpské v Solnohradsku na hra- 
nicích rak., 551 m nad m.; jest 11 km dlouhé, 
3V,, km Šir., až 190 m hlub. a temeništém 
říčky Išly. Naplavený poloostrov dělí je v jez. 
horní a dolní. Na sev. straně ční Schafberg 
do výše 1780 m, a u vsi sv. V^olfganga jest 
maják. 

Aberspaoh viz Abršpach. 

Abersyohan [ebersiken], město v severo- 
záp. Monmouthshiru v Anglii, s kamenouhel- 
nými a železnými doly a 13 494 obvvatelú 
(1S81). 


58 


Abert — Abhorrers. 


Abertjohann Job., * 31. iářl 1832 v Ko- 
chovicich v Cechách, absolvoval jako kontra- 
bassista pražskou konservatof hudby a sta! se 
1866 dvorním kapelníkem ve Stuttgarte. Složil 
symfonie, ouvertury, kvartetta, pianí, symfo- 
nickou báseiS Kolumbus, jakož i fadu něme- 
ckých zpévoher, z nichž Aslorga (1B66) došla 
obliby. Pfed ni předcházely: Anna von Lands- 
kroii a Kúnig Eniio, po ní následovaly; Ekke- 
liard a Die Almohaden (1886). Oiv. 

AbArtesy (ním. Abertham), horní mÉste- 
Čko v Cechách nad Bystfici, 241 d., 2149 obyv, 
n£m. (1S80), hejtm., okres byv. dom. a vik. 
Jáchymov, diéc. pražská, patron, obec. 4686 
osadníků; fcmí chrám sv. Čtrnácti Pomoc- 
níků z roku 1534, Škola, poíta. — A- zalo- 
ženy roku 1519  od horníků,  kdyŽ  vzmáhalo 


bro, tak že se vjínos stfibra a cínu ve zdejSích 
dolech mezi lety 1531— 1558 vytéž, na 359.643 
tolary páCÍ, Pozdčji doly vydávaly maJý uži- 
tek; za novéjil doby poskytuji hl. jen cín a 
kobalt. Velká čásť obyvatelstva iivl se zhoto- 


vováním plechových liic, krajkářstvfm a vy- 
šíváním kvítin. Na blízku hojnost raSeliny. 
V okolí vyrábí se z kozího mlčka s přísadou 


báňský), barvy přirozené v poli íerveném. (Vi 
vyobr. č. 17.) 

Aberthun viz Abertany. 

Ab«IT»trutb i;. Blaen-Gwent, obec 
v angl. hrabství monmouthském, jv od Aber- 
ííavenny, s 18.672 ob. (1881), doly kamenouhel- 
nými a železárnami. 

Aberyatwltli [ebrisluidh]. Dřlstavní mf- 
■ito v angl. kníž. waleskřm v hrab. cardignan- 
skěm při ústí Ystwithu, s 6664 ob. (1881); 
značný obchod pobřežní, vydatný rybolov, lo- 
ilénice, mořské a ocelově láznř, doly na olovo 
a luhu, výroba flanelu. 

AbflBÍnle viz HabeS. 

Ab eua ad poBxe valst, A pOM« ftl 
eiie non vRlet ooaaeqaentii (lat.), logické 
pravidlo scholastické, znamenající po Česku: 
když néco jest, lze souditi, že to možno; 
ale je-li néco možno, z toho jeilĚ nelze sou- 
dili, že to jest. 

Abélr, AbeSe {piívodné asi Abú-Sehr), 
hl. mésto Vadáje  ve siř, Africe,  asi 40 Irm j. 


' od býv. hl. m. Vary, s 8000 obyv,, již provo- 
zuji značný obchod s Egyptem a TripoiiBem. 
První zprávu o ném podal Naehtigal r,  1873. 

Abetone, Col ďA.. též Passo del A„ 
průsmyk v aev. Apenninách sz, od Pistoje. 
1924 m n, m. 

Ab«T«^ rus. název abecedy vedle az- 
buký, má jm, své od prvních čtyř liter (az. 
buki, védi, glagol) a znafí též poíátky védéní 
v nékterém oboru; tak na př, spis známého 
sbíratele Michaila Culkova Abevega r«is/řiV,'j 
sujeviríj (povér) atd. uvádí se obyč. jen »A. . 

AbOKlOT Jan, rodem z Toruné, stal se 
r. 1415 biskupem warmiňským, f 1424. V dé- 
jinách polských jest znám tím, že podepsal 
jako plnomocník řádu Némeckých rytiřa r, 1422 
mir s Polskem. 

AbfUlBn (ném.) odstup, rakouský povel 
na zúženi pochodového útvaru, na pf- z ko- 
lonny ve dvojřady, řady atd. Déje se tak na 
pochode u vstupu do soutések, úžin, defile. 
na př. úvozů, ulic, mostů atd.; za boje déj^ 
se véc proto, aby Síroký zřejmý cíl nahrazen 
byl úzkým, ale hlubokým. B(. 

Abhltanbaoh, 1'ázeAské místo s kysel- 
kou v tyrolském Pusterthalu v hejtm. líenz- 
ském, okr. sillianském, na jižni dr. rak., 975 iti 
n. m. s 483 obyv. (1880). 

Abc^ar neb Abagar (Veliký muž), obecné 
příjmem edesských knížat řiSe osrhoenské 
v Mesopotamii, zbytku to království syrského. 
Z téchto knížat povístný jest zvláSte Uchci- 
mo (Černý), jenž prý s Kristem si dopisoval, 
chtěje od nSijo doslcí uzdravení své nemoci. 
Domnélé tyto dopisy v archivu edesském na- 
Sel a ve svých církevních déjinách uveřejní! 
(I. k. 13) biskup césarejský Euaébios a děje- 
pisec arménský Mojžíi z Chorone (v V. stol.i a 
vložil je též do svých díjin. AC někteří učenci 
(Tillemont: Memoircs pour servire á rhlst. 
eccl-; Welte: Tiib. Quartsch 1872, Cave a j.) 
pravosti těchto listů chtSli hájili, přece jich 
církev nikdy za pravé neuznala. ^- Bar Ma- 
ánu, poslední z Abagarů a potomek přede- 
šlého, byl křestanem a důvírným přítelem 
gnostika Bardesama, afi a ním bludů jeho ne- 
sdílel. R. 216 po Kr. byl od Caracally sesazen 
a Edessa prohlášena za osadu římskou.  Jrk. 

AbgatOTltua viz ABCtuorium. 

AbgMans viz Dozpěv. 

AbgTeíao«(z lat.) vyloučení, vybrako- 

Abhebádaké Jei«ro ve vých, Africe mezi 

Tádžůrským zálivem a Ausským jezerem; vtéká 
do něho habeSská řeka HavaS. 

Abborrers [cbhůrers], jméno dané r. i67i.> 
(za Karla H.) royalistické straně v Anglii proti 
jejich protivníkům (addressors Či petilio- 
ners), kteří svou adressou krále prosili za oka- 
mžité svolání parlamentu, s £imž tento oták] 
za příčinou protikráiovského smýSlenl snf - 
movnl vétĚiny. A, vyslovili své opovrifení (ab- 
horrence) nad témi, kdož chtěli seslabiti 
moc královskou; skládali se ze zástupců w- 
soké církve a Šlechty, ale nebjrli tak oblíbeni 
jako jejich protivníci. Později nazvány oIjO 
strany lorové a whigové. 


Abcházie — Abia. 


AboUsto, krajina kavkázská, Část gub. 
Viiajisské mezi vfch. břehem Černého moře 
í odbof kami hl. hfbetu horstva kavkázskího. 
Ziujimi 3661 km' a ůi\i se na 3 okruhy 
(okresy): biybský. abcháiaký a abitvský 
labiuaský), oddílené od sebe horskými hře- 
benv z nichž nejznamenitéjSi jest hřhet Ab- 
ihazsky tvofici se\ hranici okr bzybskího 
jabchizského a Dí%cdisvika na sev okresu 
ibiiv-skího RoMn jest málo na pf rovina 
Picundská (pFi usti ř Bzybí) a Kodorská. 
/ řek znaíníjSi jsou tjto Bzib a Apsta v okr. 
bzibském Kelasur a Kodor v okr abcház a 
tjal udzjuj \ okr  "tbíi^skem  z nichi nf které 


.'ou splavny. Na strané iemomofskí jest hojné 
'ilivů : t nich nejvf lii a nejhlubii jest Suchům- 
Utký. Podnebí v části horské jest zdravé a 
'^imé. kdeito na pobřeží vlhké a nezdravé, 
í nerostů zvláitf hojný je mramor a ruda ie- 
Iczni i olovená. Flora jest bohala a pestrá, 
iinohrady a listnaté lesy četný. A- Jeat sídlem 
^bcházav.nejsilnéjSihokmene ze skupiny ple- 
Tten abcházských. (Viz vyobr. i. 18-) U Turků 
■knouAbizové, uČerkesů Azepové, uGru- 
iiKi Bzybové (dle i. Bzybi), sami se nazývají 
^bina n. Absne. R. 1875 bylo jich 70.00a. ale 
řJvilcerusko-tur.(i877 — 78) strhovali se hojné 
*i Turecka, tak ie nyní na ruském územi jich 
:)cni více nei ij.ooo. Maji úzké tváfe, hlavu 
fi stranich stlačenou, rysy obličeje nepraví- 
cdné. p|e( temnou a vlasy černé. Jsou silnf, 
f-wtaiy prostfedni,  zavalité.  Povahou  jsou 


sťanstvi a islámu s názory pohanskými (ctén: 
hájů, duchfl atd.). Jazykem liSi se od ostat, 
kmenů kavkázských; dle Klaprotha. Duboise 
a Wiedemanna nálcicji k nářečím čerkťsským. 
Pisma vlastního nemají, neb vySSi vrstvy píSi 
i mJuvf gruzinsky. Hlavní místa jejich jsou 
Suchum-kale, Okům a Cebeldinsk. Orbou za- 
městnávají se velmi málo, sejíce jen pro do- 
mácí potřebu kukuficl, KOmi (proso) a níkteré 
druhy pSenice; za to velmi pilné pistuji vinař- 
ství (vývoz vína kxooo hl roční) a včelařství. 
Chov skotu a ovcí jest velmi íily. Průmysl 
jest nepatrný; kromé vlnéného hrubého sukna, 
z néhoz připravuji si burky a jiné části odévu, 
vyrábéjí Abcházové jeStí dobré zbrané ocelové. 
Obchod s otroky, který do nedávná v A-ii 
kvetl, jest od ruské vlády potlačen. — Dí- 
jiny: A., území Abcházů č. Abasgů, jak je 
zovou staří historikové řimíti, byla známa 
ftekúm jií v VII. stol. př. Kr. Milétíti zaloíili 
zde kolonie, vedouce odtud obchod s Asii a 
dle kronikářů gruzínských byly zemé ležící 
na záp. od ř. Egrise (nvn. Inguru) t. j. ny- 
níjSí A. Z50 let př. Kr. v moci řecké. Hlavni 
osady řecké byly Dioskurios (nyn. Izgauri) a 
Pitiunt. V I. stol. pr. Kr. byla A. části řiSe 
Milhridatovy, po jeho smrti náležela Římanům. 
kteří sem za cis. Diokletiana posílali zločince 


nabyta A. samostatnosti, nei brzy opít při- 
padla cis. byzantskému, čimi se v ní křestan- 
stvi rozšířilo. Náméslnik řecký Leon L pro- 
hlásiv se r. 7S6 vladařem abcházským, založil 
dynastii, která vymřela r. 985 Theodosiem U.. 
po němž zdědil ji gruzinsky car Bagrat III. 
Sdílejíc osudy s Gruzií byla pozdéji Davidem II. 
udélena v léno potomkům liini'an-£áhův (kní- 
žatům áirvaíidzel, kleri se v XV. stol., když 
Gruzie byla se slabena nájezdem Mongolův. 
odtrhli a statí samostatnými. Po pádu Caři- 
hradu (1463I připadla h Turecku, čími i islám 
do A. vnikl a v ni se rozi!iri1, až konečnf 
r. 1810 Sahr bej, kn. SirvaSidze, poddat se 
dobrovolné Rusku a přijal pravoslaví, začei 
byl od rus. vlády potvrzen dédičným správcem 
A. Pokus z r. 1823 zbaviti se svrchovanosti 
ruské, byl již násl. roku zmařen, načež od míru 
drinopolského (r. 1829) počato nenáhié pod- 
robování A- pod moc ruskou, které trvalo až 
do r. 1S64. Za poslední války rusko-turecké 
r. 1877^78 Abcházové vzbouHli se sice a po- 
máhali Turkům, avíak po vitézstvích ruských 
na bojišti kavkázském byli opít podrobeni. 

AboházoTé viz Abcházie. 

Abeliáxaká plamana jest souhrnný ná- 
zev nčkolika kavkáz. národů, z nichž přední 
jsou Abcházové vlastni, Samuržakanci. 
Cebetdové, Ubychové. Diigeti a Abá- 
zinci, celkem asi 145.000. 

Abla n. AbiáS (hebr. Abijjdhú, Abljjd{lií 
^: můj otec jest Jahve), storozákonní jménr 
mužské i ženské. A. (vl. Abijjám), král jud- 
sky (958—955 př. Kr.), syn Roboámův a vrstev- 
ník Jeroboámův, s nimž vedl vítéznou  válku. 


tíO 


Abiátár — Abies. 


Dle I. kn Králů 15, 3 nebyl oddán sluíbí 
Hospodmové. 

Abiátár (Ébjáiár), syn Ablmélécha. samo- 
jediný unikl zhoubĚ svého rodu í ulekl se 
k Davidovi se zachráněným rouchem velé- 
knížským. Když David uznán byl králem, stal 
se A. veleknízem vedl* Sádóka. Davidovi byl 
A. vířné oddán ; když však podporoval Ado- 
niáSe naproti Salomounovj, byl potrestán vy- 
povédéním do Analótu. 

Abíb, hebr. klas, jméno mfsice později 
nisán zvaného, prvého měsíce hebrejského 
dle ustanovení Mojžiiova, jenž počínal novO' 
lunlm březnovým a označen jménem tim jako 
měsíc klasový, poněvadž v dobu tu ječmen 
metal. V mésici lom vyvedl Bůh syny Israe^ 
lovy z EKypta i slavena v ním slavnost beránka 
velikonočního.   Odpovídá  našemu  březí 


dubni 


Dk. 


Abld, arab., původně part, — t. ctící = sloha 
a ctilel boží, značí jak ctitele boha pravého, 
tak i toho, kdo za svého boha bére co jiného, 
na př. modlu, slunce a p, — V nauce súfismu 
jest a druhý slupeři 
zdokonaleni které 
Uo dochází Člověk 
kdjz pfesvédčen o 
pra* dč zjevené mu 
minem (lěřicím) se 
■•tal (stupeň I > v se 
bez dokonaleni dále 
pokračuje a\ ůle boží 
posluien noc 1 den 
opravdové modlitbě 
1 náboženským u\a. 
hám \ěnuje    Dk 

Abidft, božstvo 
Kalmyků jemuž při 
Pasovaná působnost 
podobná  jako  indi . 

c-kému Sivovi. A. je "■ '» "'''*■ 

pánem duši zemře- 
lých, jež dle zásluh buďto připouStf do ráje 
nebo posílá zpět na zem do tvorů jiných- 
Hyt jeho je v nebi, kamž vede cesta Z ryzího 
stříbra. Vyobrazen bývá A. uprostřed plamenů 
nade Ivem, klerv člověka trhá, jako ochránce 
filovéka jiného. (Viz vyobr. č. 19.) 

Ablu Lk., jedle, stromovitý rod z Čeledi 
jedtovitých(viz A bietineae), 8 přímým, vy- 
sokým kmenem a přeslenatf sestavenými vět- 
vemi. Větve vodorovné rozložené, listy hřebe- 
nitě dvouřadé, tuhé, ploché, Čárkovité, krátce 
stopkaté. na lící lexkle temné zelené, na rubu 
pouél středního nervu bělavé (bělost tato po- 
chází od četných vzduchem naplněných prů- 
duchů). pFezimující. Po odpadnutí Mstu zůstává 
přiokmuhlá jizva na větévce, ale polStáře li- 
stové jsou méně nápadné. SiStice praSní jsou 
dosti malé, v úžlabí loňských listQ na konci 
včtévek nahloučené. PraSní pytlíčky pukají 
pfičnou skulinou. Pylová zrnka jsou opatřena 
létacími postranními mčchýfky. Pestfkové Si- 
Stice jednotlivé, přímé. Plodné SiSky jsou přímo 
na větvích postavené, více méně válcovité, 
jeíté téhož roku uzrávajicí. Supiny blanité jsou 
9 plodnými Šupinami nesrostlé, i v čas zralosti 


značně velké a Často ze SiSky vyčnívající. 
Plodní Supiny tuhé. dřevnaté, v předu za- 
okrouhlené, neztlustlé (bez Štítku) a posléze 
od kolmého vfřtena iiSky jednotlivě upadající. 
Semena nesou velké, blanité, stálé křídlo. Kod 
tento čítá celkem 18 druhů, z nichž jediní 
roste také v Čechách (A. peclinata DC). Roi- 
Sířeny jsou po celém severním mírném pásmu. 
Nejznámější druhy jsou ; 

A. peclinata DC. (ňniíí picea L.. P. uř-jťf 
Duroi, Abies excelsa Lk., A. vulgarís Poir., A. 
taxifotia Dsf., A. alba Milí.), jedle obecná. 
Kmen Stihlý. aŽ 65 m vysoký, nejprve hladký 
a olivově Sedy. pak s korou běloSedou. Ko- 
runa pravidelně kuželoviti, v stáři skoro vál- 
covité prodloužená, s větvemi na kmeni ple- 
slenitými, vodorovnými a v menSi větévky 
vstřícní se rozdělujícími. Listy břebenítě dvou- 
řadé, na Špičce mírní vykrojené, na líci leskle 
zelené, na rubu s dvSma bílými pruhy. Šiítice 
pra Sní podlouhle válcovité, skoro kratSj než 
podpůrný hst, Šupinky praSni v krátkou. Širo- 
kou a vykrojenou Špičku vybíhající. SiStice 
pestíko\é podlouhle \álcovité, 4— 6 cm dlouhé, 
!'Upiny blanite skoro okrouhlé a náhle v dlou- 
hou tenkou SpičLu protažené, na okraji ne- 
stejně dřipaté zubaté ŠiSky válcovité, 14 až 
20 cm dloube 4—5 cm tlusté, si'ětle Šedoze- 
lené ípiCkj bhnitych Supin ze SÍSky vyniklé 
a zpět ohrnuté Plodní dřevnaté Supiny z kli- 
nou iteho zpodu náhle Široce a zaokrouhleně 
rozSiřene Semena trojhranná s velkým, blani- 
tjm kUnoMtym křídlem. Na jihu kvete ku 
konci dubna na se\eru od května až do polu- 
Mce čer\na — Jedle rozSířena jest v horná- 
tjch polohách střední a jiini Evropy. Severní 
hranice jejl jde od uklonu Pyrenejí krajinami 
francouzskými v AuverEni. po Vc^esách aí 
k Luxemburgu Treiiru a Bonnu, dále Vest- 
fálskem Dolní Lužicí Slezskem. Haliči, podlé 
Karpat až k černému moři a zabíhá až na 
Kavkaz ; dále na Východe (jmenovití v K.iv- 
káze) zastupuje jí velmi příbuzný druh A. 
Nordmanniana Spach. Na horách sicilských a 
v Pyrenejích vystupuje do výše 1950 ni, ve 
Vogesách 1200 m, na Juře 1500 m, v severním 
Švýcarsku 1299 <n, v KrkonoSich 1230 m, v Du- 
rynském lese 8iz m. v severních Karpatech 
974 m a v Sedmihradech 1242 m. Do rovinv 
zřídka sestupuje. — Jedle poskytuje průmvsiu. 
obchodu a k jiným potřebám totéž jako bi>ri>- 
vice. Jakožto palivo vydává méně tepla ncí 
smrk, ale více než borovice. Dřiví její hodi í^r 
k stavbám tak jako smrkové a má i při-d 
tímto tu přednost, že jest tuíSí, StípatclnéjVi 
a z jasnějšího a úhlednějšího pletiva složeno. 
Užívá se ho proto mnoho na drobné před- 
měty, jako pouzdra, řeSeta. skřínky, sirky. Šin- 
dele atd. Nejslavnější povésti nabylo dřevo 
jedlové jako nenahraditelný výtečný materiál 
ke zhotovování resonančních hudebních ná- 
strojů (houslí cremonských, bas a jiných smvč- 
cových nástrojů). K účelu tomuto vybírají' io 
zvl^Ětí kmeny zdravých a mladých jedlí. Dřtvi) 
toto má pletivo buněčné vSude stejnomírné a 
pevné, takže v pudí resonančnlho niistrnie 
vlny zvuku pravidelní se vyvinují  a v pl:iL- 


Abietineae. 


61 


síle a lahodé s chvěním na strunách souhlasí. 
Alpy a Šumava česká zásobují celý svět nej- 
lepším jedlovým dřevem na hudební nástroje. 

Dřevo jedlové neobsahuje v kanálcích dřev- 
ních pryskyřice jako borovice, ale za to shro- 
maiduje se množství pěkné pryskyřice v duti- 
nách korových, jež někdy splývají na kmeni 
a vétvích v naduřelé boule, z nichž pryskyřice 
při naříznutí v hojnosti vytéká. 

Jiné známější druhy jedli jsou: 

A. Apcdlinis Lk., jedleApollinova. Roste 
v Řecku, jmenovitě v lesích peloponnésských. 
Vyznačuje se zvláště tím, že skoro jako vrby 
z uříznutého kmene vyrůstá z kořenů a větví 
vidy množství nových výhonků. 

A. balsameaL,, j. balsámová. Podobá se 
mnoho jedli obecné, má však nezřetelně dvou- 
řadé listy a vejčito-kuželovité šišky. Jest roz- 
šífena v severní Americe a poskytuje mimo 
>}bomé dřevo kanadský balsám. 

A. Sordmanniana LÍc., j. Nordmannova. 
Roste na Kavkaze a podobá se dosti naŠí 
jídli obecné, ale jest ještě úhlednějšího vzrůstu. 
PRito vysazuje se nyní zhusta v lesích a sadech. 

A. Pinsapo Bois.; j. španělská. Roste 
v lesích španělských, zvláště v Granadě a také 
na Atlasu. Velice ozdobný strom, jenž se také 
v sadech s oblibou pěstuje. Jehlice jsou tuhé, 
kdcovitépřioblé. Šišky vejčito- válcovité, hladké. 

A. cephalonica Endl., j. kefalonská. V Ře- 
cku, zvláště na Peloponnésu a v Kefalonii do- 
núcL Také často u nás v sadech pro ozdobu 
Putovaný druh. 

A. sibiríca Trtsch., j. sibiřská. Od břehů 
Volhy až po KamČatku v lesích rozšířená. 

A. noHUshináU a A. amabilis Dougl., u nás 
^sadech nezřídka pěstované, pocházejí z Ka- 
lifornie. 

Fossilní zbytky jedlí jsou dosti řídké, což 
^ejiz vysvětliti tím, že se šišky v Čas zra- 
losti úplně rozpadají a určování pouhých je- 
hlic jest dosti nespolehlivé. — Zabezpečené 
druhy známy jsou z doby třetihorní (miocenu 
a pliocenu), jež se nyní žijícím velmi podo- 
bí. Vský. 

Jedle a smrk mnohými trpívají nemocemi. 
Ač oba druhy tyto mnohé mají parasity spo- 
tčné, přece někteří parasiti jsou bucf jednomu 
érebo jen druhému vlastní. Z nemocí, jimž 
^:)irk nejvíce podléhá, nejrozšířenější v někte- 
i:'Ch krajinách bývá červená hniloba (Roth- 
^), k níž podnět dává houba Trametes ra- 
iidpírda, dále podzemní rakovina (Erdkrebs) 
ptivjbcná houbou václavkou {Agaricus melleus), 
čajf rez jehličí {Chrysom^xa abietis). Z jevno- 
^''Ubnvch soužívá jedli i smrk jmélí {Viscum 
a/hraju Hmyzu pak řada druhů nekonečná od 
p-iídí ohrožuje oba stromy tyto. Zejména ně- 
kteří nosatci a korovci, již z brouků stromy 
v rejvíce kazí, z motýlů Škodí nejvíce hou- 
'-^^^^y Liparis Orgyia a pak drobní motýlové 
^<t CxKcyx a Tortrix, z jiného pak hmyzu 
^li\i\é lany pilatek a mšice vedle bezectných 
^Udců méně rozkřičených aneb méně rozší- 
řených. 

Jedle zase napadána bývá houbou Aecidium 
f^'^tinum Alb., jeŽ působí jí rakovinu na kmeni 


a na větvích kouzelná košfata; bělavou hni- 
lobu dříví jejího působí jí Půly poruš fulvus 
Scop., jehličí její navštěvuje Hvsterium nervi- 
sequium Fr., Antennaria pinophUla Nees., vzácné 
i Aecidium, collumnare Alb. Sit, 

AMetineae, jedlo v i té, největší a nej- 
důležitější Čeleď rozsáhlého řádu jehličnatých 
(Coniferae). Skoro vesměs stromy vysokého 
vzrůstu, řidčeji vzrůstu nízkého s kmenem a 
větvemi rozloženými a plazivými (na př. koso- 
dřevina). Větve JSOU sestaveny v dosti pravi- 
delných přeslenech na kmeni, tvoříce košatou 
neb kuželovitou korunu. Větve rozdělují se ve 
vodorovné ploše v menší větévky a jsou na 
konci obyčejně dolů převislé. Listy mají tvar 
čárkovitých jehlic tuhých buď plochých, buď 
3 — 4hranných neb polooblých, zelených, buď 
přes zimu vytrvávajících (naše vždy zelené 
lesy jehličnaté), řídce na podzim opadávají- 
cích (modřín). Jehlice tyto jsou sestaveny na 
větévkách spirálně a jsou často na stopeČkách 
tak stočeny, že jeví se pak dvouřadé (na př. 
jedle). Jindy jsou shloučeny na skrácených vě- 
tévkách (brachyblastech), jako na př. na mo- 
dřínu. U různých druhů borovic zakrňují tyto 
skrácené větévky tak, že jehlice samy tvoří 
po dvou až více pouhé svazeČky, mezi nimiž 
vrchol neb Špička zakrnělé větévky více ne- 
dorůstá. SvazeČky tyto obdány jsou na zpodu 
věncem blanitých šupin, vynikají z úžlabí vět- 
ších Šupin blanitých na větévkách a posléze 
celé jako jednoduchý list s větví opadají. Je- 
hlice jednotlivé i svazky jehlic přisedají k vě- 
tévce na vypouklých polštářcích listových, od 
nichž se posléze pravidelnou jizvou oddělují. 
Čímž se pak mladé větévky jedlovitých stávají 
velice význačnými. Později při mohutném 
vzrůstání borku zmizejí polštáře s jizvami listo- 
vými a starý kmen pokryt jest roztrhanou a 
rozjizvenou, snadno se slupující horkou (u lidu 
»korou« zvanou). Jedlovité jsou jednodomé. 
Květy pestíkové i prašné tvoří postranní neb 
konečné Šištice. Prašní (figura a, b, f) bý- 
vají často v hustší květenství na zpodu leto- 
rostu sestaveny. Supiny prašní i pestíkové 
přisedají k ose klásku v hustém spirálním po- 
řádku. Prašní šupinky jsou k dolejšku zúženy, 
na konci rozličně porozšířeny a na zpodu vždy 
dvěma prašnými pytlíčky opatřeny, z nichž 
posléze buď podélnou buď příčnou skulinou 
pyl se vyprašuje. Pylová zrnka bývají někdy 
opatřena lehounkými křídlovitými přívěsky, 
pomocí jichž snadno ve vzduchu mohou po- 
letovati. Známo, že z lesů jehličnatých unáší 
někdy vítr celé mraky sirného prášku pylo- 
vého. Jako jiné nahosemenné jsou A. odká- 
zány na zúrodAování větrem. Pestíkové Šištice 
(fig. c, g) se skládají ze šupin blanitých, v je- 
jichž úžlabí vyrůstá masitý plodolist, který 
nese na vrchní straně u zpodu dvě obrácená, 
podlé celé délky ^s plodolistem srostlá vajíčka 
(fig. d, e, h, i). Ústí vajíček (mikropyle) hledí 
tudíž k ose Šištice. V čas zralosti zůstávají 
šupiny blanitými, buď jsou delší než plodní 
šupiny (plodolisty), buď zakrňují a jsou skryty 
mezi šupinami plodními (borovice). Plodolisty 
však z pravidla silně vzrůstají  tvoříce tuhé, 


62 Abiel 

tvrdé, dfevnaté Supiny, jei pak skládají více 
ménč velikou, válcovitou neb kulovitou neb 
vějí i tou SiSku. Šupiny tyto mlvaji nékdy 
(u borovice) na kanci ítyFhranný Stltck se 
zobanem uprostřed lapophysis). Semena oba- 
lena jsou tvrdou slupkou osemeni a nesou ča- 
sto blanité kHdlo, jeí se s povrchu Supiny 
Elodné odděluje. Zralá SiSka buď celá opadá, 
ud se jeití na stromě rozpadá v jednotlivě 
Supiny (u jedle). Uzrávánl fiiSek trváobyCejní 


pfiC pukající.  SiSka se rozpadá v jednotlivé 
Supiny: Abies. 

2. Jako pfedeSlý rod, ale $iSka se neroz- 
padá, n^bri celá upadá:  Tsui;a. Pieudotsuga. 

3. Listy vSesCranně na vétěvkách rozesta- 
vené. Čtyřhranné, celé zelené. PraSn i pytlíčky 
podélní pukající. Siiky upadají celé: Picea. 

B) Listy na skrácených větévkách husté 
nabloučené, na prodlouien}''ch hlavních vět- 
vích oddálené rozestavené. 


a— 3 roky. Klíček má 3—15 ěárkovity^ch děloh 
do věnce sestaveních a v olejnatém bílku 
(endospermu) uložených. 

Celed tato čitá asi iiz druhů, jeí se budlo 
stahuji v jediný rod /Ťnuí L. neb se rozdělují 
v dosti sobe příbuzné rody: Pinus. Abies, Pi- 
cea. Tsiiga, Psevdotsuga. Cedrus. Larix, Pseudo- 
larix. Znaky pak spojují jednotlivé rody takto: 

I. Plodní Supiny lišek jsou ploché, k okra- 
jOm ztenčené; SiSky zrají obyčejně již v prv- 

A) Listy vesměs jednotlivě a ve spirálnim 
pořádku na vítévkách rozestavené. 

I. Listy dvouřadé, ploché, na rubu s dvěma 
podélnými světlými pruhy. Pytlíčky praSni na 


Listy mékké, na zimu opadavé: Larix. 
1 Pseudoiarix, 

z. Listy tuhé, vždy zelené, víceleté: Odruš. 

II, Plodní Supiny tvrdé, dřevnaté, na konci 

nnoze čtyřhranným a uprostřed zobanitým 
štítkem opatřené, vytrvalé. SiSky uzrávajl ai 
druhým neb třetím rokem a pak celé upadají. 
Listy po 2 až více ve svazeČkách dole Šupin- 
kami obalených a z úžlabí Supin osních vy- 
nikajících; Pinus. 

A. jsou rozšířeny v celím severním mír. 
ném pásmu skládajíce v přemnohj'ch kraji- 
nách rozsáhlé jehličnaté neb tak zvaně černé 
lesy. U nás hlavně borovice, jedle a smrL 
tvoří  hvozdy  české  a  středoevropské vůbec. 


Abietinová kyselina — Abich. 


63 


Obratník Raka pfekročuje na jihu na Filippi- 
rach borovice Pinus insularis Endl. a rovník 
bám P. Merkusii Ingh. et Vr. na vysočinách 
ostrova Sumatn' a i>omea. Na severu žabí- 
hájí některé druhy až do krajin polárních, kde 
přestává vůbec vegetace stromová (k 70' až 
72" s. š.)- V Sibiři jdou nejse věrněji druhy : 
Pinus silvestris L., P. Ledebouri Endl., P. davu- 
rica Fisch., P. obovata Ant. a P. sibirica Turcz., 
na Uralu P. Ccmbra L. a v severozápadní 
Americe P. alba Ait. 

Všechny A. obsahují v listech i dříví množ- 
sni aromatické pryskyřice, která jmenovité 
z poranéných míst na kmenu v hojnosti vy- 
téká a v tuhou hmotu (smolu) se proměňuje. 
Pro potřeby lidské jsou významu dalekosáh- 
lého, nebof lesy jehličnaté poskytují nám 
dfevo ku stavbám, k palivu, na nábytek a 
k přerůzným jiným potřebám. Opadaným chra- 
*>tím a šiškami se topí, jehličím (hrabankou) 
wstélá, pr%'skyřice se sbírá ku připravování 
terpentinu, laku, kalafuny a j. Šiškami vy- 
zdobují se drobnější předměty a nábytek atd. 
A největšího významu pro krajinu má konečně 
ichličnatý les sám, čině ji zdravou, vlhkou, 
úrodnou a jsa jí zároveň nejlepší okrasou. 

Čeleď jedlovitých jest za doby naší ze 
v>ech nahosemenných rostlin nejrozšířenější, 
ale zároveň nejmladší, nebof s určitostí počíná 
s^e v nepatrných zbytcích druhů objevovati 
teprve v oolithu a ve vrstvách křídových. 
Ostatní čeledi žily již v dobách starších, ale 
jSDu v době naší skrovnější jedlovitých. Z toho 
patmo, že A. jsou nejmladším typem naho- 
semenným, jenž k nejvyššímu rozvoji vzhle- 
<icic k počtu forem i počtu individuí dospěl za 
dnů našich. V době křídové a ještě více v době 
třctihomí množí se pozvolnu rozličné druhy 
A-ú tak že skoro ode všech žijících rodů jsou 
mámy t>'py třetihorní, které posléze na 
sklonku do čtvrtihor přecházejí v druhy nyní 
zijícL Vský, 

AbietiBOvá kyselixia či s y 1 v i n o v á jest 
sněhobílá, kr>''stalická látka v jemných šupi- 
nách se jevící, již získáme, když kolofonium 
lihem vyslazujeme. A. kys. otáčí rovinu světla 
poiarisox-aného silně v levo i taje při 161" až 
:^2*. Souvisí úzce s řadou látek terpe no- 
vých. Rn, 

AUgaU: 1) Žena bohatého Nábála, jež Dá- 
'•Ťdovi před Saulem prchajícímu potravy po- 
$k)i]a, ač mu ji Nábál odepřel, zaČeŽ ji David 
po smrti tohoto za manželku pojal a syna 
Chileába s ní zplodil. (I. kr. 25. II. kr. 3, 3.) — 
2) Sestra Davidova (I. Par. 2, 16). Jrk, 

Ablgsatiui slula v římském právu krádež, 
páchaná řemeslně odváděním koně, skotu neb 
i^^íitého počtu menšího dobytka ze stáje neb 
ze stáda. Zloděj nazýván tu abactor neb abi- 
f€us. Odcizení menšího počtu, nebo nikoli ře- 
í^.eslně konané odcizování je krádeží (furtum), 
V dobé, kdy krádež tato vůbec ještě byla pou- 
hým deliktem soukromým, byl a« císařskými re- 
'■kript}' prohlášen kriminálně trestným a ná- 
ícií tedy mezi crímina extraordinaria. Pro a. 
trestáni honestiores vypověděním neb motione 
'ib ctrdine,  humiliores  veřejnou prací  {pcena 


operis), dle okolností i v dolech (pana me- 
talli); ozbrojení abactorcs vrháni dravcům (ad 
bestias). J.  T. 

Ablhů (hebr. můj otec jest on t. Bůh) a 
Nádáb (Štědrý, šlechetný), dva ze čtyř synů 
Aaronových, kněží (Mojž. II. 24), již vzavše 
jedcnkaždý kaditelnici svou, dali do nich oheň 
a položili na něj kadidlo a obětovali před 
Hosp. oheň cizí. Čehož jim byl nepřikázal. 
Protož sstoupiv oheň od Hosp. spálil je a ze- 
mřeli. (Mojž. IIL 10.) Proto velekněžství A. 
dědili druzí dva synové Éleázár a ítámár. 

AMoh Hermann Wilhelm (German 
V i I g e 1 m o v i Č), výtečný geol. novověký (* 1806 
— + 1886), proslulý hlavně svými geologickými, 
fysikálními a jinými pracemi o Kavkaze. Nar. 
v Berlíně, kdež otec jeho byl báňským radou; 
matka jeho byla dcera chemika Klaprotha. 
Vliv rodiny a styky s muži, jako A. Humboldt, 
K. Ritter aj., mocně působily na rozvoj mla- 
distvého ducha A-ova, tak že stav se r. 1831 
doktorem filosofie odebral se na vědeckou ce- 
stu do Itálie, kdež hlavně všímal si zjevů so- 
I pečných, pozorovaných na Vcsuvu, Etně atd. 
Práce jeho o této cestě Erláuternde Abbildun- 
gen geolog. Erscheinungen, beob. am Vesuv u, 
Aetna 1S33 u. J834 (Berl. 1834) a Ober die 
Nátur u. den Zusammenhang vulkanischer Bil- 
dungen (Braunschw. 1841), z nichž prvá byla 
přel. do franc, vynikají kromě četných a přes- 
ných údajů a nových badání též umělými 
kresbami z jeho ruky. Nové pole k badání 
otevřelo se mu r. 1842, kdy byl povolán do 
Ruska na universitu derptskou. Pobývaje té- 
měř do konce života na Kavkaze neúnavně 
studoval jeho geol. poměry a jeho spisy z této 
periody náležejí k nejcennějším. Samostatně 
vydal: Uber d. geoL Nátur des armen, fíoch- 
lands (1843), Vgl. chem, Untersuchungen des 
Wassers des Caspischen Meeres, Urmia u. Van- 
Sccs (1856), Ober d. Steinsal\ u. sehie geol, 
Stell ung im russ. Armenien (1857), Vgl, geol. 
Grund\Uge der Kauka\., Armen. u. Nordpersi- 
schen Gebirge, pak Beitráge 7. Paláontologie 
des asiat. Russlands (1859), Sur ia structure 
et la geologie du Daghestan (1862), Ober eine 
im Casp. Meere erschienene Jnsel nebst Beitr. 
\ur Kenntniss der Schlammvulkane der caspi- 
schen Region (1863), Einleitende Grund^uge 
der Geologie der Halbinseln Kertsch u. Taman 
(1865), Beitr. lur geol. Kenntniss der Tliermal- 
quellen in Kauk. Lándern (Tifíis 1865, 4" 595 
str.), největší jeho práce, a ruský spis Otčet 
po i\slědov. město ro\denij nefti v Žakavka\- 
skom kraje i na Tamanskom poluostrové (t. 1867). 
Článků z fysikální geografie, meteorologie, 
mineralogie, geognosie a ethnografie otiskl 
veliké množství v »Bulletins phys.-math.* pe- 
trohr. akademie nauk a v »Mélanges phys. et 
chim.«, rovněž v Poggendorfových »Annalech<, 
v »Izvěst. geogr. obŠČestva*, v »Zapis. Kavkaz, 
otdělenija technič. obščestva« a j. Již první 
z těchto prací menších objemem, ale stejného 
významu vědeckého jako díla samostatné vy- 
daná, obrátily k němu pozornost. Akademie 
nauk jmenovala jej r. 1853 řádným a r. 1866 
čestným členem. R. 1854 byl přidělen ke sboru 


G4 


Abichit — Abingdon. 


báňských inženýrův a usadil se úplně na Kav- 
kaze a teprve po 22 letech (1876) přesídlil se 
i s rodinou do Vídně, kdež u vysokém věku 
počal spracovávati svůj přehojný materiál, plod 
3oletých pozorování, ve velkém spise Geolo- 
^ischc Forschungen in den Caucasischcn Lán- 
dern, jehož 1. a 2. čásf vyšly ve Vídni 1882 
s obrovským atlantem. Vytištění 3. a 4. části 
se nedočkal skončiv ve Vídni i. čce. 1886 
svůj Činný život. A-ovy zásluhy vědecké jsou 
velmi značné a díla jeho na poli geologie kav- 
kázské před nim nespracované a neprobadané 
zůstanou na vždy úhelným kamenem prací 
budoucích. Jemu ke cti pojmenován nový ne- 
rost abichitem. 

Abiohit, nerost krystalující v soust, mo- 
nokl.i též sloupkovitý, paprskovitý a kulovitý, 
slohu paprskovitě stébelnatého, štěpný velmi 
dokonale dle plochy zpodové. Jest tmavě mo- 
drozelený, vrypu modravě zelen. ; tvrd. 2*5 — 3, 
hust. 4'2 — 4"4. Chem. slož. Hj Cu, As O,. Nález : 
Cornwall, Tavistock. Devonshire. Hjn. 

AMoht: 1) Adolf (* 1797 — f 1860), byl 
prof. pathologie na univ. vilenské. Nar. v Er- 
lankách, ale ve Vilně byv vychován přilnul 
vřele k nové svojí vlasti. Doktorátu med. na- 
byl r. 1816, stal se adjunktem při vilenské 
pathol. klinice a r. 1825 tamtéž professorem. 
Po zrušení university přednáSel o témž před- 
měte na medicinsko-chirurgické akademii, je- 
jíž prof. a rovněž sekretářem byl do r- 184 1. 
A. proslul jako človCk ryzího charakteru i jako 
učenec. Četné svoje vědecké práce uveřejňo- 
val v různých časopisech a hlavně v »Dzien- 
niku medycyny«, jehož byl spoluredaktorem. 
Vydal spisy: De intestinorum coarctione diar- 
rhocae chronicae (1816); Tablica synoptyc{na 
tritci^n (Vilno 1823); sborník CoUcctanca me- 
dico-chirurgica caes, acad. med, chir, Vilnensis 
(díl 1. 1. 1838), do něhož přispěli též A. Bielkie- 
wicz, J. Korzeniowski, J. Mianowski, K. Muj- 
szel, H. Porcyanko a Lud. Siewruk ; Jnstitutio- 
nes therapiae gcneralis (t. 1840), k nimž bylo 
mu základem dílo Pucheltovo. — 2) Karl 
Ernst A. (* 183 1), ředitel gymnasia v Oleš- 
nici (v pruském Slezsku), vyniká důkladnou 
znalostí nářečí a díla Hérodotova, o čemž 
svědčí jeho rozprava: De dialecto Herodotea 
(Gott. 1859) a jeho vydání díla Hérodotova s ně- 
meckými poznámkami (1861 — 66, nyní již čá- 
stečně ve vydání čtvrtém) a s latinskými kriti- 
ckými poznámkami (1869). Vedle toho vydal 
A. Arrianovu /l/wfr^si (text 1876, text s něme- 
ckými poznámkami r. 1871 — 75).   red.  Vý, 

Ábi-ifltáde (voda stojatá), jezero v Afgá- 
nistánu na pusté vysočině gilzaiské, asi 230 itm 
sev.-vých. od Kandaháru, 2076 m n. m. Jest 
velmi mělké a uprostřed sotva 4 m hluboké, 
v obvodu má 67 km a vodu slanou a hořkou, tak 
že ryby v ní hynou. Vtéká do něho řeka Gasny. 

Abila viz Abiléné. 

AMldjg^., zool. skratka: Abildgaard Pe- 
ter Christian. 

AMldgraard: 1) Sóren (* 1718 — 1 1791), 
nar. ve Flekkefjordu v Norsku, věnoval se hor- 
livě vědám přírodním a stal se kreslířem ar- 
chivním ; jeho kresby nordických starožitností 


chovají se v knihovně kodaňské. Sepsal: Be- 
skrivelse over Stevens klint og dens naturlige 
maerkvaerdigheder (Kodaň 1759, Popis mysu 
stevenského a jeho zvláštností), Ffiysisk-mine- 
ralogisk beskrivelse over Móens klint (t. 1781, 
Popis mysu móského) a j. — 2) Peter Chri- 
stian A. ('•• 1740 — + 1801), znamenitý zvěro- 
lékař dánský, původce několika populárně vě- 
deckých spisů zvěrolékařských. Vedle hlav- 
ního oboru svého pěstoval též nauky přírodo- 
vědecké i dobyl sobě zejména tím zásluh, že 
spolu s Jens Rathkem dokončil monumen- 
tální dílo O. F. Mu Her a Zoologia Danica. — 
3) Nikolai Abraham A. ('"= 1743 — 1 1S09), 
historický malíř dánský, syn Sorena A-a. Stu- 
doval ve svém rodném městě Kodani a dostal 
1767 zlatou medailli za ohvSiZ David pomazán 
Samuelem. Sloh svůj zdokonalil studiemi Clau- 
dea a Nikolasa Poussina. Od 1772 — 77 konal 
studia v Itálii, 1807 stal se ředitelem aka- 
demie kodaňské. Směrem svým náleží ku škole 
starší, umění jde mu nad přírodu. Vyniká 
v technice, tón jeho maleb je harmonický a 
hladký, celek však méně zajímavý. Dobou 
svou byl velice slovutným, nyní však se na 
jeho díla zapomíná i v Kodani. Založil dán- 
skou školu malířskou a odchoval Thoru'ald- 
sena a Eckersberga. 

Abiléné ('Apikr^vri) slula ve starém věku 
tetrarchie v sev. Sýrii, obsahující hornatinu 
Libanonu a Antilibanonu; náležely k ní takc 
části Palestiny vých. od Jordánu a jez. Gene- 
záretského, totiž Batanaea a Trachonitis. Po 
smrti posledního tetrarchy Lysania dostala se 
v moc židovského krále Heroda Agrippy II. 
Hlavním městem a sídlem tetrarchův jejích byla 
Abila na jižním úpatí Antilibanonu severozáp. 
od Damašku, nyní Nebi Abél, s rozvalinami, 
z nichž zvláště zbytky chrámu a některé ná- 
pisy jsou pozoruhodný. 

Abilly - flur - Claiae [abilisyrklés] , ves 
v depart. Indre-et-Loire nedaleko stoku řeky 
Claisy s Creusou, má 1378 ob. (1881), znám. 
slévárnu mědi a dílny na stroje hospodářské. 
Abilnniun, za doby Bojův osada v Če- 
chách, později Horní Bor. (Viz Pal. Děj. Č. I. 
str. 49.) Lp, 

Abiméleoh (hebr. Abimélek^ t.j. otec můj 
jest král): 1) Domnělý název králů filiŠtínských 
v Geráru a Gatu. — 2) Levoboký syn Gideó- 
nův, po 3 léta samozvaný král isráélský (soud. 
g. i), bratrovrah u Tébés zabitý. Jrk, 

I    Abinoi,  někdejší  název  kmene  altajsko- 

' tatarského v gub. tomské  blíže  města  Kuz- 
necka. Rusové říkali jim Kuzneci (kováři), po- 

' něvadž uměli spracovávati železo ; nyní však 
jméno jejich zaniklo v názvu »Černí Tataři*, 

' v němž jsou pojata všecka tatarská plemena 
okruhu kuzneckého. 

Ab inoanabulifl (lat.)., od kolébky, od 
samého dětství. 

Abing^don [ěbingdn], velmi starožitné mě- 
sto angl. v Berlcshiru při ústí Očku do Temže, 
se 7019 ob. (1881). Značný obchod s obilím, 
sladem, plachtovinou a koberci. Za dob anglo- 
saské heptarchie byl sídlem královským ; 1643 
marně jej obléhalo vojsko Karla L 


Abington — Ablační theorie. 


65 


AbingtOli [ébingtn], m. ve Spoj. Obcích 
<:everoamer. v Massachusettsku, s 9500 obyv. 
živícími se výrobou obuvi (v ceně přes i míl- 
ii on doUarfl roČné) a hfebikfl. 

Ab ln«tantia absolv6r« viz Absolutio 
ab instantia. 

Ab tntestaio mmoo^máo viz Dédická 
posloupnost. 

AbÍBÚ-malkélIŮ hebr., t. j. Otče náš, 
králi náfi ! Litanie židovská, jejíž každá prosba 
začíná térai slovy a kterou se Židé modlí ve 
dnech mezi Novým rokem a Dlouhým dnem. 
\i.— 10. TiSrí.) 

AMoi^lieie (z řec. afliog neživý, yévkcig 
rod, původ) viz Prvoplození. 

Abiové C^fiioi), skythský národ již u Ho- 
nricra pfi(>omínaný, jejž někteří staří spisovatelé 
za báječný, většina však za skutečný poklá- 
dali. U Alexandra Vel. objevují se vyslanci 
A-uv, aby mu poslušenství nabídli. Strabón 
j\ ádt je mezi kočovnými Skythy a klade sídla 
tjich na nejzazši sever ve Skythii za Imaem, 
Ammianus Marcellinus vykazuje jim bydliště 
sev. od Hyrkanie. Ze zpráv starých spisova- 
telů o sídlech a zpfisobu života A-ův vysvítá, 
ze jménem tím rozuměti sluší kočovné kmeny 
turkestánské v severových. stepi kirgizské a 
a oblasti semipalatinské. 

Abiponi, kmen indiánský v jižní Americe, 
cbývavší někdy kraj Gran Chaco, nyní usedlý 
na jihu mezi Páranou a Salvadem až k řece 
l^oice; již vymírají. Jsou pěkného vzrůstu, 
pravidelných tahů a světlé pleti. Ženy jsou 
SNétlejší, muži však jsou hrdi na pleť tma- 
véjší. Jsou výteční jezdci a velicí milovníci 
i^cra', jichž mají hojnost. Vynikají bystrostí 
2 statečností. Rádi se tetovují. Muži stříhají 
si tonsuru a z předu vlasy si vytrhují, roždí- 
'\i si maso, což děje se i u žen, když se 
^ dávají. Zbraně jejich jsou kopí, bola (házecí 
koule. I a lasso, dříve byl též luk. Žijí v mnoho- 
zenství, jinak jsou mravů čistých; než ohyzdný 
je zvyk jejich zabíjeti novorozeňata. Čítají jen 
-o tři. Mívali své sněmy, které však spojeny 
.Křuce vždy s pitkou mívaly za následek rvačky; 
^e rozhodnutí, ač dělo se v opilosti, věrně 
y zachovávalo. Mrtvoly k pohřbu připravují 
?tny, pohřbívají je v lesních houštinách a 
p krvvají tmím. Po pohřbu následují smuteční 
^?évy a tance. Z mrtvých mají velký strach 
- r^ikdy nevysloví jména jejich. Věří v trvání 
J>í a ve velikého ducha, jehož obrazem jest sou- 
hvězdí Kuřátek. Jazyk a-ský má různé prostředky 
^ označení funkci syntaktických ; některé vy- 
^dfeny jsou pouhým slovosledem (na př. funkce 
:ř;vlastková), jiné předponou (na př. osoby u slo- 
'«^ též zájmeno přívlastkové), jiné opět pří- 
rcr.ou ína př. číslo jmen, vidy slovesné). Nejlepší 
lyTivy O nich podal Dobrizhofer. Kř, 

AbMjn, nejstarší syn Hielův, byl s nej- 
""ladSím bratrem svým Zebúbem (Segubem) 
7-' znovuzbudování Jericha za panování Achá- 
na obětován, aby zrušena byla kletba, kterou 
='>l jósuc v>'řkl nad městem tímto. 

^ AUroa (A b í r á m), společník Kóracha a Dá- 
'^rji, kteří se vzbouřili proti Mojžíšovi a Aaro- 


novi ; byl se 'Svými druhy od země pohlcen 
(4 kn. Mojž. 16, I — 55.). 

Ablrrltaee (z lat.) v lék. značí vlastně stav, 
který opačnými příznaky než irritace se jeví. 
Brown a Broussais učili, že jest život nor- 
mální výsledkem zevních dráždidel (irrítací). 
Jestliže dráždidla tato se změní, nastává stav 
chorobný. Slovo a. zaniklo se školou vitali- 
sticko-fysiologickou. iW. 

AbUMthové viz Madové. 

Abisal (AbíSai), Davidův sestřenec, jenž 
znamenitým jsa válečníkem Davidovi v boji 
o trůn a proti různým nepřátelům výborné 
služby konal. (II. kr. 2, 10, 16, 20, 21, 23. 1. Par. 
2, II, 18, 19.) Jrk. 

AblMTMi, kníže indický, jenž za Alexan- 
dra Vel. vládl v části nynějšího Kažmiru. Proti 
Alexandrovi Vel. vystupoval s počátku nepřá- 
telsky, když však Alexander překročil Indos, 
poslal mu A. po zvláštním poselství dary. Po- 
něvadž však A. přece chtěl králi Porovi po- 
slati vojsko. na pomoc, musil po porážce Pó- 
rově Alexandra usmířiti. \ koncem r. 325 př. Kr.; 
území jeho valně rozšířené ponechal Alexander 
jeho synovi. 

Áblflkan, jezero, viz Aby Skaň. 

Abitlbi, dvě jezera sev.-amerícká v brit. 
Kanadě, jež řekou téhož jména a ř. Moosou 
spojena jsou se zálivem Jamesovým, nejjiž- 
nější částí Hudsonské zátoky. Hladina jejich 
páčí se na 1200 km"^ a kolkolem jsou šíré lesy 
topolové, březové, smrkové a cedrové. 

Abitarient (z lat. abire odejíti, ten, kdo 
hodlá odejiti), žák poslední třídy střední Školy, 
(gymnasia, reál. gymnasia, reálky), který slo- 
živ předepsanou zkoušku (maturitní) ústav opu- 
stiti hodlá. 

Abioratio (lat), v řím. právě zločin, jehož 
se dopustil, kdo křivě na soudě přisahal, Že 
mu jakási pohledávka přísluší, nebo že pohle- 
dávka zažalovaná není pravá, nebo že dluh 
v určitém čase splní a pak nesplnil. Byl trestán 
bitím holí (fr. 13 §. 6. D XII, 2). Dle práva 
rak. jsou prvé dva případy zločinem pod- 
vodu dle §. 199 lit. a tr. z., třetí případ jest 
nepraktický. Óc, 

Abjad, arab. = bílý. 

Abjad, Bahr-el-Abjad (= tok bílý), záp. 
rámě Nilu, lépe známé jménem Bílý Nil. 

Abjndlkaoe {Abiudicatio) slově hlavně 
ve stř. latině zamítnutí žaloby nebo nároku 
soudem, pak vůbec rozhodnutí soudní něja- 
kého sporu. 

Abjndikovatl viz Abjudikace. 

AblabiOfl, historik řecký, napsal dějiny 
GothůVf jichž užil Jordanes při svém díle De 
rébus Geticis. 

Ablaoe lat., odstranění některé části tčla 
operací chirurgickou. Mluvíme nejen o a-ci 
končetin neb jich dílů, nýbrž též o a-ci stvůr 
chorobných, nádorů a pod., nalézají-li se na po- 
vrchu těla, kdežto odstranění nádorů vniter- 
ných spíše excisí se nazývá. Viz Amputace 
a Exartikulace. Peč. 

Ablační theorie klade dokonání krádeže 
(v. Krádež) v okamžik, kdy věc ukradená od- 
nesena s místa, kde se krádež stala.  Theorie 


5 


66 


Ablaj — Ablativus. 


tato, spočívající na nesprávném výkladu ně- 
kterých míst řím. pramenů a hrdelního řádu 
Karla V., hájena zvláště od saských právníků 
XVn. století (Carpzow, Hommel a j.) a udržela 
se dosti dlouho v saské praxi. Proti a. th-i psali 
a bezpodstatnost její ukázali Beck, Klien a 
zvláště Wáchter i sluší ji nyní pokládati za 
odbytou. J, T, 

AbU^ Ajchodži, syn Valí-chána, vstou- 
piv do služby k bohatému Kirgizovi vynikl za 
smutných dob, kdy Kirgiz-Kajsakové byli ohro- 
ženi od Džungarů,' volžských Kalmyků, jaji- 
ckých kozákův a Baškyrův, chrabrostí a chy- 
trostí, tak že dostalo se mu příjmí »Moudrý«. 
Byl nejmocnějším z vládců střední Hordy, tak 
že Rusko vyjednávalo obyčejně s ním a s jeho 
bratrem Sultán-betem, nedbajíc slabého vrch- 
ního chána. R. 1^45 dobyl Ožungarie; když 
pak Číňané vytrhli r. 1756, 1758 a 1760 proti 
středoasijským chanátům, poddal se císaři čín- 
skému, avšak udržoval také chytře přátelské 
spojení s Ruskem, čímž dovedl si zachovati 
úplnou samostatnost až do své smrti (r. 1781). 
Vláda A-ova byla nejskvělejší dobou dějin kir- 
gizských a jest opěvána dosud v písních a 
epíckých skládáních Kirgiz-Kajsakův. 

Ablajklt, zříceniny slav. kláštera buddhi- 
stičkého (lamaitského) v ruské gub. omské v do- 
lině ř. Ablajkitky, ústící do Irtiše. Klášter 
ten vystavěl v pol. XVII. stol. chán Kalmykův 
Ablaj a zvolil jej za své sídlo, ale nikohv na 
dlouho, neboť již 167 1 byl A. rozbořen. Od- 
tud dostaly se do Evropy první spisy lamaít- 
ské obsahu náboženského, z nichž některé již 
Petr Veliký odevzdal akademii pařížské; ale 
i později odnesli odtud cestovatelé ruští Gme- 
lin, Milíer (1731) a Pallas (1771) mnoho vzác- 
ných rukopisů. Bayer dokázal, že psány jsou 
jazykem Tangutův tibetských. 

Ablaktaoe z lat.: 1) V lékařství viz Od- 
stavení.— 2) A. v zahradnictví, odkájení, 
fr. greffe par approche^ jest způsob rozmnožo- 
vání odrůd rostlinných roubováním, při němŽ 
roub od rostliny matičně teprv tehdy řezem 
se oddělí, když byl s podkladkem (plánětem) 
dokonale srostl. Podmínkou jest, aby planá 
rostlina i varieta, o jejíž rozmnožení jde, po- 
dlé sebe stály, by možno bylo letorost matičně 
rostliny přichýliti k rostlině za podnož sloužící 
tak, by družením neb roubováním do rozštěpu 
či jinak spolu spojeny býti mohly. Spojení musí 
se pevně svázati, mimo to buď pláně neb 
ohnutá k němu větev rostliny matiČné, nebo 
také oboje ku přidaným tyčím přivázati, kdyby 
jejich pružnost vzájemnému srostu na úkor 
býti mohla. Tento způsob množení jest nad jiný 
bezpečnějším, poněvadž roub, jemuž stále míza 
(»mléko«, lat lac) se přivádí, nemůže zaschnouti ; 
ale jest spolu obtížným, pročež užívá se ho 
pouze při rostlinách takových, které způsobem 
jiným (roubováním, očkováním) Šlechtěny neb 
množeny (řezanci, rozvody, topenci) bezpečně 
býti nemohou. V ovocnictví užívá se a. najmě 
při množení odrůd lísky, kaštanu jedlého a 
vinné révy. Při rostlinách v kořenáčích neb 
kbelících chovaných a. spíše se dá prováděti, 
ano možno rostliny blízko postaviti. Provozuje 


se pak tento způsob množení hlavně u chou- 
lostivějších oproti jiné methodě množení rost- 
lin, jako u kamelií, azalek a rhododendrů a j. 
Při rostlinách dřevnatých, pod Šírým nebem 
pěstovaných, může se. a. v zimě, z jara neb 
v létě před se vzíti; nejlépe však zdaří se na 
jaře, kdy míza vstoupá plnou silou. Když ablak- 
tovaná čásť rostliny ušlechtilé byla dokonale 
srostla s podkladkem, coŽ několik neděl vy- 
žaduje, oddělí se řezem od rostliny matičně, 
ale nikoliv náhle, nýbrž zvolna, tak že se na- 
před nařízne, asi za týden k jáidru dřeně pro- 
řízne a opět po témdni odloučí na dobro. 
Vyjma nečetné rostiiny, kterých jinak bezpečné 
množiti nelze, slouží a. hlavně zahradnictví 
ozdobnému a umělému. Tak často užívá se jí 
při živých plotech z habří nebo hlohu atd., by 
povstaly stěny spojené, neproniknutelné. A-í 
se spojují stromy naproti sobě stojící v úhledné 
oblouky a klenby; taktéž ovocné kordony 
jedno- i víceramenné se ablaktují. V takových 
případech nenastane ovšem oddělováni; jde 
pouze o srůst. Af již a. jakkoliv se provádí, 
vždy třeba ostrým noŽem způsobiti na obou 
rostlinách hladké, rovné, co možná stejné 
plochy, jež se k sobě přiloží, obvazkem dobře 
připevní a obyčejně voskem Štěpařským neb 
vodním sklem a p. před vnikáním vzduchu 
chrání, aby proříznutá pletiva kambiálná jak 
podnože tak roubu srůsti mohla. Si, 

ďAblanoirart [ablankúr] Nicolas Per- 
rot (* 1606 — t 1664), franc. učenec a státník, 
pocházel ze Chálons-sur-Marne z rodiny refor- 
mované. Stal se v 18. roce věku svého advo- 
kátem, ale opustil brzy dráhu právnickou a 
věnoval se cele vědám. Procestovav HoUand- 
sko a Anglii, stal se 1637 členem francouzské 
Akademie. Slavného jména si získal nespole- 
hlivými ale hladkým slohem psanými překlady 
Četných klassiků řeckých a římských, které 
pokládány byly tehdáž za díla mistrovská a 
obecně nazývány »belles infiděles« (nevěrné 
krasavice). 

Ablaaioa (něm. Afleni), městečko ve 
Štyrsku v hejtm. mosteckém, 15 km sev. od 
Mostu, sídlo soudu okresního se 2777 ob., má 
velmi starožitný gotický chrám. Soudní okres 
a-cký má 6135 ^^Ší na 341 km^ (1880). 

Ablact viz A b ort US. 

AblatlTUJe vlastně příd. jméno, utvořené 
snad od Julia Caesara z kmene trpného přič. 
min. ablatus, vlastního slovesa auferre (od- 
nésti) pro poslední ze šesti pádů, zachova- 
ných ve skloňování jmen a zájmen lat. Tak 
sluje totiž ten pád teprve v jednom ze skrov- 
ných zbytků rozpravy, již onen slavný stát- 
ník a vojevůdce, válče s Gally a Germany na- 
fisal: Deanalogia. Výtečně přispěl už i M.Mul- 
er k objasnění události té (Vorlesungen iiber 
die Wissenschaft der Sprache, 2. vyd. 1866 
a 1870 r. I, 03 a 94). Ve dvojném a mn. čísle 
nerozeznávala již ani nejstarší latina ablativu 
od dativu než jen vjedn. a sice všech jmen 
a zájmen hlavně souhláskou d, kterou však už 
i ona ráda odsouvala, a klassická nezná ss 
k ní již u žádného ze jmen. Tak na př. už 
i na náhrobcích Scipionů, vzniklých okolo r. 


Ablativus — Ablepharie. 


67 


^34 před Kr., čteme: Gnaivod patře m. klass. 
Gnaeo patrem čes. genitivA : Gnaeva otce, které 
se nám objeví hned též a-vy. U zájmen za- 
chovala klass. latina t m. d jen ve pHklon- 
ném met, užívajíc ho skoro se vSemi pády zá- 
jmen osobných m. našeho sám, jako na př. 
v egomet já sám, tibimet tobé samému atd. 
Nerovná se tedy ifitff ani pAvodem svým někdej- 
šímu a-vu lat. zájmena i. osoby med a sanskr. 
matf než nejspíše též enkliticky užívanému 
vsanskrté smai^ jak tomu zejména již i Fr. 
Bopp učí (Vergleich. Gramm. 2. vyd. II, 114 a 
násl.). A. Schleicher nezmínil se nijak o met 
(Compendium der vergl. gramm. děr indo- 
i;enn. spr. 2. vyd. str. 648, 651 a 652), ale tamž 
a na str. 550 do 554 dostatečné potvrdil ná- 
sledující výroky: i. Oskové tvořili a. větši' 
nou tam a tak jako nejbližší příbuzní jejich, 
staří Latinové ; 2. zendŠtina končí své a-vy sou- 
hláskou t pochybného znění podnes a vyniká 
počtem jejich nade všecky příbuzné své, ze- 
jména pak nad oštinu a starou latinu hlavně 
proto, že se znala k nim nejen v jedn. Č. všech 
jmen a zájmen než i ve množném zájmen 
osobných ; 3. nejbližší příbuzná její, stará ind- 
§tina vládne sice též a-vy množnými zájmen 
I. a 2. osoby, znícími asmat a jušmat; ale 
z ostatních zájmen a jmen jejích jen ta vy- 
nikají ještě jednotným a-vem, ktfsrá jsou mužs. 
a stf. rodu a jejichžto kmen končí se samo- 
hláskou a. Ta se objevuje před ř u jmen vždy 
dlouhou, u zájmen však i krátkou, jako na př. 
ve vrkat, lat. lupo, jugát — jugo, mat — me, 
tvat — te, kasmdt — quo atd. Zbytky a-vu 
v litcvStiné a slovanštině jsou na jevo vyne- 
seny od M. Hattaly (Čas. mus. 1857 r. str. 227 
<ío250, 564 do 580 a 1858 r. str. 347 do 35^, 
519 do 533). Jedn. genitivy lit. a slovan. nomi- 
nálných o -kmenů, přiměřených výše dotče- 
ným sanskr. a lat., jsou vlastně a-vy, zbavené 
«>uhlásky f, anebo se na př. naše gen. vlka 
^ jha (stbulh. a rus. iga) s lit vilko sl jungo, 
znícími dialekticky i vilka a junga tak doko- 
nale rovnají též už předešlým a-vAm sanskr. 
vrkat a jugát, jak se toho nejen fonetická neŽ 
i syntaktická povaha dotčených řečí právě 
domáhá. Jak zněla a co znamenala přípona 
a-vu prvotně, o tom nevyšlo podnes nic spo- 
lehlivého na jevo a nevyjde dříve, než budou 
zejména tak zvané partikuly čili neohebné 
části řeči důkladněji prozkoumány, než to po- 
sad bylo možná. I z výsledků dosavadního 
rozjímání o původě jejich totiž vysvitá již ne- 
omylně, že se mezí nimi vyskytuje mnoho ne- 
jen a-vů než i jiných pádův a slovesných útvarů 
takořka zkamenělých sice, ale nejednou lépe 
zachovaných nežli v obyčejném vedle nich 
skloňování a časování. Takými jsou nejspíše 
na př. příslovky ablativného smyslu, vychá- 
zející ve staré indštině na tos a v latině na 
^t jako matfas a tvattas, rovnající se srny- 
^m a-vům mat a tvat; lat radiďtus z kořen 
anebo z kořán. Z ostatních zvláštní zmínky 
hodná je příslovka sanskr. atas, jelikož od 
ní odvozují srovnávací jazykozpytcové svorně 
předložku stbul. otn^ čes. od i ot atd. přes 
io, že ona jen odtud znamená. Co se syn- 


taktické povahy a-vu, vyskytujícího se ještě 
i v některých novóind^kých řečech aríjských 
anebo Qanslotě pHbuzných, týče, tou byl a. 
prvotně pravým opakem dativu. Toho totiž 
užívali Arijci nejdřív a nejčastěji k označení 
cíle, přiměřeného otázce kam, onoho pak na 
otázky odkud, ^ čeho a podobné. Jelikož pak už 
i v nejstarších památkách řeči arijské, posvát- 
ných Védách Indů dvojný a množný a. mimo 
výše vytčené asmat sl jušmat neliší se formálně 
nijak od dativu, samo sebou se rozumí, že se 
užívání obou těch pádův objevuje již i ve Vé- 
dách nejasným. Nicméně však vysvitají z ní 
pravé funkce a-vu aspoň většinou tak, jak je líčí 
B. Delbríick (De usu dativi in carminibus Rig- 
yedae commentatio, Halis Šaxonum 1867; ně- 
mecky v Zeitschrift fiir vergleichende sprach- 
jForschung XVIII, 81 — 106; Ablativ localis in- 
strumentalis im altindischen, lateinischen, grie- 
chischen und deutschen. Berlin 1867) a M. 
Hattala na konci rozpravy výše jmenované a 
na str. 56 do 61 repliky, vvšlé v Praze 1869 r. pod 
titulem : August Schleicher und die slawischen 
Consonantengruppen. A* absolutus anebo 
consequentiae velmi oblíbený v latině liší 
se od naší přechodníkové vazby nejpatrněji 
tím, že se jím skracují podřadná souvětí i roz- 
dílných podmětů. Předkové naši pokoušeli se 
ovšem . o napodobení téhož a-vu, ale docela 
mamě a chybně. Nejstarší grammatikové naši 
pak říkali též dle latiny a. nejen instnimentalu 
než i lokálu a genitivu, zejména také Jan Blaho- 
slav ještě (Gramm. česká dokonaná I. 1571 a 
vyd. ve Vídni 1857 r. str. 15, 72, 197 a j.). 
NejvýteČnějSí z nich, Vavř. Benedikti Nudo- 
žerský však je chyby té již úplně prost. 
Ostatně dobře připomenul už i výtečný znatel 
mnoha jazyků vůbec a staroindského zvlášf, 
A. Ludwig o a-vě v Encyklopaedii paedagogickó 
(1886 r. str. 17), že se přenáší název ten i na 
slova téhož anebo podobného smyslu v jazy- 
cích jiných než arijských neb indoevropských, 
na př. ve všech uralských, altajských (Čud- 
ských, mongolských), v některých australských 
(polyneských, melaneských, malajských) a po- 
skrovnu i v afrických. Podivnou je také shoda, 
že v čudských jazycích elativ a ablativ ozna- 
čují se souhláskou t (-fď, -tá). H, 

Ablant viz Stupňování. 

Ablegát : 1) Tolik jako legát čili vyslanec. 
Mnohdy se a-em vyrozumívá legát papežský. — 
2) A-y nazýváni před rokem 1848 v Uhrách 
sněmovní poslanci. Hnr, 

AbleitaierOTé, proslulá sochařská rodina 
v Bavořích, jejíž předek Joh. A. žil v XVII. st. 
v Mnichově. Baltazar A. (f 1705), dvorní 
sochař mnichov., od něhož pocházejí reliéfy 
mnichov. Národ. Musea, je nejproslulejší. 

Ablepharie (z řec. d-pXé<paQov = zor- 
nice), úplný neb částečný nedostatek víček 
očních, jenž buď již od narození trvá, aneb 
nastal v pozdější době následkem rozrušení 
po různých chorobách. Ve zrůdných tvarech 
obyčejně i oČi samy se nevyvinuly. Částečná 
a. jeví se buď tím, že víčko nemá rozměrů 
normálných, tedy jest malé (mikroblepha- 
rie), aneb Že v něm defekt štěrbinatý se na- 


Ablepharus — A b luče. 


lézá (coloboma palpebrae). Štěrbiny tyto 
nalézají se obyčejné na vičku horním, řidčeji 
na dolním aneb na obou. Choroba vSak jest 
celkem vzácná. FeČ. 

AblBplianu Fitz., rod jeStčra krátkoja- 
zyčných [BrevUinguia) l Čel. Gymnophthalmi, 
příbuzných naSemu slepýii. Jsou to malí je- 
Stíři se slabými pétiprstými nohami a a oca- 
sem aí dvakráte delSím než ttXo ostatní. Jazyk 
dvojhrotý, víčka oční zakmélá, kruhovitá a 
Supiny na tile malé ryhované postranních 
r^h tčlesnfch jeStěft tito nemají Zečt>řdruhQ 
jimiž rod A ve starém svétl jest zastoupen 
jest nejznámějším A pammntcus Fitz krátko 
nožka uherská, úhledná to lo — 13 on dL 
iritírka, jež vjíhovychodní Evropě v Uhrách 
Řecku a JIŽ Rusku vSude jest hojná, zasahujíc 
až do Persie   Válcoviti  tělo jejf, dlouhým, 


provozována s úspěchem. Ale slavného jména 
dobyl mu teprve tříaktový vaudeville Aftínik 
kotdun. obmansčik i sval (Mlynář kouzelník, 
podvodník a svati, provozovaný poprvé v Mo- 
skvě 1779, jemuž úspěchem nevyrovnaly se 
již ani pozdější .jeho opcretka Sčasfíje po {«- 
rebju (1780), ani allegoncký dialog ph otevřen! 
Petrovského divadla v Moskvě Síranniki (Pout- 
níci, 1780 . >Melnik<, k němuž hudbu napsal 
Sokolovskij dle motivů z rus. nár. písní, doiSel 
skvělého přijeti nejen v Moskvě nýbrí i na 
dvorním divadle petrobr ne tak svým zauzle- 
nim jako spiSe svým ryze národním ruským 
rázem Mimo to 1 látka vzatá ze života pro- 
stého lidu jehoi dosud si nevEimáno dodala 
kusu tomu zajímavosti pro vSechnv vrstvy 
obecenstva, pro vy££! jako kunostta pro nížil 
pak  tím,  ze  vidiU  takřka  sebe samy živi a 


oblým ocasem zakončené, jest nahoře barvy 
žlutohnědé až měděné, s černými pruhy a skvr- 
nami, dole na hrdle a břichu načervenalé, u řiti 
a pod ocasem Sedě olověné neb fernavé. — 
A. vyhledává travnaté, lesnaté pahorky, i ač- 
koliv dosti jest čilý, přece povahou svou spíSe 
slepýSe  našeho  připomíná.   (Viz  vyobi ' 


I.) 


&. 


A'bUpBlft(rec.),nevidomostv.Sle| 
AblMdmOT Alexander Onisimovič, 
ruský satirik a dramatik, autor prvního vaude- 
villu ruského (* 1743 — f 1783), pocházel z chu- 
dé rodiny v galičském Újezdě ígub. koslrom- 
ské), vstoupit do služby vojenské, r. 1770 byt 
pobočníkem gen. Suchotina a v hodnosti kapi- 
tána pFeSel k policejní správě v Moskvě, kdeí 
I v úplném nedostatku a bídě. Již za vojen- 
ské služby obíral se dramatickou literaturou, 
a první prací v tomto genru byla jaktová ko- 
medie Podjačeskaja piruškct (Advokátské hody), 
která vSak nás nedoSla právě jako opera Po- 
chod s neprcminnyck hvarlir o 3 dĚjstvích, ač- 
koli byla  v Moskvě  v létech  1780 nsl. často 


víme vylíčeny. A- vydával též v Moskvě satir, 
týdenník iRazkazSčik zábavných basei^>, který 
vSak nemel dlouhého trváni. Sebrané spisy 
jeho v^dal r. 1849 A. F. Smirdin; z Četných 
biografii vyniká práce M. N. lékařova (v >'Re- 
pert. russ. teatra" 1841) a důkladný rozbor 
>Melnika> od Merzijakova (>Věst. Jevropyc 
1817). Rudolf Pokorný. 

Ablnee (z lat. ablutio), omývka, omý- 
vání prstů po sv, přijímáni při mSi sv. Kněz 
pfíjav tělo a krev Páně, íistl kalich vínem a 
omývá nad kalichem prsty vínem a vodou, 
aby nezůstala částka krve Páně neb sv. hostie 
v kalichu neb na prstech. Omývku požije vy- 
konav přiměřenou modlitbu, Slouzí-li vSak 
s dovolením biskupovým dvě mSe sv., omývá 
si při první mSi sv. pouze prsty nad nádobkou 
zvláSté k tomu připravenou a přijímá omývku 
teprv při druhé mSi sv., aby mohl též při 3. 
míi sv.lačen tělo a krev Páně přijímati. (O hodu 
B. vánočním, kde slouíl tři mSe sv., Činí omývku 
poprvé i podruhé nad nádobkou a požívá ji ai 
při třeti mSi sv.) Sa. 


Abluentia — Abnormity rostlin. 


69 


Abhtentta (Iat.)« léky či prostředky umý- 
vači. Mimo vodu lze sem počítati fídké roz- 
tok}' alkalií, drasla, . sody a pod. i jednoduchá 
mýdla. Peč, 

Abnér^ strýc a chrabrý vojevůdce krále 
Saula, po jehož smrtí byl hlavním podpůrcem 
syna Saulova Išbóšéta v boji o trůn královský 
proti Davidovi. Jsa uražen od IšbóSéta pode- 
zřením, jakoby sám po koruně královské bažil, 
přešel do tábora Davidova, kde však od Jóába 
vojevůdce a Abísaie zákeřnlcky byl zavražděn. 
I. kráL 14, 17, 2o. II. král. 3, 7 a HI. král. 
2t 5» 22.) Jrk. 

Abnéty slovo hebrej. původu snad egypt- 
ského, značí vůbec pás, dále pás kněze, ko- 
nečné skvostný pás velekněze z bílého plátna, 
uiívaný i v církvi křest. Dk, 

Alnioliay u některých spis. řím. (Plinia, 
Tacíta) čásC Hercynského lesa v Německu, 
kde jest temeniště Dunaje, tedy Černý les. 

Ataonnita (z lat), zrůdnost, nepra- 
videlnost, co uchyluje se od pravidelného 
tvaru; hlavně úchylky nápadné od pravidel- 
ného tvaru těla neo jednotlivých údů. 

Ataonni^ rostllll. Působením různých 
vnějších neb vnitřních, nám posud toliko z části 
známých přičiň povstávají u rostliny nepravi- 
delné přeměny v tvaru a uspořádání dílů rost- 
linných, které nazýváme a-tami : od variet čili 
odrůd nelze a. vždy určitě rozeznávati. V zá- 
sadě ovšem jsou odrůdy odchylky od obyčejné 
formy druhu rostlinného stálejší, povstalé z pří- 
čin namnoze neznámých ode dávna a tvar od- 
chylný dědičné zachovávající, kdežto a. po- 
povstávají z příčin současných sem tam po- 
různu u některých jedinců, aniž odchylný jich 
tvar se zachovává ; avšak mnohé naŠe kulturní 
odrůdy bylin povstaly zajisté nejprve jako a., 
ustálily se však kulturou v té míře, že je nyní 
mezi odrůdy počítáme, na př. odrůdy kapusty 
květák, brukev). Též naše druhy ovocné, 
hruiky, jablka, jsou vlastně a. původně naho- 
dilé, zveličením a zešfavnatěním plodu povstalé, 
a., kteréž se však během času a snahou pěsti- 
telů staly stálými odrůdami. A. rostlin jsou 
tak rozmanité a přečetné, že jest -nesnadno, 
podati úplný přehled a klassihkaci jich; vy- 
žadovalo by jejich vylíčeni knihy pro sebe, ja- 
kož také sepisány (nověji od Moquin-Tandona 
a Mastersa) o nich tlusté knihy, které však 
zajisté ještě v mnohém ohledu potřebují do- 
plnění a leckterého opravení. Na tomto místě 
možno toliko podati hlavní rysy přehledu ně- 
kterých a-t a některé příklady. 

I. Do první kategorie a. klademe s- Master- 
scm odchylky od obyčejného objemu, velikosti 
a konsistence dílů rostlinných. Sem náleží 
zveličení, naduření, ztopoření, zešfavnatění, 
pak prodloužení neb rozšíření neobyčejné. Ve- 
liká část a-t způsobených parasity, jak živo- 
fiSnými (hmyzem), tak rostlinnými (houbami), 
jako hálky (gally) a jiné výrostky a nádory 
aa větvích, listech. Zvláště důležité jsou ab- 
normální změny,, které cizopasné houby (jako 
fczy, sněti, tvrdohouby a j.) působí, a které 
:5ou příčinou více méně škodných chorobných 
stavů rostlin.  Vylíčení těchto chorob a jich 


příčin jest úkolem pathologie rostlinné. Naše 
druhy ovocné, vařiva některá, chřest jedlý a 
vůl^ec jedlé odrůdy povstaly původně tako- 
vouto a-tou. Sem též náležejí fasciace, t. j. 
neobyčejné rozšíření lodyh a větví v stuho- 
vitou podobu, s čímž bývá spojeno také po- 
množení i srůstání větví. Opakem zveličeni 
a naduření jsou změny záležející ve zmen- 
šení, zakrnění (abortus), zakrsání, degenerování 
i úplném potlačení částí rostlinných. 

2. Do druhé kategorie patří odchylky od 
normálního počtu částí rostlinných, kteréžto 
odchylky opět mohou záležeti budto v neoby- 
čejném pomnožení aneb naopak ve zmenšení 
jejich normálního počtu a hojnosti. Abnormální 
zjevy toho druhu jsou jak na vegetativní rost- 
lině, tak i ve květech hojné a druží se, anobrž 
souvisí Často s a-tami prvnější kategorie. 

3. Jiné a. záležejí v změněném poměru částí 
rostlinných, to jest v jejich změněném vzájem- 
ném uspořádání, postaveni, spojení neb odlou- 
čení. Sem patří neobyčejný srůst částí nor- 
málně od sebe oddělených, zejména listů vege- 
tativních i květních, srůst větví mezi sebou, 
pošinutí listů na úžlabní své větvi. Naproti 
tomu opět části normálně srostlé neb spojené 
mohou v a-tě od sebe se odděliti, celistvá čásť 
může se rozděliti; listy přesličky v ppšvu srostlé 
mohou samostatně a ve spirálním pořádku se 
vyvinouti; z koruny srostloplátečné, na př. 
u zvonků, může povstati koruna prostoplá- 
tečná, kalich se semenníkem zpodním v jednu 
massu spojený může se odděliti od semenníku 
atd. Sem též patři rozekláni celých listů, tak že 
stávají se peřenoklanými až i úplně zpeřenými, 
což ukazují rozličné druhy z rodů Sambucus, 
Rhus, Alnus, Fagus, Quercus atd. Ač toto roze- 
klaní listu původně vždy jako a-ta vystupuje, 
staly se přece mnohé z těchto a-t stálými od- 
růdami zahradními, což opětně potvrzuje svrchu 
vytčenou relativnost rozdílu mezi a-tou a odrů- 
dou. Pravidelné uspořádání rostlinných částí 
dále v tom záleží, že nové pupeny a z nich 
se vyvinující větévky neb květy pouze v paždí 
listů vynikají, a sice jen vegetativních listů a 
listenů, nikdy však na samých listech ani v kvě- 
tech. V a-tách od tohoto pravidla se odchy- 
lujících objevují se však pupeny také na li- 
stech (u kapradin některých, Cardamine pra- 
tensis, BrvophyUum) a ve květech v paždí ka- 
licha, koruny, plodolistů, zvláště tehdy, když 
květ spolu zezelená neb zlupenatí. 

4. Odchylky od pravidelného tvaru údů 
rostlinných jsou velmi hojné a velmi rozma- 
nité. Mezi nimi jsou však nejdůležitější a zvláště 
pro morfologii důležitý a., týkající se změněné 
metamorfosy. Záležejí pak vtom, že listové 
ústroje, jisté formaci přináležející, do jiné for- 
mace se zaměňují. Největší význam mají a 
nejČastěji se vyskytují přeměny formací květ- 
ních, z nichž zase dvoje přeměny zvláště vy- 
tknouti sluší. Předně přeměnu tyčinek a plodo- 
listů v lístky korunní (plátky), čímž tak zvané 
plné květy (plná růže atd.) povstávají, a pak 
přeměnu všech lístků květních v zelené lu- 
peny, což se zlupenatěním {frondescentia) 
aneb, pokud se přeměna méně týče formy než 


70 


Abnormní — Abód. 


barvy nezelené v zelenou následkem hojného 
vyvinuti chlorofyllu, také zezelenáním (w- 
rescentia) nazývá. Především tyčinky a pestíky 
se svými vajíčky ve kvétech zezelenalých neb 
zlupenatčlých všemi možnými přechody do ze- 
lených lupenQ přeměněné se spatřují, a z těchto 
přechodních tvarů možná nejbezpečněji sou- 
diti na morfologický význam jak tyčinek, praš- 
níků a jich pouzder, tak i částí semenníka a 
zvláště vajíček Čili zárodků semenných. Nebof 
tyto rozplozovací, pohlavní Části přetvořily se 
ve květech jevnosnúbných rostlin z původhěj- 
ších listů vegetativních a jich Částí, jaké po- 
sud u kapradi no vitých rostlin jakožto spolu 
fruktiíikativní listy nalézáme. Zlupenatěním 
tyčinek, semenníků a vajíček, to jest zpá teč- 
nou jich metamorfosou navrací se tudíž rost- 
lina k původnějšímti stavu těchto Částí, ve 
kterémž význam jejich jest daleko patrnější 
a poznatku přístupnější nežli v normálním 
svém stavu nynějším, značně metám orfoso vá- 
ném, a- tudíž metamorfosou změněném. Nauka 
o a-tách rostlinných nazývá se obyčejně tera- 
tologií. L, Č. 

Almommi (z lat.), zrůdný, nepravi- 
delný, tolik co anormálnf. 

Abo [óbo], čudsky Turu či Turku (trh), 
rusky až do ťetra Vel. Kaby, hlavní město 
ruské gubernie ábo-bjornborské v Čuchonsku, 
nedaleko nad vtokem ř. Aurajoki do zálivu Bot- 
nického, kde nalézá se prostranný přistav áb- 
ský, sídlo gubernátora, lutheránského arcibi- 
skupa, několika konsulů a dvorního soudu 
'hofrátt) s 25.181 ob. (1884) většinou národ- 
nosti švédské, lyceem, školami reálnými, ob- 
chodními a lodnickými, divadlem a památnou 
kathedrálou sv. Henrika z r. 1293, jež jest nej. 
starším chrámem Čuchonska. Město chráněno 
jest tvrzí Abohusem, při ústi Aurajoki r. 1156 
založenou od krále švédského Erika IX. (Sva- 
tého) a železnicí spojeno s Petrohradem. A. 
zkvétá živým obchodem námořním (s obilím, 
moukou, železem a dřívím), jejž podporuje ně- 
kolik bank, pak výrobou plátna, plachtoviny, 
zboží bavlněného, přípravou kozí, tabáku, a má 
loděnice a strojírny. — Založením Abohusu, 
z něhož Švédové učinili východiště dobytí a 
pokřesfanění vší země, počínají se dějiny města, 
které již do r. 1300 tak zmohnutnělo, že do 
něho přeneseno bylo arcibiskupství z Rantá- 
máki. A., jsouc ode dávna střediskem všeho 
duševního i politického ruchu čuchonského, 
zůstalo i po r. 1743, kdy připojeno jest k Rusku, 
hlavním městem země az do r. 18 19. Byla 
zde též universita, již r. 1640 královna Kri- 
stina založila a jejíž bibliotéce mimo jiné da- 
rovala i čásf českých knih za války 3oleté 
z Čech vyvezených, avšak po hrozném požáru 
r. 1827, jenž zničil větši Čásf města i s uni- 
versitou a knihovnou,^ přeneseno vysoké uČení 
do Helsingforsu. — VAbé uzavřen 7. kv. r. 1743 
mír mezi Ruskem a Švédskem ; jím končila se 
válka r. 174 1 vypuklá. Zavřeny tu dvě smlou- 
vy: prvá 28. čvna 1743 obsahovala: i. zavírá 
se věčný mír a úplné přátelství; 2. Švédsko 
postupuje vév. čuchonské až k řece Kju- 
meni ^provincie kjumeftgorskái ; 3. přijme za 


nástupce trůnu švédského Adolfa Bedřicha, 
prince holštýnsko-gottorpského, nejbližšího pří- 
buzného velkoknížete ruského, čímž z nástup- 
nictví vyloučen byl korunní princ dánský; 
4. následník Petr Fedorovič vzdává se všech 
práv ke koruně švédské, a Rusko zavazuje se 
ku pomoci Švédům, kdyby některý stát ne- 
chtěl uznati Adolfa Bedřicha. — Druhá po- 
tvrzena od Švédska 27., od Ruska 31. srpna 
t. r. Touto smlouvou potvrzeny všecky výboje 
ruské z r. 1721 a připojeny k nim v poslední 
válce dobyté krajiny : kjumeAgorská provincie 
s Frídrichstadtem, Wilmanstrandem a pevnost 
Nejšlot v Savolakské provincii. (Weidemayer, 
Regierung Elisabeths Petrowna; Rambaud, 
Geschichte Russlands.) Dále uzavřen tu 30. 
srpna 181 2 spolek mezi Švédskem a Ruskem. 
Ještě před vypuknutím veliké války franc.-ruské 
sblížil se car Alexander I. s princem Švédským 
Karlem Janem (býv. Bernadofte), který roztrp- 
čen byl proti NapK>leonovi jednak » kontinen- 
tálním systémem*, jednak že mu bránil na- 
byti Norska, konečně pak že obsadil bez pří- 
čmy Švédskou čásf Pomořan. Přátelství mezi 
Alexandrem a princem bylo Čím dále upřím- 
nějším, až konečně došlo k osobnímu sjezdu 
v Abě po zavření předběžné smlouvy petro- 
hradské (5. dubna) dne 27. srpna na pomoc Švéd- 
sku k nabytí Norska. Smlouva abská, pode- 
psaná hr. Rjumjancovým a hr. Lowenhjelem 
obsahovala: i. car pošle do Švéd pomocné 
vojsko 35.000 m. ku konci září a listopadu; 
2. nepostoupí-li Dánsko Norska dobrovolně, 
vtrhne spojené vojsko na Sjálland, jenž po do- 
bytí připojen bude ke Švédsku ; 3. kdyby Rusko 
získalo po zavření míru území až po Vislu, 
uzná Švédsko to jako náhradu za škody této 
války; 5. car vyplatí Švédsku 2'/, milí. rublů 
po ratifikaci této smlouvy. BogdanoviČovy Děj. 
vlasten. války r. 1812, hl. XVI. — Abo-bjorn- 
borská gubernie (mezi Botnickým a Čuchon- 
ským zálivem) má na 24.170 /rw' se 364.234 
ob. (1884) téměř veskrze lutheránů, půdu úrod- 
nou, hojné zavlažovanou a pokrytou nesmír- 
nými lesy, bohaté železné doly a vydatný ob- 
chod s kožešinami. reíd.   Dsk. 

Abobra Naud., rod rostlin z čeledi tyk vo- 
vitých, tribus Abobreae^ v jižní tropické Ame- 
rice. Vytrvalý oddenek vysílá příponkami po- 
pínavé stonky s listy vykrajovanými a s na- 
zelenalými, dvoudomými, úžlabními květy, 
z nichž u druhu A. viridiflora, u nás porůznu 
v sklenníku pěstovaného, Šarlatové bobule se 
vyvinují. Děd. 

Abolireao^ skupení tropických rostlin 
z čel. tykvovitých. Úžlabní jednotlivé květy 
mají buď po 3 tyčinkách s volnými nitkami, 
nebo po jednom tří- neb čtyřpouzdrém vajcč- 
níku, jehož pouzdra po i — 2 přímých, od zpo- 
diny vybíhajících vajíčkách obsahují. Plody 
jsou bobule. Děd, 

Abod, vesnice v Sedmihradech v župě 
maroš - tordánské, okresu nyárad-gálfalvském, 
s 499 (r. 1880) mad. oby v. Jsou zde hojné 
solné prameny. Bbk, 

Allód Michal, archaeolog, '■' 1704 v Sáros- 
Ajtě,  pročež  též  Ajtai  nazýván,  f  1776. 


Abogovič. 


71 


Stud. filologii v holi. m. Franakeni a byl prof. 
g3rinnasia v Nagy-Engyedu. Sepsal: Grammatica 
latina (Sibíň 1744), Systema autiquitatum grae- 
carům (chováno v rukop. v sedmíhrad. zem. 
museu v KoloSi) a De mora Dei (1733).  Bbk. 

Ah9f€(WÍ6j správněji Andélovič Mi- 
chal vebký vojvoda srbský za despoty Lazara 
Brankoviče. Po smrti Jiřího Brankoviče, otce 
Lazarova (1456), nastaly v Srbsku poměry té- 
mtf anarchické. Nepatrná byla krátká vláda 
Ireny, choti Jiřího, a svna Lazara, po jehož 
smrti (1458) ujala se vlády manielka jeho He- 
lena z rodu Palaiologů. Než bezpochyby jakás 
rada {veée) neb veliká skupština ustanovila, aby 
osifelý despotský trůn doplnil se náměstnictvem, 
do něhož za starostu pojat Michal A., pak 
despotice Helena a oslepený Štěpán, jeden ze 
iynů Jiřího, který v Srbsku zAstal, kdežto třetí, 
též odepený syn Grgur dlel v Turecku. Ježto 
véci v Uhrách v neprospěch Srbska se utvá- 
h\y, a toto m ušilo s Tureckem v přátelských 
pomérech žíti, přenesla Šlechta srbská úmyslně 
téžiStě vlády na A-e, který měl již vysoké po- 
stavení hlavního vojenského stařešiny v zemi 
a byl osobou v Turecku oblíbenou. Podrob- 
néjá zprávy o Michalu A-i jsou velmi řídké. 
N. Nikolajevič v rozpravě »Komnenovke atd.« 
(Glasnik srp. učen. druŠtva XI. 305, r. 1859) 
vyslovuje domněnku, neni-li Michal A. to- 
tožný s Michalem Komnen- Andělovi čem, hla- 
vou dvou větví drívostanských Šlechticů albán- 
ských, z nichž jedna příjmení to podržela; oba 
tyto rody dle záp. autorfi byly spřízněny s Bran- 
koviči, kteří jim svěřovali v Zetě náměstnictví. 
Patmo, že Michalu A-i dávají jméno Abogo- 
vič a Bogojevič jen pozdější přepisovaČi, doby 
oné chaAnié zaalí, a cizinci, jichž následovali 
i domácí nekritičtí historikové, tak že porušené 
příjmí přišlo v obecné užívání. Také nečte se 
jméno Abogovič, jak Kosta Popovič r. 1863 na- 
lezl, v nápise na obraze Lazara a choti jeho 
Heleny v malé svatyni, jejíž postavení připi- 
sQJe sé Michalu A-i jako despotovi, kterýž ko- 
stelík více kule podobný stojí ve vsi Dolní 
Kamenici 2 hod. vých. od KAaževce, na le- 
vém břehu trgovišského Timoku. (MiliČevič : 
Kneževina Srbija, 835. Letopis Matice srbské, 
r. 1886 sv. 2. str. 24.) Z vypravování Chalkon- 
dilova zřejmo též, že Míchal A. byl osobou, 
která jako Člen despotského náměstnictva za- 
jišfovala mírumilovné styky s Turky, ano zdá 
"^^ že on ještě za vlády despota Lazara jako 
veliký vojvoda v Srbsku byl jakousi zárukou 
dobrých poměrů mezi Lazarem a Tureckem. 
Volba jeho na prvé místo despotského náměst- 
nictva. v němž Helena a Štěpán pouze figuro- 
^tii. značila tedy se strany Srbfi úplnou roz- 
tržku s Uhry a věrnou oddanost k Turecku, 
.ež zkázou politického života Srbsku již hro- 
zilo. Utvoření despot, náměstnictva neídálo se 
<^nadno. Lazar f 20. ledna 1458 (dle st. kal.) 
^Michal A. dostal se k vládě dle jedněch 3., dle 
jiných 23. února. V době té nalézalo se vojsko 
turecké v Kruševci, obvyklém to operačním 
í>odu Turků na sever, a při něm byl též slepý 
^ur. jenž měl pod záminkou praetendentství 
na trůn srbský Turkům býti nástrojem ku pod- 


robeni Srbska. Kdykoli turecké vojsko na hra- 
nici srbské se objevilo, měla v Srbsku převahu 
strana podrobující se vlivu tureckému, a uher- 
ská strana chabla. Již de^ota Lazar byl nu- 
cen > učiniti jakés narovnám s Turky 15. ledna 
1457 a zřízení náměstnictva, v němž turecký 
přívrženec, bratr vynikajícího paše, měl pře- 
vahu, bylo podobny ústupkem politiky srb- 
ské. V něm viděli Turci svého důvěrníka, na 
něhož již dříve jako na vůdce vší vojenské 
moci srbské značně spoléhali. Jakmile v osobě 
vojenského velitele a prvého náměstníka dalo 
Srbsko výraz nejplnější pokory a věrnosti Tu- 
recku, vdova po Lazarovi Helena, jež toužila 
vládu na sebe strhnouti, přidala se ku straně 
Uherska, aby pomocí jeho dobyla vlády a Mi- 
chala A-e z postavení jeho vytiskla. Také Ště- 
pán Brankovič vida, že proud událostí i proti 
němu se žene a bratr jeho Grgur s Turky se 
blíží, přidal se k Heleně, která vidouc nebez- 
pečí, nabízela k odstupu Maďarům Smederevo 
výměnou za jiné dědiny a města v Uhrách 
Převahou tureckého vlivu ve Smederevé a hro 
maděním tureckého vojska na již. hranici srb 
ské Maďaři • byvše znepokojeni počali shro 
mažďovati vojsko na uherské straně Dunaje 
Jakmile pak v Srbsku se dověděli, že uher 
vojsko počtem 8000 m. s gubernátorem krá 
lovským Michalem Silagyem (Sviloievičem) na 
hranicích je pohotově, počala se uherská stra- 
na v Srbsku zdvihati tím více, ježto Štěpán 
Brankovič a despotice Helena odebrali se k uher. 
vojsku. To dalo se v březnu 1458. Strana uher. 
vzala převahu tak, že již přistoupilo se k akci 
proti Michalu A-i, představiteli turecké strany. 
Katastrofa, o níž různé prameny rozmanité 
podrobnosti vypravují, udala se 31. břez. 1438. 
Že zprávy Chalkondilovy, Lukiuičovy, velmi 
hodnověrné, a listu benátského vyslance v Bu- 
díne jde celkem na jevo, že o trůn srbského 
despoty bojovali pod záštitou tureckou Helena 
a' Štěpán Brankovič, při čemž A. s jedné a 
Helena s druhé strany byli ovšem osobami 
hlavními. Michal A., oČelčávaje s důvěrou od 
Turků, kteří mu činili nejkrásnější sliby, že 
pomoci jejich stane se despotou srbským, sbí- 
ral sobě oddané vojsko, jež spolu s četami tu- 
reckými vpustil do věrného jemu Smedereva; 
když však na hlavní tvrzi vztyčili Turci pra- 
por svůj volajíce zdar sultánu, obyvatelstvo 
chopilo se zbraně a Turky porubalo a vypu- 
dilo. Michal A. byl zajat a vržen do vězení; 
dle jiné zprávy, když Turci, vidouce stranu 
uherskou opět převládati, odešli ze Srbska, aby 
nevyzvali pohotové uher. vojsko, despotice He- 
lena pozvala Michala A-e k hostině, jenž při- 
šed byl spoután a poslán do Uher. Tak zůstal 
na despotském trůně v Srbsku dle jména Ště- 
pán, avšak snacha jeho Helena měla hlavní 
moc až do dubna 1459. Štěpán Brankovič ko- 
nečně vypuzen, Grgur odešel do kláštera, a He- 
lena s jměním svým odebrala se do Uher, když 
r. 1459 sultán Muhammed po dobytí Smede 
réva a jiných měst Srbsko přetvořil v paSalik 
turecký. (St. Novakovic : »Poslednji Brankoviči 
atd.« v Letopise Matice srb, r. 1886 sv. 2. str. 
10, 20 — 34.) Kle, 


Abohtu viz Abo. 

Abolboda Humb. Banpl. Kunth (Clilo- ^ 
reum W.), rod jednodíloiných rostlin z íeledi 
Xyridei. Kvity jsou obojaké, s dvojím okvé- ; 
tfm: vnjjsim ^lístým, mázdfit^m, vnitfnihoj 
plátku největšího, opadavího ; vnitFnim koruno- 1 
vit]?m, s prodlouženou trubkou a trojlaločným 
krajem. Tyíinky 3. Vajeínlk i tobolka o 3 pou- 
zdrech. A. j«sl vytn-alá rostlina i horských 
bažin tropické Ameriky, čárkoví tým i, pHzem- . 
nimi listy podobná trávám, ale má na konci 
stébla kvítni strboul. Dosud známy pouze 3 
druhy. Děd. 

AbollM(1at<i»o/>(ío). Vprávu Mmském 
vyskytuje se ; i . AMitio generalis i. publica, která 
původně záleíela v tom, že za pNleiílosti ně- 
jaké veřejné slavností a p. obialovaným byla 
sňata pouta a opětné jich spoutání dovoleno 
jen k nové obžalobě. Zafizeni to oiivlo s ně- 
kterými změnami zase v době clsafské. 2. A. 
ex lege. když soudce k Žádosti obžalovaného 
prohlásil obžalobu za zrufieoo, na př. za pH- 
ěinou úmrti žalobcova. 3. A. privata, kdvž soud 
(nebo cisaf) povolil žalobci, aby od podiné ob- 
žaloby směl, ustoupiti. — VnynějSím právu 
8, (potlačení trestní obžaloby) láleži v tom, že 
vykonavatel práva milosti nafidí, aby Mžení 
trestní pro nijaký trestný skutek se nekonalo, 
anebo — bylo-li se jii počalo — aby bylo za- 
staveno. Dle rak. př. pffsluij a. clsafi, to viak 
jen pokud jde o čin trestný, jejž náleŽI stihati 
obžalobou veřejnou (§. i.odst. 4. f. tr.). VNí- 
mecku fád tr. z r. 1877 vyloučil «-i naprosto 
pHtěch činech tr., o kterých rozhodovati v první 
mstanci níleži soudu ríSskému (§. 4S4 a contr.), 
ostatně vSak ponechal v platnosti aboliční 
právo, kteréž vykonávali panovníci ve vřtiině 
německých států, v posavadnim, namnoze znaC- 
ně obmezeném rozsahu. Právo francouzské 
zná a-i jen ve formě amnestie. V a-i mnozí 
spatřuji zbytek justice kabinetni a namítají 
zvláitě, íe obviněnému, když řízení již počaté 
bylo potlačeno, odnímá se tím možnost, aby 
očistil se z podezřeni na něj uvaleného, rch, 

AboUUo viz Abolice. 

Abolltloillsté sluli přívrženci snah po zru- 
5eni otroctví a otrokářstvi. Snahy ty objevuji 
se vXVllI.stol. u francouzských nár, hospodařil 
a filosofů Turgota, Montesquieuo. Condorceta 
a j. a v téže době i v Anglii, kde utvoFila se 
jimi zvláMni politická strana. Mezí jinými agi- 
tovali tu horlivě proti obchodu a černochy 
William Piti, Clarkson. Wilberforce, Fox atd. 
Vláda anglická vyda:a konečně r. 1807 oftofi- 
tian aci of slavery. kterouž zruSila otroctví 
ve svých koloniicli, a slíbila, že pFičiní se. aby 
i ostatní mocnosti tak učinily. To se ji také 
podařilo na kongressu vídeňském r. 1S15. — 
\' Sev. Americe sestoupila se r. 1775 ve Fila- 
delfii t. zv. Pennsylvánská společnost a-tů pod 
předsednictvím Benj. Pranklina, a podobné spo- 
lečnosti tvořily se po r. 1785 i v jiných státech 
sev. ■amerických. Ř. 1790 svolil sice kongress 
k návrhu' Franklinovu, aby se zruSilo africké 
otrokářstvi, ale odročil věc až k r. 180S. Po- 
tom agitace 8-tů poněkud ochabla, až opět v lé- 
tech Ificálýeh po uzavření t. zv. kompromissu 


- Abolla. 

missburského kvymczení otrokářstvi mezistúty 
severnfmi vystupuji opět a. (William Lloyd. 
Garisson, Benjamin Lundy) zvláftě proti opět- 
nému uzákonění otroctví v státech jižních. 
Agitace vedena byla časopisem >The Libera- 
tor< (1830 Boston), tendenčními romány (Onde 
Tom od Harríety Beecher-Stoweové) a r&zný- 
mi společnostmi zvanými 'Antislavery societ)-' . 
které se pak na společném sjezde ve Filadel- 
fií r. 1833 v lAmerican antislavery society- 
slouČily. Obě strany zápasily tvrdoSljně i na 
pQdě parlamentámi. Ve válce r. 1S61 státi m. 
na straně Unie a kjich podnětu bylo vydánc 


Č. ti. Aboll* 

cmancipačnf provoláni Lincolnovo r. i66z. jimi 
osvobozeni otroků valátech jižních prohlášeno. 
Když potom 13. amendementem k ústavě ze 
dne 18. pros. 1865 otroctví v obvodu celé Unie 
i formálně zrušeno bylo, ustupuje strana •■til 
úplné do pozadí. Srv. Friedr. Kapp, Geschichte 
der Sklaverei in den Verein. Staaten von Ame- 
rika (Hamb. 1861). TkL 

Ab«llR viz Avola. 

Abolla (z řec. áva^oí^), jinak Mgutum. 
slul u Římanů vlněný pláSt, lehči a menii než 
sagum, který dvakráte přes levé rámě ae pře- 
hazoval a na pravém rameni nebo pod krkem 
sponou (Jibuta] zapínal. A-u nosili římiti vo- 
jíni (viz vyobr. Č. 22.), filosofové (Martial. 4. 53. 
5, luvenal 3, 115 a 4, jtj. muži nižších stavů 
na místě togy; řemeslníci nosili a-u za nepo- 
hody. Někdy bývala a. též z jemných a barev- 
ných (na př. nachových) látek a nosili ji při 
vycházkách a  hostinách.  ZvláStni druh a-y 


Abolonské jezero — Abordage. 


73 


sluje ir^jriuicimt (navvÓKfje), t. j. a. zhotovená 
z kožešin babylonských. Srov. Annali dell' 
Inst 1864, str. 200; Voigt, Róm. Privatáltcr- 
thúmer, str. 878. a Baumeister, Denkmáler des 
klass. Altertums, str. 1840. ly-, 

Aboknuúcé J«s«ro viz Abulonské j. 

Abomamn, sléz, čtvrtý a poslední odsta- 
vec žaludku u ssavců dvoukopytných (Bisulca), 

Abome, Agbome, hlavní město africké 
rik dahomejské v Horní Guinei na roviné vy- 
prahlé a písčité, o 110 km od bfehu vzdálené, 
velmi rozložité, o 13 Arm v objemu a obehnané 
hliněnou zdí, a^ekami a příkopy. Bývají zde 
značné trhy, jež navStČvují i maurSti obchod- 
nici až z Tripole, a město mívalo prý až na 
150L000 oby v., kdežto nyní obyvatelstvo a-jské 
páčí se touko na 30—50.000 duŠí. A. jest zná- 
no jakožto jeviště ukrutných obětí, jež krá- 
lové dahomejští při výročních dvorních slav- 
nostech přinášejí zemřelým svým předkftm; 
tu nékdy i tisíce otrokův a zajatců nepřátel- 
ských shazováno s tarasů paláce královského, 
pod nimiž osobní stráž královská ubožáky do- 
tlouká kyji a šavlemi. Lebkami těchto stati- 
síců obéti jsou hrozným- způsobem zdobeny 
ncien budovy královské, ale i šest bran měst- 
ských, veřejná místa, chrámy á příbytky vy- 
nikaiictch osob. 

AbOBdaaoe (lat), proklení, hnus, ošklivost. 

Abondlo: 1) Alexander, výtečný malíř 
při dvoře císaře Rudolfa II. v Praze; * v polo- 
vici XVI. věku ve Florencii a stal se žákem 
MicheJa Angela, který jej vyučil též v bossiro- 
viní barevného vosku, ve kterémžto umění 
^tal se A. mistrem, tak že i historické obrazy 
a podobizny z vosku zhotovoval. Pro tuto umě- 
losi povolal jej Rudolf II. do Prahy, kde v oboru 
^vém pracoval mnoho pro sbírky císařské. 
Zemřel v Praze r. 1606 a pochován v klášter- 
ním ochozu u sv. Tomáše. — 2) Alexander 
A. ml„ syn předešlého, byl od otce svého 
nijčen taktéž zhotovování podobizen a bbrazů 
z bare\-ného vosku a setrval při dvoře Ru- 
^'^\ii II. až do jeho smrti, načež byl povo- 
'^n od bavorského vévody Maxmiliána do Mni- 
:ht»va, kde zhotovil z vosku proslulý obraz 
večeře Páně v kapli latinské kongregace. Po- 
iiéji \Tátil se opět do Prahy, kde v nepově- 
^omém roce i zemřel. Svk. 

AlMBdlovéf umělecká rodina italská, ve 
Mnichově usedlá. Antonio st. byl sochařem 
v Miláne VI. pol. XVI. stol.; Antonio ml. 
^ 2. polovici působil jako malíř a medailleur 
^ Praze a Mnichově. 

ASnung^ hora na ostr. Sumatře, ve vladař- 
ili atčínském. pod 4''iy* s. S., 3139 m vysoká. 

Aboanement Fabonmáh) franc, před- 
placení, je zvláštní způsob objednávky něko- 
•"^ vécí nebo výkonů téhoi^ druhu, které se pra- 
videlně za cenu levnější poskytují, nežli to 
;winotlivé v oddílech Časových možno. Forma 
uto vyškytá se při smlouvách různých; nej- 
%čcjnéji při nájmu (na př. abonnováni diva- 
^ního sedadla), nebo při smlouvě trhové (a. 
^asopisft, knih sešitových, t. zv. praenume- 
race), aneb konečně při smlouvě námezdní 
a. obédd). Hospodářský úČel a-u záleží v tom, 


že má býti podnikateli zjednán dostatečný fond 
dříve, nežli ještě své výrobky, bude moci do- 
dati neb výkony provésti, pročež jest podstat- 
nou žnámicou a-u, že se také smluvená úplata 
poskytuje dříve, nežli druhá strana smlouvu 
splnila, tedy že může podnikatel na zaplaceni 
ujednané ceny žalovati, aniž sám dříve své 
povinnosti dostál — jak to jinak žádají $$. 1052, 
1066, 1 100 a 1 156 ob.zák.obč. Tím se liší a. od 
pravidelných forem smlouvy dodavací. Veškeré 
dávky na základě a-u poskytované jsou vý- 
ronem pouze jediné smlouvy, dle čehož též 
sluSí posuzovati následky nesplnění jedno- 
tlivé z nich. Kr, 

Abonnement snapendii [syspándý], mi- 
mo předplacení, nastává v divadelní' mluvě při 
těch kusech, které podnikatel pro předplatitele 
neurčil; na tyto ovšem se nevztahuje jejich ná- 
rok směřující na určitý počet her dle výběru 
divadelní správy. Kr, 

AbonBent, předplatitel, v. a b o n n e m e n t. 

AbÓlIOtAlollOS i^Apmvov tťi%og), město v Pa- 
ílagonii, známé hlavně svou věštírnou Apol- 
lónovou a Asklépiovou, v níž za doby Anto- 
nínů věštil podvodník Alexandros (viz Alex- 
andros z Abónoteichu). Vedle jména A. vy- 
skytuje se na mincích tohoto města též název 
Iónopolis. Nyní sluje město to Ineboli. 
L. Fríedlánder, Sittengesch. Rom*8, III. 3. vyd. 
str. 532. Vjr. 

Abony [aboň], jméno několika obcí 
v Uhrách: 1) Fiizes-A., městečko v heveSské 
župě s 3821 ob. (z8do), stanicí dráhy, telegra- 
fem a poštou. — 2) Nagy-A., ves v prešpur- 
ské župě na ostrově Žitavě s 998 maďař. ob. 
řím.-k. chrámem a pěkným zámkem a poštou. 
Ole Sasinka (srv. Slovenský letopis V. 312.) má 
původ od přistěhovalců českých, kteří místo 
to od Štěpána III. kr. uh. obdrželi a stali se 
královskými dvořany. Ve svobodě té je po- 
tvrdil Ondřej U. a r. 1236 i Bela IV. — 3) S z o 1 - 
nok- A., město v peŠfské stolici, okr. kecske- 
métském s 11.186 ob. (1880), stanicí dráhy buda- 
pešf-debrecínské, telegrafem, poštou a spoři- 
telnou. Bbk,  R{, 

AbOBy [aboň] Ludvík, rodinným jmé- 
nem Frant. Márton, maď. romanopisec a dra- 
matik, nar. 9. ledna 1833 v Kis:Terenyi, stu- 
doval v Kecskemétu a v Pešti. Ž románů jeho 
došly obliby : A\ éjs^ak csiliaga (Severní hvězda, 
v Pešti 1856), Kenyér és becsúlet (Chléb a po- 
ctivost) a zvláště román A mi notáink (Naše 
písně, v Pešti 1864). Krom toho napsal pou- 
tavé novely: A foná kronikdja (Vypravování 
u krbu 1857), Itta s^ép alfóldón (Zde v krásném 
Alfoldu) a Povídky u pastýřského ohne (v PeSti 
1857 — 5^)* Z dramat jeho zasluhuje zmínky: 
A betydr kendóje (Befarův šátek). Bbk. 

Abordag^e [abordáž], franc, znamená v ná- 
mořnictví: 1) V nejobyčejnějším smyslu při- 
stání nebo připevnění lodi ku břehu, také vy- 
pravení člunu z korábu na pevninu. — 2) Vy- 
pravení vojska z lodí za tím účelem, aby pro- 
vedlo útok na pevninu. Bývá to podnik rovně 
nesnadný, jako nebezpečný. Je-li celé loďstvo po- 
hromadě, utvoří výpravní sbor (corpo di sbarco — 
Ausschiffungscorps)  ze všech  lodí, k čemuž 


74 


Aborder — Aborigines. 


kaidá loď pfíspivá svým výpravným odděle- 
ním u sice obyčejně fregata I. třídy 170 muži, 
fregata II. a IIL třídy 120 muži. Mužstvo toto 
ozbrojeno jest ručnicemi; celé oddělení také 
jedním nebo více lehkými polními. děly, k jichž 
vožení stačí několik mužů. Rovněž ve větších 
prámech (barkasách) k výpravě použitých umí- 
stěna bývají menfií děla lodní. Největší •. 
v tomto smyslu provedena r. 1854 na Krymu 
a zdařila se jen proto, poněvadž Rusové, jsouce 
slabí proti spojencům, jí nepřekáželi. Roku 
1866 před bitvou u Visu pokoušel se Persano 
též o a-i proti městečku Visu, než byl ra- 
kouskou dělostřelbou odražen. Dne 20. čce. 
provedl skutečné na témž ostrově s-i na ji- 
ném místě, tato však přispěla nemálo ku po- 
rážce italského lod!stva; nebof neobrněné lodi 
válečné (6 fregat, 3 korvety, 4 mimonosky), 
jež a-i provedly, nemohly mužstvo své v Čas 
pojmouti a v bitvě u Visa se súčastnitL — 
3) A. ve smyslu útočení provádí se tím způ- 
sobem, že lodi nepřátelské k sobě se přiblíží 
a pomocí kotev stékacích a přitaháků se se- 
pnou za tím účelem, aby se loď napadená bez- 
prostřední srážkou útokem dobyla. Nežli za- 
vedena byla pára, byla a. nejdůležitějším vý- 
konem bojů námořních; nyní rozhoduje se 
boj námořní dělostřelbou, torpédy a beranem 
(pichem, lodním hrotem) a k a-i, zútočeni 
lodi, sotva kde více dojde. Přes to při bojov- 
ném cvičení, jaká na lodích válečných se ko- 
nají, provádí se také cvičení a. Kaperové 
a námořní lupičové jako dříve, i posud dobý- 
vají lodí pouze zútočením, jelikož účelem je- 
jich není poškoditi nebo zničiti, nýbrž zajmouti 
a ukořistiti loď nepřátelskou. — 4) A. zove se 
také neúmyslná srážka lodí, zaviněná neopatr- 
ností nebo neštěstím. Aby se srážka lodí 
předešla, ustanovena jsou všeliká opatřeni na 
moři i v přístavech, jež týkají se osvětlování 
lodí a předpisů, podlé nichž lodi mají se vzá- 
jemně vyhýbati. Ohledně osvětlení lodí usta- 
noveno toto : Veškeré koráby od západu až 
do východu slunce mají býti k označení své 
polohy opatřeny světly a sice: a) Parníky na 
ř^fťém moři mají míti jasné bílé světlo na před- 
ním stěžni tak umístěné, aby ku předu a po 
dvou stranách na deset polí (pole jest '/j, dral- 
kové růže) nepřetržitě a nejméně do vzdále- 
nosti 5 mil angl. bylo viditelné. Červené světlo 
na pravém lubu, jež od předu na 10 polí v právo 
na 2 míle jest viditelné; zelené světlo stejného 
způsobu na levém lubu. Lodi od parníků 
vlečené mají mimo postranní světla opa- 
třeny býti dvěma bílými světly kolmo nad se- 
bou na předním stěžni upevněnými, b) Pla- 
chet ní lodi v šírém moifi opatřeny býti mají 
pouze zeleným světlem na levém a červeným 
na pravém lubu jako parníky. Lodi v pří- 
stavech bez rozdílu mají býti opatřeny jed- 
ním bílým světlem na místě nejvhodnějším, 
aby je nejlépe viděti bylo, a nemá býti umí- 
stěno výše než 6 m nad palubou. Každá loď 
má být opatřena silným rohem pro mlhu, 
zvoncem a parní loď i parní píšfalou a dávati 
jimi signály za mlhy, pošmourného počasí a 
za  sněžení  ve dne  i  v noci.  Ohledně vy- 


hýbání lodí k zamezení srážky jest ustano- 
veno toto: Dvě proti sobě plující lodi parní 
musí se na vzájem na právo vyhnouti, aby po 
levé straně se mmuly. Jestli směr plavby je- 
jich se ;kf ižuje, má se vyhnouti ten, jenž dru- 
hého vidí po své vlastní pravé stnmě. Parní 
loď má se vyhnouti lodi plachtové a má jeti 
zdlouhavěji, po případě zpět, nebo zastaviti. 
(Nařízení min. obch. ze dne 20. ledna i8do 
č. 10 ř. z.) Každý správce lodi má míti exemplář 
tohoto nařízení, jehož přestoupení se tresce 
pokutou do 300 zl. a při loďkách otevřených 
a rybářských do 5 zl. ve prospěch námoř- 
ského fondu podporovacího, po případě věze- 
ním, pokud nespadá pod zákon trestní. Bližší 
ustanovení, pak obrazy luceren posic nich a 
tabulku rozměrů jich má nař. min. obch. ze 
dne 7. března 1881 č. 21 říšsk. zák.— 5) Oslo- 
vení lodi. Setkají-li se lodi na šírém moři, 
stává se, že za účelem výměny zpráv se oslo- 
vují. Jsou-li lodi blízko sebe, pomocí daleko- 
mluvu se dohovořují. Na větší vzdálenost pro- 
vádí se a. signály, jež jsou za dne barvové 
(vlajky různých barev a polí), tvarové (spo- 
jení koulí, čtverců a trojhranů), za mlhavého 
počasí zvukové (troubení, pískání, střelba dě- 
lová), za noci pak světelné (blesky, řady sví- 
tilen, rakety a bengálské ohně). :Sg. 

Aborder, franc, znamená loď bordem či 
krajem přiraziti buď k zemi nebo k lodi jiné. 
Ostatně viz Abordage. 

Aborlslnefl (z lat. ab orígine od počátku), 
praobyvatelé, vůbec národ, který v některé 
zemi obývá od prvopočátku, tedy tolik co ře- 
cké autochthoni (v.t.). Podlé nejnovějších ná- 
zorů vědeckých není národa, který by vlasf 
svou obýval od prvopočátku. Jméno toto v už- 
ším slova smyslu přikládají římští a řečtí děje- 
pisci obyčejně národu, kterýž před mythickým 
příchodem trójských uprchlíků v Latiu obý- 
val. Ale nesídlili tam »ab originc«, nýbrž pů- 
vodní'sídla jejich byla dle zpráv Catono\'ých 
a Varronových, zachovaných u Dionysia Hali- 
karnasského, dále na východě, prostírajíce se 
od jezera Fucinského až ke Carseolfim a Reate; 
z těchto krajin vypuzeni byvše od Sabinu, 
kteří od Amiterna tam se hrnuli, ustupovali 
podél řeky Aniena k záp. pobřeží italskému, 
odkudž Sicany či Siculy tam osedlé dílem v\'- 
pudili, dílem si je podrobili. Když pak Trojane 
s Aeneou do Latia přibyli a s A-ny se sloučili, 
dostalo prý se oběma národům společného 
jména Latinův. O jméně, původu a způsobu 
života jejich nevěděli již spisovatelé řečtí a 
římští nic určitého; kdežto na jedné straně 
vyličují A-ny jako polodivochy, přičítají jim na 
druhé zbytky kyklópských staveb, určité státní 
zřízení, uvádějí panovníky jejich Saturna, Pika. 
Fauna a Latina i hlavní božstva Jana. Saturna 
a manželku jeho Ops, což vše svědčí o jisté 
míře vzdělanosti. Vedle jména A. vyskytují se 
i jiná, jako Sacrani, Casci, kteráž Niebuhr 
(Róm. Gesch. p. 45 a násl. úhrn. vyd.) bez 
důvodu za pravá a stará vlastní jména A-nův 
pokládá. I mezí novověkými badateli panují 
o nich mínění nejrůznější. Ačkoli pověsti 
o  předhistorickém  stěhování  málo  vír}'  za- 


Aborové — Abortus. 


75 


sluhují, netřeba zamítati podáni, že v dáv- 
ných dobách národ v okolf Reate usedlý k dol- 
nímu toku Tibery vybojné postoupil a tam se 
usadil, ale jméno A. nikdy nepříslušelo ně- 
kterému národu jako jméno vlastní. Pojmeno- 
váni ono není než abstraktním označením 
starobylého obyvatelstva v Latiu, kteréž nejen 
na obyvatele Latia, ale zhusta též na obyvatele 
cdé Itálie bylo vztahováno, a vzavSi původ 
svfii v dobé pomémČ pozdní, potom na určitý 
kmen přeneseno bylo. Jest tedy pojmem nikoli 
národopisným, nýbrž čisté chronologickým. 
Na p&vod A-nů souditi lze jen tak dalece, po- 
kud vliv jejich jazyka a povahy kmenové na 
pozdéjších Latinecn se jeví; poněvadž vSak 
latina nejeví nižádné známky jazyka smíSením 
vzniklého, nutno domnívati se, že A. byli kme- 
nem najisto italským, třeba snad náleželi 
k vét\'i umberské, sabinské neb oskické, tak 
že splynutí jich s původním obyvatelstvem 
nezůstavilo nijakých stop v jazyce. Staré 
zprávy snaží se ovSem uvésti je ve spojení 
5 rozmanitými národy starověkými. 

Abororéy kmen assamský, bydlí na řece 
Dihangu ve Vých. Indii a západně od ní. Jsou 
divoši, ale pěstují orbu, jsouce zároveň lovci a 
vedou jakýsi obchod s Tibetem. Žádného ce- 
stovatele přes hranice nepustí ; praví se o nich, 
ie mají povahu tigří. Srvn. článek O. Feist- 
raantla v Zeměp. sbor, L 363. 

AlMuUva (z lat abortus, potracení), léky 
potracenf způsobující. Některé z nich působí 
překrvení rodidel, zejména dělohy, nezřídka 
s krvácením v dutinu děložní spojené. Ná- 
tkem výlevů krevných odloučí se pak va- 
jíčko od steny déložné a bývá vypuzeno. Takto 
vysvětluje se Činnost aetherícko-olejnatých 
i drastických a-v (Sabina, Aloe, Taxus, Paeo- 
nia. Rúta). Jiná a. působí bezprostřední smr- 
kem' se svalstva dělohy, jehož vlivem plod se 
vyhání, tak: pilocarpin i námel. O mnohých 
a-vech viak, kterým značná moc připisována 
byk, dokázáno dobou poslední, že vůbec tímto 
směrem neúčinkují, na př, borax a j.   Plec, 

AborttvBá IManl nevyčkává normálního 
průběhu choroby, n^brž hledí léky a -mi 
chorobný pochod násilně přerušiti. Jest opa- 
kem methody vyčkávající Či exspektativné, 
kteráž pozorujíc chorobu jen tehdy léků po- 
:iávati radí, když příznak některý z typického 
obrazu nemoci nad míru se uchýhl. A. I. 
hledí chorobu v zárodku zničiti a vývoj její 
omeziti. Vyřízneme-li ránu uštknutím zmije 
vzniklou, podáváme-li při střídavce chinin, ve 
přijíci rtuť, léčíme abortivně. Vlastně vSak 
> a-m I. jen tehdy správně mluviti lze, kde 
zaíčcní příčiny choroby máme na zřeteli, tedy 
zajisté v případě prvním, kdežto v druhých 
Pfipadech nevíme přesně, zda podáním chi- 
ninu nebo rtuti symptomy i příčinu choroby 
j^me odstranili. Ptč. 

AbortBS (lat): 1) v lékařství viz Potra- 
cení — 2) A. v právě trestním viz Vy- 
íinání plodu. 

3) A. v botanice. Ústroje rostlinné mo- 
hou i.ékdy dříve Či později v některém stadiu 
dvého vývoje se zastaviti, tak Že nedosáhnou 


svého úplného vyvinutí, které by jim dle. ana- 
logie příslušelo, což má za následek, že po- 
zbudou fysiologického výkonu vůbec an^bo 
jinému výkonu se přizpůsobí, neŽ ten jest, 
kterému by dle původního ^znamu svého 
měly sloužiti. Takové ústroje nazývají se 
abortovanými čili zakrnělými, zaprtalými. 
Nejčastěji shledáváme abortování ústrojů květ- 
ních. Kalich abortuje na př. skoro všeobecně 
u Composit, Dipsaceí, Valerianeí, kdež ve 
způsobe plev, chlupů a jiných rudimentárních 
tvarů se vyskytuje, koruna na př. u Hernia- 
ría, Jllecebrum, kdež pouhé nepatrné nitky 
představuje. Tyčinky abortují zhusta ve kvě- 
tech různopohlavných samicích, které z obo- 
jakých povstaly, vesměs na př. u řešetláků 
{Rhamnus), některých Euphorbiaceí {Mercuria- 
lis^ atd. Častěji z plného počtu tyčinek abor- 
tují některé, nevytvořujíce své nejpodstatnější 
částky, prašníka, rovnajíce se pak nitkám neb 
zoubkům nepatrným; na př. u lnu, některých 
Geraniaceí (Erodium, Geranium a p.) abortují 
takto tyčinky zákorunní (epipetálnO; u Or- 
chideí, Zingiberaceí vyvine se ze 6 tyčinek 
pouze jedna dokonale s prašníkem, ostatní 
jen jako Žlázky aneb jako plátkovité ústroje 
(zázvorovité, Cypripedium); v rodu Pentste- 
mon z 5 tyčinek jedná zakrní, vy vinouc se 
v dosti dlouhý sice, avšak neplodný, chlupatý 
ohon atd. Tak jako tyčinky v samicích, tak 
zase v samčích květech mnohých, původně 
obojakých, zakrůují semenníky tak dalece, že 
buď ani vajíček nevytvořují, buď pouhé zá- 
krsky jich obsahují. O kaz dosti často se opa- 
kující jest ten, že v semenníku, jinak vyvinu- 
tém, z Četnějšího počtu vajíček z pravidla je- 
nom některá, někdy jen jedno se vyvinuje, 
aneb že i celá pouzdra semenníku i se zárodky 
semen se stlačí pouzdrem úrodným a vymizejí, 
na př. u lípy, kdež z pěti pouzder po 2 vají- 
čkách chovajících toliko jedno pouzdro r jed- 
ním semenem ve zralém plodu se nalézá, 
anebo u Cupulifer (dubu, buku), kde ze semen- 
níka 3 — 6pouzdrého a yícevajeČného nažka 
jednopouzdrá a jednosemenná povstává. Mimo 
květ, ale v závislosti na něm vytvořené listeny 
(braktey) ve mnohých květenstvích též zhusta 
zakrAujf; na př. u luštinatých, u trav, načež 
jen pouhé výstupky neb válovité vyvýSeniny 
na ose květenství představují. Ale i v oboni 
vegetativním jest a. úkazem dosti rozšířeným. 
Považujeme-li, což právem možná, lupeny 
za dokonale vyvinutou formu listů, tedy již 
rozmanité šupiny na oddencích, pupenech a 
jinde jsou tvary abortované, a zhusta možná 
porovnávací cestou dokázati, že Šupiny rov- 
nají se porozšířené poSvové neb řapíkové zpo- 
dině lupenu, jehožto Čepel zakrněla úplně; 
jakož i přechodní tvary se vyskytují, ve kte- 
rých na konci Šupiny rudiment Čepele ještě se 
nalézá. Zvláště nápadný jest a. listů u někte- 
rých rostlin zván. bezlistých, jako u stromo- 
vitých pryšců (Euphorbií), u Stapelií, kaktusů, 
jejichž listy v skutku až na pouhé osténky, 
špičky neb hrboulky jsou zakrnělé. Stupnc 
a-tu mohou býti velmi rozličné dle toho, v ja- 
kém stadiu svého vývoje některý úd rostlinný 


76 


Abouchouchou — Ab ovo. 


vyvinovati se přestává. Jsou případy, že jíž 
první, ještě velmi malinký- zárodek nějakého 
údu růsti přestane a potom tak neznatelným 
se stane, ze později více ani viděti ho není. 
Tak na př. osa kvétenstvi nad nejhořejším 
květem neb shlukem květů abortuje tak, že 
nezbude stopy po ní a květ vlastně postranní 
zdá se pak býti konečným, čehož doklad mimo 
mnohé jiné poskytuje plodní měchýřek ostřic 
(Čarex) a mnohé trávy s klásky jednokvě- 
tými. Redukce některého údu může konečně 
jíti tak daleko, že ani v první době zárodek 
údu na svém místě se neobjeví, ze úd ten 
úplně vymizí i pro nejbedlivější pozorování 
vývojezpytné. Tak na př. mají rostliny kosat- 
covité (írídeae) toliko 3 tyčinky vnějšího kruhu, 
tři tyčinky vnitřní pak jsou od prvopočátku 
úplně zakrnělé anebo potlačené. Někteří 
morfologové nazvali takový dokonalý a. a hla- 
ste m. Kdežto pak a. méně dokonalý možná 
.dokázati z pozorování 'vývoje samého, poně- 
vadž tu přece aspoň se začátku nějaký zá- 
rodek se pozoruje, nelze ablast dokázati vý- 
vojezp\'tem, nýbrž toliko porovnávacím zkou- 
máním a někdy též abnormitami. Z toho, že 
ve všech příbuzných řádech dva kruhy tyči- 
nek se nalézají, a. že postavení plodolistů také 
u kosatcovitých dvou kruhů vyžaduje, z nichž 
ale jen jeden, vnější, v skutku se při nich na- 
lézá, soudíme, že vnitřpí kruh ablastoval, a 
to potvrzují abnornjity, ve kterých se tyto 
tyčinky vnitřní všecky neb některé opět ob- 
jevují, což kosatec žlutý (Iris pseud-acorus) 
výjimkou někdy činívá. A. i ablast podávají, 
jak to již Darwin náležitě vytkl, velmi vážné 
svědectví o pravosti descendenční theorie. 
Neboť to, co zakrnělo, abortovalo neb potla- 
čeno bylo, předpokládá dřívější stav, ve kte- 
rém bylo řádně vyvinuto, ústroj bez funkce 
předpokládá minulost, ve které funkci přísluš- 
nou vykonával. Pročež rostliny, při kterých 
údy zakrnělé, potlačené, funkce zbavené na- 
lézáme, musily někdy přetvořiti se z tvarů 
dávnějších, u kterých tyto údy b^ly pravidelně, 
plně vyvinuty. Přeměnu ústrojů normálních, 
funkci vykonávajících, v díly zakrnělé, fysio- 
logicky bezúčelné, anobrž i úplné jich potla- 
čení spatřujeme posud na nynějších rostli- 
nách, při nichž a. způsobuje zvláštní abnor- 
mity (v, t.). L. Č. 

Abonohonohon fabuSušů], sprostší druhy 
vlněného sukna, vyráběné v jižní Francii a 
dovážené na Východ. Velký odbyt mají hl. 
ve Smyrně a v Caři hradě. 

Abont [abú] Edmond, spisovatel fran- 
couzský (* 14. un. 1828 v Dieuzu v Lotrin- 
kách, \ 17. ledna 1885 v Paříži). Studia po- 
čatá v Paříži dokončil r. 185 1 v Athénách, 
kde se ponořil se zvláštní zálibou do minu- 
losti i přítomnosti Řecka a nashromáždil ve- 
liký, byť ne ve všem kriticky probraný a vy- 
tříbený materiál, který hojně ve svých spisech 
po návratu svém do Paříže (1853) využitko- 
val. Oddal se zcela spisovatelství a pracoval 
trojím směrem: jako novellista, essayista a 
žurnalista. Spisů jeho, ve kterých vedle po- 
vrchnosti a duchaplnosti ȇ tout prixc opravdu 


' bystrý a všestranný duch proniká, jest řada 
, velmi dlouhá.  Proměnlivý a pohyblivý jako 
. spisovatel byl A. též ve smýšlení politickém. 
' Záhy přilnul k císařství a těšil se i osobní 
I přízni Napoleona III. Po pádu císařství, jehož 
I byl  jakožto  korresponden^  časopisu  >Soir'' 
i svědkem, přilnul k mírným republikánům, po- 
zději stal se jako chefredaktor velkého žurnálu 
»XIX. Siěcle«, který společně se známým kri- 
tikem franc. Sarceyem (r. 1875) založil,  zjev- 
ným republikánem. V posledních letech svého 
života zahájil ostrý, ale  celkem bezvýsledný 
boj proti naturalismu Zolovu.  Roku 1884 byl 
zvolen do Akademie francouzské. Čelnější díla 
jeho jsou : La Grece conUmporaine (Současné 
Řecko,  1853),  spis,  který  pro  bezohlednou 
kritiku novořeckých poměrů způsobil své doby 
značnou sensaci; autobiografický román ToUa 
Fcraldi (1855); Les maríages de Paris (Sňatky 
Pařížské, 1856);  Le roi des montagnes (Král 
hor, 1856); Germaine (iS^y); L'homme á Toreille 
cassée (Člověk s uraženým uchem, 1862);  Ijc 
ne\ ďun notaire (Nos notářův,  1862);  Le cas 
de  Mrs,  Guerin  (Případ  p. Guérina,  1862); 
\fadelon {1S62,);  Trente et quarante (Třicet a 
Čt5'řicet,  1865};   Les  maríages  de  province 
(Sňatky venkovské, 1868);  Le Fellah (Fellah, 
1869). Toto poslední dílo jest plod cesty jeho 
do Egypta, již podnikl k otevření průplavu 
Suezského. Ze statí politicko-sociálních jmenu- 
jeme studie: Le progres (Pokrok,  1864);  Les 
questions ďargeitt (Peníze, 1865); La question 
romaine (Otázka řimská,  1859)  ^^^  svazky: 
Causeries (Causeríe,  1865 — 1866);  UABC  du 
travailleur (ABC dělníka, 1868); Alsace (Alsa- 
sko, 1872) atd.  Na divadle neměl A. mnoho 
štěstí,  ačkoliv jeho  Théatre  impossible  (Ne- 
možné divadlo, 1861) vedle některých antikvo- 
vaných a dost odvážných pokusů (Guillery) 
obsahuje  též  duchaplnou  moderní  komedii 
Vrah, která i na našem divadle je kouskem 
repertoirním. Drobných novel a Článků novi- 
nářských jest z péra A-ova celá řada; nebyly 
ani dosud všecky sebrány; bylť A. spolupracov- 
níkem skoro všech čelných listů francouzských. 
A. je prese všechen odpor svých politických 
nepřátel spisovatel duchaplný a bystrý a ne 
zcela bez práva byl s Voltairem srovnáván. 
Brillantni forma jeho dikce a virtuosita jeho 
polemiky a causeríe postrádají ovšem  Často 
hloubky a přesvědčení. Některé novelky jeho 
byly též přeloženy do Češtiny: f^uda na pra- 
dej (J. J. BeneŠovský-Veselý v Květech iSSi 
a v Lum. 1856);  Matouš Debay a Lconc L>c 
Bar (Jos. AuŠtěcký v Lum. 1859, téŽ Bli*encí 
X hotelu Corneille přel. J. J. BeneŠovský- Veselý 
v Lum. 1876 a v Čes. bibl. rodinné  1882): 
Pokrok v XIX. stol. fSchroek v Paedag. lU.) : 
Synovec a strýc (J. Černý v Květech  1880) : 
Ó Erckmannu-Chatrianovi (L. Fric v Čes. Jihu 
1880); Mu^ s ulomeným uchem (v Mor. Orlici 
1886);  Vrah (J. Vrchlický v Ochot Divadle 
1885). —cfrv. 

A bove malori dliolt arare mlnor (lat. 

pfísloví): od vola staršího učí se orati mladší. 

Ab ovo (t j. od vejce), lat pořekadlo 

znamenající tolik co  od  počátku.  Ab 01*0 


Abprotzen — Abrahám. 


77 


usque ad mola, t. j. od vejce až k jablkfim, 
od začitka do konce, vzato z jídelního lístku 
římského, jenž počínal vejci a končil jablky. 

AbprOtlttB viz Odepfnati délo. 

Alm: 1) Territorio del Centro del 
A., provincie na ostrove Luzonu (Filipiny), 
nazv-ani dle řeky t. jm., asi i6o km dlouhé ; 
má 42.000 obyv. na 6571 km\ z nichž skoro 
třetina dosud jsou pohané. Hlavním městem 
«t ftinguet. — 2) A. de las Cortaderas, 
r-jhoři jihoamer. Cordiller, na kraji bolivské 
vysočiny, přes néž vede hlavní cesta z Bolivie 
Co Chila ve výši 3843 m. — 3) A. de Zen ta, 
liora jihoamer. 4430 m vysoká v Cordillerách 
^ev. Argentiny. 

AlnmlMUtel viz Abravanel. 

Aliraoadalira, slovo magické, značilo ve 
středověku kouzelnou formuli, jež vyslovena 
j napsána léčila prý zimnici, horečku atd. 
^l'^vo to má se prý psáti několikráte vždy o li- 
:trj méně pod sebe, aby vznikl trojúhelník, 
■ cdv: 

ABPAKAdABPA 
ABPAKAJABP 
ABPAKAdAB 
ABPAKAJA 
ABPAKAJ 
ABPAKA 
ABPAK 
ABPA 
ABP 
AB 
A 
Zcá se,  že  sekta  basilidianú  je  vymyslila, 
a^poň Qnintus  Serenus Sammonícus  z této 
*<kty, učitel  císaře Gordiana, předpisuje uží- 
•ini slova toho  v knize De medicína prae- 
c?pta saluberrima.  Původ  slova  a.  je  ne- 
.iisnv:  odvozovalo  se  z řeČt., egypt., perSt. 
a spojováno se  slovem Abraxas {v, t), ale 
nej>pík jest to zaklínači formule heorejská = 
.či pryč, nebo skryj se, ujdiž otec zla! Nyní 
2r,ači a. (tak jako hokuspokus,  changez- 
pásscz a j.) jen formuli bezvýznamnou vůbec. 
J. L Kraszewski napsal povídku téhož jména. 
Abraon-PalOy  obecný  název  orchidee 
Epidendnim nodosum L., v Spán. osadách ame- 
rcUch běžný. Děd. 

AlffAdataSy král susianský, v Xenofontově 
Kyropčdíi připomínaný, osobnost sotva histo- 
n.ká, účastnil se jako spojenec Assyrflv bojů 
."li^h s PcrSany; když vSak Kýros, král per- 
^:;. za nepřítomnosti jeho dobyv tábora ne- 
řf^teUkého, manželku jeho Pantheiu zajal a 
-c^í její proti nástrahám svého druha Araspa 
•^-iránil, přeSel A. na stranu Peršanův a zů- 
^*il od té doby věrným spojencem jejich. Za- 
^' ^i:I v bitvě s Kroisem lydským, načež Pan- 
*-?ii nad mrtvolou jeho se zavraždila; Kýros 
'ivroa postavil pomník. 

AmUlOy sochař a architekt na dvoře srb. 
*rá:e UroSe. R. 1322 Uros povolal jej z Ko- 
''ta do Baru, aby opravil chrám sv. Mikuláše ; 
• KCMelc tomto vystavěl také velkolepý oltář. 
AbrahA (plné Abraha ben as-sabáh al- 
aurami, mistokrál jemenský, se strany Ashamy, 
Hthiopa, vystavěl v Sa'né svatyni (křesťan- 


skou), již nazval Kullais, maje přání obrátiti 
k ní poutníky (kteří doposud do Mekky cho- 
dili). Tu vyšel si tam kdosi z kmene Kinána 
(Nufail) a zůstal tam přes noc (a oltář a zdi 
pošpinil). I dopálilo ho to a přisahal, že zničí 
Ka'bu. Vytáhl tedy s vojskem maje s sebou 
slona silného, jménem Mahmúda, a jiné slony 
(13). Když však přichystal se vtrhnouti (do 
Mekky) a vojsko své připravil a slona v čelo 
postavil, tu kdykoli zaměřili k Haramu (svatému 
obvo(lu Mekky), poklekl slon a nehnul se s mí- 
sta; když však zaměřili k Jemenu heb jinam, 
dal se do klusu. I vyslal bůh ptáky, každého 
s kaménkem (Žhavým) v zobáku a dvěma ka- 
ménky v drápech, většími čočky a menšími 
hrachu; i házeli na ně a dopadl vždy kámen 
na hlavu člověka a vyšel jeho zadkem. I za- 
hynuli všickni. (Dle zprávy jiné přišla i po- 
vodeň, že málo kdo se zachránil.) (Baidáví 
Com. in Coranum II. 417.) To stalo se v roce 
narození proroka, i považuje se za předzvěst 
(irhása) jeho proroctví. — Pravda jest, že tento 
mistokrál ethiopský na výbojném tažení aŽ 
k Mekce přišel a jí by se byl zmocnil, kdyby 
neštovice (o nich vypravuje historik arabský 
Mas'údík r. 570) v jeho vojsku nebyly povstaly. 
Poněvadž pak Mekčané poprvé slona viděli, 
nazvali rok ten (rovněž i válku a vojsko A-ovo) 
rokem slona, jak s názvem tím (ashábu-1-fíli = 
mužstvo slonové) v Kor. S. 105 (súře slonové), 
jež o tom vypravuje, se setkáváme.    Dk, 

Abrahám (hebr. Otec množství, národů 
Či otec výše?), původně Abrám fotec vzne- 
šený), arciotec, syn Thareův (bibl. Térach) 
z Úr (bezpochyby nynější Mugair) v Chaldei, 
odkud odebral se nejprve do Háránu (Carrhae) 
a později na rozkaz boží do Kanaanu s manžel- 
kou Sárou a bratrovcem Lotem. Obdržel od 
Boha zaslíbení, že se stane praotcem velkého 
národu, a že v něm požehnána budou všecka 
pokolení. (I. Mojž. 12.) Toto zaslíbení A-ovi 
třikráte opakované potvrdil Bůh přípovědí 
o narození syna v pokročilém věku A-a i Sáry. 
Jakožto odznak zvláštního vyvolení ustanovil 
Hospodin A-ovi a jeho potomkům obřízku. A. 
vynikal mírumilovností, nezištností a hlavně 
nezlomnou důvěrou a věrou v Boha, jejíž 
skvělý důkaz hlavně podal, když ochoten byl 
k rozkazu božímu i syna Isáka na hoře Móna 
obětovati. (I. Mojž. 22, 2.) Touto věrou svou 
stal se »otcem všech věřících* (sv. Pavel 
k Řím. 4, 11) a vzorem všem potomkům. 
Skrze Isáka jest A. praotcem Židů a Edomitů 
a skrze Ismáéla, syna z Hágáry, praotcem 
všech Arabů. Zemřel v 175. roce svého věku 
asi 2040 př. Kr. a pohřben jest podlé Sáry 
v Makpéle, jeskyni v Mambre blíže Hebrónu. 
Biblické vypravování o A-u vešlo záhy v bá- 
ječné tradice národů vých. i mnohých západ- 
ních. Pověsti židovské pozdějšího původu vy- 
právějí hlavně události z mládí A-ova, kterak 
narodiv se mezi pohany, pěstoval astronomii 
a jí přišel k poznání pravého Boha, pro které 
musil z Chaldejska se vystěhovati. Dle jiné 
pověsti židovské rozbil A. modly chaldejské, 
zapálil jejich chrám, za to uvržen do ohně a zá- 
zračně zachráněn. Arabské leg. o A-ovi (Ibráhí- 


78 


Abraham — Abrahám. 


movi) vzaty z větSí Částí z podání židovského, 
biblického i lidového a přizpůsobeny nauce 
islámské. Původu arab. jsou pouze některé pří- 
davky, jak A. stavěl Ka'bu, dal zemi kolem ní 
synu svému, jak každoročně putoval do Mekky, 
zůstavil Šlépěje na Černém kameni v chrámě 
a j. Sebrání povídek těch, povstalých ze Sta- 
rého zákona, z koránu a ze spisů rabbinských, 
pořídil Tabarí. V leg. perských vyhlašován A. 
za prvého a největšího proroka, ba často to- 
tožnén se Zoroastrem a Řekové měli jej za 
čtvrtého krále v Damašku. Rabbínové připi- 
sovali A-ovi kabbálistickou knihu »Jesíra< 
(Stvořeni). U Slovanů jihových. byl A. ob- 
líbeným předmětem tradicí apokryfních, pů- 
. vodu východního. Jeho »zjevení« a smrť vy- 
psány ve staroruských (resp. starobulharských) 
rukopisech ze XIV. stol. V literaturách západo- 
evropských spracován příběh o A-ovi hlavně ve 
středověkých hrách dramatických. Jrk, Hš. 

Abrahanii biskup frisinský, viz Frisin- 
is k é Damátkv 

Alnráhám:!) ben Chijjá, has Sefardí 
A. (f 1 105), špan. rabbín, znám. hvězdář a 
učitel slavného Aben-Ezry, též Násí peníze) 
zvaný. Z jeho prací hvězdářských sluší jmeno- 
vati Séfer súrat hádres (Kniha tvaru země atd.) 
o 10 oddílech (Basil. 1546 a s jinými spisy 
r. 1720), v níž popisuje tvar a strukturu země 
a světa vůbec a vykládá o živlech, pak roz- 
pravu o geometrii, sférické trigonometrii a 
hudbě Séfer tišbóret (liber fracturae t aríthme- 
ticae). 

2) ben-Dávid A. (nebo ben-Dior) Le- 
vita, zvaný HáríŠ on (»první«), z Toleda, hebr. 
učenec za vlády krále Alfonsa VIII., zahynul 
a;a krutého pronásledování židů toledských 
r. 1 1 80. Jest znám díly histor., filos. a theo- 
logickými. K prvým náleží Séfer hakkabbálá 
({Cniha tradice) obsahující dějiny židovské od 
Adama až po dobu A-ovu (1161), v níž A. 
genealogicky dokazoval nepřetržitost židovské 
tradice od poč. světa až do své doby proti 
karaitům Špan. K dílu tomu připojena krátká 
chronologie římských dějin (od založ. Říma 
až po Muhammeda) a dějiny židovských válek 
s Římany, které zakládajíce se hlavně na díle 
Josefa bna-Gorisna kolovaly dlouho pod jmé- 
nem tohoto. Nejst. vydání »Knihy tradice « 
i obou přídavků vyšlo v Mantově 15 13 — 14, 
mimo to r. 1580 v Basil., 1795 v Praze a ča- 
sto. Ve filosofii byl A. rozhodným odpůrcem 
skeptické filosofie Avicebronovy ; snažil se 
smířiti náboženství s filosofií (hl. s Aristote- 
lovou), nekladl však ani víry nad rozum jako 
Júdá Haliéví, ani vědy nad viru jako Maimo- 
nidés, nýbrž víra i věda u něho jdou smírně 
ruku v ruce. Svůj systém filosofický vykládá 
prostým a lehkým slohem v knize Emina há- 
ráma (Víra vznešená), složené pův. arabsky a 
přel. do hebrejštiny, již poprvé vydal s něm. 
překl. S. Weit (Frkft. 1852). Z literatury uvá- 
díme Gu|;enheimerův spis: Die Rehgions- 
Philosophie des A. ben David ha Levi (AugŠp. 
1850). 

3) ben David A. (nebo ben-Dior) Le- 
vita, s příjmím Haššéní (»druhý<) na rozdíl 


od před., pocházel z Pisquery v Castilii, f 1198. 
Zanechal sbírku právnických výroků, kabbáli- 
stické dílo PérúicU séfer Jesirá (kommentář 
ke knize »Jesírá< =: Stvoření s velkou před- 
mluvou kabbálistickou, vyd. 1540 v Mantovč), 
dále výklad některých částí talmudu (otištěný 
v Ben. 1530 při talmudu babylonském) a pole- 
mické »Ammadversíones< (Hasságét) proti 
Maimonidovi. A. byl výborným znalcem tal- 
mudu a nejznamenitějších spis. hebr., tak že 
právem pokládán byl za nejlepšího hebr. práv- 
níka své doby; jeho výklady byly navštévo- 
vány židovskými učenci i mimošpanělskými a 
nálezy jeho přijímány ochotně za normu ve 
všech obcích židovských. red. 

4) A. a Sancta Clara (* 1644 — \ 1709), 
vídeňský dvorní kazatel, byl nejpopulárnějším 
něm. kazatelem katolickým své doby a zván 
daleko Široko, aby pohostinsky kázal. Ve svém 
postavení  zachoval  si  neohroženou povahu, 
tak že ostře káral převrácenosti i nej\'yšSích 
kruhů, ba i dvora vídeňského samého.  Proti 
šlechtě hájil ubohé sedláky, kněžím vytýkal 
nepravdomluvnost  vůči  vznešeným  osobám, 
tepal podplatnost a nesvědomitost úřadnictva, 
líčil mor a nebezpečí od Turků hrozící jako 
přísné tresty  boží za nepravosti Iďesťanú  a 
napomínal  ku  zlepšení  mravů.  Zvláštnosti 
A-ova slohu vzaly původ svůj ve snaze vzbu- 
diti všemožné pozornost a napjetí posluchače, 
proto zhusta  užívá  obratův,  otázek  a  pře- 
kvapení, volívá humoristický tón, pohybující 
se  ve  všech  způsobech  žertu,  od  pouhých 
slovních hříček, kupení synonym, snášení nej- 
rozličnějších věcí ze všech oborů vědomostí 
až k výši satiry,  v prostředcích málo vybí- 
ravé, k  nízkosti  klesající.   Nelze  upříti,  že 
A. stal se obětí této své slávy a tohoto vkusu 
vídeňského, stal se virtuosem a neušel kletbě 
virtuosů,  jednostrannému  vyvinutí  manýry. 
Jako spisovatel pokračoval A. ve své činnosti 
kazatelské knihami mravokárnými a povznáše- 
jícími.  Po moru r. 1679 líčí ve svém Merks 
Wien! marnost všeho pozemského před smrtí, 
která nedbá na ctnost ani na slávu; ve spise 
Loesch Wien! napomíná k modlitbám k uha- 
šení plamenů  v očistci;  Auf auf, ihr  Chrt- 
sten! (1683) hlásá pokání a poučuje zároveři 
o dějinách  a mravech  nepřítele tureckého; 
Gack,  gack,  gack,  gack  a  Ga  einer  se!t- 
samen Hennen vypravuje o zázracích poutní < 
ckého místa Taxy v Bavorsku, ve kterém byl 
dříve kázal; nejobjemnější jeho dílo jest Judas 
der Er[schelm  (1686 — 1695),  satiricko-poučný 
román, vlastně, jak při způsobe A-ově nemohlo 
jinak býti, řada kázání, navlečená na ni( životo- 
pisu Jidášova se Širokým rozváděním  nejroz- 
manitějších věcí, ku kterým text dal podnét. 
A.  má  své předchůdce v kazatelích  hlavné 
dřívějších století.  Za jeho  doby stálo jinde 
kazatelství již  na jiném  stupni; podobnými 
kapucinádami, jakými on častoval dvůr vídcfi> 
ský a nejvznešenější společnost, působili   ka- 
zatelé jinde jen na nejnižší vrstvy lidu. V Ra- 
kousku ovšem ještě mnohem později působil 
A. mocně; žil v památce lidu, a krátce před 
r.  1848 začali vydávati  sebrané  spisy jeho. 


AbrahámíTy — Abrahamowicz. 


79 


A^ vlastné Hans Ulrich Megerlin (Me- 
gerle), nar. v Kreenheinstetten v Mosbachu 
z rodiny robotntcké, chodil do Školy latinské 
v tomto mésté, pak k jesuitům v Ingolstadte, 
dále na. benc^^ií^nské gymnasium a universitu 
v Salcpurku; r. 1662 vstoupil do řádu augu- 
stiáná-bosákův a sotva vysvěcen byv, poslán 
za kazatele do Taxy v Bavorsku; odtud byl 
povolán do Vidné (r668), kdež zůstal kromě 
pob\iu v Štýrském Hradci (1682—89) až do 
své smrti (i. prosince 1709). Spisy jeho vyšly 
v Pasově a Lindavě 1835 — 50 (21 svazek). 
Sn*. Karajan A» a S. C Wien 1867. Scherer, 
Vortrage und Aufsátze 147 — 192. Ks. 

6} Jakub A. viz Abramson. 

6} Wladyslaw A^ souvěký historický 
badatel polský, docent university krakovské. 
S Derobidským a St Šmolkou konal archi- 
-áiní badáni v Římě v bibliotéce vatikánské. 

V v dal několik historických i politických roz- 
prav, v}'značujících se kritickou bystrostí. 
Z nich uvádíme: O justycyaryus{ach w Polsce 
rv XIV. I XV. wieku (Krak. 1885); P^ed re- 
m^yq ustaw majowych (Przegl4d Polski 1886) ; 
Priska ustawa košdelno-politycina i dnia 2/. 
nu/ťi tSS6 (Krak. 1886); Ptoces inkwixycyjny 
uf ústavách Jnnocentego IIL i we wspoic^esnéj 
nauce (t 1887). 

Atemhámfly Jan, slovenský františkán ze- 
manského rodu, vynikající kazatel, f 1728. Vy- 
dal Knírku modliteb nábo{nÝch (v Tmavě 1693) 
a Žaltář (v Bmé 1697).    " Včk. 

Ahrahamh&nfír, samota v Čechách, 4d. 
:30b. něm. (1880), hejtm. Trutnov, okr.Maršov, 
obec a fara Úpa Velká IIL část (i y^ hod, sev.j 

AlmluUBides Izák (podlé své rodné vsi 
téi Hrochotius zvaný), ev. bohoslovec slo- 
vensky, syn zemana Abrahama, hradního hejt- 
niaoa ve Starém ZvolenL Studoval doma, v Pra- 
ze (kde se stal mistrem svob. uměni) a v Lip- 
ska. Vyučoval ve Vídni i St Zvoleni, byl měst- 
ským notářem v Kremnici, po vysvěceni ve 
Wittenberku 1595 kazatelem a proboštem vBoj- 
!Ůci a od 1610 superintendentem žup před- 
don^ých. -f 1621. Vynikal theol. učeností 
i řečnickým nadáním ; jeho český překlad Lu- 
(herova katechismu vyšel v Levoči 1612, lat. 
^i proslovená o pohřbu palatina Jiřího Thur- 
zy tamžc 1617. (Slov.PohL 1887, 11— 12.) Včk. 

Almhamité byli sekta náboženská v Chru- 
(fimsku, která zavrhujíc Nový zákon vyznávala 
u^eni Mojžíšovo, jehož držel se Abraham před 
obřízkou, a vydávali se za israelity podlé ducha, 
pfijarSe prý v sebe ducha učení toho. Vznikli 
.úo jiné sekty, když evangelické náboženství 
byto po bělohorské bitvě násilně potlačováno 
t knihy nekatolické páleny. Vidouce totiž mno- 
^^ ze Starý zákon židftm bez překážky byl 
ponecháván, přidrželi se jeho, seznamovali se 
5 židy, tajně s nimi obcovali a některé jejich 
r«bv£eje přijalL Přestali vepřového masa poží- 
vati, světili sobotu; obřízky v$ak nezavedli, 
pravice, že Abraham byl mužem Bohu milým 
prve, než obřad ten hyX zákonem ustanoven. 

V životě soukromém 1 veřejném byli A. lidé 
Pokojní a dobři poddaní. — V učení svém za- 
"lítajíce nejsv. Trojici, vyznávali, že jest jeden 


B6h v jedné osobě, »živá bytost «, a Že Kristus 
byl pouhý člověk nad jiné pobožnější; věřili 
v nesmrtelnost duSe a v odplatu po smrti ; svá- 
tosti a církevní řády měli za zbytečné, ale pro 
zákon světský dávaJi katolickým kněžím dítky 
své křtíti a sftatek manželský požehnati. Mo- 
dlili se jen OtČenái. — Po dvorském dekretu ze 
dne II. února a 12. srpna 1775 byli mnozí ze stat- 
k6v svých vyhoštěni a na vlastní útraty do 
erámích dolů v Uhrách a Sedmihradsku do- 
praveni, počátkem pak r. 1780 i na vzdálená 
komorní panství uherská i do Haliče a Bu- 
koviny, a po tolerančním patentu cis. Josefa II. 
(13. října 1781), kdvž pozfistalí se nechtěli k ni- 
žádnému vyznání dovolenému přihlásiti, r. 1782 
též z usedlostí svých vyhoštěni a do Sedmi- 
hradska posláni. Děti své do 15 let, jako by 
sirotky byly, musili opustiti; tyto paik dány 
jsou na vychování k rodinám křes(ansk3fm 
aneb do vlaského ústavu v Praze. Osobám 
vyhoštěným, jichž »obrácení a dobré chování 
se zjistilo c, byl r. 1784 návrat do vlasti povo- 
len, odňaté usedlosti a děti vráceny a co se 
z majetku jejich zatím bylo vytěžilo, jim vy- 
placeno. Přiznali se k náboženství katolickému 
nebo jinému dovolenému, ale v mysli zůstali 
při svém vyznání. Chodili do kostela a po- 
zorně cvičení a kázání poslouchali, ale při tom 
byli plaši; žili pro sebe uzavřeni a konajíce 
vše předepsané řádně, chovali se k duchov- 
ním správcům a k úřadům tak, že na ně nikdo 
nemohl žalovati. Jos. Alex. Helfert, O blouz- 
nivcích náboženských v Čechách a na Moravě 
za cis. Josefa II. v Čas. Čes. musea 1877 a 79; 
Winnkopp, Geschichte der Abrahamiten a j. 
r. 1783. F,A.S. 

Ainráliámova ▼vsoftlna, anglicky Abra- 
hams-plain, návrší v Kanadě nad městem Que- 
bekem (na západní straně), asi 200 m nad hla- 
dinou řeky sv. Vavřince, na němž dne 13. září 
1759 svedena rozhodná bitva mezi Angličany 
a Francouzi. Tito byli na hlavu poraženi a 
Francie tím pozbyla Kanady, což bylo za- 
čátkem úplného úpadku moci francouzské 
v sev. Americe. V bitvě té padli oba vůdcové, 
angl. generál James Wolfe a francouzský gen. 
markýz de Montcalm; památku jejich hlásá 
na bojišti pomník sloupový. (Viz vyobrazeni 
č. 23.) 

Abrahámovo lůno, rčení biblické, tolik 
co nebe. V paraboli o Lazaru dí se, že umřel 
žebrák a nesen jest od andělů do lůna A-ova 
(Luk. 16. 22). 

AlmJiaiiiowios neboli Abramowicz, 
jméno starobylého rodu litevského, erbu Ja- 
strz^biec. Z něho vynikli: 1") Jan A. na Wor- 
nianech (f 1599), voj voda zprvu miúský, 
později smolenský, horlivý obhájce a ochránce 
evang. církve v Polsku. R. 1595 zasedal na 
synodě toruňské, jejíž usnesení též podepsal, 
a r. 1599 účastnil se evang. sjezdu ve Vilně. 
Ve Wornianech dal podnět ku zřízení kalvín- 
ského sboru. Vydával mnohé evang. spisy svým 
nákladem, jako na př. Katechi^m, albo krótkie 
w jedno mUjsce \ebranie wiary i powinnošci 
chrješciaňskiéh jenž obsahuje kolem 300 ná- 
bož. zpěvů. Ždá se, že byl A. rovněž  spiso- 


J 


80 


Abrahamow 


vBtelem díla Zdaňie Litwiaa o kupcův tanÍéy\iTti spol upr&c o vniká, nevídy s prospíchem. 
■{boia i drogiéj spr\eiiaiy (1595), kde hájena Z dramatických prací jeho, které bývají htány 
zásada volní íriby. Spis ten nazývá T. Czacki na polských divadlech ve Lvoví, v Krakovř 
(Dzieta, 1844, 1.), tak důmyslným, ie by i mo- a ve VarSavi, Ubf se nejvíce třfaktová fraSka 
(lernim národním hospodáfům Smithovi a Cob- Mff \ gr^ec%noici (tSSj, Maníci ec letrnosti, 
členovi byl ku cti. Život A-Qv vylfíil nejme- do češt. přel. Schiivab-Polabský v Divad. Ochot- 
novaný autor ve spisku Juila /uneíría (1599). — niku 1885), jií napsal za spolu pracovnictvt K. 
2)MÍkD)aj A.,synpl'ed., proslulý válef nik. vlé- Ruszkowskčho. Také fraíka Ádniokiit bei klien- 
lech i6ii a 1622 úíastnil se války Švédsko- fdiv, sepsaná ve spolku s Kwiecii^akýi 
polské v Kuronsku pod vrchním velením hejt- , dobrý úspéch a udiiela 
la kntjete Kr. 


Kadziwilta. Roku 
ibj7 stal se plu- 
kovníkem a sta- 
rostou starod ob- 
ským a miadziel- 
ským. Dví léta 
potom byl náčel- 
níkem dělostřele- 
etva velkoknfžet- 
Ktvílitevského.R. 
1646 jii jako vo- 
je vod a mícirfaw. 
ský byl od ančmu 
detegoián smlu 
viti mír se Švédy 
Pozdéji byl jme 
nován vojev tro 

1649 uloženo mu 
narovnati tehda 
\zniklé se ívéd 
skem 'ipor\ — 
3) Jídrzéj A 
kastelán břeSf 
sko - litevsky (+ 
'TfiVti proslul v 
XVni. stol jako 
výteíny právník 
Zvláště památ 
ným se stal jako 
Je'ho d a bratfi 
'Jer/y jení r 
1758 b\l poslán 

vilenském a 4n 
toni, podslaro 
sta  starod^sky 

a mfstosudí té- 
hož snfmu) vdé- 

jinách litevského soudnictví jako horlivý stou- 
penec Radziwillů proti Czartoryským, ktefí ze 
msty r. 1756 chtéli Matuszewiczůra odníti 
ílechtictvf. — Z dalších osudů rodu toho sluSI 
uvésti, ie v XVm. st. byli A-ové horlivými 
stranníky Augusta III. a Radziwitla; když pak 
strana Czartoryských nabyla vrchu, byli proná' 
sledováni a znenáhla pozbyh veškerého vý- 
znamu politického. 

Abrahunowiox: 1) Adolf, souvčký dra- 
matický spisovatel polský, žijící ve Lvově. Na- 
psal fadu fraSek, osnovaných na základí halií- 
íkých a především Ivovských pomérO. A. má 
vrozený humor, smysl pro lokální barvu, by- 
strý pozorovací talent a dovede vymýíleti 
zábavní situace. SlabSím je v divadelní tech- 
nice, pročež si k valné Části svých kusů při- 


k HJlíI. t 


koíTftíSkaOrf- 
dajcie mi jonf 
(1886), k níž A. 
hned vzápéti pfi- 
psal pendant Od- 
dajcie mi niffa. 
S pHznivým při- 
jetím potkaly se 
fraSky lYfeďtJ- 
borc^e ^groma - 
djenit. fb turjy 
a Pferwsja prába . 
jsou vSak značné 
BlabSi R 1887 mi- 
mojinépokusilfe 
A napsati \ eselo- 
hruválni ho slil u, 
í) se konie která 
byvSi hrána ve 
Ivovském diva- 
dle nepronikla. — 
2) Dawid A.. 
spis pol (' 18431. 
Cestovav po Né- 
mecku a Francii. 
jal se roku i86j 
na svých statcích 
Demni (u Pod- 
wysokéhol a Ty- 
Bzkowci (u Ho- 
rodenky) samo- 
statné hospoda- 
řiti Zabvvaje se- 
studiem hospo- 
dářských véd u- 
\eřejiíoval četné 
Články o pc4nini 
ho3podář<ttv(, o 
plemenech hoví- 
zlho dobytka a j. 
v časopisech > Gazeta Narodowa*, >Dzien- 
nik Polski. a >Rolnik<. Roku 1874 byl zvo- 
len za poslance do zem. sněmu ve velko- 
statkáFském voleb, okrese kolomyjskím. Roku 
1875 koupil panství Siemianówka-Szczerzcc 
(u Lvova), kam z Podolí se přesídlil. V tél 
dobč přejal redakci odborného hosp. časopisu 
•Rolník', úředního orgánu haličského hospn. 
dářského spolku, jiŽ vSak r. 1879, valné pra- 
cemi jsa přetížen, se vzdul. Od r. 1881 jako 
nástupce -) poslance Krzeczunowicze zastu- 
puje vrakouskí řiSské radí Ivovský okres ven- 
kovských obci. A. osvídfiit se tamtéž jako 
obratný řečník a při důležitých předlohách 
národohospodářských bývá volen za zpravo- 
daje. Ze spisS A-ových, jeŽ vySly o sobe. 
dlužno uvésti  dram, obraz ve 4 jeon.  Zbrad- 


■ Abrthlai 


Abrahams — Abramov. 


61 


niarx (ve Lvové, 1869) a politické broáurky: 
List otwarty- do W. P. Ottona Hausnera (t. 1878); 
//. Ust otwariy do Wpana Ottona Hausnera 
{l 1879); programy /inansowe pp» Hausnera 
i Kr{ec{unomc(a (t, 187^). 

Atemhaaui Nicolai Chr. Levin (^1798, 
f 1870), archaeolog dánský, cestovatel po Ev- 
ropě za účely védeckýnri a pilný sbératel pa- 
mátek uroéleckých i rukopisných, jeho^ sbírky 
byly zakoupeny dánskou vládou pro státní 
bál. bibliotéku. Z prací jeho nejdflležit. jest 
DesaiptioH des manuscrits fran^ais du moyen 
dgefJioásA 1844), popis stfedovékých rukop. 
franc R. 1876 vydány jeho paméti, 

AhrthAinsoa: 1) Werner Hans Fre- 
dcrik (♦ 1744 — t 1812), básník, národní bu- 
ditel dánský a člen vSech tehdejáích učených 
společenstev domácích; uveřejnil ve mnohých 
časopisech Články o dánské minulosti, zvlášté 
o ninských kamenech, pak aesthetické a li- 
teráné historické úvahy vAbec ; překládal staré 
ságy a napsal dánskou mluvnici pro Némce. 
Společné 8 Nyerupem a Rahbekem vydal vý- 
bor dánských písni středovékých Udvalgte 
danske viser fra middel al deren I — V. a půso- 
bil y témie smČru také ve svých vlastních 
básních, mezi nimiž jsou národní a vojenské 
pisné a ve kterých zavádél staronordickou my- 
thologii do nové poesie. A. nar. v Šlesviku, 
byl setníkem délostřeleckým a učitelem na roz- 
litých ústavech vojenských v Kodani, kdeŽ 
iemřeL— 2) Joseph Nicolai Benjamin A. 
17^7—1847), syn před., proslulý v dčjinách dán- 
ské paedagogiicy. Byl důstojníkem generálního 
^u a pobočníkem krále Bedřicha VI., ve 
kterémž postavení působil pro zavedení vzá- 
jemného vyučování v národních školách, které 
ve Francii byl poznal. Jeho přičinéním byla 
zfízena vysoká Škola vojenská (1830), kterou 
<^ r. 1836 sám HdU. Vydal společné s Mún- 
stcrem spis o vzájemném vyučování. 

Amélila (z tec é ' pQaxitov, paže), zrůd- 
ný nedostatek paží. Peč. 

Ateléhioesplialie (d, PQaxltov paže, x£- 
^ř, hlava), zrůdný nedostatek paží i hlavy. 

áhmeikaM viz Zrůdnost. Peč, 

Atelkovati slově v mluvč lodnické od- 
^^nniti loď s místa nebezpečného vůbec a 
« óskalí, písčiny zvIáStě. Č. 

AbniBls viz Cejn a Podoustev. 

Abramov: 1) Nikolaj Alexéjevič 
' 1812 — t 1870), pilný badatel v sibiřské 
geografii a déjinách ; * v Kurganu v gub. tobol- 
""^t. Přednášel od r. 1832 ruštinu, tatarStinu a 
Utinu v tobolském semináři, pozdéji stal se 
'ospcktorcm v sibiř. m. Berezové, Jalutorovsku 
* vTjumeni, r. 1852 přeSel k administraci a 
fi^obil v Omsku u vrchní správy záp. Sibiře ; 
ftmřel jako státní rada v Semipalatinsku. 
Sírám život svůj v Sibiři, sbíral pilné mate- 
^[^] k historii, geografii a národopisu sibiř- 
*s-raa a spracoval jej v četných rozpravách 
^efejftovaných v rozl. sbornících vědeckých. 
-Napsal více než 20 monografií geograf, a ná- 
^opisno-statistických, z nichž zvi. vyniká 
^freiovskij kraj v XIL sv. » Zápisek geogr. ob- 
icestvac (1857), hojné popisy mést sibiřských 

*^« ii»*uik Xaaéaý, av. I. 10.2 1888. 


(Kurgana, Semipalattnska atd.) a cenné vý- 
sledky dlouholetých meteorologických pozo- 
rování v Semipalatinsku, Berezové a j. RovnéŽ 
četné jsou jeho stati o starožitnostech sibiř- 
ských (otištěné v »Izvěst. archeol. obič.c a 
v »Tobolskich gubem. vědom, c) týkající se 
kurhanův a hradiSť v Újezdě tjumenském, kur- 
ganském a j., články o rozvalinách sedmi ka- 
menných staveb (palat), jež daly Semipalatin- 
sku jméno, o sibiř. mincích, pečetech a znacích, 
o kirgizských mohylách atd. V historických 
článcích pojednává o kozáku Jermakovi, o kn. 
M. P. Gagarinovi, prvním gubemátorovi sibiř- 
ském, líčí život historika sibiřského Petra 
Andr. Slovcova, s nímž si dopisoval, píSe o Men- 
fiikovu, Dolgorukých a j. znám. osobnostech, 
které byly vypověděny do Sibiře atd. Nejčetnější 
jsou však jeho stati o dějinách církve sibiř- 
ské (počtem 40). Na svých úředních cestách 
prozkoumal chrámy a kláštery a jejich archi- 
vy, sbíral místní tradice a shromáždil si hojné 
cenného materiálu, z něhož vyplynuly pak jeho 
studie v »Zumale minist nar. prosvěSč.« : O we- 
deniji christianstva u bere\ovskich Ostjakov 
(185 i), Materiaiy dlja istoriji christ, prosvi- 
ščenija Sibiři (1854) a Propovéď Jevangelija 
sib. Vogulam (1854), jakož i články v theol. 
čas. »Strannik<, do něhož od založení jeho 
r. 1860 až do své smrti pilně přispíval. — 
2) Alexander Konstantinovič A., znám. 
generál ruský (* 1836 — + 1886). R. 1854 byl 
jmenován praporčíkem u i. polní dělostř. bri- 
gády, která byla přidělena za války krymské 
k baltickému sboru chránícímu břehy livonské 
a kuronské proti pokusům anglo-franc. lod^tva. 
R. 1856 stal se podporučíkem, r. 1858 přeložen 
k sibiřské pěší batteríi, rok potom dán ke Štábu 
sibiř. pevnostního okrugu a jmenován poru- 
číkem i velitelem okružní dělostř. školy. Roku 
1862 účastnil se dobytí kokandské pevnosti 
Pišpeku a r. 1864 operací proti Kokanďanům, 
zvi. útoku na Aulie-Atu; jako kapitán dobyl 
s malým oddílem pevnosti Činazu a skvěle vy- 
nikl při útoku gener. Čerňajeva na Taškent 
29. Čvna 1865, začež vedle četných dekorací 
válečných dostalo se mu náčelnictví štábu 
turkestánské oblasti. Rovněž vyznamenal se 
r. 1866 v bitce u Irdžaru a u Chodžendu. Stav 
se podplukovníkem a velitelem samostatného 
oddílu vojenského, obrátil r. násl. mnohokrát 
silnější jízdu buchárskou na útěk a přispěl 
značně k vítězství u Samarkandu a dobytí 
města toho (1868). Po míru s chánem buchar- 
ským jmenován gen.- majorem a velitelem Za- 
ravSanského okrugu a osvědčil se právě tak 
znamenitým administrátorem, požívajícím dů- 
věry a obliby u tuzemců, jako dříve výborným 
válečníkem. R. 1877 byl vojenským guberná- 
torem a velitelem oblasti Fergánské, r. 1878 
svěřeno mu velitelství fergánského oddílu tur- 
kestánských vojsk a r. 1879 jmenován generál- 
lieutenantem. Jeho přičiněním, jmenovitě vý- 
pravou k jezeru Alexandrovu (Iskender-Gulu) 
(r. 1870) zkoumání geografická, hl. oro- a hydro- 
1 grafická v Turkestánu nabyla nových, jasných 
j výsledkův. — 3) Jakov VasiljeviČ A., pu- 
blicista a belletrista ruský (" 1S58). Pocházeje 


82 


Abramowicz — Abranchiata. 


ze Stavropole na Kavkaze, počal stud. r. 1877 
lékařství v Petrohrade, byl však již rok potom 
pro účasf v rozšiřování zapovédéných spisů vy- 
pověděn do svého rodiště, odkudž mu teprv 
r. 1880 bylo dovoleno vrátiti se do Petrohradu, 
kde věnoval se literatuře a žurnalistice. První 
jeho povídky Sredi sektantov (Mezi sektáři) a 
MéščanskiJ myslitel vySIy pod pseudonymem 
Fedosějevec r. 1881 v Sas. »Slovo«; pozd. 
stal se stálým spolupracovníkem »Otečestven- 
nych Zapisokc, do nichž napsal v letech 1881 
az 1884 četné povídky a články ethnografické 
i politické ; mimo to řídil v nich část bibliograf, 
a kritickou a r. 1884 po uvěznění redaktora 
S. N. Krivenka i rubriku politických zpráv do- 
mácích. R. 1884 stal se úředníkem v statist. 
oddělení petrohradském a sestavil statistiku 
okresu schlússelburského a petrohradského (3 sv. 
1884—86), ale již r. 1885 chopil se opět žur- 
nalistického péra a vstoupil do redakce Čas. 
»Nedělja< přispívaje při tom do jiných rus. 
denníkův a měsíčníkův k do illustr. díla Vol- 
fova »Zivopisnaja Rossija<. A. hlásí se k té frakci 
mladého pokolení v Rusku, která vší silou pod- 
poruje ruský lid v zápase s bourgeoisií a která, 
pokládajíc otázky z vyšší politiky za vedlejší, 
obrací své zření hlavně k hospodářskému i du- 
ševnímu vývoji prostého lidu. V oboru tom 
napsal stati Gorod i měščane (»Oteč. Zap.c 1883), 
Někotorvja osobennosti našich po^emeljnych otno- 
šenij (ib.), Krestjanskij kredit (ib, 1884), Zaby^ 
toje sos/oi^ye (»Nabljudatelj« 1884) aj. Do »Sě- 
vernago Véstnika*, do něhož od založení (r. 1885) 
přispíval, napsal stať Ženskije vračebnyje kursy 
(1886), která vyšla též o sobě, Vopros o Čin- 
ševikach a Ješče o Činševikach (1886) a obšírnou 
studii Nu^dyy ifelanija i stremlenija soslovij 
v epochu Jekaterincnskoj kommissiji (1886) atd. 
Téměř polovice jeho prací jest věnována »roz- 
kolu a rozkolníkůmc (zvláště rationalistickým\ 
v nichž vidí lidi ^hledající pravdyc (nazval též 
jednu povídku svou Iščuščij pravdy v »Oteč. 
Zap.« 1882) a prodSené idealismem, jenž, po- 
něvadž nezabíhá v mysticismus, dle mínění 
A-a může zdravě působiti na národní orga- 
nismus. Z prací sem spadajících jmenujeme 
kromě zmíněné již povídky Sredi sektantov, 
Programma voprosov dlja sobiranija svědénij 
o sektantech (»Ot.Zap.« 1881), Kvoprosu o věro- 
řerpímosf I (snášelivosti 1882), Chludovščina, Kak 
Melentjevcy iskali voli (povídka), Duchoborcy 
(1883), Statističeskija ekspediciji, z dějin roz- 
kolu (»Dělo« 1883) a mn. j. Ž povídek jiného 
obsahu vyniká Korova (»UstojÍ€ 1882), Gam- 
lety para na groš^ Ivan BosyJ (»Dělo« 1882) 
a některé v»Dětskom Čtenijic Avšak i rodného 
Kavkazu všímá si mladý autor, jak svědčí studie 
M, M, Kovalevskij o \emlevladeniji u Kavka^- 
skich gorcev (»0t. Zap.« 1884), OČerki Sever- 
nago Kavka^a (»Dělo« 1883) a Kavka^skije 
gorcy (t. 1884), hlásaje, že při upravování po- 
měrů životních u nesčetných horalských ná- 
rodů na Kavkaze třeba dbáti individuality kme- 
nové a neupravovati vše dle jedné Šablony. Čý, 
Abramowloz Salomon, souvěký učený 
hebraista, '•' 1839 na Litvě. Proslul jako 
výtečný  znatel  talmudu  i  rabbínské litera- 


tury a sepsal hojné prací v jazyce staro- 
hebrejském. Mimo to v žargonu, jímž mluví 
židé polští a litevští, uveřejnil několik sociál- 
ních satir, zamýšleje takto vydatněji působiti 
na nižší nevzdělané vrstvy židovského lidu. 
A. jest již od r. 1859 literárné činným a své 
práce vydává s pseud. Mendelí Mejcher 
sforím (Mendel knihy prodávajícQ. První jeho 
satira Die Takse oder S^tot Baas Tewes (Taxa 
aneb dobrodineČkové města), v níž tepá žid. 
chabrusové vyděrače chudiny, učinila na pol. 
židy hluboký dojem, ale autorovi bylo pro ni 
zakusiti mnoho nepříjemností a pronásledo- 
vání. Z ostatních výtvorů A-ových, kde rov- 
něž autor v duchu novověkého pokroku a civil i - 
sace hledí v židovském prostém lidu buditi 
chuf k produktivní práci, k poctivému životu, 
a obrací se ostře proti jeho předsudkům i po- 
věrám, sluší uvésti: Kisur massvejs Beniamin 
has^lisii (Krátké vylíčení pouti Benjamina III. 
V pol. překl. Klemensa Junosze Szaniawského 
s názvem »Don Kiszot žydowski« vyšlo ve 
Varšavě r. 1885 a připojen též obšírný životo- 
pis autorův, sepsaný překladatelem), Fis^k^ 
der Krumer (Chromý Fišel), Dos kleine Men- 
s^efe (Človíček) a zvláště populární satiru Di 
Klaa[e, oder car báli chaim (Herka, čili slito- 
vání nad zvířaty. Pol. překl. Kl. Junosze Sza- 
niawského »Szkapa, die Klatsche* vydán ve 
Varšavě r. 1886). A. dal vznik židov. žargo- 
nové literatuře v Polsku, která od jeho lit, 
vystoupení rozvíjí se velmi utěšeně. Té doby 
jest A. ředitelem žid. Školy »Talmúd Tóra* 
v Oděse. S^ski, 

Abramowiozi, rod litevský, viz Abraha- 
rn o w i c z. 

Abramson či Abrahamson Abraham, 
znám. rytec něm., pocházel ze židovské ro- 
diny v Postupímě (* 1754 — f 181 1). Učil se 
u otce svého Jak. Abrahama (* 1723 — 
I 1800), jenž po 50 let byl zaměstnán v prus. 
mincovnách v Štětině, Královci a v Berlině 
a mimo jiné ryl znám. pamětní medaille za 
války sedmileté. Vyučiv se odebral se A- r. 
1788 na uměleckou cestu po Evropě, na níž 
prostudoval všecky vynikající výtvory medail- 
leurské, a po návratu r. 1792 stal se král. prus. 
medailleurem a rytcem stampilií. Z jeho prací 
vyniká pamětní mince s poprsím kr. Friedri- 
cha II. (1782) a Četné medaille s podobiznami 
znám. osob XVIII. stol. (M. Mendelssohna, 
Eulera, Wielanda, Klopstocka, Lessinga, Kanta 
a j.). Pracoval též pro Rusko, zejména medaille 
na památku příjezdu velkokn. (pak císaře) Pavla 
PetroviČe do Berlína, ke cti vév. Petra Kuron- 
ského, pak medailli k nastolení cara Alexan- 
dra I., za niž dostalo se mu skvělé odměny, 
a k památnému sjezdu Napoleona I. s Alexan- 
drem v Tylži (1809). Poslední prací jeho byla 
výborná mince na památku smrti král. pruské 
Louisy (181 i). Rytiny jeho jsou většinou du- 
chaplně komponovány a vkusně a jemně pro- 
vedeny. Napsal též Versuch uber den Geschmack 
auf Mcdaillen w. Můn^en (Berl. 1801).    čý, 

Abranolilata lat., bezžabří, v syst.zoo- 
logii některé skupiny zvířat, jež nemají zaber. 
Jsou to skupiny následující: 


Abrantes — Abrasio corneae. 


83 


1. U členovcá {Arthropoda) veliká skupina 
stonožek, pavouků a hmyzA, kteří vesměs dý- 
chají vzdušnicemi neb vaky vzdušnými a jež 
oaw&sieme názvem A. neb Ťracheata, na voz- 
dň od ánbé yĚtíké skupiny členovců, korýšů, 
ktefídýchajfžabmniaj^zoveme B ran ch i a t a. 
U bmyz&v máme na myslt stadium úplné vy- 
vinuté, neboť larvy mnohých skupin ve vodě 
žijící dýchají žabrami, 

2. U měkkýšů jest to skupina náležející 
kplžám nahožabrým {Nudibranchiata\ za- 
hrnující v sobě podivuhodné rody mořských 
piiá jako Elysia, Umapontia, Pkyllirrhoe atd., 
jež vesměs nemajíce zvláštních přívěsků ža- 
bemích dýchají celým povrchem tělním. 

3. U ježovek (Échinoidea) skupina, kterou 
mezi ježovkami pravidelnými (Regularia) tvoří 
čeled Gdarídae, vyznačující se na rozdíl ode 
vícch ostatních čeledí pravidelných ježovek 
tím, že nemá zevnějších přívěsků žabemích, 
čimž zvláštní její postavení mezi ostatními 
řeieďmí jakožto skupiny A-t přirozeně jest odů- 
vodněno. Šc, 

Abnates, staré opevněné město v roz- 
koéné a úrodné rovině v portug. distr. santa- 
remském na ř. Tajů, přes niž se zde pne řetě- 
zový most, s 6380 ob. (1878), provozujícími po 
vodé i žel. dráze čilý obchod (ovoce, olej, obilí) 
s Lisabonem. Zdejší chrám sv. Vincence patří 
k největším a nejkrásnějším chrámům portu- 
galským. Ve příčině strategické jest A. město 
důležité, ovládající příchod ze Španěl do Por- 
tu$[a]ska jakožto přední bašta hlavního města. 
R. 1808 dobyl ho gen. Junot, začež povýšen 
jest na vévodu z A. 

ďAIinuiteji:l)DomJosé(* 1784— +1827), 
marquis, portugalský konservativec. Odebrav 
se r. 1807 ^o Francie, aby přímo s Bona- 
partem rokoval o polit, záležitostech v Portu- 
galsku, byl od něho zadržán jako rukojmí, ale 
nedal se mu ani sliby ani hrozbami získati. 
V tom čase napsal po portug. několik země- 
tižlských a botanických knih. Navrátiv se po 
7 letech do vlasti, účastnil se r. 1824 politi- 
ckých pletich, které přivodily zavraždění vé- 
vody dc Loulé, oddaného přítele krále Jana VI. 
Byv proto znova vyhnán zemřel po různých 
owdech v Londýně. — 2) Laure Permon, 
Junot, vévodkyně ďA., (* 1784-- f 1838), man- 
^eika si. generála Junota. Ze spisů jejích nej- 
ccnnéjší jsou obšírné a věrné Mémoires ou 
soufenin Hist, sur Napoleon, la revolution, le 
^jredmre^ le consulat, Vempire et la restaura- 
tíon, bystře a se zdravým úsudkem v 18 kni- 
hich napsané, jež patří k nejlepším pramenům 
(^íjin Napoleonových a společnosti pařížské 
tehdejší doby. Do něm. přeložil je Alvensleben 
(1831—38 v 25 sv.); v jazyku angl. vySel velmi 
dobrý výběr z nich Napoleon, his court and 
f^ly (Lond., 1883, 3 sv,, nové vyd.). A. nar. 
▼ Montpellieru; stavši se po svém zasnoubení 
dvorní dámou matky Napoleonovy, promrhala 
^ jmění; nedostatek, v nějž po smrti man- 
idově upadla, vrhl ji na dráhu literární ; feuil- 
'^tony a romány, jež kromě Memoirů napsala, 
Bpadly však v zasloužené zapomenutí. Ze- 
mřela v nouzu 


ď Abrantes, vévoda, viz Junot 

Abráay [ábráů], několik obcí a pustotin 
v Uhrách, z nichž jmenujeme: Szent-Gydrgy- A., 
vesnici v jižním cípu sabolčské župy nedaleko 
dráhy, má i s pustinami k ní náležejícími 2050 
maď. a slov. ob., řím.-kat. a řecko-kat chrámy, 
pěkný zámek s velkou zahradou a poštu.  Ri^. 

Atoányl: 1) Emil (starší), rodinným jmé- 
nem Eordo^h(*i 820 ~ + 1850), maď. belletrista 
a politický spis., r. 1848 sekretář ministra HartoL 
Szemere. — 2) Emil (mladší), básník a belle- 
trista, syn hud. skladatele Kornela, ^ v Buda- 
pešti 1 85 1. Psal dramata, básně a romány, od 
r. 1885 rediguje bell. list »Koszoru«. Přeložil 
z Byrona Dona Juana, Manfreda, Sbírka básni 
jeho vyšla r. 1875. — 3) Kornel (starší), 
l)udební skladatel, * 1829 v Szent-Gyorgy- 
Abrányi; v revoluci 1848 — 49 účastnil se né- 
kohka politických missií. Počet hudebních skla- 
deb jeho přesahuje 40. Z děl jeho vynikla 
Zenéšieti aesthetika (Aesthetika hudby), A ma- 
ftyar ^e«e sajdtságai (Zvláštnosti maďarské 
hudby). —4) Kornel (mladší), vynikající maď. 
romanopisec a publicista (pseud. Kakai Ara- 
nyos), syn před., * 1849 v Budapešti. Z. ro- 
mánů jeho jsou čelnější: A titkolt s\erelem 
(Tajená láska), Egyférj philosophiája (Filosofie 
manžela), Ef^ modem apoštol (Moderní apo- 
štol), A dicsoség bolondja (Blázen slávy), A hal- 
vdny gráf no (Bledá hraběnka) a dramata Per- 
cwal, Róvidldtó (Krátkozraký) a j. Po nějaký 
čas redigoval první maď. belletristický list 
»0rs2ág-Világ«. Od r. 1884 jest členem sně- 
movny poslanecké, hlásí se k mírné opposici 
a jest jejím vynikajícím řečníkem. Z románů 
jeho byly některé do cizích jazyků přelo- 
ženy. Bbk, 

Abrasio oomeae (l^t.), oš krab o vání 
rohovky a příbuzná kerektomie Čili odříz- 
nutí Části rohovky, náleží mezi velmi staré 
operace oční; dočítámeť se o nich již v do- 
bách Galenových ; v novější době dosáhli Mal- 
gaigne a hlavně Szokalski pomoci kerektomie 
skvělých výsledků. Podlé zkušeností Szokal- 
ského hodí se ku kerektomii nejlépe ústřední 
povrchní zákaly rohovky, kolkolem normální 
tkaní ohraničené, méně takové, které s okra- 
jem souvisí a do kterých cévy vnikají. O š kra- 
bování rohovky doporučuje se hlavně při 
inkrustaci rohovky rozličnými kovy, jež vzniká 
po neopatrném a nevhodném upotřebení oč- 
ních vodiček, chovajících octan olovnatý, du- 
sičnan stříbrnatý neb cuprum aluminatum; 
při saturovaných zákalech rohovky, jež po- 
vstávají po spáleninách nehašeným vápnem, 
při vniknutí cizích tělísek do rohovky (čá- 
stečky skla, piliny železné, vlásky housenčí, 
částky třaskavých hmot) a při starých vý- 
levech krevních, jež se nevstřebaly. Kerek- 
tomie hodí se hlavně při povrchních, úplné 
neprůzračných zákalech rohovky, jež umí- 
stěny jsouce v epithelu samém neb v nejhořej- 
ších vrstvách jsou nezhojitelný, poněvadž do 
zákalů se ukládaly soli vápenaté, tuk, chole- 
stearin neb Šupinky kostnaté. Jinými indika- 
cemi pro kerektomii jsou mozolům podobné 
ztluštěniny epithelu rohovkového, pasový zá- 


8i 


Abraumsalze — Abraxas. 


kal (keratitis \onularis) a tvrdoSijné puchýřové 
a oparové záněty rohovky (co ultimum refu- 
gium). Obé operace jsou více méné bolestný 
a proto provedeny bývají v narkose a po před- 
chozí anaesthesii oka silným roztokem kokai- 
novým. OSkrabování rohovky děje se malým 
ostrým nožíkem neb plochou ostrou jehlou, 
neb zvláštním nástrojem (keratotomem); 
pro velké podráždění oka musí se operace 
konati v několika aeděních. Při kerektomii 
vyřízneme pomocí přizpůsobených nástrojfi 
ooemocnělou Čásť rohovky bua v celistvosti 
neb, je-li příliš rozměrná, v Částkách. Po ope- 
raci v obou případech přiložíme antiseptický 
obvaz. Při nedostatečném opatření nemoc- 
ného mflže po operaci následovati hnisavý 
zánět rohovky ; ale i při dostatečné péči hrozí 
nemocnému zánět duhovky, zánět celého oka; 
ostatně i správně provedená operace mine se 
účelu tím, že náhradní látka, která odškrába- 
nou neb odříznutou částku nahrazuje a me- 
zeru operací povstalou vyplňuje, rovněž tak 
jest neprůzračná jako ta, kterou jsme pracně 
byli odstranili.  ' Schl, 

Almwmialie viz Draselnaté soli. 

Alnravanol (zv. také Abarbanel, Abra- 
banel, Arbabanel, Barbabanella a Rava- 
nella): 1) Isák ben Tehúda (* 1437 — 1 1508)1 
proslulý židovský státník, filosof, theolog a 
kommentátor, nar. v Lisabone ze vznešené a 
staré rodiny židovské z kmene prý Davidova. 
Vychování dostalo se mu velmi pečlivého, po 
jehož ukončení král Alfons V., kterf jej měl 
u veliké vážnosti, svěřil mu vedení financí, 
jakož též k jiným důležitým polit úkolům ho 
upotřebil. Po smrti Alfonsově r. 1481 upadl 
A. 8 ostatními rádci a miláčky zesnulého krále 
u nástupce jeho Jana v nemilost, tak že byl 
přinucen prchnouti do Kastilie, kdež po osm 
let (1484 — 1492) byl finančním ministrem Fer- 
dinandovi a Isabelle. Když 1492 židé byli ze 
Španěl vypuzeni, musil se též A. odstěhovati 
i odebral se do Neapole, Corfu, Monopoli a 
1^03 do Benátek, kdež byl nějakou dobu mi- 
nistrem financí a vyslancem při francouzském 
dvoře. Zemřel 1508 a pohřben byl republikou 
benátskou s velikými poctami. A* patří k nej- 
učenějším a nejduchaplnějším rabbínům. Spisy 
jeho jsou hl. exegetické a polemické, zvláště 
ostré jsou jeho útoky proti křesťanům, s nimiž 
ostatně žil ve stycích velmi přátelských. Díla 
jeho psána jsou velmi jasně ale rozvláčně, 
kritika ostrá a případná, mluva správná. Nejdů- 
ležitější díla jeho jsou Mašmiaješúá (Prohlášení 
výkupu), apologetika židovství vzhledem k vy- 
koupení, současně polemika proti křesfanským 
výkladům slibů starozákonních (rozděleno v 17 
oddělení dle poČtu proroků přislibujících); dále 
Ferúš hat-tórá, obsáhlý kommentář pentateu- 
chu, opětně vydaný zvi. pečlivé v Hanavé r. 
17 10 H. Jak. van Bashuysenem s krásnou la- 
tinskou předmluvou o A-ovi; FérúŠ móre ne- 
búkim, výklad (spisu Mojžíše Maimúního) : po- 
učeni bloudících, Séfer rós-amánd (kniha zá- 
kladu víry, dogmatika Židovství o 24 kap.), ' 
kommentáry k prorokům a jiných více. — , 
2) Je h udá A., zvaný Leoně Hebreo, nejst. syn 


Č. 34. Abnucat. 


Isákův, Španěl, opustil r. 1^92 svou vlasť a ode- 
bral se do Neapole, později do Janova; byl vý- 
tečným filosofem novoplatonickým, vynálezcem 

hud. nástroje 
i praktickým 
lékařem. Pro- 
slavil se hlav- 
ně svým spi- 
sem Diahghi 
di amore sklá- 
dajícím se ze 
3 dialogů me- 
zi Sofií a Filo- 
nem, v nichž 
8 důkl. znalo- 
stí pramenů 
sloučil veške- 
ru filosofii no- 
voplat. v ce- 
lém jejím roz- 
sahu na poč. 
XVLst.s mou- 
drostí Sokra- 
tovou, s mý- 
thol. symboli- 
kou, kabbálou 
a s arab. filo- 
sofií, učiniv 
lásku jako ži- 
votní princip 
vftehomíra středem jejím. Byl přel. do lat., 
franč. a špan. Napsal i Sir (báseň), chvalozpěv 
na kommentář otce svého k dílu Pirké abót (Prů- 
povědi otců). Srov. Fr. Delitzsch, Leo der He- 

braer,Charak- 
teristik s.Zeit- 
alters, s. Rich- 
tangu.s.Wer- 
ke (1840) a B. 
Zim mel, Leo 
Hebraeus,ein 
jiidisch.Philo- 
soph der Re- 
naiss.(Bres]au 
1886). Dk, 
též Abrasax. Slovo toto čte 
se na starých gemmách, kterým říká se A. či 
A-ské gemmy, a jichŽ ve starověku a středo- 
věku se užívalo za talismany a amulety. Na 
pravých gemmách nalézají se vedle záhad- 
ného slova A. též všeliké figury, nejČastéjt ko- 
houtí hlava na Člověčím trupu vybíhajícím ve 
dva hady. V rukou drží tato figura nejčastéji 
bič a štít, jindy věnec s křížem nebo bez kříŽe, 
žezlo, meč a j. Vedle ní vídati Často lid- 
ské ozbrojence neb osoby klečící (dle Beller- 
manna jsou to žáci, spíše však osoby, jež 
mají v kult býti zasvěceny, tedy katechume- 
nové ; viz vyobr. č. 24. avers). Někdy má A. po- 
dobu lví (vyobr. č. 24. revers), jindy opět po- 
dobu hadí (vyobr. č. 25.) a j, — V pěti součást* 
kách figury A-ovy, jak ji spatřujeme na vyobra- 
zení 24. na aversu (hlava kohoutí, dvě ramena, 
dva hadi), shledává Bellermann (Ein Versuch 
uber die Qemmen der Alten mit dem Abraxas- 
bilde, Berl. 18 17 — 19) pět hlavních vlastnosti, 
kteréž  gnostická  sekta  basilidiánů  přičítala 


Č. 95. Abrasouk 


Abraxas — de Abreu. 


6& 


Boha; s tím ahoduje ae, že slovo A. řecky 
faíno diví pofet 365, coi se rovná 365 nebe- 
sflm, ve kterých Búh se zjevuje. Znamenal b)^ 


cipiL Výklad ten potvrzuje význam alovni (A. 
■klidá se z egyptského abrak a tu: íi sadit, 
coi znamená >svaté jméno*), jakoí i to, ie vy- 
skytuje se téí slovo lao (vyobr. Č. 25.], jmér 


tato nifovitá. Housenky tfchto motýlA jsou 
aiihlí, mritní, na teie ffdce chlupatí a řadou 
skvrn a pruhli zdobené. Žij[ na keNch a stro- 
mech listnatých, zahradních neb lesních a jsou 
Škodlivé. Z píti druhfl evropských, v rodu A. 
zahrnutých, u nás jest nejznámfjSi A. groau- 
laríata L. (Skvrnopásník nngrefitový í. 
harlekýn), a kffdiy prflmérem 40 mm liro- 

kými, bílými a eernoskvmnými. Pfední kHdla 

to Boha u Egypfanú, HcbreQ a jiných národO ' jsou jcStí vcdlé toho u kořene a ve atfedu 
východních. Mimo toto jméno f tou se na A-ech ilutí páskovaná. Létává hojné v sadech na- 
jéltí jména: Sabao (vyobr. č. 25.), Sebaoth, Osj- . íich v Ccí a srpnu. Samiíika klade na listy an- 
lil aj. Naproti tomu vyavétluje Grotefend slovo ereit&, rybízú a trnek ilutavá vajíčka, z nichž 
A. z peblevStiny jakožto název boha Mithry, líhnou ae housenky bílavé, a černými skvr- 
drihu svou ve 365 dnech ukončujícího. — Od namí na hfbetč a oranžové žlutými černoskvr- 
vlutnichA-Ooddéluje BellermannÁbraxoidy ^ natými pásy po stranách. Housenky tylo pře- 
a Abraiastry, kteréžto poslední jsou snad | zimuji, načež v čnu promenují se v lesklé, 
pBvodu pohanského. Ostatné jest (dte Herm. ; černé a žlutí kroužkované pupy, jež v fídkém 
Rolkla ve  Článku  Glyptik  v  Buchcr's  Ge- '. zámotku   vizí  až  do Čce,  kdy  z nich mladi 


...jiýlové se lihnou. (Viz vyobr. C. 26.)  Se. 

Abrteétl [abreií], franc. víz Abstrakty. 

Abrwi (arab. abrak :r nejblahoslavenéj^ 
nazývá se u CerkesQ muž, ktei^ vzdav ae vlech 
rozkoSí Života zaslíbil se bezohlednému nepfá. 
telství proti svým i cizím, ovSem hl. protí ne- 
prátelQm. Slib ten skládá se ode a do § tel, 
načež vraci se a. opét do své vsi a žije klidní. 
Hrdina krásné básní M. Lermontova tChadii 
Abrcki jest poetickým typem a-a. 

AbnkneboHabrek, jméno angl. Šlechti- 
ckého rodu, jenž odvozovi svůj původ přímo 
od proslulého kancléře sira Th. Moora. Když 
za král. Alžbéty byli katolíci pronásledováni, 
pfesidlil se na Malou Rus a do Lvova, kde 
záhy se popolítii. 

Abrmimelaea (no volat.), odříkáni s 


ichichte  der  techn.  Kiinste,  Stuttgart  1875, 

L 311.) možno, že vítSina gemm tích před- 

itiFuje Fanesa, který u  orhkQ jest avčtclnou 

potencí a že basilídiáni a po nich priscillianistí 

význam ten pozmínilí na svůj smysl; též zdá 

le, že A. hrál jakousi  úlohu  v alexandrijské 

theurgiL  Gemmy  ty přejaly pozdíji též jiné, 

t gnosticismem spřízněné sekty, tak Že se udr- 

iely jakožto kouzelné prostředky i ve středo- 

víko, kdež jich  nejspiSe  v!t£Ína byla vytvo- 
řena.  Piavdí podobno jest, že vítSina jich 

vznikla v náboženském aynkrctismu IH. a IV. 

■toL — Hatter,  Histoire  crítique  du  gnosti- 

risme {2. v>-d., Pařli 1843—44);  Barzilai. Gli 

Abrsxaa (Terst 1873); Kraus v Reál -Ency klop. 

d. christhchen Alterthumer s. v. Abraxas. 
Abrax&BLeach, skvrnopásník, rodmo. 

Iflfizčeledi píďalek {Geometrídaé). Náležejí 1 1) Liturgický likon přede křtem, kterým křte- 

Mm úhlední motýlové s křídly bílými, čemo- , nec odříká se  svita  a  dábla i všech  skutků 

ikvmnými, se slabé vyvinutým sosákem, s ma- , jeho. jií za nejstarSích dob církve křesfanské 

lými makadly svislými a s holeněmi  zadnich I byla  a.  podstatnou  částí  obřadu  křestního. 

noh dvojiti ostruhatými, jakož i stehny vSech ' Formule a. nebyla vždvcky stejná; s počátku 
skládala se z jedné otázky a odpovfdi, 

pozdčjize tří. Srv. téí Exorcisraus.— 

3) Shb feholnický, kterým mnich se zří- 
kal svita i jeho statků, sama sebe a slibo- 
val liplnou posluinost; je tedy ve smyslu 
tom a> slavný a nezruSitelný řeholnický 
slib po ukoníenl doby zkouSky. red. — 
3) A. v právu lenním výpovéď lenni 
služby i vérnosti, učinéná vasallem se- 
nioru svému (viz Lennl právo) pro 
křivdu, kterou tento nad ním spáchal, . 
zejména odepřením spravedlnosti. — I, 
Abr«Q]OI viz Abrolhos. 
AbrMoh Friedrich Ludwig 
(* i6gg — t 178a), ním. filolog, byl od 
r. 1741 rektorem gymnasia ve Zwolle 
v Hollandsku. Obíral se hlavné Aischy- 
len;, Thukydidem a Aristainetem; pra- 
cím jeho vadi nejvíce rozvláčné výklady 
grammatické a fraseologické.     Vý. 

de Abrsn y Bertodano: 1) José 
Antonio,  znám. práv. Spán. (+ 1775), 
Obral si hlavní studium práva meziná- 
rodního a vydal r. J740— 51  obsáhlou 0>lícc- 
don  dc  lat  Iralados  de  pa-j,  alian^a  atd., 
i^svazkovou sbírku Spán. státních listin, smluv 


tr> pirů noh přiSupinkatými. Samečkové zvi. 
jrití tim se vyznačuji, že mají tykadla nikoliv 
hhbenitá, nýbrž brvitá, kdežto u samiček jsou 


8(3 


Abrial — Abišpach. 


a j. za králů Filipa III. k IV. a za Karla II. 
od r. 1 598-— 1700. 

a) Antonio Limpo de A. (* 1797 — 
^ 1883),, státník brasilský snah svobodomysl- 
ných. Účastnil se činné události, po kterých 
následovalo prohlášení samostatnosti brasilské 
a byl r. 1831 spolupodepsán na ultimátu, jímž 
měl býti císař don Pedro I. phnucen vzdáti 
se vlády. Za nezletilostí Pedra II. zasedal A. 
v komoře poslanců, kde rozhodné působil. 
R. 1841 účastnil se revolučního hnutí, jež 
v různých provinciích směřovalo k zařízení 
republiky federativní. Po vítězství monarchistů 
byl vypuzen, ale vrátil se za nedlouho opět 
do Brasilie, ano po nějakém čase řídil mini- 
sterstvo zahraničních záležitostí a r. 1854 
stal se předsedou rady státní. Vzdav se tohoto 
místa byl po nějaký Čas členem vyŠSí sně- 
movny a zůstávaje vždy věren zásadám libe- 
rálním měl veliké zásluhy o reformy, jež pro- 
vedeny pod vládou Pedra II. 

Abrial André Josef hrabě (* 1750 — 
t 1828), právník a státník francouzský. Byl 
v redakci Napoleonova »Codft civiU a zorga- 
nisoval 1799 v Neapoli republiku parthenop- 
skou a r. i8o8 soudnictví v království ital- 
ském. Za Napoleonova konsulátu stal se mi- 
nistrem spravedlnosti; Ludvík XVIII. jmenoval 
jej francouzským pairem. 

de Abril (lat. Aprilus) Pedro Simon, 
Špan. spisovatel v XVI. st, zastával se velmi 
důrazně užívání Španělštiny na místě latiny 
spisem Apunta mientos de como se deven re- 
formar las doctrinas y la manera de enseňallas 
(1589, 1769 a 1817). Zásluh o rozvoj špan. 
dramata dobyl si překladem Aristofanovy ko- 
medie »Plutos«, Euripidovy »Médee« a šesti 
veseloher Terentiových ; přel. též bajky Aiso- 
povy a některé spisy Ciceronovy a Aristote- 
lovy. Překlady jeho patří k nejlepším špan. 
překladům starých klassiků. 

Abrinoa viz Avranches. 

Abrog^ftoe (lat), zrušení, odvolání na př. 
zákona, viz Abrogatio legis. 

Abros^tio legis (lat.) znamenalo v řím- 
ském právu státním úplné zrušení zákona sta- 
rého a nahrazení zákonem novým. (Lex prima 
tollitur. Ulpiani Fragmenta.) Kr, 

Abrolbos [abroljos] portug. (špan. Abreo- 
jos či Abrójos zz »otevři oČi«); jméno to 
dáno několika skupinám úskalí, z nichž nej- 
známější jsou : 1) Rada pustých ostrůvků ko- 
rálových, úskalí a mělčin 12 — 66 km od po- 
břeží brasilského vzdálených, naproti ústí ř. 
Caravelhas pod 18® j. Š., kamž co rok přijí- 
ždějí lodi rybářské. Jest to místo nebezpečné 
a proto největší z ostrůvků, Santa Barbara, 
opatřen je železným majákem. Nesčetné množ- 
ství ptactva vodního mívá zde svá hnízda. — 
2) Skupina skalnatých ostrůvků a mělČin na 
záp. pobřeží Austrálie, od níž jest oddělena 
Geelvinkovým průplavem, mezi 28 — 29" j. Š., 
zvaná též dle nálezce svého Houtmanovy 
skaliny. 

Abroma Jacquin, nekrmnice Presl, stro- 
mek asijský z čel. Sterculiaceí, trib. Buttneriei, 
jinde co C a c a o m a 1 v e známý. Význačné jsou, 


jeho tyčinky, srůstající v trubku na konci 
loklanou. Pět z těchto uštů v, proti korunním 
postavených, nese po 3 prasnicích, 5 ostat- 
ních, s kalichem, vstřícných vyvinuto v podobě 
listovitých staminodií. Tobolka spouzdrá, skří- 
dlá a mnohosemenná. Semena míškovitá. V In- 
dii vých. roste A. angusta L. (A. fastuosum 
Jacq.) s kmenem až 2 m vysokým a listy 5- až 
7laločnými. Její převislé konečné květy jsou 
tmavě hnědočervené, objevujíce se tam po celý 
rok. V našich krajinách daří se jen v teplém 
sklenníku. Déd, 

Abron viz Habr on. 

Abronia Jussieu, severoamerická rostlina, 
z Čel. Nyctagineiy s nocenkou (Mirabilis)^ 
u nás známou, příbuzná, má několik květů 
nakupených v podobě okolíku ve společném 
kalichovitém zákrovu v úžlabinách listů. Okvětí 
nálevkovité, dlouhotrubečné, s 5laločným opa- 
davým krajem. Tyčinek 5 s podlouhlými praš- 
níky a i semenník, z něhož hranatý oříšek se 
vyvinuje. Z Kalifornie pochází A. umbellata 
Lam., keřík s lodyhou slabou, položenou a 
vstřícnými, ellíptiČnými, masitými, lepkavými 
listy. Květy růžové, v jícnu žluté. Daří se 
u nás v létě venku velmi dobře. Ostatních 
druhů, též kalifornských, jest patero.   Děd* 

Abroalmové neb Aleši, dva sbory vojen- 
ské za Petra Vel. v létech 1695-— 96, jež sklá- 
daly se jednak z dobrovolníkův, jednak z muž- 
stva odvedeného. w. 

Abrotanum: i. Druh peluně,brotan nebo 
boží dřevec zvaný (viz A rte mi si a). 2. Starší 
obecný název rozličných aromatických bylin 
úborovitých, jako rozl. j. druhů pelu ní, San- 
toliny a j., v lékařství užívaných.    Děd, 

Abripaoh (Adršpach, něm. pův. Ebers- 
bachf nyní Adersbach, chybně Zámrsk), dvojí 
ves, hejL Broumov, okr. Police. 

1) A. dolní, panství allod. a ves nad po- 
tokem t. jm., 116 d., 747 obyv. něm. (r. 1880), 
2yj hod. sz. od Police, fara Zdoftov, obec A. 
d.; zámek s kaplí Bl. P. M. a krásnou zahra- 
dou, šk. ; 3 mlýny, pivovár, plátenictví. red, — 
V Dol. A-u jest zámek postavený ku konci XVI. 
stol.; ze starého a někdy velmi pevného hradu, 
který stál na hoře » Starý hrad< (Althaus)^ 
zbyly skrovné zbytky, zejména stará brána mezi 
skalami. (Sedláčkovy Hrady, V. 169.) A. byl 
původně hradem královským a dostal se teprve 
po r. 1350 v držení Alberta ze Skalice. Po 
něm vyskytují se v držení jeho páni z Dube, 
zovouce se proto pány z A-u. Nějaký čas (1433 až 
1434) panoval tu Jan Krušina z Li chtě m- 
burka. Okolo r. 1447 ^^^Y ^^ odtud veliké 
škody a zádavy do Slezska, pročež Slezané a 
Lužičané hrad držiteli odkoupili a vyvrátili. 
Panství abršpašské bez sídla drženo potom ke 
Skalám a od r. 1534 k Ryzemburku. Po 
smrti Hertvíka ZehuŠického z Nesta- 
jova (t 1579) dostal se A. za díl dceři jeho 
Elišce, vdově po Adamovi Bohdanecícém 
z Hodkova (f 1562), a při potomcích jejích 
zůstal až do r. 1623. Od těch dob se držitelé 
zhusta měnívali; delší čas byl A. v drženi 
pánů LibŠteinských z Kolovrat (1662 ai 


Abršpach, 


i;70) a nyní náleif panství, jehož plocha 
looi-oi ha, katastr. Čistý výnos 14.4J1 řl.. 
poUedni vklad (z r. 1S49) 175.045 zl., Anné 
tJsenwangerové. Sík. 

2) A. horní, farní ves, 105 d.. 871 obyv. 
ním, 3 hod. sz. od Police, obec A. h., býv. 
doínA. dolní, diéc. Kril.-Hrad., vik. Broumov, 
ption nib. fond, osadníků 1340. Plebanie , 
1J50. lokaUe 17S7. od 1855 fara; farní chrám 
Pczdviiení sv. Kříže z r. 1830; ik., pS., celní 
'-^ Tči — Vých. ode vsi jsou pověstné skály 
.tbiSpaiské, tvoKcí s blízkými skalami Tepli- 
•^iti labyrint mocných pilíi^ pískovcových, 
lijiinavých dolů, roklin a rozsedlin podob nej- 
aniastiítíjíich. >Skalni. toto mésto, jak laby- 
nr.l právem se nazývá, navStSvuji do roka tisíce 
tourinů, ktefi zde pohodlné bez lezení po 
'Jpríi-enťch cestách zvláStnírai vůdci prová- 
itú b_ť"vají. Celí toto prostranství, na němí 
'■ily st rozkládají, má podobu ellipsy, 6'5 km 
cinuhé, jSJi-m Široké, jejíž vétíí osa směřuje 
'ý ^kjv. a zaujímá tedy plochy as 2a km-. 
jZA to jedna ze tfí osamělých vyvýienin půdy, 
průměrné výSky nadmořské 708 m, která ně- 
^ix. jak se zdá, tvořila souvislou pánev skalní 
F^'ďiirkonoi&kou, z pískovce složenou. Pískovec 
^ náleží střednímu patru útvaru křídového, 
•lupně jizerského (dle rozdělení Krejčího). 
Pintv tato, původně v souvislosti vyplnéná, 
rpipadla se béhem doby účinkem denudace 
iAlinami a odplavením jednak na skalní mč- 
■■l' A-teplické, kdežto ostatní dvé vyvýSeniny 
"oito vrch OstaS (v. t.) a skalní baSta Hej- 
'oviny (v. t.) nad krajinu okolní vynikají. Biu- 
ííiitéikalm A-teplické obdrželo smír potokem 
Mttuje, který od Raspenavy slezské směrem 
''d >. na j. vymlel sobě během ěasu hlubokou 
"Stu, v nli sbírá vody skal. Ve skalách AbrS- 


paSakých v jedné z roklí padá umělý vodo- 
pád s výie as 13 m z horského jezírka, 316 m 
dliiuhélio, které kol kolem strmými skalami 
jest obklopeno. Jednotlivé pilíře a balvany na- 
bývají podivných nápadných podob a dána 
jim zvláštní, namnoze pruská jména,- která 
placení průvodci odříkávají. Na zajímavou ce- 
siu od jezírka do Teplických skal neupozor- 
ňují. Další rozpadáváni a fičení se balvanů 
jest patrné a jen otázkou řasu ; hned na po- 
kraji stojí jako přední stráž balvan 15'/, m 
vysoký, >obrácená homole cukru< zvaný, dole 
na zpodině jen m' měřící. Pískovec skal jest 
totiž různého zrna a rozdílného tmele, čímž 
tvary skal jednak vrstevným usazením, jednak 
svislými trhlinami a rozsedlinami nynějšího 
tvaru svého nabyly. Bizarní formy na teme- 
nech některýcn sloupů povstávají větráním 
dutin po spongiích (zkamenělých houbách), 
jako zejména kámen »koninai ve skalách Te- 
plických ve vrstvě trigoniové (viz Fric: Vrstvy 
jizerské. Archivu pro výzkum Cech díl V. 
i. i). Ve skalách panuje chlad a v některé 
rokli zůstává ležeti 1 sníh za léta. Rostlinstvo 
pískovců není rozmanitě, květena vykazuje 
však některé tvary horské: Mulgedium alpi- 
num, Tussilago alpina, Oiycoccus palustris. 
NaSe vyobrazení podávají dví z nejzajímavěj- 
ších partií a sice í. 27 Skalní město a C. 28 
Vé^ £Visčinu. O skalách AbrJpaSskýchpostránce 
topografické viz dra. K. Kořistky: Hory Jizer- 
ské a Krkonošské s jižním a východním pod- 
hořím jejich. Archiv výzkumu Čech díl II. Po 
stránce touristické víz ŘivnáčQv Průvodce po 
Čechách. MenSí články popisné viz Světozor 
1885 (s illustracemi J. Mařáka), Památky arch. 
1858 III. str. 51 a VIL str. 299. Kvéty 1845 
str. 552 a j. Bie. 


z Abršpachu — Abnis. 


z Abrij^&Ohu: 1) Rodina pansU, feícná 
AbripaehovÉ z. Dubí, odnož pánQ z Dubí 
a Z fíáchoda, iteří na Stftč svém dvě oatrvy 
nosili. Jsou potomci Hynka z Dubí, kterj' 
hnid, Náchod prodal a na AbT'^>achu ae uaei 
dil. Synové jeho byli Hynek LýSek (1401 
al 1415) a Hynek Cervenohorský (1401 
aj 1440). Oba byli katolíci s télem a a duJi 
a vířní pfivrŽenci krále Sigmunda; o Hynkovi 
Červe noh orském vypravovalo se, je vpadl do 
místeíka Krčina, sidla tehdáj bratří Oreb- 
ských, a lidi v kostele povraídiv a rozplaSiv. 
dal napájeti koní svého z kalicha, úsmíSnf 
praví, íe i len jest pod obojí. Potomci jeho 
vymřeli jil v druhím pokolení. Hynka Lýíka 
a Anny z Vilhartic synové byli Jan {1437 aí 
1452) a Petr(i437). Syn onoho Petr AbrS- 
pach z Dube (1487 — f 153:2) zdédil a skou- 
il Ryzemburk, Skály, AbrSpach, Červenou 
loru, Visemburk aj. zboii, avíak tak zle ho- 
spodařil, íe ani jediného statku neudržel a 
řotomci jeho žili v chudobé. Zůstavil z 
elstvi s EliSkou ze SmiKc Čtyři syny J 
Hynka, Mikuláše a Smila, kteří aedi 
drobných atatctch u Prahy! "le potomsti 
iich bylo nehojné. JanQv syn Jáchym držel 


g 


1589 nijaký atatek v PáUi. Poslední nám známý 
úd rodu tohoto byl Kristián AbrSpach 
Uerka (jméno toto přijato po vétvi strýcov- 
ské) z Dube, jenž byl mezi plnomocniky ku 
.kolittí aedmitinukkému Béticnovi Gáborovi 
r. 1620 poslanými, jakožto osoba stavu pan- 
ského. Po bitví bělohorské ujel ze zemé a 
propadl potom v pokutě celé avé jménl. 

2) Rodina vládycká, kteráž se jmenovala 
po hradu a vsi Abripachu; není viak známo. 
zdali a kdy jej držela, ponévadí AbrSpach býval 
hradem královským. Na itité svém méli Šachov- 
nici ď Jako klenot nad helmou dvé kouli. Z rodu 
tohoto připomínají te Hanu£(i354— 59), Leva 
(i363-i4O4)..Záviíe(i364-H'0). kteří na 
Machové a Cermné sedili. Tamchyn z A. 
držel v I. 1395—98 néjaký statek u Chocné. 
HanuS (1414—22) aedíl na Machové a Zbeí- 
nice, kterýž patřil potom Bohunkovi (1463 
-11487). Strýc tohoto byl prý Bohunek 
z A., který dríel v tu dobu Heřmanice u Lito- 
mySle a poddaným svým vyprosil při králi 
Vladislavovi (1502) méstskí práva. Zdá ae. Že 
vymřela rodina tato nedlouho potom.   Sčk. 

AbrudbAny* [-báňal (Staré Hrady. 
Gross-Schlatten, též Attenburg), méste- 
íko v sedmihradské íupé béle- 
hradské se 2860 Ir- 1880) z vítíi 
části rumunskými obyv. Slyne 
bohatými zlatými doly, z kte- 
rých již Římané ryžováním 
tížili majíce zde osadu Au- 
raria Daciae. Zlato vysky- 
tuje se vrostlí v porfyrovilé 
hominí a jen nikdy objevuje 
se v napodobeninách plíikovi- 
tých, vítvičkovitých a vlásko- 
vilých jako ryzí zlato- Roční 
výtižek dol6 činí prOmčrem 
1070 í^ čih 3820 hřiven, t. j. 
55*/, veikerého výtíiku zlata 
v Rakousko-Uhersku. Dne 10. 
a ig. kv. 1849 byla A. vydran- 
cována a vypálena valaiskými 
horaly vedením Abrahama Ján- 
ka, a maďarské obyvatelstvo 
krutí porubáno. 

AbmdfUva,ves v sedmi- 
hr. iupi bílehradskí v zlato- 
nosném okrsku abrudbány- 
skím ae 4593 obyv. (1880). 

Abmpo* (laL abruplio), 
přetržení, náhlá přestávka. 

Abrupta (z lat.), vtipné. 
chvilkové nápady. Abruptní. 
nesouvislý, pfervaný; srázný 
(na př. půda); ex abrupio. 
Z náhlá, z íista jasná, s patra. 
Abnu L., keřik z čeledi 
luStinatých rostlin, druhem A. 
precaloríus L. ÍGlycine A. L.). 
soterek Presl, v Africe a 
tropické Asii zastoupený a od- 
tud i do Ameriky zavedený. 
Z niho vídati u nás Často ku- 
latá, červená semena as jako 
hráSck velká, černou skvrnou 


AbiTizzy — Absalom. 


80 


označená, z nichž rfiience (»PateFnostererbse«) 
a korálové ozdoby se délávaly. Také se z nich 
upravuje klih. A. jest vysoko popínavý keř 
s úponkovitým koncem listft sudospeřených. 
KvéCy červenomodré nakupeny v úiUbnSch 
klasech, na nichž posléze i krátké lusky se 
boupaji. Děd. 

V Indii užívá se kořene jako rad» Uquiri- 
fidf (sladkého dřeva). Semena obsahují zvláštní, 
ve vodé nerozpustný ferment, Jequiritin. Ná- 
levu studeného těch semen, jménem semen Je- 
quiňty známých, užívá se k léčení tvrdošíjných 
záflétŮ spojivky. Srovnej Jequirity.    Jš* 

Abnil^y vysoké pohoří ve střední Itálii, 
patrici ke stfedním Apenninům a pojmeno- 
vané dle města Abruzza {Aprutium\ jak za 
středověku zváno nynější T e r a m o {Interamná), 
Dle tohoto horstva nazvána dále nejsevernější 
čásf někdejšího království Neapolského, mezí 
ř. Trontem a Trignem, jež rozdělena byla ve 
3 provincie nazvané vzhledem k poloze své 
od hlav. města : Abruzzo ulteriore I., Abr. 
olteriore II. a Abr. citeriore, kteréžto roz- 
délení i za nového zřízení italského zflstalo 
v platnosti, avšak přidělena k nim prov. Mo- 
lise (njmí Campobasso) a všecky čtyři spojeny 
jsou v jedno správní území {compartimento 
territorialé) Abruzzi-Molise. Toto hraničí na 
sev. s Markami a Umbrií, na záp. s Latiem 
(ftlmskem), na jihu s Campanií, na východě 
s Apulií a mořem Adrijským a má dle Střel- 
bického rozlohu 17.008 km\ zejména Abruzzo 
nit L čili Teramo (dle hlav. města) 2875 km^, 
Abr. ult. IL čili Aquila 6625 /rm', Abr. cite- 
riore Čili Chieti 3092 km^ a Campobasso 
4416 km\ A., v nichž poloostrov italský do- 
sahuje největší své výše, jsou vápencové hory 
nesnadno přístupné, příkré, skalnaté, divoké, 
rozeklané úžlabími, ale nad míru malebné a 
dostupuji svého vrcholu v hoře Gran Sasso 
dltaiia č. Monte Corno (2909 m) na sev. 
bránici prov. aquilské, Monte Velino (2505 m) 
v jižní části téže prov. a v Monte Amaro 
i^ajeila 2905 m) v záp. Abr. citeriore. V pod- 
statě své skládají se ze dvou mohutných pá- 
sem horských, od sz. k jv. se táhnoucích, 
í nichž východní, jsouc vyšší a divočejší, 
přikfe spadá k moři Adrijskému, kdežto zá- 
padní údolím Salta a pánví Fucínského jezera 
(660 m n. m.) ponenáhlu sklání se ke Cam- 
panii. Uprostřed obou těchto pásem jest hlu- 
boké a Široké údolí (700 m n. m.), v němŽ ř. 
Atcrno od sev., Gizío od j. tekoucí v sebe 
splývají nedaleko Popoli, načež pode jménem 
Pcscara vysoký vých. řetěz protrhše, jakožto 
hranice mezi Abr. ult. I. a Abr. citeriore spějí 
k moři Adrijskému, z jehož Četných, krátkých, 
>le na jaře se rozvodňujících a mnoho škody 
způsobujících přítoků sluší ještě jmenovati 
fronto, Tordino a Sangro. Jezero Celanské 
^Fucínské (Lacus Fucinus), vyhaslý obrov- 
ský sopečný jícen, jež povodněmi často pu- 
stošilo své okolí, jest nyní z největší části vy- 
f^o obnovením odvodftovacího prfl plavu, 
J«ji cis. Claudius u nynějšího Avezzana vy- 
stavěti dal. Podnebí Abru^^ jest pro vysokou 
polohu země celkem drsné, ale zdravé a na 


úpatích mírné. Husté lesy dubové, bukové, 
jilmové a ve vyšších polohách černé pokrý- 
vají výšiny jsouce domovem medvědů, Čerm'! 
a Červené /Evěře. Pod Gran Sassem žijí ještě 
kamzíci. Údolí jsou úrodná a .daří se v pich 
mandlovníky, kaštany, ořechy a rozmanité 
jiné ovocné stromoví, v nižších krajinách blíže 
pobřeží mořského i fíky a olivy. Obyvatel- 
stva bylo r. 1885 úhrnem 1,386.817. Abruz- 
zané bývali pověstní lupičstvím, jež po od- 
stranění dynastie bourbonské nabylo dokonce 
i jakéhosi nátěru politického, ale nyní již do- 
cela jest vymýceno. Jest to lid pastýřský a 
sedlsícý, silný a pěkně urostlý, prostý, drsný, 
hlavně kukuřicí a vínem střídmě se živící, 
k rodným horám a náboženství z duše lnoucí, 
pověrečný, pohostinný a hudebně nadaný, 
z něhož vojsku italskému dostává se statného 
jezdectva. Hlavním jeho zaměstnáním jest 
chov dobytka, zvláště vepřového (v horách) a 
ovcí, jichž vlna jest vzácné jakosti; ale také 
zemědělství značně zde prospívá, zejména se 
pěstuje žito, len, zelenina. Šafrán (v okolí 
Aquily) a víno. Velká péče věnuje se moruším 
a hedvábnictví, jakož vůbec průmysl patrné 
činí pokrokv; hojná jest výroba rukodílného 
zboží vlněného a hedvábného a kůže abruzzské 
čile vyvážejí se na Východ; též dobré pověsti 
těší se zdejší solené maso, uzence (z Amatríce) 
a znamenité uzené kýty. V letních měsících 
mnoho Abruzzanů hledá výživu v sousedních 
provinciích zvláště vypomáháním při Žních. — 
Kommunikace byla do nedávná velmi za- 
nedbána, nebof přes A. od moře Adrijského 
k Tyrrhenskému nebylo vůbec žádné silníce, 
do Neapolska vedla jediná, pro vojsko velmi 
neschůdná cesta; země byla téměř nepřístupna 
vojskům, avšak strategické této výhody (zvláště 
pro drobnou válku) nikdy nebylo náležitě vy- 
užitkováno, ani za starověku proti Římanům 
(r. 90 př. Kr.), ani za středověku proti Něm- 
cům, Francouzům a Španělům, ani v době 
novější proti vojsku direktoria franc. (1798) a 
Rakušanům (1821) pro lhostejnost a chabý od 
por obyvatelstva. Teprve za naší doby vy 
stavěna silnice z Gaety a tím vysočina abruzz 
ská nabyla přímého spojení obchodního i strate 
gíckého s Tyrrhenským mořem. R. 187 1 po 
čaly se zde stavěti i železnice, a tu pro A 
zvláště důležitá jest žel. dráha vycházející 
z pobřežní dráhy italské od pevnosti Pescary 
do Aquily a odtud jednak do Terni (dokončena 
r. 1883), jednak do Říma vedoucí. 

Absalom (vlastně Abšálóm), třetí syn Da- 
vidův a Maechy (Maaká), dcery kr. geSúrského 
Talmaje, pověstný svou krásou, ale i pýchou a 
mstívostí; zabiv svého bratra Amnóna, protože 
násilí učinil sestře jeho Támáře, utekl k dědu 
svému se strany matčiny, králi gešúrskému 
(II. kr. 13), Pobyv tu tři léta dosáhl odpuštění 
Davidova, ale chtěje sám místo otce svého 
v Isráéli panovati, získal úlisností pro sebe lid 
a vzbouřiv se proti otci přinutil jej k útěku. 
Než v bitvě u Machanaim svedené vojsko 
A-ovo poraženo, a on sám uváznuv svými 
dlouhými vlasy na stromě, od vojevůdce Jóába 
byl trojím kopím proklán. (II. kr. 18.)   Jrk» 


90 


Absalomův hrob — Absa 


AbMlomův hrob (viz v^obr. Č. 29.) jest 
osainotnílá slavba náhrobní na j hozáp. straní 
od Jerusa ema, ei ulcazuje zaj mavou smiSe- 
n nu néko ka BlohA Jest to stavba Ctyfhranná. 
na roz h sesfleni plastry mez nimii vidřti 
idy dva polosloupv a dva čtvrtsloopy, bez 
pat) s drikeir nekanellovanym ale s hlavici 
pozdně ónskou Arch trav jest opít dórský, 
vjs    opatIen>m radou trolyW a metóp 


okrouhlými ítity ozdobených. Vlya tento 
i allika ílyřhranná, nad nim se vznášející, 
korunován jest vykrojenou fimsou formy 
egyptské. Na attice leži jeSté válcovitý ná- 
stavek a na ném střecha kuželovitá, ukončená 
jakýmsi tvarem trychtýřovitým. Slohy zde za- 
stoupené jsou vesmĚs forem pozdních a proto 
stavba tato povstala teprve tehdy, když již 
vSechny byly vypěstovány, aí ještě do ne- 
dávná někteří měli ji za výtvor píedřecké, 
čistí semitské architektury (Durm, Braun). 
Nyní vSeobecnč se uznává, ie hrob tento, ja- 
kož i vScchny podobné, v okolí Jerusalema se 
nacházející, pocházejí z dob římskvch císařů. 
AbBAlon (- iiaS — 1 izoi). vlastně prý 
Axel, arcibiskup lundský. pověstný nepřítel 
baltických Slovanů, proti nimř popuzoval krále 
Valdemara I.,  ano i výpravu  válečnou  vedl. 


Již r. 11^9 porazil Vendy, jichž lodi se po- 
kusily přistáti u Boslunde blíže Korsfiru. Asi 
r. 11Ď9 dobyl útokem Arkóny, hlavního mí- 
sta ránských Slovanů, podmanil je a přinutil, 
aby se dali pokřtíti. Tak poslední zbytek po- 
hanství slovanského zmizel; ale ani Slovanů 
křesfanských neSetřila výbojnost A-ova. Bogi- 
sláva, vévodu pomořanského, poítvanéhó cí- 
sařem Bedřichem I., jemuž nový dánský král 
Knut VI. nechtěl déle manem býti. porazil 
u Rány tak, že dle vypravováni dánských kro- 
nikářův z 500 pomof. lodí sotva 35 se zachrá- 
nilo (1184). Přímořské kraje baltické odňal 
Bodrcům a hlavní jeho přičiněním mohli se 
od r. 1 193 králové dánSli nazývati též králi 
Slovanů. K. 1207 dobyl A. také Hstonska. — 
Ve své státnické Činnosti zastával se sice hor- 
livě principu, že oba meče, duchovní i svět- 
ský, mají býti svěřeny kněžstvu, ale dbal zase 
naproti lidu prospěchu králova, a to až při- 
liSní, tak že utlačoval lid těžkými a přisní 
vymáhanými daněmi. Rázně vystoupil proti 
námořsk^ím loupežníkům, proti nimž založil 
tvrz Hafn, základ to pozdíjíí Kodaně. I jeho 
činnost církevní byla značná. Aby napravil 
kázeň klášterní, povolal opata Viléma z Paříže, 
v klášteře Soró usadil císterciáky. vydal roku 
1171 sjaellandské právo církevní- Svou diíeési 
Roskilde a zvláSt! líbezné Sor« zamiloval si 
tak, že nechtěl r. 1177 přijmouti arcibiskup- 
ství lundské. až jej přiměl k tomu papež kate- 
gorickým příkazem, dovoliv mu zároveií, aby 
podržel Roskilde. Jako třetí arcibiskup lundský 
horlivě se jal napravovati stav duchovni, zvláSté 
zavedením coelibátu. Skónští. velmi nespoko- 
jeni s těmito novotami a s ukládanými de- 
sátky, opírali se mu i zbraní, ale v pověstné 
bitví u mostu dysijského byli dvakrát pora- 
ženi. Teprve r. 1191 vzdal se konečné biskup- 
ství roskildského a podržel jen arcibiskupství 
do své smrli. — NevSední měrou podporoval 
i vědy, z%'láítĚ dějepis. SajiO Grammalicus a 
Suen Aagesůn byli od něho vyzváni, aby na- 
psali dánské dějiny, k nimi mnichové v'Sora 
měli každoročně přičiiSovati doplňky. Dal tak4 
sebrati pověsti o rodu Knutoví v Knytliitpa 
sága. — A. nar. na Sjaellandě. u Soró. 'byl vy- 
chováván po tfi léta společně s králcvicem Val- 
demarem, s nimŽ jej pojilo odtud vřelé přátel- 
ství. R. 1(48 přiSel do Paříže studovat na tamní 
dánské kolleji; procestovav polom několik zemi, 
vrátil se do vlasti a stal se biskupem ro^kild- 
ským r. 115a. tedy o rok později neí Valde- 
mar králem. Od té doby podporoval krále ve 
víech jeho snahách po nezávislosti, po tužSí 
jednotí země a po rozSíření panství. Zemřel 
v Sorá a byl pohřben v klášterním kostele; 
hrob jeho byl otevřen r. 1536 a nalezeno prý 
tělo nezpráchnivílé; dosud v kodai^ské sbírce 
umělecké ukazují se jeho hůl a meč.   Ks. 

AblUB, poutnické místo v tyrol. hejtm. 
inSpruckém, 126^ obyv. (1880), 3 továrny; zde 
bydlil proslulý houslař Jakub Stainer. 

Aba«rU. Statky korunní v řiSi francké ob- 
sahovaly vcdlé dvorů, na nichž se pravidelně 
hospodařilo (mansi věstili) i dvory opuStěné 
3 pozemky ladem ležícími (m. absi sivé nudil, 


Absces — Absinth. 


91 


jez se pronajímaly ku pastvě za nepatrné ná- 
jemné. Nájemnici dvorů takových zvali se a. 
Pozdéji užíváno výrazu a. k označení lidí 
zchudlých, jakož i poddaných, se dvorů od 
vrchnosti pozemkové sehnaných. — /. 

Abaoas (lat.) viz Hlíza. 

Alltoiaia viz Geometrie analytická. 

Abaolsse (z lat.), odříznutí, v lék. od- 
stranění chorobného údu neb novotvaru ře- 
zem. Peč. 

Absooil, průmysl ná obec ve franc. depart. 
du Nord, airond. valenciennaském, 8 km sev. 
od Bouchainu, s 3000 obyv., s cukrovary, 
mlýny, celní stanicí a kamenným uhlím. 

Abidorf viz O pat o v. 

Abadorfiiký Heřman, kněz řádu piarist- 
skcho í* 1673 v Litomyšli, \ tamtéž 1739). Se- 
psal: RccoUectio octiduana non solum feligiosis 
s€d et saecularíbus personis ad perfectionem 
sfirítualem aspirantibus perquam utilis (Král. 
Hr.1727); Eiícercitia philosophica, (Wildb. 1711.) 
Viz Schaller: Lebensbeschreibungen.   Bv. 

Aluenoe (z lat. absentia), nepřítom- 
nost; 1) Vynechání (zameškání) povinných 
hodin ve škole, v úřadě. Red. — 2) V lék. 
okamžité porušeni paměti nebo-li přervání 
proudu myšlének, podobající se někdy mírné 
mdlobé. Jeví se při ochablosti z namáhání 
duševního, pak co počáteční stadium opilosti, 
nejčastěji však pH počátku i průběhu chorob 
čivstva ústředního, zejm. v padoucnici.  Peč. 

AtisenSiii platy, církevní dávky, které 
řlatili buď biskupovi beneficiáti za zproštění 
povinnosti sídelní, zejména ti, kteří více obroČí 
cuchovních měli, aneb církevním ústavům 
r.tbo klášterům jejich příslušníci, kteří jako 
í™ \ikáři fary ústavům těmto přivtělené 
spravovali, a sice za to, že mimo předepsanou 
fuspolitost žili. Platů těchto, jež dosáhly ze- 
rnena ve středověku dosti velikého rozšíření, 
právo dnešní nezná. fínr. 

AbMBS (lat.): 1) V právním ohledu viz 
nepřítomný. — 2) A. heres non erit, lat. 
úik)ví právní:  Nepřítomný nebude  dědicem. 

AbientexB neb AlMientees (angl.) viz 
Absentismus. 

Abte&ttsmiu (z lat.), nepřítomnost, angl. 
^'^nteeism', kterýmžto slovem se naznačuje 
^yyk tříd zámožných, zejména majitelů vel- 
ikých statků, přebývati trvale mimo statky své 
iJwí ve velkých městech nebo v cizině. Již 
'^ám systém pachtovní, mnohdy se zvykem tím 
's^Jvisící, mívá neblahé následky v ohledu 
národohospodářském, které zostřují se při po- 
f^ytu v cizině tím, že valná čásť důchodů ze 
zcmé uniká, místo aby použito bylo jich k me- 
lioraci rolnické nebo k rozvoji průmyslu a ob- 
chodu domácího. Význačným příkladem a-mu 
:^u poměry irské, kdež následkem konfiskací 
;cjkcrá téměř půda nalézá se v rukách ně- 
kolika málo rodin, jřž od zrušení parlamentu 
ifikého většinou v Anglii neb na pevnině sídlí 
3 rozsáhlé statky své na delší dobu v pro- 
fijem dávají podnikatelům, kteří je prostřed- 
nictvím t zv. middlemen po malých parcellách 
Tva krátký čas rolníkům propůjčují, docilujíct. 
íinito rozdrobením většího zisku. Irové proto 


spatřovali v a-mu hlavní příčinu zchudnutí 
země a vystupovali ostře proti statkářům mimo 
zemi se zdržujícím (absenters). Někteří ná- 
rodní hospodáři angličtí popírali zhoubné ná- 
sledky a-mu poukazujíce k tomu, že statkáři 
v cizině žijící důchody své berou ve směn- 
kách cizích, které representují hodnotu zboží 
anglického, z Anglie do ciziny vyvezeného, 
tak že vlastně důchod jejich konečně přece 
jen jest ku prospěchu průmyslu domácího 
Nehledíc ani k tomU, že místní škodný účinek 
a-mu na určitou krajinu tím vyvrácen není, 
ježto doktrína tato jednostranně jen k prů- 
myslu domácímu jako celku přihlíží, J2st ne- 
popíratelno, že z pobytu statkářů v cizmé zisk 
mají ti, kdož potřeby jejich tam uhrazují, a že 
zisk tento zvětšuje národní bohatství ciziny 
na úkor země domácí. Ostatně všickni sho- 
dují se v tom, že a. jest Škodlivý v ohledu 
sociálním, ježto odcizuje vlasti třídu zámož- 
nou a vzdělanou, což zejména na váhu padá 
v Irsku, kde právě všecko bohatství jest v ru- 
kách majetníků půdy, kdežto t. zv. střední třída 
nečetně jest zastoupena. \l€. 

Absentovati se (z lat.), ve vojenství ode- 
jíti bez dovolené, vzdá li ti se od své vo- 
jenské družiny tak, že voják na zavolanou 
nemůže konati službu vojenskou. Dovolené 
absentování jest zproštění služby na krátký 
Čas, kdy voják i z posádky odejíti smí. Ve 
vojenském trestním zákonnictví rozumí se ab- 
sentováním vzdálení se od vojska o své 
újmě, aniž má voják úmysl, navždy zhostiti 
se služby vojenské, a trestá se jakožto p ře- 
či n dle 6. článku voj. vězením až do Šesti 
měsíců. Měl-li by však voják úmysl, navždy 
se zhostiti vojenské služby, stává se absento- 
vání desercí a trestá se jakožto zločin dle 
5. či. Voj. -Bf. 

Absohatx Hans Assmann svob. pán 
('•* 1646 — f 1690), básník něm. z druhé slezské 
Školy. Napodoboval vlaské básníky (Guari- 
niho, Pastor fido)^ a Lohensteina, nade kte- 
rého však předčil opravdovějším citem a srdeč- 
ností. A. pocházel z Vrbice ve Slezsku a byl 
po smrti Jiřího Viléma (knížete břežského a 
lehnického) správcem knížectví lehnického, 
jež zastupoval na sněmích vratislavských a 
na dvoře vídeňském. Jeho básně vydal Ch. 
Gryphius teprve po jeho smrti. Výbor z básní 
jeho vyšel 1824 v Bibliothek deutscher Dichter 
des XV JI. Jh. v Lipsku. 

Abslda viz Apsis. 

TAbsle, obec ve franc. depart. Deux-Sév- 
res, arr. parthenayském, s proslulým opatstvím 
(z r. 1 120), stud. pramenv železitými a 1549 
obyv. (1881). 

Absinth, velmi silný likér, jenž zvláště 
dobrý ze Svýcar do obchodu přichází. Jmé- 
nem extrait ďa. jest původ pravého a-u na- 
značen; připravujíť jejž výslazů nízkých bylin 
alpských {Artemisia rustellina, spicata, glacialiSf 
rupestris a j.), k němuž se přidá anýzu. Vý- 
slaz ten jest bohatý silicemi (terpeny a látkami 
kyslíkatými), kteréž zředěny byvše vodou ja- 
kožto bílá sraženina olejová se objeví. V ob- 
chodu dvojí jest  a.:  obyčejný a švýcarsky. 


92 


Absinthiin — Absolon. 


Vyrábí se ve Francii a ve Švýcarech, nejvíce 
se ho spotřebuje ve Francii; ze Švýcar vy- 
válí se do Francie ročně více než 90.000 M, 
Ve Francii ujalo se pití a-u teprve okolo 1847 ; 
když totiž Francouzové obsadili Alžír, hnusili 
vojáci píti vodu absinthovanou jako prostředek 
proti zimnici ; vrátivSe se domů zvyk ten tak 
rozšířili, že teď skutečným je zlořádem národ- 
ním. Lékař Legrand tvrdí, Že i mírné pití a-u se- 
slabuje a ničí ústrojí tělesné ; znamenitý Moreau 
myslil, že neblahé účinky a-u dlužnopřičísti roz- 
manitém škodlivým látkám, kterými se a. poru- 
šuje. I v armádé i na loďstvu franc. pití a-u je 
zakázáno. Srv. Absinthismus.   Rn, red. 

Abtrtnthltn, hořčina z pelyňku, sko- 
rém bezbarvá pr&svitná pevná hmota, aromati- 
ckého zápachu, velmi hořké chuti a neutrálně 
reakce. Taje při 120 — 125* C, rozpouští se ve 
studené i horké vodě jen nepatrně, v aetheru 
lépe, v líhu i chloroformu snadno. Hnědý roz- 
tok v koncentrované kyselině sírové zmodrá, 
zředíme-li jei vodou. V malé dávce účinkuje 
a. jako jiné aromatickohořké léky, v dáv- 
kách větších však dle uČení některých pA- 
sobí prý v čivstvo nápadně. A. snižuje dle 
některých (Leonardi) horečku, dle jiných (Rig- 
hini) pAsobi pouze jako látka indiíferentní, 
hořká. Pamětihodno jest, že mléko krav 
i maso ovec, jimž v pici a. byl přimísen, 
jsou chuti hořké. V lékařství podává se a., ne- 
hledě k zevnímu upotřebení, pouze co stoma- 
chicum a to buď co extrakt neb v tinktuře a 
slouží k výrobě mnohých Žaludečních tinktur 
a elixírů. Bhk, Beč. 

Abirinthlamiui zove se choroba v3rvolaná 
dlouhým a nemírným požíváním absinthu. Pod- 
statou její jest chronická otrava lihem, ale liSí 
se od této některými zvi. příznaky, zejména kře- 
čovitými i pravdivými epileptickými záchvaty. 
Těmito příznaky trpí ve Francii výhradně jen 
pijáci absinthu, bitteru i silice pelyftkové, ve 
Skotsku a v Irsku pijáci alkoholů obilných. Ma- 
gnan a Labord (Socičté de med. publ. Paris 
1807) poukázali k tomu, že bouquet ui^ívaný 
k zhotovování absinthu obsahuje salicylan me- 
thylnatý, kterým autorové jmenovaní u zvířat 
vyvolali křeče. Dále poukázati sluší k tomu, 
že dnes jest příprava alkoholů k vyrábění li- 
kérů používaných málo pečlivá; obsahujíf ve- 
dle Škodných přiboudlin i furfurol či alkohol 
furfurolový (CjH^OJ, kterýž, jak pokusně zji- 
štěno u zvířat, celý typ epileptického záchvatu 
vyvolati dovede. A právě i tento furfurol na- 
lézá se ve mnohých absinthech. ch, 

Abstnihliim : 1) Vbot. viz Artemisia.— 
a) V lékařství Herba A. Sušených listů a 
květů pelyňku (Artemisia absinthium) užívá se 
ode dávna za léčivo. Vyznačují se zvláštní 
silnou vůní a nad míru hořkou chutí. Mimo 
látky jiné obsahují *, — 2*0 aetherického oleje 
barvy zelené a indiíferentní hořkou hmotu 
absinthiin (v. t.). Peč, 

Abslnthol, jest součást pelyňkové silice 
slouČenství C,g//,^ O, vroucí při 195" C.   Bhk, 

Abslnthové dřuvo z rostliny Caríssa 
Xylopicron Dup.-Th. na ostrově Reunionu. 
Sluje též hořké dřavo bourbonské.  Dc4, 


Abslfl viz Apsis. 

Absit (z lat abesse)^ budiž vzdáleno, ne- 
budiž toho. Bůh uchovej 1 

Abm6, tak sami sebe zovou Abcházové. 

Absolon viz Absalom. 

Absolon John, malíř angl., * v Londýně 
18 1 5. Již v létech chlapeckých opatřoval si pro- 
středky životní nejprve jako portraitista, pak 
jako malíř divadelní. R. 1837 zaslal dva obrazy 
olejové brit. institutu, které však ostaly ne- 
povšimnuty. A. odebiál se do Paříže, kde živil 
se malířstvím miniaturním. R. 1842 obeslal 
výstavu malířů akvarelních obrazem Kazatel 
Wakefieldský-, který pro svou pravdivost se 
líbil, načež vznikla řada obrazů líčících scén v 
ze života lidu moderního a illustrace ke spi- 
sům populárních autorů anglických, jako : Ry- 
bář (1845), Spící princ Karel Edward (1846), 
Panna Orlcanskd (1850), fírvní noc v klášteře. 
Krtiny (1856). Olejový obraz jeho Boulogne 
(1857), vyznamenávající se komposicí, charakte- 
ristikou, pravdivostí a humorem, rozmnožen 
chromolithograíicky. V pozdějších létech konal 
A. cesty po Svýcarech, z kteréžto doby po- 
chází scéna z Lazebníka sevillského, která svědčí 
o neobyčejné technické zručnosti A-ově. Obrazy 
A-ovy vyznamenávají se přirozeným pojímá- 
ním předmětu líčeného, skvělou barvitostí, ale 
na újmu jest jim nedostatek hlubších studií. 

Absolon Lilienberg Daniel, naroz. 
v Kéžmárku uprostřed XVII. století. Byl dů- 
věrným přítelem Emerícha Tokolye a Heleny 
Zríůské. R. 1674 poslal jej Tokoly jako svého 
vyslance do Varšavy na sněm polský, který 
zvolil Jana Sobieského králem polským. Jeho 
pokusy, získati nově zvoleného krále pro zá- 
měry uherských odbojníků, selhaly. R. 1677 
poslal jej Apaffy s tajným poselstvím do Pa- 
říže. R. 1688 vydal A. hrad Munkács Leo- 
poldu I., načež jmenován byl válečným kom- 
missařem a později vyslaneckým tajemníkem 
pro Švédsko. Bbk, 

Absolon z Ledské, rodina vlády cká, která 
mívala za znamení erbovní dvé rohův ozdo- 
bených na štítě i jako klenot. (Viz vyobr. 
č. 30.) Větev jich, ChorynŠtí z Ledské. 
přeměnili ozdoby na rozích v hady. Prvotně 
seděli na tvrzi Ledské (u Kostelce n. O.) a 
první známý jich předek jest Jan Kuchyňka 
(1442 — 1451). Jméno potomka jejich A-a (1496 
a 1502) zobecnělo v rodu tomto tak, že se 
všichni potom až do vymření A-y jmenovali. 
Synové neb vnukové A-ovi Jan starší (f 1544^ 
a Viktorin (\ 1528) drželi rozličná zbo/í 
šosovní při Mýtě a též Mezilesice, Dobřinov 
a Ježkovice, což všechno potom prodáno. Jan 
starší rozdělil se se syny Viktorinovými r. 152S. 
obdržev za díl Ledskou, a zůstavil syny Be- 
dřicha (1540 — 1556) a Václava, z nich/ 
byl tento r. 1565 pánem na Ledské. Sestra 
jejich Eliška vdána byla za Václava Hostov- 
ského z VlČnova. Potomek Václavův Adam 
prodal Ledskou r. 1587 Marjaně Absolo- 
nové z Královic a obdržel za to dvůr do- 
bří no vský. Viktorin dotčený zůstavil syny M i- 
kuláSe (1528— 1563) a Jana mladšího 
(152S), kteří obdrželi při rozdílu se strýcem 


Absólucé — Absblutismus. 


D3 


svým ves Uřinčvice, Mikuláš pak, přečkav 
bratra svého, přikoupil LiČno a Třebešov 
lý jeho Kateřina z Újezdce). Zftstali po ném 
synové A. (1566—1586) Viktorin (1566) a 
Jan (1566— 1606, ^ I. Anna Castlovna z Tum- 
nic, 2. Johanka z Radce). Jan držel naposled 


C. 30. Znale rodn Atitolona t Lcdské. 


Úfinévice sám a přikoupil r. 1598 Hodéčfn. Ze- 
mfel před r. 1607 bezdétek a zboží jeho vSechno 
spadlo na strýce Mikuláfte A-a z L. Tento 
byl syn dotčené Bifaijany Absolonové z Krá- 
lovic, která byla koupila r. 1585 HodéČin a 
r. 1587 :Ledskou. MikulᎠ maj^ potom ve své 
ruce vSe jroéni rodinné pustil Úřinévice vdově 
Johance z Radce a prodal r. 1608 Hodéčfn 
a r. 1612 Ledskou. Učinil tak, poněvadž byl, 
pokud vědomo, posledním toho hesla.  Sčk. 

AlMObUM (z lat) zproStění, propuštění: 
1) Viz Rozhřešení. — 2) A. generální 
ti vieobecná (apoštolské požehnání umírají- 
cúdd) jest požehnání spojené d plnomocnými 
odpQstky, které umírajícím uděluje papež aneb 
knéz od něho zplnomocněný. Požehnání to 
divaii již za starodávna papežové obyčejné 
^kne své legáty umírajícím věřícím, jmenovitě 
tém, kteří o církev byli zasloužilí. Později 
2plnomocftovali k tomu biskupy, když za to 
iádali, ale vždy jen na tři roky a s podmín- 
1^00, že je budou udělovati sami neb skrze 
svétíci biskupy své; jediné v nutné potřebě, 
pro dobu noční a vždy pro každý jednotlivý 
pfipad zvUšf mohli tu moc přenésti na někte- 
rého kněze. R. 1747 ustanovil Benedikt XIV. 
v konst >Pia Mater*, že každý biskup, žádá-li 
z^ to, mfiže na celou dobu svého úřadování 
obdržeti moc udělovati a-ci, že tu moc může 
pfenésti na kterékoli světské neb řeholní kněze, 
i ie moc ta byvši jednou udělena nepřestává 
^mrtí papeže, kter^ ji udělil, ani smrtí bisku- 
pa který ji na některého kněze přenesl. Nyní 
Qostává každý biskup plnomocenství to hned 
pH nastupování svého úřadu a určuje také 
jjoed kněze, na které je přenáší. V našich 
ai^césich udělují biskupové plnomocenství to 
Jl^m oprávněným zpovědníkům své diécése. 
^crálni a. uděluje  se všem těžce nemoc- 


ným údflm církve, kterým mflže uděliti se 
svátostné rozhřešení a poslední pomazání. Aby 
však nemocný plnomocných odpustkfi vskutku 
nabyl, žádá církev, aby byl ve stavu milosti 
(a proto má dříve řádně se zpovídati a nejsv. 
svátost oltářní přijati, aneb, nemftže-li to jiŽ, 
dokonale svých hříchů litovati), alespoA ve 
svém nitru jméno Ježíš nábožné vzýval, ne- 
snáze a bolesti trpělivě snášel jakožto pokání 
za minulý život a byl hotov oddaně vše při- 
jati, co se Bohu bude líbiti. — 3) A. nad 
mrtvolou neb nad tumbou jest prostřed- 
nická modlitba, kterou kněz stoje u nohou 
mrtvoly neb mezi oltářem a tumbou koná za 
zemřelého, aby Bůh mu odpustil a jej do slávy 
věčné přijal, při Čemž rakev neb tumbu kropí 
svěcenou vodou a ji okuřuje. Sa. 

Absolutlo all ImrtUitl* (l^^)* propu- 
štění z instance, osvobození pro nedostateč- 
nost dftkazu, znamená v řízení trestním způsob 
ukoťkčehí proceisu, kterým obžalovaný ani se 
neodsuzuje ani zúplna neosvobozuje, poněvadž 
sice nebyl proveden úplný (ve smyslu zákonné 
theoríe průvodní) důkaz viny, ale také nebyly 
vyvráceny všecky příčiny podezření proti němu 
svědčící. A. a. I. dospěla plného svého rozvoje 
v obecnoprávním processu inkvisiČním jakožto 
konečná důslednost zákonné theoríe průvodní. 
Hlavní její význam jest ten, že řízení proti 
tak osvobozenému nepokládá se deíinitivně za 
skončené, ale může kdykoli býti obnoveno, 
jakmile vyskytly se nové důkazy dřívějšího 
obvinění. Namnoze spojovány s tím v praxi 
nebo zákonech partikulárních i jinaké . nepří- 
znivé účinky : postavení -pod dozor policejní, 
povinnost, položiti jistotu, konfínace, ba 
1 dokonce zavření. V t. zv. reformovaných 
řádech trestních a. a. I. po příkladu francouz- 
ském právem byla odstraněna; nesrovnávat se 
se zásadou obžalovací, sám pak základ její 
pominul odstraněním zákonné theoríe průvodní. 
Tak stalo se i v rak. ř. tr. z r. 1850 (§. 288.). 
Ř. tr. z r. 1853 (§. 287.) přijal sice opět formu 
rozsudku, ktei^mž » obžalovaný osvobozuje se 
od obžaloby pro nedostatečnost důkazů* ; forma 
ta však byla zrušena zákonem daným dne 15. 
listop. 1867, čís. 132. ř. z. Na tom zůstalo 
i v nyn. ř. tr. z r. 1873, kterýž v §. 259. sta- 
noví, že soud má vynésti rozsudek osvobo- 
zující, nalezl-li, »že není prokázáno, že ob- 
žalovaný spáchal skutek za vinu mu kladený*. 
Ostatně viz Rozsudek. rch, 

Absolutloii, forma osvobozujícího nálezu 
v tr. řízení francouzském. Srov. ČI. Acquit- 
t e m e n t. 

Alisolutijnniui (íslí. od absoivere = zpro- 
stiti, absolutus = prost). Právo státní znaČÍ 
slovem a. způsob vlády v tom záležející, že 
vladař, vykonávaje vůbec moc státní a zvláště 
moc zákonodárnou, není vázán souhlasem 
jiného orgánu ve státě, vládne tedy neobme- 
zeně, pokud neběží o závazky mezinárodní. 
Můžeme sobě mysliti a. rovněž tak v repu- 
blice jako ve státech, kde vladařem jest osoba 
jediná, obyčejně však užívá se slova a. toliko 
v monarchii, kdež pak totožné jest s vý- 
razem autokratie (samovlády) a značí pro- 


9 i 


Absc^utústé — Absolutní. 


ttvu soustavy monafchie konstituční, kte* 
ráž záleží v tom, že vladař ve výkonech vlád- 
ních omezen jest sněmy buď stavovskými 
neb obesílanými zastupitelstvem lidu veške- 
rého. Iv monarchii absolutní jest vladař toliko 
orgánem státu jakožto panujícího subjektu, 
nikoliv tímto panujícím subjektem sa- 
mý m, a nen{ tedy i se stanoviska absolutního 
státu správnou veta rétat ďest mot, prý Lud- 
víkem XIV. v zasedání zákonodárného sboru 
pronesená. Vladař absolutní může za stát vy- 
dávati zákony nemaje potřebí svolení zastu- 
pitelstva lidu; jemu přísluší i výkonná moc 
ve státč. AvSak z pojmu výkonné moci vy- 
plývá, že tato povždy pohybovati se musí 
v mezích zákona (v. Administrace), a proto 
mylné jest domnění, jako by absolutní vladař 
nebyl vázán zákony {princeps legibus solutus). 
Ovšem může vladař zákony ty kdykoliv, sám 
změniti; dokud však toho neučinil, jest i on 
sám zákonem zavázán. Přísným šetřením této 
zásady liší se vláda absolutní od despotie 
(tyrannidy), kde vladař má se za oprávněna 
panovati libovolně a bez ohledu k právním 
zásadám, jím samým vytčeným. Absolutní mon- 
archie udržela se v Evropě toliko v Rusku 
a v Turecku, v říši této i přes vyhlášení 
ústavy ze dne 23. pros. 1876. P!(k» 

Absolutlsté, obhájcové absolutismu. Jimi 
byli ve Francii t. zv. legisté (znalci římského 
práva), kteří chtěli monarchii zjednati základy 
dávného císařství římského. Přk, 

Absolutné neurčité a absolutné u- 
rčlté sasby trestní viz Sazby trestní. 
Absolutné nezpůsobilý  prostředek 

viz Nezpůsobilý prostředek. 

Absolutní (z lat.) jakožto protiva vztaži- 
tého, podmíněného, obmezeného, závislého: 
prostý, pouhý, čistý, o sobě vzatý, s jiným 
nesrovnávaný, samostatný, samosvojný, do- 
vršený, svrchovaný, dokonaný a dokonalý. 
Slova toho hojně v životě a téměř ve všech 
naukách se užívá, smyslem více méně odstí- 
něným. V m a thematice znamená číslo a. 
prosté, nikterak nepojmenované, jakožto od- 
pověď na otázku >kolikrát«; ale slují a-mi také 
veličiny, které něco v přírodě trvajícího vy- 
jadřují a tedy stálé jsou neb námi za stálé se 
pokládají, na př. rovnomocniny chemické. Hyb 
bodu v neobmezeném prostoře, k žádnému 
druhému bodu nevztahovaný, o sobě pojatý, 
nazývají v mechanice hybem a-m, proti ně- 
muž stojí hyb vztažitý čili relativní; rovněž 
má se při slově klid. Hyb i klid ve světě zkus- 
ném, námi vnímaný, jest ovšem relativní. Ve 
fysice a. váha, prostá, bez ohledu k objemu 
těla čili nesrovnaná s váhou těla jiného (na 
př. vody) stejného objemu; v opačném pří- 
padě vzniká váha specifická čili poměrná; a. 
pevnota, tvrdost aj. — V logice soud vše- 
obecný, nepodmíněný a nutný, jakož i zásady, 
které důkazu nevymáhají, a-mi slují; a. jistotou 
pak jistota nejvyššího stupně. Dále se vysky- 
tuje výraz a. klad (posice) něčeho, nezávislý 
na tom, zda si jej v myšlení svém provádíme, 
totiž bytí v protivě k pouhé myšlénce o bytí, 
tedy klad prosty, bez podmínky, zvaný též 


soud thetický.  V afcsthcliiift •mlíwhnff . a «4m 

posuzování, které jen jednoduchým p^Mmétem 
daným se určuje nehledíc k ničemu vedlej- 
šímu; o a. kráse, o samosvojném jádře uměny 
(na př. hudb^, o a. hudbě) bez ohledu, zda se 
k něčemu jmému hodí a odtud své hodnoty 
nabývá; o ethickém odhadování a-m, o ta- 
kovémž dobru proti relativnímu (užitku na 
př.), jakož i o mravouce a., jež zakládá se na 
odhadech nepodmíněných, určujících samo- 
statnou hodnotu vůle. Dále vyskytuje se slovo 
to v názvosloví mluvnickém (a. časy a 
pády), ve spolko- a státovědném (a. totiž nad- 
poloviční většina členů neb hlasů, a. či ne- 
obmezená monarchie), v právnickém i trest 
ním (a. zločin, a. theorie trestní proti relativ- 
ním či akcessorním naukám), a v Četných od- 
vozeninách ještě jinde se hlásí (absoluce, 
absolutorium, absolutismus). 

Všechny zjevy a děje, které nám ve zku- 
šenosti dány jsou, závisí na množství pod- 
mínek, jsou tedy něco relativního: duha, zemr- 
třesení, kámen, bylina, zvíře, dům, mé sebe- 
vědomí, člověk, země, slunce, hvězda, všechno 
to má své podmínky, které zase na jiných 
podmínkách závisí, tak že všude setkáváme 
se jen s věcmi podmíněnými. Ale postupující 
myšlení nás nutí, abychom zkušenost přestou- 
pili a něčeho a-ho se domyslili. Žijeme v sa- 
mých relacích, ale relacím těm podkládáme 
absolutno, poslední zdroj všeho měnlivého, 
podstatu světa, již myšlení všelijakými způ- 
soby určiti hledělo. Tak na příklad materia- 
lismus za podstatu světa klade hmotu; ta jest 
mu věčnou, nevznikající a nehynoucí, nezá- 
vislou na jiné podstatě, nositelkou všeho sku 
tečného, bytostí^ nepodmíněnou, absolutnem. 
Místo slova »hmota< položme jiná, sílu, ideu 
či rozum, vůli, fantasii, bezvědomo. 
i obdržíme celou řadu podobných pokusův. 
Dodají-li se přívlastky duchové v plném smy- 
sle, osobnost, vlastnosti ethické, jest absolutno 
Bůh, bytost nejsvrchovanější. 

Při pochode poznávacím lišíme dvě stránk\\ 
totiž člověka poznávajícího čili subjekt po- 
znání a věc poznávanou Čili objekt poznání, 
myšlénku a předmět. Pojímá-li se pravda ja 
kožto souhlas mezi myšlénkou a předmětem, 
pak, čím více jedno s druhým souhlasí, tím 
dokonalejší jest poznání, a nejdokonalejším by 
bylo, kdyby nastala úplná shoda a obě stránky 
splynuly v jedno, i vzniklo by poznání a. Ta- 
kovou jednotu shledal Fichte v a-ím Já (sub- 
jekt-objekt), Schelling v tvůrčím umění, Heg:el 
ve filosofickém vědění. Od těchto myslitel a 
užívání slova a. se rozmohlo, a výměr, co 
absolutno jest, bére na sebe rozličné tvar>\ 
jakožto jednota subjektu i objektu, nebo stej- 
nost ideálního a reálního, nebo totožnost my- 
šlénky a předmětu (mysliti a býti jedno jsou, 
Denken zz Sein; filosofie identity čili totož- 
nosti). A tak se konečně filosofie vyměřovala 
jakožto věda absolutna, neb věda o absolutnu, 
věda rozumu sama sebe pojímajícího, v čemž 
rozum poznán a položen za absolutno. l'u 
bylo by poznání samo a-ím, vrcholíc ve sta- 
rém ideále vědy, látkou i formou dokonanč 


Absolutní — Absolvovali. 


95 


by]o by a. védění a spolu věděni o abso- 
lutnu, jakožto nejvyfiši pomyslný cíl filosofie, 
o néjž ovšem lidstvo se mamě pokouší. 

Za příčinou smělých pokusfiv těchto a ne- 
zdaru jim v zápětí jdoucího strhl se proti vý- 
razu tomu odpor, jenž opět se své strany pře- 
kročil pravý střed. I byli by jej nejraději Šma- 
hem vyloučili z řeči vůbec a z filosofie zvlášf. 
Sméry, které o to usilovaly, sluší zahrnouti 
jménem relativistické (relativismus v útva- 
rech nejrůznějších). Vytkly také zajisté mno- 
hoa pravdu, ale proti hlavním větám jejích : 
>iny absolutno nepoznáváme, tedy žádného 
není', vtírají se vážné námitky. Budiž, že 
v relacích žijeme a jen je poznávati můžeme: 
pojmu absolutna nutně docházíme myšlením, 
tak že se «relativnf • — absolutní* stávají zrovna 
pojmy souvztažnými. Bez tohoto bychom ani 
nepojímali onoho, a mluvíme-li o relacích, před- 
pokládáme absolutno. Můžeme i největší váhu 
na to položiti, že jeho nepoznáváme, ano vy- 
tknouti absolutno i rysem', že jest nepozna- 
telno: tím ještě absolutno není popřeno. — 
Avskutku relativismus ve svých hlouběji speku- 
lujících zástupcích dochází k těmto koncům 
a k poslednímu výměru absolutna jakožto ne- 
poznáte! ného. Ani nejhrdější rozkvět věd spe- 
ciálních nevyrve pojem tento z ducha lidského, 
ba čím hrdější onen rozkvět, tím více ukazo- 
^■ati bude nezbytnost pojmu toho. Sebe větší 
rozmnožení poznatků v bude vždy jen konečné 
proti neskončenu naší nevědomosti a neob- 
sáhne celku, neboť podlé přiznání nejzname- 
nitéjiích relativistů samých ani pak nepozna- 
iclného neubude. I přicházejí takto k zápor- 
nému pojmu o a-ím. Filosofie kritická přiznává 
tc sice k nemožnosti, poznati je zkoumáním 
a spekulací, ale nepopírá ho. Odtud se otázka 
ta stýká s jinými, zejména s otázkou o trans- 
tendenci, s otázkou věcí o sobě a s otázkou 
náboženskou. Že ani z mluvy samé, ani z názvo- 
síoví speciálních véd výraz onen nevymizí^ 
lze piedpověděti. Dd. 

2) A. jakožto pojem ch e m i c k ý. O , slou- 
čeninách chemických předpokládáme vůbec, 
ze se vyskytují v jakosti co možná nejčistší; 
íiéktcré technické produkty bývají však směs- 
nii dvou aneb více látek, z nichž jediná má 
cenu. Jeli tato prostočista, slově látka a. Aether 
prodajný na př. jest směsí aetheru ethylnatého, 
alkoholu a vody; zbaven-li těchto posledních 
dvoa pfimíšcnin, slově aetherem a-m. 

AbflolatnL Hesla složená, pomocí tohoto 
jména přídavného utvořená a zde scházející, 
dlužno hledati při jejich jménech podstat- 
ných. 

. AlMolttiDi hiAo (čili prosté) : 1) Jest číslo 
přirozené řady čísel i, 2, 3, ..., ^, ...,*,.. .; 
'^ií se od algebraického Čísla tím, že toto má 
znamínko -f- neb — , kdežto a. 6. nemá žád- 
ného znaménka, udávajíc prostě počet jed- 
^ptck. Řý, — 2) A. 6. slově v chronologii 
Císk), jež udává, o kolik roků epocha jedné 
*«7 od epochy nějaké dřívější aery vzdálena 

Alisoliitlii sreosLOtrla viz Pan geo- 
metrie. 


Absolntni hotoota al|:ebrafckého 6ísla 
jest číslo, které udává počet jeho jednotek ne- 
hledíc na znameilí, t. j. jsou-li to jednotky 
kladné Či záporné. Na př. při čfelech -fa. ^—a 
jest a. h. táž, tottž prosté číslo a,     Ř)\ 

AiMMftBi&i Ikndba, hudba o sobě, napro- 
stá, beze vztahů k ostatním uměnám, zejména 
tedy ne komponovaná na slova. V užším smy- 
slu v moderním názvosloví, co hudba jediné 
naprostými hudebními představami vznikající 
a se zabývající, jest a. h. protiva hudby pro- 
grammcvé, která vzniká z určitých básnických 
představ. Chv, 

Absolutní obyvatelstvo, součet lidí 
v jistém území obývajících bez všelikého 
vztahu k jiným okolnostem, zvláště k tako- 
vým, na kterých závisí velikost obyvatelstva, 
na př. k území, v kterémž obyvatelstvo pře- 
bývá, č— /. 

Absolntni tbeorie trestní jsou theorie 
trestní, které odvozují trest z podstaty zlo- 
činu, tedy jako nutný jeho následek. Není však 
vyloučeno, aby i dle a. th. t směřoval trest k do- 
sažení nějakého účelu. Jakožto synonyma užívá 
se pro a. th. t. také výrazu theorie spra- 
vedlnosti, kteréžto označení však jest méně 
správné, jelikož i relativní theorie trestní stojí 
z Části na půdě spravedlnosti. Č — /. 

Absolatorinm (lat.) jest vůbec úřední 
listina prokazující, že osoba, ke které průkaz 
se táhne, řádně vykonala povinnosti postave- 
ním svým po jistou dobu jí ukládané, a že 
z dalších závazků k onomu postavení směřu- 
jících se propouští. A. jest tedy tolik jako vy- 
svědČení propouštěcí, hledíc k dočasným 
závazkům, nebo jako vysvědčení odchodné 
ve příčině postavení, které kdo úředně opou- 
ští.  Ve zvláštních pak  případech znamená: 

1) Na universitách rakouských rozeznává se 
a. a vysvědčení na odchodnou n. univer- 
sitní. A. vydává se jenom právníkům po skon- 
čených studiích, když veškeré přednášky stu- 
dijním řádem předepsané navštěvovali. Vy- 
svědčení na odchodnou dává se studujícím 
ostatních fakult po skončených studiích a 
pak těm, kteří hodlají odejíti na jinou univer- 
situ.— Na rakouských vysokých školách tech- 
nických vydává se a. řádným posluchačům, 
kteří poslouchali veškeré předměty, obsažené 
v osnově studií některého  odboru.  Red, — 

2) A., listina, kterouž poručenský soud od- 
stupujícímu poručníkovi, když účty jím slo- 
žené správnými nalezeny byly, potvrzuje, že 
úřad svůj řádně a poctivě spravoval (§. 262. 
ob. zákona občan.). Listina nevylučuje po- 
zdější opravy pouhých nedopatření (§. 242.) 
a nezprošťuje poručníka následků podvodného, 
později odkrytého jednání. ŠikL — 3) A., vy- 
proštění, uděluje se nejen při úřadech státních, 
ale také od sborů samosprávných a od kor- 
porací spravujících nějaký statek osobám, 
které povinny jsou z nakládání se statkem 
tímto účty skládati. 

Absolvovati (z lat.), zprostiti ; odbyti si 
na př. povinný čas studii; absolvovaný 
gymnasista, právník, technik atd., který si 
studia již odbyl. 


Ví6 


Absorbce — Absorpce, 


Ataorboe viz Absorpce. 

Absorb«ntl* (\aX.), v lék. léky, jimiž plyny 
v žaludku A ve střevě nahromaděné bávají po- 
hlcovány. Účinek jich jest buď Čisté fysikálnf, na 
př. uhlí dřevěného, aneb lučebný, jaJco u magne- 
sie a vápenné vody, kde hydráty kyselinu uhli- 
čitou vižíce v uhličitany se mění Neprávem 
k a-itm řáděny bývají aetherické oleje, aether a 
pod., kteréž neúčinkují pohlcováním plynfi, ný- 
brž pAsobí značnější pohyb střev a následkem 
jeho plyny se odstraňují. Obě tyto kategorie 
léků shrnovánv bývají v společný pojem léků 
karminativných. Peč. 

Absorbovati (z lat.), vssáti do sebe, vstře- 
bati; přeneseně : stráviti, zaujati (na př. čas); 
ve smyslu fysik, pohlcovati. Srv. Absorpce. 

AbsOTpoo (lat absorhere pohlcovati), po- 
hlcování: 1) A. pKynfi a par kapalina- 
mi a hmotami pevnými. Je-li hmota ply- 
nem obklopena, pohlcuje jisté množství tohoto 
plynu nejen na povrchu svém, ale i v pórech 
svých. Na pohlcování plynů zakládá se vyrá 
béní šumivých nápojů. Sodová voda jest voda 
obyčejná, kteráž pohltila značné množství ky- 
sličníku uhličitého. I litr vody pohlcuje při 
i6*C. a při libovolném tlaku vŽdy i litr ky- 
sličníku uhličitého; ježto dle zákona Maríot- 
tova (Boyle-ova) při dvoj-, troj-, čtyřnásob- 
ném atd. tlaku v témž prostoru též dvoj-, troj-, 
Čtyřnásobné atd. množství plynu obsaženo jest, 
vysvítá, že (nezmění-li se teplota) váha plynu 
pohlceného nějakou kapalinou jest v přímém 
poměru s tlakem, za kterého se a. stala (zá- 
kon Henryho). Naplníme-li skleněnou rourku 
nahoře uzavřenou, která ponořena jest ote- 
vřeným koncem do rtuti, plynným Čpavkem, 
a vpustíme-li pak nade rtuf do rourky trochu 
vody, stoupá ihned rtuť v rource, což svědčí 
o tom, že voda plyn pohltila. Pohlcování řídí 
se povahou kapaliny a plynu, kteréž na sebe 
vzájemně působí. Jeden objemový díl vody 
pohlcuje při 15^ C a při tlaku 760 mm na př. 
727 obj. dílů plynného čpavku, 450 obj. dílů 
chlorovodíku, 4^*5 obj. dílů kysličníku siřiči- 
tého, 3 '/4 obj, d. sirovodíku, i obj. díl kyslič- 
níku uhličitého, 7,4 obj. d. kyslíku, '/,o obj. 
d. dusíku; i obj. díl líhu však pohlcuje 3*2 obj. 
d. kysličníku uhličitého. Čísla tato, vyznaču- 
jící, kolik dílů objemových některého plynu 
jeden obj. díl kapaliny pohlcuje, nazýváme 
koefficienty absorpčními. Koefíicienty 
tyto jsou pro touž hmotu a rozličné plyny, 
jakož i pro rozličné hmoty a týž plyn roz- 
dílný a zcela nezávislý na tom, je-lí v dané 
hmotě již jiný plyn Čih nic. Ze směsi plynů 
pohlcuje kapalina tolik každého plynu jednot- 
livého, kolik jest přiméfeno tlaku (partiálnímu 
tlaku), jejž by měl tento píyn, kdyby tu byl 
samojediný (zákon Daltonův). Na př. kapalina 
nepohlcuje nic více kysličníku uhličitého, i kdy- ! 
by byl jiný plyn, na př. vzduch, násilně vtla- 
čen do prostoru nad vodou, naplněného ky- 1 
sličníkem uhličitým. Vzduch v ovzduší jest 
smíšen z 21 obj. dílů kyslíku se 79 obj. díly 
dusíku; kdyby měly oba tyto plyny stejné 
koefficient)^ absorpční, skládal by se vzduch 
vodou pohlcený stejným poměrem z obou. Po- j 


něvadž však jest absorpční koefficíent kyslíku 
větší než dusíku, obsahuje vzduch ve vodě 
pohlcený vjce kyslíku nežli vzduch v ovzduší, 
totiž 357o (místo 2i\) a 65% dusíku (místo 
7^%). Poměr tento jest velmi důležit pro vodní 
živočichy, kteří dýchají žabrami vzduch ve 
vodě obsažený. Pohlcování s rostoucí teplo- 
tou obyčejně ubývá. Na př. voda pohlcuje při 
o»C 1-8, při 15* C I, při 2o'C o-gobj. dílu 
kysličníku uhličitého. Žahřívá-li se tedy kapa- 
lina, v níž jest některý plyn pohlcen, uniká 
čásf jeho, a vatí-li se kapalina taková, uchá- 
zejí z ní většinou všechny plyny v ní pohl- 
cené. Naopak uniká z mnohých kovů, zejména 
ze stříbra a mědi, kteréž v tekutém stavu ky- 
slík pohltily, tento plyn, jestliže je ochlazu- 
jeme, při Čemž rychle unikající plyn částečky 
tekutého kovu kolkolem rozmetává, kterýžto 
úkaz nazýváme prskáním. (Stříbro prská, 
draslav^jíc.) Též pevné kovy pohlcují plyny, 
a podržují je uvnitř sebe (okkludují); na 
př. palladium, kteréž bylo negativním pólem 
galvanické batterie, pojímá 936kráte tolik vo- 
díku, kolik samo prostoru zaujímá; úkaz tento 
slově o k k 1 u s e. Platina a železo pohlcují, roz- 
žhaveny jsouce, vodík. Železo, též obzvláště 
kysličník uhelnatý, a plyny ty neucházejí z nich 
ani při obyčejné teplotě. Ostatně zhušfují všech- 
ny pevné hmoty na svém povrchu plyny je 
obklopující ; povrch každého tělesa, které bylo 
nějakou dobu na vzduchu nebo v jiném plynu, 
pokrývá se zhuštěným plynem, kterýž přilnar 
vostí se ho drží, a jen zahříváním nebo pečli- 
vým čištěním lihem, vypáleným, triplem, uhel- 
ným práškem atd. odstraněn býti může. Jeli- 
kož tento zpOsob a., kteráž slově též ad- 
sorpce, na velikosti povrchu účinkující hmoty 
závisí, objevuje se obzvláště u veliké míře na 
pórovatých hmotách, na př. na dřevěném uhlí, 
poněvadž má vzhledem k objemu svému po- 
měrně velmi mnoho pórů a tím i veliký po- 
vrch. Tak pohlcuje na př. zimostrázový uhel, 
z něhož byl pohlcený vzduch rozžhavením vy- 
puzeq. 35kráte tolik kysličníku uhličitého a 
gokráte tolik plynného čpavku, kolik objemu 
sám zaujímá. Poněvadž pohlcený plyn se zhu- 
Šfuje, a každým zhuštěním teplo se vyvinuje, 
nastává zahřátí i při a-ci, dosahujíc mnohdy 
i žáru. Tím se vysvětluje, že se mnohdy jemný 
uhelný prášek, na hromadách k vyrábění střel- 
ného prachu připravený, sám sebou vznécuje. 
Jemný prášek železný, lučebně připravený, 
který se prodává v lékárnách za lék, pohlcuje, 
vysypeme-li jej, tolik vzduchu, že se sám za- 
paluje a shoří. Hmoty, mající tuto vlastnost, 
šlovou pyrofory (samozápalné). Proudí-li vo- 
dík na platinovou houbu (t. j. jemně pórova- 
tou platinu, již žíháním chloridu platičito-amo- 
natého dostáváme), kteráž ze vzduchu pohl- 
cený kyslík v pórech svých zhustila, pohlcuje 
se i tento plyn, při čemž se vyvinuje tolik 
tepla, že se platinová houba rozžhavuje, a vo- 
dík se pak zapaluje; na tom zakládá se Do- 
bereinerovo rozžehadlo. Mnohé hmoty 
mají tu vlastnost, že pohlcují vodní páry ze 
vzduchu, zhušfujíce je ve vodu, jako na př. 
zhuštěná kysehna sírová; některé pevné hmo* 


Absorpce. 


97 


ty se tím zvlhčujf a rozplývají, jako na př. 
kuchyňská sůl, draslo, chlorid vápenatý. Tě- 
lesa taková šlovou hygroskopická (na- 
vihavá). Z pohlcování vysvětlujeme si úkazy 
oaiátkáchhygroskopických; na př. vlasy, žíně, 
kostice, střevové struny, dřevo sáknou do sebe 
vodu z ^kěho vzduchu a botnají. Zakalování 
se mnohých studánek před deštěm vysvětlu- 
jeme si a-cí. A. spočívá zajisté v tom, že zá- 
kladní částice hmot přitahují částice plynu, 
kteréž jsou jim velmi blízké (viz Mlhové 
obrazy). Je-li pohlcený plyn sloučeninou dvou 
nebo několika plynných prvkfl (na př. Čpa- 
vek — sloučenina dusíku a vodíku), jest v něm 
poměr (dle váhy i objemu) jeho součástek (zde 
dusíku a vodíku) pravé takový, ve kterém se 
tyto prvky slučují (zde 3 obj. díly vodíku a 

1 obj. díl dusíku čili 3 jednotky váhy vodíku 
a 14 jednotek váhy dusíku). Vzduch jest směs 
z 21 obj. dílu kyslíku a 79 obj. d. dusíku čili 
z 23 jednotek váhy kyslíku a 77 jednotek váhy 
doďku. Pohlcováním lze rozeznati sloučeninu 
od Bméií. 

2) A. světla (a tepla sálavého) jest 
pohlcování a vssávání světelných (a tepel- 
ných) paprsků hmotami, na něž dopaciají. 
Vchází-li svazek slunečních paprsků Štěrbinou 
do zatemnělé světnice a procházi-li pak hra- 
nolem skleněným, vzniká na bílém stínítku, 
jimi paprsky odchýlené od svého směru za- 
chycujeme, úplné spektrum (vidmo)> t. j. 
velmi živé zbarvený pruh světelný, v němž se 
paprsky Červené nejméně a tialové nejvíce lá- 
mou, a bazirv takto po sobe jdou : červená, 
pomerančová, žlutá, zelená, jasně modrá, tmavě 
n)«lrá a fialová. Pokryjeme-li štěrbinu tmavo- 
modrým sUem, zbudou z tohoto spektra pouze 
barvy červená a pomerančová: ostatní barvy 
pak, žlutá až i fíková, se ztrácejí. Červené sklo 
propouští ze vdech barevných paprsků v bí- 
lém světle obsažených pouze paprsky červené 

2 pomerančové, ostatní pak paprsky p o h 1 - 
CQJe Čili absorbuje; pro né jest toto sklo 
neprfihledným. Sklo toto jest jako síto, 
i(teré propoušti paprsky červené a pomeran- 
čové, ostatní pak zadržuje, a proto objevuje 
X nim ve zvláštním odstínu barvy červené, 
^klé z paprsků červených a pomerančových. 
^fi jest původ barvy skla zeleného nebo mo- 
<^ébo; propouštíf totiž skk> zelené obzvláště 
?*pnky zelené, sklo modré paprsky modré, 
^^statni pak více méné úplně pohlcuje. Sklo 
o^íejné zdá se býti bezbarvým, poněvadž 
propooltí stejné všechny barevné paprslcy ob- 
sličné ve světle bílém, tak že prošlé paprsky 
spo^vie se dávají zase světlo' bílé. Dopadali 
^pďctnim sluneční na Červený papír, zůstává, 
tako pří pokuse se sklem červeným pouze 
^ červená ve spektru viditelnou. Světelné 
paprsky, dopadající na drsnou plochu papíru, 
vnikají totiž, dfíve než byly nepravidelně na 
^Sechoy strany odraženy, pod povrch a po- 
dojí se zčásti barvivem papíru; neboC toto 
vysílá zpět pouze paprsky červené, ostatní 
Pohkujic Na tomto základě snadno si téŽ vy- 
světiqčme, proč jest takový papír ve světle 
bílém Červený. Zachytíme-li spektrum na pa- 


píře žlutém, zeleném, modrém atd., pozná- 
me, že každý tento papír jiné Části spektra 
zatemňuje nebo zrušuje a obzvláště onu barvu 
neporušenu nechává, ve které se sám v bí- 
léin světle jeví. Bílý papír nepohlcuje Žádné 
z jednoduchých barev ve světle bílém obsa- 
žených, nýbrž všechny stejnou měrou odráží, 
a právě proto jeví se ve světle slunečním 
bílý. Šedý jest povrch, který všechny barevné 
druhy světla stejně slabě rozstiSkuje; černá 
jest hmota, která, jako na př. saze, všechny 
druhy paprsků pohlcuje. Tímto způsobem lze 
vysvětliti veškeru rozmanitost v barvách hmot 
(přirozené barvy) různým pohlcováním 
světelných paprsků na povrchu hmot; barva 
hmoty jest směs všech barevných paprsků, 
které po odrážce pohlcených paprsků barev- 
ných na hmotě se odrážejí; vzniká tedy ba- 
revnost hmot subtrakcí barevných paprsků 
světelných (Newton). Z toho plyne dále, že 
ve světle procházejícím a nepravidelně odra- 
ženém (rozstříknut^) hmota jen takové barvy 
nabyti může, která jest již obsažena ve světle 
dopadajícím. Aby se nám červený papír zdá\ 
býti červeným, musí býti Červené paprsky 
ve světle, jímž se papír tento osvětluje. Na 
př. hořící svíčka má takovéto paprsky; osvě- 
tlujeme-Ii však Červený papír plamenem liho- 
vým, v němž se pálí kuchyňská sůl (sodík), a 
kterýž pouze žluté světlo vysílá, zdá se býti 
papír tento Černým. Při tomto jednoduchém 
světle žlutém nelze vůbec barev rozeznávati ; 
rozeznáváme pak předměty pouze světlé a tma- 
vé. Obličeje lidské jsou zsinalé, a obraz pro- 
vedený v nejživějších barvách jest temným. 
Kdyby bylo slunce žhoucí koulí par sodiko- 
vých; veškerá příroda by na se oblékla tako- 
výto jednotvárný šat příšerný; protož jest po- 
třebí bílého světla slunečního, v němž jsou 
světelné paprsky všech barev sloučeny,- aby 
oko naše uzřelo nesčetnou rozmanitost barev 
ve světě. Plameny svíticího plynu a svíček 
obsahují sice paprsky všech barev spektra 
slunečního, ale v jiném poměru smíšené; žlu- 
tých paprsků jest v nich velmi mnoho, mo- 
drých a fialových poměrně mnohem méně než 
ve světle slunečním, a proto zdají se jmeno- 
vané plameny u porovnání se světlem sluneč- 
ním býti žlutými. Tím si lze vysvětliti známý 
úkaz, že při světle svíčky nebo plynu svíti- 
cího barvu žlutou s bílou zaměňujeme, a že 
jen s těží rozeznáváme Šaty zelené od mo- 
drých. Látky zelené odrážejí obzvláště barvu 
iselenou a trochu barvy modré, látky modré 
vedle barvy zelené obzvláště modrou; ježto 
však jest v plameni svíčky jen málo paprsků 
modrých, za to však hojné zelených, musí se 
nám jeviti obé látky více nebo méně zele- 
nými. Spektrum světla, jež prošlo barevnou 
hmotou nebo od ní bylo nepravidelně odra- 
ženo (absorpční spektrum), nebývá vždy 
tak jednoduchým jako u červeného skla nebo 
papíru; mnohé barevné hmoty vyhledávají si 
jaksi jednu nebo několik částí v barevném 
spektru, které pohlcují, kdežto jiné sousední 
nebo mezi nimi ležící Části nezměněné ne- 
chávají. Ve spektru objevuje se pak větší neb 


96 


Absorpce plynů — Absorpční princip č. systém. 


menSi počet Širokých i úzkých proužků ab- 
sorpčních, z jichž polohy ve spektru určitě 
souditi lze na tu neb onu látku (prvek) a od 
jiných ji rozeznávati (viz Spektrální ana- 
lysa). Na pf. ve spektru světla procházejí- 
cího zeleným listem rostlinným spatřujeme 
černý proužek v části tmavočervené (mezi 
čarami Fraunhoferovými B sl C); tato střední 
Červef^ pohlcuje se totiž zelení listu (chloro- 
fyll), nikoli však nejkrásnější červeň a Čer- 
veň pomerančová. Barvivo krve pohlcuje fia- 
lový konec spektra a vyvozuje v části žluto- 
zelené (mezi /) a £) dva temné proužky ab- 
sorpční, oddělené světlým, žlutozeleným pro- 
storem ; z těchto dvou temných proužkA lze 
souditi i na sebe menší množství krve. Zají- 
mavo jest, že poznává se spektroskopem otrá- 
vení kysličníkem uhelnatým, jelikož krev v ta- 
kovémto případě ukazuje zvláštní absorpční 
čáru, neobjevující se v krvi normální. V mno- 
hých plynných hmotách, jako na př. v kyslič- 
níku dusičilém, parách jodových a j. objevují 
se ve světle, kteréž jimi bylo prošlo, hojné 
úzké, tmavé proužky absorpční, podobající se 
čarám Fraunhoferovým ve spektru slu- 
nečním. Tyto samy nejsou též nic jiného než 
jemné proužky, vzniklé a-cí, nebof plyny a páry, 
obsažené v atmosféře sluneční, pohlcují ně- 
které paprsky světelné, vycházející ze žhavého 
jádra slunečního. Sodíkový plamen, o němž 
jsme se svrchu zmínili, vysílá jednoduché 
světlo žluté, kteréž se skleněným hranolem 
již nerozkládá, nýbrž pouze odchyluje a svě- 
tlou žlutou Čáru na onom místě způsobuje, 
kde se ve spektru slunečním objevuje tmavá 
Čára D. Prochází-li pak tímto žlutým plame- 
nem světlo z hmoty do bělá rozžhavené (na 
př. světlo Drumondské, světlo žhavého plati- 
nového drátu atd.), a vzniká-li procházejícím 
světlem spektrum, objevuje se na místě žluté 
Čáry čára tmavá ve světlém, jinak nepřetrži- 
tém spektru; páry sodíku ve žlutéfn plameni 
obsažené propustily totiž všechny druhy světla, 
vyslané ze žhoucího tělesa, vyjma ony pa- 
prsky žluté, které samy vydávají; tyto po- 
hlcují, pouze pro tyto jsou neprůhled- 
nými. Zákon v tomto úkaze se jevící platí 
obecně: hmota pohlcuje právě ty druhy pa- 
prsků, které sama vysílati může, čili absorpční 
mohutnost všech hmot pro určitý druh pa- 
prsků jest v témž poměru s jejich mohutností 
sálací pro týž druh paprsků při stejné teplotě 
(zákon Kirchhoflfův). Sy, 

Absorpce plj^A v oboru f y s i o 1 o g., závi- 
slá dle fvsikálních zákonů na Částečném tlaku 
plynu, teplotě pohlcující tekutiny a absorpčním 
koefíicientu, jest velmi ob mezena, týkajíc se 
hlavně dusíku vzduchu, jenž nachází se v krvi 
pohlcen ve množství as i-ó"/, objemu. Oba 
hlavní plyny krve. kyslík a kyselina uhličitá, 
nacházejí se v krvi v množství velmi malém 
prosté fysikálné pohlceny, jsouce na krev pře- 
devším lučebně vázány, kyslík haemoglobinem, 
barvivem krevních tělisek, kyselina uhličitá 
alkalíemi krve. (Viz Dýchání.) A. p. lymfou 
a krví dle fysikálních zákonů děje se též ve 
střevě, any plyny zde se tvořící, hlavně uhlo- 


vodík a sirovodík, v krev přecházejí. A. výživ- 
ných látek ve střevě viz Resorpce.    Má. 

' AlNMMrpoe zmnln záleží v zadržování ži- 
vin a ostatních součástek popelu rostlinného, 
do půdy buď hnojením, buxf větráním přiby- 
lých, tak že do zpodiny snadno dostati se ne- 
mohou. Nalejeme-li na př. na půdu hlinitou, 
ve větší  nálevce se nalézající, roztoku chlo- 
ridu draselnatého, jenž drží v litru voďy asi 
looo mg této soli, takové množství, že  nad- 
bytek z nálevky odkapává, nedokážeme v od- 
kapanině buď žádného draslíku anebo jen ne- 
patrné podíly, kdežto chlor lze v původním 
jeho množství zjistiti. Je-li půda humosní, jímá 
nejen draslík, nýbrž i určité množství chloru, 
t. j. určité množství původní soli nerozložené. 
Ve příčině zásad, jež veškeré půdy větSí menší 
měrou zadržují, sluší na prvém místé jmeno- 
vati kysličník draselnatý a ammoniak, jež bý- 
vají mocně pohlcovány, a teprr na druhém 
místě jsou: kysličník sodnatý, vápenatý a ho- 
rečnatý. Z kyselin jsou jím-iny kyselina fosfo- 
rečná  a  křemičitá měrou  značnou, kdežto 
kyselina sírová již menší silou bývá absorbo- 
vána a kyselina dssičná a chlorovodíková bez- 
mála a-ci ucházejí. A která síla jest to vAbec,  | 
jež způsobuje a-ci?  Ve většině případů, t. j. 
tam, kde sol z roztoku pojatá bývá rozložena 
v zásadu a kyselinu, děje se pochod lučebný,  | 
záležející  v tom, že a) absorbovaná zásada  ! 
vstupujíc  v nové slouČenství stává se nciéně 
rozpustnou,  kdežto neabsorbovaná  kyselina,  I 
sloučivši se z pravidla se zásadou zastoupenou,  j 
tvoří sůl rozpustnou; b) absorbovaná kyselina 
sloučí se s jmou cizí zásadou v sůl méné roz- 
pustnou a neabsorbovaná zásada s jinou ky- 
selinou v sůl rozpustnou ; c) i zásada i kyse- 
lina mění se v půdě v nové, méně rozpustné 
soli.  Chemická a. zásad jest podmíněna pří- 
tomností t. z v. zeolithů nebo-li rozložitelných 
křemičitanů, v půdách humosnfch též přítom- 
ností solí vápenatých ; chemická a. kyselin je 
závislá na přítomnosti kysličníku železitého, 
hlinitého,  vápenatého a horečnatého, v  hu- 
mosních  půdách téŽ na  množství  humusu, 
který ji umenšuje.  Tato vlastnost zemin jest 
velmi důležitá, nebof pojišťuje rostlinám živiny, 
chráníc je před úplným svedením do zpodiny, 
rozděluje je stejnoměrně v půdě a upravuje 
hustotu jejich roztoků. Známost jejích zákon A 
jest  základem  přiměřeného  hnojení;  nebof 
víme-li,  jakým  změnám  zásady  a  kyseliny 
v půdách podléhají, známe i soli jejich^ z nichž 
kořínky rostlinné musí vybírati svou  nerost- 
nou potravu. ^žy'" 

AlMOTp&ii priaolp č. ssnitém ukládá 
při trestáníkonkumijících činů trestních onen 
trest, který vyměřuje zákon na delikt nejttíží. 
ve kterém zmizejí tresty deliktů ostatních (paena 
major absorbet minorem); pouze, je-li sazba 
trestní, nejtěžší delikt ohrožující, relativné urči- 
tá, zostřuje se trest v mezích zákonné sazby za 
příčinou konkurrence. Zásada tato jest vhodnou 
pouze pro konkurrenci ideální, v ostatních dH- 
padech konkurrence odporuje však hrubě spra- 
vedlnosti, ponechávajíc zločiny konkurrujici 
mimo zločin nejtěžší bez potrestání. 


Absorpční spektrum — Abstraktní. 


99 


Abaorptai spektrum viz Spektrální 
analysa. 

AlMorptioaMítr (lat.) jest přístroj, jímž 
inéHme pohlcováni plynů tekutinami. Nej- 
pohodlnéjSi jest a. Bunsenův, jenŽ chová 
v pouzdfe skleněném dobře upevněnou tru- 
bici, opatřenou millimetrovým dlělením. Do ní 
vpustíme nade rtutí čistý, suchý plyn, jejž 
podlé pravidel gasometrických změříme. Pak 
nade rtuf vpustíme zkusnou tekutinu, jejíž 
oojem ihned změříme, a pilně třepajíce za- 
znamenáváme ubývání objemu plynného. Při- 
strojem tím zkoufen byl nejprve zákon ab- 
!^oq>Ční Henryův a Daltonův, načeŽ Bunsen 
užil ho ku provádéni analys plynných směsí. 
Každý plyn totiž podlé individuální své mo- 
hutnosti absorpční jest zná^^ i možno řadou 
rovnic sestaviti poměr mezi absorpcí pozoro- 
vanou, absorpčními koěfíicienty plynů a jich 
objemy. Z rovnic těch vypočteme, v jakých 
objemech jedno*livé plyny ve směsi se na- 
cházejí. Rn, 

AlMVOth (Abtsroth), ves v Čechách, 72 d. 
720 obyv. něm. (1880), hejtm. Cheb, okr. Vild- 
^tdn {2*/^ hod. sv.), obec A., fara Schónbach. 
Atatanatl* (lat), léky čisticí, zejména 
mýdelné, jSi v roztocích slouží k odstranění 
nečistoty na těle. Peč, 

AlMtartlim viz Assisterium. 
AhmtbUOĚiom (z lat),:  1) Zdrželivost, 
na př. zdržování se  masitých pokrmů v u- 
rčité době;  viz Půst  Rtd. — 2) A. V ži- 
votě politickém mluví se o a-ci tenkráte, 
když lid pro kteroukoliv příčinu se zdržuje 
spolupůsobeni v záležitostech veřejných, jemu 
ústavou vyhrazeného. To může se státi způ- 
sobem  dvojím:  budto tím,  že voličové vů- 
bec se  nedostaví k osudí  volebnímu,  nebo 
tun, že volení zástupcové se zdráhají zaujati 
svá místa  ve sborech  zákonodárných  nebo 
samosprávných. Prvnějfií způsob jeví se ovSem 
býti důslednějším provedením idee, kteráž a-ci 
jest základem, avšak  povede k cíli jen ten- 
kráte, není-li tu vůbec menšiny voličů, která 
by s a-cí nesouhlasila, aneb je-li aspoft ústavou 
naznačen určitý (bud absolutní nebo relativní) 
počet voličů, který k volbě musí se dostaviti, 
má-li tato býti platnou.  A. náleží mezí pro- 
středky passivního odporu a jeví se býti 
oprávněnou jen  tenkráte, když  se  důvodem 
popírá právní základ instituce, kteréž se lid 
$vou a-cí vzdaluje. P^k, 

AlMttB0at (z lat.), kdo se zdržuje, postí. 
AtattaMlitos viz Priscillíanisté. 
AlwttllMldi bM&eHolum Oat.). Podlé civil- 
ního římského práva děti zůstavitelovy, které 
y době, kdy umřel, byly pod jeho otcovskou 
moci, nabývají otcova dědictví bezprostředné 
iipso jure) beze své vůle nebo vědomí svého. 
Dédicové takoví nazývají se v římském právě 
heredes necessarii (dědicové nutní). Praetor- 
ským právem však bylo dětem propůjčeno 
ft* b., t j. dobrodiní, že smějí se dědictví 
otcova zdržeti. Rakouské právo nezná dědiců 
nutných a proto nepřijalo a. b. /V. 

AlMtEMtun (lat.) vlučbě vylouženina z lé- 
čivých surovin, vysušená s mléčným cukrem, 


jejíž I čásť obsahuje léčivé hmoty ze 2 částí 
drogy, ze které jest připravena. Jest to název pro 
dokonalejší, rationálnější a účinnější americká 
léčiva, než jsou naše extracta sicca. A. Aco- 
nití připravuje se na příklad takto: 100 částí 
roztlučené hlízy omějové navlhčí se roztokem 
I č. kyseliny vinné v 40 č. líhu. Vlhká směs 
vpraví se oo perkolatoru a nalije se na ni 
ještě tolik líhu, až plave nad pevnou hmotou. 
Po 48hodinné maceraci nechá se za přilévání 
líhu do perkolatoru vylouženina dolem odka- 
pá tL Prvních S5 č. vylouieniny zachytí se 
zvláště, pozdější odkapující vylouženina odpaří 
se při 40* —50* C na 15 č., smísí se s prvními 
85 č. vylouženiny a 25 č. utlučeného mléč- 
ného cukru na ploché misce, směs vysuší se 
při nejvýše 50* C, načež přidá se na váze ještě 
tolik mléčného cukru, aby vše obnášelo 50 č. 
Konečně rozetře se směs na stejnotvámý 
jemný prach. 50 částí tohoto a-a rovná se co 
do účinku 100 částem Titber, Aconiti, i jest 
to pro lékaře výhodnější léčivo než naše Ex- 
tractum Aconiti, poněvadž lékař při a-tech je- 
jich poměr k rostlině zná, při našich extrak- 
tech posavadních však nikoliv. Bhk, 

Abatraktni (z lat), odtažený, odtažitý. 
Když od předmětu složeného jednu složku 
v myšlénkách oddělíme a ji sobě samostatnou 
představiti hledíme: povstane pojem, jenžto 
vzhledem k onomu předmětu sluje a. (notio 
ab^tracta). Tak »8trom< jest pojem odtažený 
vzhledem k »zelenému stromu«, a rovněž tak 
»zeleA«. Rozeznávati tedy složky na něčem, 
vytýkati a pojímati některou z nich o sobě 
zvlášť, jest odtahovati čili abstrahovati. 
Slovem »abstrakce« značí se pak bud vý- 
kon sám, tedy odtahování aneoo výsledek 
jeho, právě pojem odtažený čili odtaženina. 
Připojíme-Ii však, opačným směrem jdouce, 
k pojmu hotovému složku novou, k pojmu 
>strom< na příklad znak »zelený«, určíme jej 
blíže, obmezíme či determinujeme jej. Pojem 
takto povstalý, totiž pojem determinovaný má 
více znakův, i představujeme si věc tak, jako 
by znakové tito na jednom místě byli srostli, 
pročež pojem determinovaný sluje též pojem 
srostlý Čili srostitý, konkrétní, srostli- 
na {notio concretá) Tak »zelený strom* rov- 
něž i »lípa< jsou pojmy srostité vzhledem ke 
»stromu«. Patmo, že rozhodnutí, zda pojem 
jest a. nebo konkrétní, jest něco vztažitého. 
Týž pojem může býti a. vztahem k jednomu, 
konkrétní však vztahem k druhému pojmu; 
»strom< jest a. vztahem k »lípě«, konkrétní 
vztahem k »bylině«. Věta o vztažitosti této 
má platnost v určitých mezích, pokud odta- 
hováním postoupiti lze až k pojmům jedno- 
duchým, určováním pak až k pojmům jedi- 
nečným. Každý pojem tkví někde mezi tě- 
mito dvěma kraji, jest více méně a., či jak 
Nci lze, abstraktnost má stupně. 

Jednotlivý předmět čili jednotlivina, ve 
zkušenosti nám se zjevující, jest nejkonkrét- 
nější (tato lípa). Odtáhneme-li z celého množ- 
ství jednotlivin to, co na nich znamenáme 
společného, tedy podstatného, obdržíme po- 
jem  obecný či  rodový  (generální), obec- 


100 


Abstraktní. 


ninu, z jednotlivin určitých, na příklad nej- 
dříve obecný pojem »li'pa«, — pak z »lípy, ja- 
bloně, buku, jedle c obdržíme obecný pojem 
» strom «, pak » bylinu* atd. I lze si vysvětliti, 
proč oba názvy, odtažený a obecný, tak se 
sblížily, že je skoro za totožné pokládají, jako 
by mezi odtaženinou a obecninou, pak mezi 
srostlinou a jednotlivinou nebylo rozdtlu.V mluv- 
nici však ujal a ustálil se jmý zpfisob; onaf 
zove odtaženými jen ty pojmy, které vytý- 
kají nějakou vlastnost nebo pouhý vztah přea- 
mětAv. obyčejně pomocí jména podstatného, 
na příkaď pilnost. Dle logiky tedy, jakmile 
pojem jest obecný, jest tím samým už a. ; dle 
mluvnice naproti tomu týž může býti i kon- 
krétní, když totiž znamená ne vlastnost, nýbrž 
předmět, podstatu, na které vlastnost se jeví. 
V tomto názvosloví »zelenoBt« byla by sice 
pojmem a-m, »strom« však pojmem konkrét- 
ním, tak že lze rozeznávati : i. konkrétní jedno- 
tlivinu, na př. Sokrates; 2. konkrétní obec- 
ninu, na př. strom; 3. odtaženiny vAbec, na 
př. vlastnost neb vztah. Rozdíl proti lo- 
gice jest, že dle ní 2. třída spadá do 3. třídy, 
že »8trom< jest také odtaženina. 

Tato kolísavost v užívání názvu a. trvá 
posud, ale neshody odtud plynoucí z části od- 
čiAují se tím, že jest aspoň v určité meze uza- 
vřena; neurčitost totiž ihned zmizí, vytkne-li 
se, v kterém smysle, v logickém nebo-li v mluv- 
nickém, názvu onoho užíváme. 

Slovesa » abstrahovati* užívalo se dříve ja- 
kožto přechodného s akkusativem, říkalo se 
tedy: abstrahovati společné znaky, če- 
muž také přiměřeno bylo užívání participia 
odtud vzešlého (abstractus^ odtažený), jakož 
i psychologická okolnost, že pozornost sou- 
středlije se právě na znaky společné, tudy 
silněji vynikající (obrátiti zřetel k nim, při- 
hlížeti k nim Či reflektovati na ně). Od 
času Kantova ujalo se jiné užívání: abstra- 
hovati od něčeho, totiž zřetel odvrátiti 
od znakAv nestejných, nehleděti k nim (nýbrž 
k společným), jako když na příklad pravíme : 
»Při obrazci mathematickém abstrahujeme od 
jeho barvy a přihlížíme pouze k jeho tvaru* 
a p. Ač tento způsob mluvy rozšířil se i do 
jiných jazykův, a my též bez povšimnutí ho 
pominouti nesmíme, nelze si tajiti, že změna 
ona není zvláště výhodná. 

Zjednávání pojmuv a-ch stará psychologie 
připisovala zvláštní mohutnosti duševní, jeŽ 
uváděna různými názvy, jako rozum, mohut- 
nost pojmotvorná, mohutnost myslící (my- 
slivost) a p. 

Nebylo to nic jiného, neŽli že se ustano- 
vil souhrnný název pro celé množství podob- 
ných úkazů duševních, pojem tento se zvěč- 
nil a učinil silou, zde silou odtaživou či 
od ta živostí {Abstractionsvermógen)y jakoby 
tato byla částkou duše samé, ano přímo zosob- 
nili ji, jako to učinili i s jinými mohutnostmi 
(bsgesloví v psychologií). Nová psychologie 
Čelíc proti upříliSené nauce o mohutnostech 
snaží se, aby činnost abstrahovací převedla 
na psychologické zákony a vznik i vývoj od- 
tažených pojmů vysvětlila. Práci té vCnována 


Jest veliká část theoríe psychologické ; ze vzá- 
jemného působení představ hledí jako jiné úkazy 
vyvoditi i abstrakci. Z každého názoru zůstane 
v duši obraz, a setká-li se několik obrazů v ně- 
čem sobě podobných, sešil ují se stejné složky 
jich. objasňují se a vynikají, kdežto Částky 
protivné si navzájem překážejí a se zatem- 
ňují; tak znenáhla povstane obraz povšechný 
(psychologisches Gemeinbild) čili obrys, který 
obsahuje jednak místa vynikající, jasnější, jed- 
nak místa temná, v pozadí zapuzená. Ale roz- 
hraní mezi nimi jest neurčité a kolísavé ; před- 
stavy zatemněné přece stále se v popředí tlačí 
a brzy ta, brzy ona k jasnému stupni povznáší. 
Tak z názorů lípy, dubů, javoru . . . sešilová- 
ním podobných a zatemňováním protivných 
složek povstává povšechný obraz, ale neurčitý 
a kolísavý. Této kolísavosti učiní konec přesné 
určení, více méně úmyslné, co do obrysu se 
pojmouti má vylučujíc vše ostatní, — z kolísa- 
vého obrysu stane se pevný pojem, v našem 
případě »strom«, při kterémžto slově oby- 
vateli jiného pásma na mysl vtane jiný obrys, 
ale úlohou zůstane, mysliti si jen co pojmem 
udáno jest. K tomu jest potřeba vyššího vývoje 
duševního, úmyslriého řízení činnosti k jedno mu 
bodu, a proto abstrakce značí jiný stupeň du- 
cha než vnímání nebo čití pouhé. Abstndcci ne- 
lze převésti na činnost smyslů, a jestliže Laro- 
miguiěre (dle Franckova slov., str. 6«) čidla na- 
zval »stroji k abstrakci*, má výrok jen tolik 
pravdy do sebe, že smyslové nám dávají látku, 
ná níž abstrakci provádíme. Zvfře má někdy 
stroj mnohem lepší (sup oko) a přece neabstra- 
huje, aspoň ne tak dokonale jako člověk. Otázka, 
pokud zvířata abstrahují, splývá s otázkou, zda 
mají rozum a řeč, tím více, Čím spíše jádrem 
rozumu činí se abstrakce a tato podmínkou řeči. 
Z toho dále lze odpověděti na otázku, kte- 
rak v mysli existují všeobecné pojmy. Exi- 
stujíf tam jakožto obrysy ; nebof pojem vyslo- 
vuje pouhý požadavek, jemuž vyhověti máme. 
My sami na sobě žádáme, odstraniti zvlášt- 
nosti a rozdíly, a r>'sy společné osamotiti, aby- 
chom je myslili čistě. Pojem jest logický ideál, 
jemuž se blížíme; zcela ho dosíci nelze, utlu- 
mené představy vznášejí se kolem prahu vě- 
domí, reprodukce všemi směry se vzbouzejí 
a překážejí úplnému uskutečnění uloženého 
ideálu. Je musíme stále zapuzovati a pozor- 
nost jen k onomu vzorci obraceti, což žádá 
skutečné práce a sílu tráví. Proto a. my- 
šlení jest namáhavé ; ale za to zase jediným 
pojmem zahrnuje celé množství předmětů v 
jednotlivých, a co o pojmu vytéii samém, má 
platnost pro tyto všechny. Pojem jest jakási 
poukázka nebo výzev, co si mysliti máme, jest 
skratka (abbreviatura) a poslrdní výtěžek něko- 
lika řad představovacích. Ppoto nejpravěji po- 
jem se vydaří, když úmyslná činnost přistoupí 
k oněm dějům duševním i nevědomky probí- 
hajícím. I lišíme abstrakci bezděčnou (prosté 
psychologickou) a úmyslnou (noetickou), kte- 
rou podnikáme za účelem pojmu vědeckého. 
Tuhost pojmu takého proti živému, totiž měn- 
livému obrysu jest zvláštní předností jeho. 
Takými pojmy a-ími mysliti  značí vlohu vě- 


Abstraktní. 


K>1 


dečkou. Abstrakce v tomto místé vede k zjedno- 
dušení pojmA i problemfi, a jen takové možná 
rozřešiti, ač tnidno jest ony odtahováním zjed- 
nodu^né pojmy na mysli udržeti a váechny 
vedlejší, nahodilé a měnlivé pfíznaky zahá- 
něti. Tak v aríthmetice máme čísla a. totiž ne- 
pojmenovaná, zjednodušená proti ČislAm po- 
jmenovaným, tedy konkrétním, a oněmi a-mi 
openjjeme, vyhledáváme-li zákony čísel. V geo- 
metrii obrazec též jest a., an obsahuje poa- 
hý tvar a všechny ostatní pHměsky, jakost 
povrchu, barva, tlouSfka a p. zapuzeny jsou. 
V mechanice, v nauce o strojích, první pří- 
pady, které řešiti roflžeme, jsou nad pomy- 
šlení zjednodušeny, právě rozhodnou úmyslnou 
abstrakcí; tak na příklad zákon o rovnováze 
na páce má platnost jen o takové páce, která 
jest pouhou, tuhou přímkou, bez váhy a 
tloušfky, a jen podstatné znaky z konkrétních 
pák obsahuje, tedy o páce a., již také zo- 
vou mathematickou neb ideální a p. 

Z připadft zjednodušených, ve zkušenosti 
se nezjevujících, tedy a-ch, ale rozřešených, 
osnujeme pak případy složeoé a dovedeme 
rozfešiti i tyto; kdo porozuměl oněm několika 
jednoduchým strojům, prohlédne i nejsloži- 
téjáí. Výpočet dráhy vrženého těla děje se 
na případě a-m, kdež odpor vzduchu, objem 
i tvar těla, úplně se zanedbává a jen jediný 
"^éiký bod v prostoře vzduchoprázdnem do 
počtu bere; ale právě proto a jen tehdy vý- 
počet se zdaří a dá přesný a. výtěžek, účiny 
zanedbaných oněch Činitelů teprve v zápětí 
<^ dodávají jako opravy výtěžku a-ho. Rovněž 
tak se děje a dodatečně opravuje výpočet 
drah nebeských. Nejinak v naukách nlosoíi- 
clc>ch: logika i ethika počínají případy ab- 
straktně jednoduchými, ale řeší je skutečně, a 
tak védy vůbec mají zdárný počátek jen tehdy, 
kdy/ jejich základy čili elementy jsou prů- 
hledné a. a tudíž řešitelné případy, obsahu- 
jící jen hlavní věc každé otázky. Nemůžef 
duch náš přistoupiti ku případům složitějším 
Rczli přes jednoduché, a tyto mu nejsou dány 
ve zkušenosti, tyf si musí opatřiti odtahová- 
ním ze zkušenosti. Abstrakce jest tedy počát- 
kem vědeckého řešení, jest jedním světlem 
^'tajemnou dílnu myslícího ducha našeho. 

Ve které nauce zavedeno řešení případů 
s-ch, tam položen základ k vědeckému utvá- 
^nt jejímu; ale spolu patrno, že to může se 
díti toÚko na případech nejjednodušších, které 
ve zkušenosti dáiiy nejsou. Adjektivum se pak 
přcnáiívá s látky, kterou ae věda obírá, na ni 
swnu ; i mluvíme o vědách a-ch, jako jest na 
příklad mathematika, logika a j., a klademe je 
proti naukám, které obírají se celými před- 
nicty zkuspýmí (konkrétními), popisujíce, lí- 
Cícc, vypravujíce, a tedy podobnou metony- 
n«í ony samy nazvány jsou konkrétními 
védamL 

Vysvítá nyní, proč dvojsloví »a. a kon- 
krétní t v tolikých příležitostech se vyškytá, 
pří čemž také mnoná nedorozumění vznikají 
a spolu odhadování toho či onoho členu se 
,příroěšiiie. Odtaleniny bývejtež nejen subtilné, 
nýbrž, kdy vztah ku  konkrétním předmětům 


se ztrácí, i přemrštěné, mlhavé, prázdné, jedno- 
stranné, mrtvé proti živým a názorným srost- 
Itnám: to vše týká se jen jednotlivých pří- 
padů; avšak abstrakce sahá dále a má své 
stupně, k nimžto zříti jest, tak že o jakési ab- 
solutní přednosti konkrétních výrazů nemůže 
býti řeči a každý soud o abstraktnosti jakožto 
vadí s velikou výhradou jen připuštěn býti 
může. Je-li představování konkrétní krásným, 
jest vědecké přesným a to^o k místu přichází 
pojmy a-mi. Bez útvarů odtahováním povsta- 
lých nebylo by vědy. 

Abstrahovací činnost jako jiné činnosti du- 
ševní znenáhla se vyvinuje z počátků skrov- 
ných k větší a větší dokonalosti, zajisté však 
později než paměf a obrazivost. Vychovatel 
má pifíleŽitost, stopovati vývoj tento, jej pod- 
porovati a volným postupem vzdělávati, po- 
něvadž jakož ovšem pojmy a. jsou nezbytným 
prostředkem všeh^ vědění, tak i předčasné 
vpravování jich nemístné ano Škodlivé jest. 
Neboť čím více abstrahujeme, tím více pojem 
vzdaluje se názoru, a tudíž u vyučování hře- 
šiti se může proti čelnému vodítku názornosti, 
jako zase na druhé straně přílišné a nucené 
všeho znázorňování činí prostředek hlavní 
věcí, v pouhou hříčku a přítěž se zvrhá a 
postup myšlénky jen zdržuje. Když pak sku- 
tečná potřeba pojmuv a-ch nastala, musí čin- 
nost rozumová dobře se ohraditi proti pře- 
hmatům obrazivosti a každé z nich pravou 
její oblast vyměřiti; sice nastane bájení na 
místě myšlení, a. pojmy se zvécftují a zosob- 
ňují (mythologie a ideologie). U dítěte mů- 
žeme stopovati pojmy a., kdy ono počíná uží- 
vati slov, totiž mluviti. Mluva však jest úkon 
ducha spolkového, a od něho tedy jednotlivec 
přijímá onu podporu všeho odtahování, tak že 
abstrakce a mluva jsou v neustálém styku nej- 
užším. Obrys ustaluje se slovem, ale nikoli 
úplně, tak že se smysl slova po malých tro- 
škách pozměňuje ; slovo netvoří abstrakci, ale 
přispívá k vývoji a určitosti její. Mysliti a 
mluviti není jediný aktus, a chce-li kdo vy- 
světliti myšlení vzorcem, že to jest tiché mlu- 
vení, a mluvení že jest hlasné myšlení, nevy- 
světlil ani jedno ani druhé. Prese všechnu 
souvislost mezi nimi nemůžeme přece poklá- 
dati, že by jedno z nich bylo na vzájem pod- 
mínkou druhého; spíše říci lze, že myšlení 
jest podmínkou mluvy, mluva však podporou 
myšlénky. Kdyby mluviti a mysliti bylo jedno, 
věru bychom jich ani nelišili ; v čem se srov- 
návají, jest na jevě; že se však v néČem liší, 
nesmíme rovněž z mysli pouštěti. Nesplétati 
hranice dvou oborův ale lišiti je přesně, jest 
známkou vědeckosti. Větu »není mluvy bez 
rozumu* nelze prostě obrátiti, nýbrž dlužno 
dodati: »není vyššího vývoje rozumu bez mlu- 
vy*. Někteří uznávajíce rozdíl mezi oběma, 
kladou přece časovou shodu jich, že totiž 
prvotně pojem a slovo současně se zrodí, a 
že první aktus myšlení, pomocí slova vydal 
první pojem. Tu se vSak myšlení předpokládá. 
Ono prvotné slovo, kořen, bylo v logickém 
ohledu už a-m, nebof vztahovalo se k mno- 
hým věcem. Slovo »strom« v ohledu gramma- 


102 


Abstraktní — Absurdní. 


tickém jest sice konkrétní, ale kořen jeho 
strm znamená v&bec něco, co strmí, tedy vzta- 
huje se k více věcem, jest pojem obecný a 
tudy v logickém ohledu a. Tak přicházíme 
k poznání, že všechna slova vyjmouc jména 
vlastní jsou logické odtazeniny (s rozdílem 
proti grammatice svichu naznačeným). A po- 
něvadž prý jen to, co říci dovedeme, v skutku 
víme, říkajíce však, slov užíváme, a slov 
konečně, jakž právě ukázáno, po výtce týká 
se záhada o abstrakci, patrno, jakou důleži- 
tostí vyniká ona v nauce poznávací Čili v noe- 
tice. Sem náležejí otázky: co jest poznání? 
v jakém poměru jsou jednotlivý předmět, před- 
stava, pojem ? jak povstávají představy a z nich 
naučné pojmy? a p. Z výkladu o abstrakci 
vychází aspoň zásvit odpovědi. Obecný pojem 
jest jen něco myšleného, právě odtaženého, 
jemu žádný předmět ve zkušenosti úplně při- 
měřen není ; ale to jest zrovna předností jeho. 
Pojmem, pomoci slova zahrnujeme celé množ- 
ství případů jednotlivých, a tudíž nový znak 
pojmu zase celému množství onomu přisuzu- 
jeme. »Obecnina má jen proto platnost, poně- 
vadž v každé jednotlivině se vrací, a pomocí 
její vidíme se zbaveny námahy, stopovati 
jednotlivinu ještě jednou oním pátráním, které 
bychom podnikali nyní znov«i, kdybychom ho 
už dříve nebyli podnikli c — praví Herbart. 

Rozum náš mysle, totiž řídě se obsahem 
svých představ, obdělává danou ze zkušenosti 
látku, z obrysův plynulých ustaluje jádro po- 
jmové, odmítá rysy pouze nahodilé, určuje 
obecné a podstatné, a hledí vniknouti ve vnitřní 
souvislost zjevů, dobývaje takto jednak přehledu 
přes celé obory jednotlivých zjevů, jednak ze- 
vrubnosti a pevnoty v podrob nu. Při tom po- 
chod odtahovací stále spolupůsobí a jest tedy 
jedm'm z nejdůležitějších činitelů lidského po- 
znání. Svého konečného objasnění dochází 
v metafysice i v dějinách filosofie, kde se do- 
vídáme, jak vědění o abstrakci samo vznikalo 
a obecniny její v pokusích filosofických půso- 
bily (radost Sokratova nad zjednáváním a vy- 
mezováním pojmů, idee jakožto zvěčněné po- 
jmy, nominalismus a realismus scholastický, 
sebehyb pojmu, dialektická methoda atd.). 

Ježto abstrakce s několika stránek objas- 
něna býti žádá, dlužno obrátiti se k jednotli- 
vým naukám filosofickým, běží-li o poučení 
zevrubnější, a to zejména, co se týče formální 
stránky, do knih o logice, co se týče skuteč- 
ného dění abstrahovacího, do knih o psycho- 
logii, dále do spisů paedagogických a mluvo- 
zpytných, jakož i do knih jednajících o děje- 
pise filosofie, a konečně do metafysiky, zejména 
do díla Herbartova téhož názvu (díl 11., 4. kap. 
str. 311.: O možnosti vědění). Dd» 

My Čechoslované, stýkajíce se s Němci, 
vyniklými pěstováním filosofie nevšedně nade 
všecky národy novověké, od nepaměti až po- 
dnes tak ustavičně a pronikavě, jak nám to 
již i Fr. Palacký (Dějiny národu čes. L, i., 12. 
a 13.) hlásá, přivykli jsme dle nich i a-mu 
způsobu myšlení a mluvení více než ostatní 
Slované. Nejpatrněji vysvítá to odtud, že pří- 
liš rádi užíváme podstatných jmen slovesných, 


končících se slabikami ni a tU dospěvše již 
na př. i k této větě: Zaslal knížeti v cestě 
telegrafické poděkování za jeho chování se po . 
dobu povstání, — ačkoli není nic snadnějšího 
a prospěšnějšího než oznámiti myšlénku jí vy- 
slovenou asi takto: Poděkoval knížeti po te- 
legrafe za to neb z toho, jak se za povstání 
choval. Tak se dále jeví vada táž u nás a jak 
se jí vystříhati máme, to vysvítá s dostatek 
už i z Brusů jazyka českého, vydaných od M. 
Hattaly (str. 273. a 274.) a Matice České (1877 r. 
str. 61. do 63. a 1881 r. str. 77. do 80.)    //. 

Jakož nahoře vysvětleno, rozeznávání a-ch 
a konkrétních představ pro vztažitost svou 
vyžaduje vytříbený rozum, a to tím více, 
když rozeznávání to rozličně se jeví v růz- 
ných oborech vědeckých, jako na př. v lo- 
gice a v mluvnici. Avšak ježto rozeznáváni 
to ani v mluvnici není ustáleno, kdežto jedněm 
platí za a., co jiným podobá se býti konkretn>«n 
(jako anděl, vodník, křik, smích atd.), není 
radno, aby poučky o rozdílech dotčených při- 
bírány byly do učebnic i pro dítky škol obec- 
ných. Ku potřebě té sic nejraději ukazuje se 
v mluvnicích vzhledem ke krácení kmenových 
samohlásek v některých pádech (na př. 7. č. j.) 
při podstatných jménech ve skloňování dle 
ryba, avšak poněvadž pravidlo v té příčině 
vyslovené nemá platnosti obecné (srov. Úpa, 
mouka, houba, chůva, půda, káva, bouda atd. — 
a síla, míra, víra a p.), vyhoví se domnělé po- 
třebě didakticky správněji a snadněji vytče- 
ním těch neb oněch slov, než nepravdivým 
pravidlem založeným na výkladech dětem ne- 
pochopitelných. Lp. 

Abstraktní č. formální smlouvy jsou 
ty, při kterých nežádá právo, by se udala 
právní skutečnost, která způsobila vznik práv- 
ního poměru, zv. causa č. důvod právní 
(v. t.). Hs\, 

Abstraktní čili nepojmenované čí- 
s 1 o slově takové, při němž nehledí se ku pod- 
statě a druhu jednotky, na př. 8, 100, p^ a ^ b 
a j. Naopak je číslo konkrétní nebo po- 
jmenované, které vztahuje se k jednotce 
určitého druhu, na př. 8* Celsia, 100 m, p */^ 
a j. Mn, 

Abstrakty (z lat.), franc. Abrégés, slují 
při varhanách úzké lišty nebo dráty, dle po- 
třeby delší nebo kratší, jež připevněny jsou 
ke klapkám a hracím ventilům. Při stisknutí 
klapky a. otevírají ventily, čímž vzduch vniká 
do příslušné píštaly. A. působí tahem, nikoli 
tlaJcem. Srv. Varhany. GA. 

Abstnumí (lat. abstrusus), nejasný, ne- 
srozumitelný. 

Absurdní (z lat.) dle běžného odvození (ab 
=z od, sur</tf5 = hluchý> znamená' vlastně, co po- 
chodí od hluchého, ježto právě člověk hluchý 
vydán jest snadnému nebezpečenství, aby vy- 
slovil, co se jeví jakožto nemístné, nenále- 
žité, nepřiměřené, zlozvuké, podivné, 
nevkusné, nesrovnalé, protimyslné, ne- 
uvěřitelné, nemožné, směšné; co ná- 
hledům obvyklým se příčí, proti svědectví 
smyslů našich čelí, věci ustálené převracuje 
I a obecnému vkusu odpírá. Tak může státi se 


Absus — Abú-Aríš. 


103 


i výzkumftm vědeckým, vynálezfim a novotám 
vieho druhu; na př. aČeni o protinožcích, 
o pohybu země, vynález parního vozu 
a mnohé jiné zdály se býti absurdními. V přes- 
néjSím významu dovoleno zváti absurdním 
pouze takový pomysl, který v sobě chová ne- 
shodu Čili nesrovnalost zjevnou neb vice méně 
uicrytou, logický spor (protivu nebo prostý 
protiinluv čili kontradikci, protiklad), na př.: 
hranatý kruh, dřevěné železo a p. Ně- 
kdy nesrovnalost kryje se hloub, zanesena 
jsouc vedlejšími příznaky, tak že potřeba jest 
rozboru a bedlivého přemýšlení, abychom 
ji učinili patrnou. V3ak jen tenkráte a. zna- 
mená tolik jako nemožný; co pouhé zku- 
šenosti odporuje, byf bylo sebe podivnějším, 
můie přece ještě býti: zlatá hora, letící 
člověk, obcování s obyvateli těl ne- 
beských, zjevování duchů nejsou nic 
a-ho. Nebot my s veškerým svým vědě- 
ním pronikáme jen čásf světa; naši tak 
zvanou zkušenost skládají pouze ty zjevy 
a zákony, které jsme poznali posud. I nema- 
žeme předem určiti, které jsou nemožný, leda 
by obsahovaly logický spor, nýbrž předpoklá- 
dáme, že mnohé zjevy ještě se.náin vyskyt- 
nou, které valné pozmění celý vzhled zkuše- 
nosti naši. Odtud svítá zásada vědeckému 
zkoumání, že nemáme nic popírati naprosto, 
v čem zřejmý protimluv se neukazuje — z čehož 
ovíem ještě nenásleduje, že bychom to měli 
pokládati za pravdu. Logickou neshodu v ně- 
jakém pomyslu odhaliti a tím jej prokázati 
za nemožný, sluje převésti jej k neshodě 
•k nesrovnalosti, reductio ad absurdum), čímž 
pomysl se vyvrací a právě protiva jeho doka- 
zuje. Tento tvar důkazu nutnou platnost po- 
ložky usuzuje z nemožností protímluvu jejího, 
jest tedy důkaz nepřímý (indirektní, apago- 
gjcký), jehožto zvláště v geometrii se užívá vá; 
jim dovídáme se, proč položka nemůže bytí 
nepravdivá. Dd» 

ĚAmoMi I. Sekce rodu Cassias tyčinkami 
^"^més plodnými a většinou stejnými. Nitkv 
Jejich krátké a prašníkv na konci pukavé. 
I^y sploštélé obsahuji smáčknutá semena. 
2. Domorodý název druhu Cassia absus L., 
jehož semeno jménem chichim doporučují 
egyptští lékařové proti neduhům očním. Déd. 

AbijTtofl viz Apsyrtos. 

AlNBlaa^ nebo Lopot, erb litevského 
rodu Lopotů Bykowskýcn. V Červeném poli 
opatřují se dva jilce mečové, křížem přeložené, 
a z přílby vyrůstají tři pštrosí péra. 

AMtarf KAlý (Oberdórfef), ves v Če- 
chách, 86 d. 636 obyv. něm. (1880), hejtm., 
'Jb". a býv. dom. Litomyšl (3 V4 hod. jv.), obec 
A^ ^n Opatov ; škola. 

AVt Franz, * 22. prosince r. 1819 v Eilen- 
burku v Prusku, + 31. bř. 1885 ve Wiesbadenu; 
^yl žákem Tomášské Školy v Lipsku, pak kapel- 
níkem divadelním v Bemburce, Curychu a 
Bruaiviku; stal se v Německu populárním 
"•vými písněmi, které jsou sice zpěvné, ale 
^abií umělecké ceny nemají. Óiv, 

AlrtWBaiiy okr. městečko v Salcpurku, 
v Lammskčm údolí, na sev. úpatí Tacnnen- 


sk^ch hor, s 633 obyv. (1880, obec 391 1). — 
Ofcres a-sk^ má 4992 obyv. 

AM^B^ttnd, městečko ve virtcmb. kraji 
jagstském, okr. aalenském, s 824 obyv. (obec 
1643, r. 1885); železárna, plechárna, drátovna, 
pracháma, pily. 

Allů (arab.) viz Ab. 

Abú, posvátná hora ve Vých. Indii v Rádž- 
putáně ve státě Sirohi, patří k Arávallskému 
pohoří, zvedajíc se na jz. jeho straně, ale jest 
od něho oddělena údolím řekyBanása, 24 i^m 
širokým, a osamělá strmě vystupuje z roviny 
pod 24* 35' s. S. a 72* 45' v. d. V obvodu má 
80 km, jest průměrem 1219 m vysoká (nej- 
vyšší místo Guru Síkar :=: vrchol Svatého, 
1723 m) a skládá se z hornin archaických, 
zejména ze syenitské Žuly, ruly a svorové 
břidlice. Hora tato, jejíž jméno pochází ze 
sanskrtského Ar-Búdha (hora moudrosti), slyne 
jednak půvaby přírodními, jednak četnými 
krásnými chrámy a chráimky džajnskými, 
k nimž přicházejí nesčíslné průvody pout- 
níků. Hlavní skupina chrámová stojí u místa 
Dilvári a vynikají z ní zvlá§tě dva chrámy 
z bílého mramoru, podivuhodné rozsáhlostí, 
znamenitým provedením architektonickým a 
velkým bohatstvím ornamentální i figurální 
ozdoby : starší, jenž pokládá se za nejskvělejší 
vzor stavitelství džajnského, vystavěl okolo 
roku 1032 po Kr. bohatý kupec Vimála-Sah, 
druhý, neméně nádherný, gudžeratští bratří, 
obchodníci Vastupála a Tedžahpála v 1. 1230 
až 1236. Podnebí hory jest příjemné a zdravé 
(prům. roční teplota -f 21* i* C), zvláSté od 
listopadu do března jest vzduch nad míru Či- 
stý a osvěžující, a proto A. jest oblíbeným 
khmatíckým místem pro Rádžputánu. Sídlí 
zde angl. vládní agent rádžputánský s úřady 
a malou posádkou vojenskou, a nalézají se na 
hoře též nemocnice, kostelík a vychovatelna 
pro děti britských vojínů ; celkem bydlí na ní 
asi 3500, v létě 4500 lidí. Na jv. straně hory 
spatřují se ssutiny proslulého někdy města 
Čandraváti. Na vyobrazení č. 31. spatřujeme 
čásf chrámu Vismála-Sahova, a to předsíň 
chrámovou v křížovém loubí s kopulí spočí- 
vající na 8 sloupech asi 6 m vysokých a pře- 
bohatou ozdobou řezbářskou opatřených, jichž 
dolní hlavice spojeny jsou zvláštními oblouky 
(toráná) z jediného kusu mramorového. V po- 
zadí jest vchod do vlastní svatyně se sochou 
Parsvanáthovou, dle jiných Adináthovou. Kol- 
kolem chrámu jest Siré nádvoří se všech stran 
obklíčené loubím sloupovým. Srv. dra. O. Feist- 
mantla: Vyjíždky k posv. horám Párnasnáthu 
a Abú v »Zemép. Sber.« 1887. "-Z^- 

Almám, město marocké na oase Táiilet- 
ské pod 3i's. S. a 3 20* z. d., hlavní tržiště 
pouště marocké. Na třech týdenních trzích 
vykládá se zboží z Marokka. Alžíru, Tuatu, 
ano i ze Súdánu a vyvážejí se odtud zejména 
datle táfiletské, nejlepší to ovoce saharské, 
vydělané kůže, pštrosí peří, zlatý prach; též 
otroci súdánští zde se prodávají. 

AM-Ariiy důležité tržní město a hl. místo 
tureckého vilájetu v arabském Jemenu (sev.), na 
pobřežní rovině při Rudém moři, s 8000 obyv. 


101 


Abubacer — Abulites. 


AlmbMtT viz ibn Tufail. 

AMl-dÓDIj velká ves v rozkoSné poloxe 
nad Nflem v Núbii. izoArm bv. ikI Staří Don - 
góly, stanice karavan, s mnohými pamitkamí 
divnovfkého stavitelství. 

Abn^^ fcka v záp. Sibiři, pravý pfítak 
Tobolu, a bezfetnymi stády divokých husí a 
labuti. 9 jejichi peMm vede se vydatný obchod. 
A. díl i Kirgizy sibiřské od orenburských a 
dráha její činí 319 frnt. 

Ara-Obrn, mCsto stfedoegyptské neda- 
leko  1.  bř.  Nllť   ■"  ■^'*'-  '•'•■:-'---; 


dráze  káhtrsko-sijútské 


■ Napoleonem dne i. Ece 1798 k Egyptu pfi- 
■talo, anglický admirál Nelaon. Vitezstvinn 
t(m Itali se AnglíEaní pány moře Středozem- 
ního a účel francouzské výpravy do Egypta 
zmařen. R. 1799 dne 25. £ce poraícno u A-u 
i8jxki mužů vojska tureckého pod Mustafou 
od 5000 pílích a I Doo jezdců pod Napoleo- 
nem, naíeí Napoleon vjsav j. srpna. A. úto- 
kem odplul odtud zase do Evropy. R. iSoi 
21. března porazil anglický vojevůdce Aber- 
cromby u A-a vojsko francouzské v bitví. 
která ho sice stála íivot, ale míla ten ná- 


(28* 30' B. i.), s 10.000 obyv. Odtud jde eesU 
na Malou oasu (Bárijc). 

Abů-H«rris, místo africké v Senáru při 
vtoku Rahadu do Modrého Nilu (pr. bř.), vý- 
chadi£té karavanní cesty do Gadarifu, Gala- 
batu a Habe$e. Má asi 7000 obyv. a v Sirém 
okolním údolí pasou se nesčetná stáda koz, 
vola a velbloudů. Pro obchodní důležitost mf- 
sta zřízena zde telegrafní stanice. 

Abťi-Karft viz Theodor. 

AbnkftZUn viz Ognjanovif. 

AbůUr, vl. Abú-Kir vesnička na pobřcil 
eg., 18 km sv. od Alexandrie se zříceninami 
tvrze, majákem a 2530 ob. (1882), na mistí sta- 
rého Kanópa. V prostorné zátoce t. jm., roz- 
kládající se od Au na východ ai k Rosettě, 
porazil dne 1. srpna 1798 a tímíř tele zniíil 
francouzské loďstvo pod Brueysem, jeí bylo 


slcdek. že Francouzové Egypt na dobro opu- 
stili. 

Alaůkúwké jM«ro (beheret Mádije), 
bažinaté jez. v deltí nilské, mezi jezery -Ed- 
kuským a Márijútským, od A-ho zálivu od- 
dřlení jen úzkým pruhem zemí, po nímž jde 
dráha alexandrijsko-rosettská ;  má  14.000 ha. 

Abnl viz Ab. 

Abnlfadft viz abul-Fidá. 

AbnUSelra, solnaté jezero v portugalské 
prov. Estremaduře, z níhož vypařováním do- 
bývá se sůl. 

Abnll* (z řcc), nedostatek vůle, vyškytá 
se prQbíhem duSevních chorob, zejména při 
blbosti. Pel. 

AbnUtes, satrap perský v Susách, jenž 
dobrovolní se Alexandrovi Vel. vzdal a od 
ního byl za satrapa znova potvrzen. Později 


Abulkis — Abů-sehr. 


106 


vlak byl sa to, le nestaral 8e dosti o potfeby 
vojska Alexandrova, se synem svým Oxathrem 
k roEkam Alexandrovu usmrcen. 

AtaUdfl, v podáních litevských prý hu- 
dec, který hraie na kanklfch (li^* kánkléSt 
citera jakásX Lajmou odcizených Perkunovi. 
Podáni o ném čfsti lze u Veckenstedta »My- 
then, Sagen und Legenden der Žamaiten« 
(Heidelberg 1883), avšak tfeba je přijímati 
s velikou ostražitostí jako vfte, co auktor v díle 
tomto vypravuje.  V jiných pramenech není 

0 A'0vi zmínky. Význam jeho etymologicky 
oedá se vysvétlití. Ostatně viz o ném i Jagi- 
cův Arch. fiir slav. Phil. (IX. 2a a ai).  Kc^ 

AMléBia čiAbúlijúnt. hrazené městě- 
čko asi o 300 domech na ostrově při sev.-vých. 
bfeha Abúlónského jezera v Malé Asii. s oby- 
vatelstvem většinou řeckým, jei^ zabývá se 
Tybiistyim, Na tomto místě stávala starověká 
Apollonia ad Rhyndacum, zvaná tak dle 
jii. přítoku jezera ř. Rhyndaka, nyn. Adimas- 
čaje, a to na břehu protějSím, kde dosud zřítí 
jest zbytky starých zdí, kdežto na ostrově, 
k némuž nynt vede dřevěná, asi 250 m dlouhá 
lávka, zvedala se tvrz města« 

AliáláBské J«i«ro, Abúlóníja gjěl, 
Abúlijúnt-gj6l, v sz. Malé Asii ve vilájetu 
chDdávendikjankém. jest 23 km vzdáleno 
od moře Marmorského ; největší jeho délka 
25 km, šířka 18 Irm. obvod 52 km. Vtéká do 
ného Adimas-Čá] (Rhyndacus) a opouští je 
jako Ulubád-su. Jezero jest velmi rybnaté. ze- 
jména lije v ném množství jeseteří, z jejichž 
jiker okolní obyvatelstvo připravuje kaviár. 

AM můmtL Diábir viz Džábir. 

AMná (otec náš): i. Syrské. U křesfanA 
v Syríi název všech kněžt a mnichfl (srv. u ka- 
tolíkfi >pater<, Abúná a »abbBs«); 2. A. ethiop- 
iké. V církvi habešské jest a. titut patriarchy, 
;enž sídli v Gondaru. 

Almiláaifttl* (lat.), hojnost a zámož- 
nost U ŘfmanQ bohyně hojnosti; vyškytá se 
iuto na římských mincích z dob císařských 

1 jest typem svým podobna Cereře, z rohu sy- 
pajíc dárky, někdy i klasy v rukou majíc. Vlast- 
ního kultu bohyně tato nikdy neměla. Vřa. 

AbiuUUUitla, planetoida, byla objevena 
J Palisou v Pulji dne i. listop. 1875. Ozna- 
čení 0 Gs. 

áJnary viz Avebury. 

áJmrmm Valens <L. Fulvius), právník 
a spis. římský (* kolem r. 100 po Kr.). PAvodu 
byt senátorského. R. 118 jmenován praefectus 
urbi feriarum Latinám m causa. Jest nejspíše 
totožný s Abumiem, který zasedal v konsiliu 
cíaře Antonina Pia. Jako právník byl z čel- 
nijiích stoopencA Školy Sabínovy. Že spisA 
jeho uvádí index florentinský: Fideicommisson 
fiflut Í9tá a Fr. 15 D. 36, 4; Libri actionum 
'septem?). Čk. 

AM-SiTy jméno několika míst egyptských, 
z nichž pozoruhodná jsou: 1) Ves v dolním 
Egyptě na 1. bř. Nilu jižně od Káhiry. staré 
Basiris, známá skupinou čtyř pobořených py- 
ramid. — a) Místo v dol. E^tě na pobřeží 
Středozemního moře se zřícemnami Taposiridy. 


Abwnui (lat) znamená vAbec nadužívání, 
zlořád, užívání nepříslušné, užívání zlé; 
zejména pak v ohledu právním: zneužívání 
zákonného předpisu proti zřejmému úmyslu 
zákonodárcovu následkem nechvalného zvyku. 
V tomto smyslu vyskytuje se i v pořekadle alh 
usits MOU tollit usům, U j. ožívání nepořádné 
neničí užívání řádného. Kr, 

Zvláštní piak význam tohoto slova ve smy- 
slu právním jest: 

1) A. značí zmenšení neb zmaření sub- 
stance nějaké věci jejím užíváním. V tomto 
smyslu přichází slovo to ve výrazu sloužícím 
k označení věcí spotřebttelných neb zužíva- 
telných, které v pramenech římských nazý- 
vány bývají >res, quae abusu continentur« 
nebo »quae in abusu consistunt«, ačkoli jest 
pro ně ODvyklejším pojmenování »res, quae usu 
consumuntur vel minuunturc. Rakouský zákon 
občanský rozumí slovem spotřebitelné věci 
jen věci zastupitelné. Význam věcí zuživa- 
telných dle římského i rakouského práva jeví 
se vtom, že nemohou býti předmětem usus 
fructu, nýbrž jen t. zv. quasi usus fructu 
(§• 510. obČ. z.), že nejsou předmětem kom- 
modátu (pAjčky, §.971. obČ. z.) ani smlouvy 
pachtovní (§. 1090. ooČ. z.); dle rakouského 
práva ještě vedle toho, že jsouce dány věnem, 
přecházejí ve vlastni ct\'í příjemce, kterV má svým 
časem toliko vrátiti totéž množství téhož druhu 
(tantumdem eiusdem generis et quantitatis) 
(§. 1227. obč. z.) a že při smlouvě společen- 
ské byvše do fondu společenského vloženy, 
spoluvlastnictvím všech společník A se stávají 
(§. 1 183. obč. z., Či. 91. obch. z.). Pič. 

2) A. V církevním právu mluví se o in- 
stituci t. z v. recursiis ab abusu (appel comme 
ďabus), záležející v tom, že pro zneužití ká- 
zeňské moci církevní lze odvolati se k orgá- 
nAm správy státní. Tento právní prostředek 
zaveden nejdříve ve Francii v XVI. stol. jako 
dAslednost t. zv. gallikanismu; o stížnostech 
na ty které církevní hodnostáře podaných roz- 
hodoval dříve parlament, později (od r. 1802) 
státní rada (conseil ďétat). Po vzoru Francie 
zavedly pak i státy jiné, zejména německé 
r. a. a. Za našich dob, kde princip státní cír- 
kve, jemuž I*, a. a. děkuje pAvod svAj, nemá 
více Četných přívržencA, jsou dotčená usta- 
novení buď již zrušena neb nahrazena vše- 
obecným předpisem, jenž ohrožuje trestem 
zneužití moci církevní. Rakouské právo zná 
r. a, a, nyní v té zpAsobě, že dle §. 28. zákona 
od 7. kv. 1874 tenkráte, když aktem předsta- 
veného katolické církve porušen byl zákon 
státní, ten, kdož takto skrácen byl v prá- 
vech svých, dovolati se mAže pomoci úřadu 
státního a sice dle okolností buď soudu neb 
úřadu správního. P{k, 

AM-iahr, Bender-šehr, Bender-Bu- 
šír, Abušír, od EvropanA prosté Bušír zván, 
hrazené obchodní město v perské prov. Fár- 
sistáné na sev.-vých. pobřeží Perského zálivu. 
Ležíc na písčitém poloostrově v krajině velmi 
nezdravé, vyprahlé a zpustlé častými simúny 
a zemětřeseními, jest pro svou výhodnou po- 
lohu dAležitým  místem obchodním, a v po- 


106 

hodlním jeho přístave zakotvuje zvláítě hojné 
lodí vých.-indických. Roční penéínf obrat ob- 
chodu a-skího páČ( se ne 7 mil. zl., z Cehoi 
tfi řlvrtiny pfipadaji na dovoz. Vyváiejl se 
odtud koně, ovoce, shawly, perly, hedvábí, rů- 
žová voda, mécT. asa foetida, dubínky a j.; 
dováži ac cukr, indych, ieleio a zboil bavl- 
nění. A. jent Btanlci telegrafu indickoevrop- 
skěho. loďstva angl. v Perském motí a hlavni 
stanicí Britakoíndické paroplavební spoleé- 
nosti, jei zde má faktorii. Kromě toho jsou 
v A-u továrny na zboíl vlnSné n zbraně a 
v přístavišti velký bázár. Obyvatelstva páCI 
se na 20.000 duSl, veHcou vétSInou AnibQ a 
třetinou křesfanů arminských. Blízký ostn 
Karak proslul v novějSi době vydatným 1 
vem perel; v nedaleké vsi Ri-5ehru nalézají 
se zříceniny s nápisy klínovými. 

Abata Aublet, rod rostlin z Čel. Menis- 
ptrmei, 9 kvity bezplátefnými, avSak se Gti- 
neb iilistým Kalichem. Tyčinek, v květech 
samicích sterilních, jest $est: vnéjši tfi s praS- 
niky dvoupouzdWmi, vnilfni tfi se ftyfpou- 
zdrými. Tři plodolisty samiCich kv. ménl se 
ve 3 peckovice. A. tvoři liány tropictř Ame- 
riky, kde as v 8 druzích roste. Lupeny 
jsou kožovité a kvity v hroznovitjích vr.-:holi- 
čich. A. rufeseens Aubl., v okoU Caycnnu 
hojná, poskytuje tam léku proti neduhQm 
jaternlm. Did. 

ATA-Tlg, mésto feláiskč v hornoegypt- 
aké prav. sijútské na 1. bf. NHu, od Sijútu 
30 km jv, vzdálené; má 10.770 ob. (1881) a 
pHstav loďmi hojné navStévovaný. 

AbntUonGaerti)er(podslunečnIkPresl), 
keílkncbo stromek z čeledi slézovitých, tríbus 
Sidtac, zejména v tropické Americe, ač tam ně- 
kdy i na vySalch polohách domácni. Srovnává 
se snaSimi druhy té čeledi jedno bratrým i Čet- 
nými tyčinkami, jichž jednopouzdré praSniky 
v chumáči korunu přesahuji. Mezi tyčinkami 
ukryto 5 i více čnělek s malými bliznami a u zpo- 
diny tolikéi jednopouzdrých, spolu až po vrchol 
srostlých semenníkO, ve ichlopní tobolku do- 
růstajících.  V každém jejfm  pouzdru jest po 

X  neoo  málu  ledvinovitých ><■--.  -- 

jsou jako u příbuzných 
úhledné, plátků opak vej- 
ci tých, vétSinou sevře- 
ných, žlutočervcných neb 
purpurových a zřejmé lil> 
natých. kalich jednodu- 
chý, 5listý a vvtrvalý. 
A. objevuje se obyčejní 
co Stihlý, útlokmenný 
stromek » lupeny dlanito- 
žiinatými, nUdy laločna- 
natými a nejvice s úílab- 
nlmi 1 květými stopkami 
v naiich skiennicich, kde 
přes zimu 6 -12* R. te- 
ploty vyžaduje. Nejlépe *. 31. Abuiilon, 
daří se mu ve výživné, 
vlhké prsti v hlubokých nádobách, byl-li zvláStě 
na léto do výslunného, pfed nepohodou chrá- 
níného mista ven přesazen. 7. více než 30 
známých druhd vyniká A.  insigne  Planch., 


Abuta — Abydos. 


z vySSIch hor Kolumbie, s velkými, srdčitými, 
často 3la]oCnými a hrubé zutútými listy a 
kvéty značnými, růžovými, tmavočervcně žít. 
kovanými, plátk& po kraji kadeřavých. Nálev- 
kovítozvonko vitých květfi bývá po 3 — 7 na 
ůilabnich stopkách. (Viz vyobr. č. 31.)   Déd. 

AbnttO, bůh blaha u JaponcQ, bývá zvláSté 
vzýván od námořníků, kteří mu za obět há- 
zejí do vody peníze na třískách uvázané, aby 
jim poslal pfiznivý vítr. AV. 

Aby (^A$ai, lat. Abae), mésto ve vých. Pá- 
kidí, pdvodni sídlo Abantů. V místě byl 
prastarý chrám ApoIlónQv b véílírnou, poží- 
. vající práva útulného. Vojsko XerTcovo chrám 
I tento spálilo i byl pak jen nuané opraven. Za 
druhé války svaté Thébané ctuám opět spá- 
lili, načež vicc nebyl vystaven. VřStimy uží- 
valo se dále a zvlá$t£ Klmané veliké ji proka- 
zovali úcty, tak že méstu a okolí udělili auto- 
nomii. Císař Hadrián vystavěl vedli chrámu 
spáleného nový chrám Apollónúv. Pik. 

AbTAdnoi (dle jiných Abydinoi), histo- 
rický spisov. řecký, o jehoí životě není zpráv 
Eražádných. Poněvadž poprvé užil ho Euse- 
ios. klade se A. obyčejné do IL až III. stol. 
po Kr., a£ nikde výslovné údaj tento potvr- 
zen není. Sepsal spisy dva : jeden nazván byl 
nepochybně AaaofuaKa. ježto v něm pojedná- 
val o assyrských dějinách, spravuje se baby- 
lónskými prameny a hlavné BerAssem. Zlomky 
z tohoto díla zachovaly se hlavně v armén- 
ském překladu Busebioví a pokud se přesné 
historických dob týče, prokázána jest novějfií 
dobou naprostá svídomitost a spolehlivost 
spisovatelova. A. jest nejspolehlivěji i cxcer- 
ptor ztraceného Béróssa a jeho údaje vesměs 
Jsou potvrzeny nápisy klínovými. Druhý jeho 
spis, zvaný Jlristic, připomíná toliko, a to jeSté 
bez bližšího přihlíženi k obsahu jeho, pozdní 
arménský historik MojžíS Chorénský. A-novj- 
zlomky sebral Muller: Frag. hist. Graec. IV. 
279 nn. Viz i Niebuhr, Kleine Schriflen. I. 
Sammlung, str. 179—304, E. Schrader, Abh. 
'    siichs.  Ges.  d.  Wiss. XXXII. (1880)  str. 


Koruny 


-33. 


í^k: 


Abjraoi: I) Řecká osada ve Tróadé i 
asijském břehu Hellésponla, založená Milét- 
skými za kralování Gygova v Lydii (s pofátku 
VB. stol.). Za třeti války perské položil Xer- 
xés mezi A-dem a protéjiim Séstem mosty. 
po nichž PerSané přecházeli do Evropy, Oby- 
vatelé abydStl pozdíji byli povístni svým roz- 
koinictvim, přes to kladli r. 301 př. Kr. hrdínnv 
odpor makedonskému Pilíppu II. A. znám jest 
pověstí o Hérói a Leandrovi. Dnes patrný jsou 
trosky abydské u pobřežní osady řlagary. ~~ 
2) A., méato ve stár. Egypte (hieroglyfakv 
Abtu) na břehu nilském v sousedství m. Thijé. 
Po celý starověk byl sídlem slavných mysté- 
rií  na  počest  Osirida,  o  némž  nájeno,  ie 

předním  chrámě  městském  jest  pohřben. 


chudá viska Fcllahů, opodál trosek abydských 
zbudovaná, sluje el Birbe, Zde nalezena byla 
genealogická deska královská, odtud abyd- 
skou nazývaná (v. t). Fik. 


Abydská deska královská — ^.Acacia. 


197 


AbydAá dMka královiká. Hlavně 
z ptíčin praktického počítáni let, které se dalo 
dle vladařských let jednotlivých králů, upra- 
vovali knéži staroegyptští seznamy uplynulých 
kraJováni, v pevnou soustavu uvedené, které 
však nejsou úplnými seznamy vSech králů, 
ježto panovnici, kteří jakýmkoli způsobem na 
sebe nelibost velikých kněžských sborův uva- 
lili, z listin těch vynecháni jsou a královská 
léta jejich dle okolnosti buď předchůdci, buď 
nistupci připočítána. Poněvadž se přes to stá- 
valo, ze vůle kněžských sborů vieobecně ne- 
pronikla, zachovaly se i seznamy mezi sebou 
odchylné, které působí obtile zaČasté i ne- 
pfekonatelné v zařaďováni jednotlivých egypt- 
ských kralováni. Ze seznamů těch vyniká vý- 
znamem svým a. d. k., objevená Diimíchcnem 
r. 1864 v jedné z chodeb právě odhaleného 
Osírídova chrámu v Abydě. Z obsahu desky 
est na biledni, že zhotovena byla za kralo- 
váni Ramsa II., ježto uvádí otce jeho Seti I. 
a 75 kartuší králů předcházejících. Již toto 
Číslo projevuje, že seznam není úplný, a také 
není Lze poznati zásady, které vedly k vypou- 
síéaí mnohých králů. Jest však shledáno, že 
Měnou počínajíc, není žádný z důležitějších 
králů vynechán, nýbrž pouze vladaři, jichŽ 
panování bylo krátké anebo kteH nebyli vše- 
obecně uznáváni. Deska tato byla častěji uve- 
rs^néna (Aeg. Z. 1864. Mariette, Abydos I., 
Loni, The table of Abood atd.) a jest pro hi- 
storické badání předůležita, poněvadž zacho- 
val se v ní bezpečný pořad sdespoA důležitěj- 
iich £araonů, kterak za sebou následovali. 
I)nihý exemplář téŽ desky uchovává se 
v bňtském museu. Objevil jej r. 18x8 Bankes 
rovnéi v Abydu, načež Mimaut jej vyňal a do 
Undýna prodal. Deska tato není zcela zacho- 
^ina; čtou se v ní pouze jména v pořadí 40 
W52t6i a Seti L Pík. 

AbylAy slimýS, jenž náleží mezi tr ubej š e 
[Sipknophora). 

Abyla oolnmna (AfivXrj atrjXri) slul ve 
starém veku vysoký (856 m) a srázný mys ve 
staré Mauretanii při úžině Gibraltarské blíže 
dnclní Ceuty. S protější skalinou na severní 
strané úŽiny, zvanou Kalpé (Gibraltar), tvořil 
zcáípé >sloup^ Herkulovy*. Na obou stávaly 
^taréo^dy foinické. Strabón nazývá A-u »Ele- 
fasf nejspíše dle podoby její, když ze šírého 
moře pozorována jest. Podlé zpráv Pliniových 
"vla ve starém věku pokryta hustými lesy, 
v nichž i sloni se zdržovali, avšak za našich 
dnů je«t jen spoustou beztvárných skalisek, 
která vlkům a opicím slouží za doupata. 
U obyvatelstva afrického sluje nyní Džebel 
Músá, kdežto Španélové Sierra de las Monas 
ji nazývají. 

Aliyriaie viz HabeS. 

Abyitaské stadné viz Nortonské 
studně. 

Abjfmui (z řeci viz Propast. 
. Abjrikma šlovou 2 jezera sibiřská na hra- 
Tiícich gub. tobolské a tomské ve stepi kulun- 
dinské, z nichž větší A. Gorjkij (Hořký) má 
«i 1400 irm\ kdežto A. Prěsnyj (Sladký) jen 
110 km\ Náležejí k téže skupině jezer jako 


jez. Čan^ a Sumy, mezi nimiž leží, jsouce 
spolu spojena jezírkem Moloki. Voda jest slaná 
a živí rozl. druhy ryb. 

Abysajy plémě burjatské v gub. irkutské 
(v okr. vercholenském) podél ř. Unguru, Cho- 
goty atd. a po břehu jez. Bajkalského. Dělí 
se na 4 rody skládající se ze 27 kočovných 
ulusů (asi 8000 duší) a ze 4 usedlých (asi 
400 duši). 

Ao. Slova zde scházející hledej 
pod Ak. 

AoaoiA r^']: 1) Rod luštinatých rost- 
lin, skupiny Mimosei'Acaciei\ u Presla kápi- 
nice. Její květy pravidelné, obojaké nebo poly- 
gamické, většinou 5 nebo 4, řidčeji 3- nebo 
Ďčetné. Na lůŽku pravidlem prohloubeném 
stoji srostlolistý a laločnatý, zřídka i z jem- 
ných vláken složený (ne-li žádný) kalich stýmže 
počtem plátků, obyčejně volných nebo i zpo- 
dinami srostlých. Tyčinek vždy mnoho, s nit- 
kami volnými nebo zpodinou srostlými až 
i mnohobratrými. Vaječník ipouzdrý s ná- 
stěnnou placentou a s četnými vajíčky mění 
se v lusk velmi rozmanité povahy. 1 ýž při 
rozličném tvaru buď 2chlopni nebo nepukavý; 
a pak na přič vícepouzdrý, a vůbec s mno- 
hými semeny různé povahy. A-ie jsou stromy 
a keře, zřídka byliny, někdy na kloubech ostni- 
té, někdy bezbranné, s listy buď 2krát zpere- 
nými nebo pouze na phyllodie obmezenými. 
kvítky vždy drobné, ale velmi četné v malých 
paličkách. Tyto někdy volné, někdy v klasy a 
s těmito i v laty nakupené, na nichž všech 
značně dlouhé tyčinky ostatní ústroje květní 
zastiňují. Rostou ve všech tropických kraji- 
nách, nejvíce ale v Asii a Austrálii, vůbec 
v počtu as 400 druhů. Užitek a-ii neobyčejně 
rozmanitý dřevem, kůrou, listy, plodem i se- 
menem, kteréž vesměs obsahují látku stahu- 
jící, co třislovina katech u, zvláště z A. ca- 
techu L. (vyobr. č. 33, d, e, f) v Indii rostoucí 
vyráběnou a k léčení průjmů i očních neduhů, 
jakož i s betelem žvýkané pro utvrzeni dásni 
v Indii odjakživa užívanou. Výživné občerstvu- 
jící plody dává A. Sophorae R. Br. v Austrá- 
lii, kde 1 semen pražených požívají. A. con- 
cinna DC. z Bourbonu a Maurícia. jejíž plody 
slouží jako naše mydlice. A. homalophyůa po- 
skytuje fialkové dřevo a A. Seyal velmi 
tvrdé dubovému podobné dřevo na rozličné 
potřeby. Největšího užitku dávají a-e svou 
klovatmou, jm. rozličného gum mi známou, 
jako arabského, indického a senegal- 
ského. Gummi arabicum roní se především 
z A. arabica Willd. (vyobr. č. 33. b) rostoucí 
v Arábii, Vých. Indii, Egyptě, Senegalu a Kap- 
sku a proto i v různých odrůdách známé, jako : 
niiotica *aegyptica a vera Aut.) ; tomentosa, u čer- 
nochů senegalských co Neí-Neb známá; m- 
dica {Mimosa indica Aut.) a Kraussiana Benth. 
v Port Nepalu. Týž rozšířený druh důležit 
i neporušitelným dřevem, u Indů co diababul 
známým, i ovocem tamtéž, bablabs nebo bab- 
lah jmenovaným. Z australských druhů dává 
gummi : A. decurrens W. ; A. pycnantha Benth. ; 
A. homalophylia, A. Cunninghami, A. mollis- 
sima a A. melanoxylon R. Br. Ze senegalských : 


d) A.»t«)iu L., kTttnUTt, c)Ci krtu 


Acacieae — Acajou. 


A. Seyal Dii. a A. Vtrek Guill etPeir. Z kap- 
ských roní gumrai A. captnsis Burch. a z ma- 
roclých A. gummifera Willd. — Důkladný 
znalec BemhAm rozdílii bohatý rod A. n& 
6 stkci: I. Phylloditicac, jichž listy co 
phyllodie nebo i pouhé Supiny jsou vyvinuty. 
R(»tou v Oceánii a zejména v Auatratií. 2. B □- 

mílo vyvinutými ne-li iádnými. Kvčly stoji 
vúiiabnich hroznech. Druhy australské. 3. Pul- 
chclUe. Dfcviny vítíinou bezbranné a malé, 
velmi vítvité, zfidka jen axilámimi tmy ozbro- 
jeni. Listy skřit zpeFené s palisty malými 
nebo iádnymi a s kvity v pciliíkách, zřídka 
v jednsdachých nebo iozv£tvcných klasech. 
iWhy aiutnUské. 4. Gummiferae. Stromy 
nebo ke(e s palisty trnitými. L. ikrit zpe- 
tmi. Kvély v klasech nebo úílabnich nebo 
i Looeínýcn paličkách, hrozen sklidajfclch. 
Ptevlid^i v Africe a Americe, vzácníji v Asii 
1 Oceánii. 5, Vulgares. Stromy nebo kefe, 
íasto pnivé, lui kloubech bodiinami posázené, 
^c s palisty netmítými a s fapiky žláznatými. 
L jkrát zpefení. Kvity obyřejní v hrozny 
imístnané. Daří se v Asii a Africe, nikoliv 
vAtutralb. 6. Filíc ineae. Druhy bezbranné. 
Ditdv bylinné, s 1. zkrit zperenými a řapiky 
b«u iUz. Kvity v paliíkich nikdy i podlou- 
t^tvch v různém poítu v úilabinách listů. 
Rostou v Americe. — Mnohé z a-il bývají pro 
ozdobu v dennících pisto v&ny. Uvádíme 
i nich zvláiti tyto: A, iecipiens R. Br.. A. 
Itala R. Br. (viz vyobr. i, 33 c). A. armata 
R. Bf, A. heterophylia (viz vyobr. Č. ii. a). 
K lopkamla Willd. ~ 3) A. starých herbáFQ 
pani* akát (v.t.). Déd. 

Níkteré druhy a-ii (A. vera, tenegal a jiné) 
trpí v nikterých krajinách nemoci, podobnou 
loníni klí (gummosU) stromů mandloAovi- 
<>ch a vypocuji z kůry poraniné více méní 
^uhnédkni. dosti hustou gummu arabskou. 
)tji pivod jeat asi hledati nejspISe ve pře- 
<^iat buniiaých blan v mladSi iástí dfevni 
1 líliOTé. Sit. 

kniAmim [ak-] oddíleni rostlin luStina- 
tich le skupiny Mimosei význačných pravi- 
iánýni kalichem a četnými, volnými i jedno- 
itbtt mnohobratrými tyčinkami, (Viz vyobr, 
(' ». Acatía Satta). Did. 

Auotoré [ak-J dfevo, z druhu Aeacia 
Fmaiaaa Willd. (Vachellia Arn.) v Západní 
In*. Déd. 

AeadU [ak-], v XVII. a XVIIL stol. fáfit 
1- IV. Nové Francie (Souvtíle France) v aev. 
Americe, poloostrov fekou sv, Vavhnce od 
pctitiny oddřiený, kde nyní jsou britské osa- 
^> Nové Skotsko, Nový BrunSvík, dolní Ka- 
'^ I Haine. Do krajin lích pfiSli první 
'"■adoici z Francie r. 1604 a počet jích vzrostl 


trairto-anglických mnohé boje, ai mírem 
"Heíhtikým připadla Anglii, která vSak dlouho 
ndyb 5 to, aby zde pevni zavládla pro stálé 
•ípoiir}' cAyvatelstva vlastenecky smýilejicího 
' Indiánů s nim spojených. Teprve když r. 1755 
f-uic. Akai^é  počtem  18.000 duSí  násilní 


rozdéleni jsou po zemi (srv. Longfellowovu 
báseA •Evangelinei) a jeití více nabytím Ka- 
nady r. 1763 Anglie koneční opanovala A-ÍI. 
Od ní jméno své mají Akadsk* hory (Acftdian 
Mountains) patrici khorstvu Alle ghanskému. 


mezi Hudsonem, řekou sv. Vavřince a mořem, 
a částmi jejich jsou Zelené hory (Green- 
MounL) ve Vermonti s horou Mansfieldovou 
(1859 m) a Bílé hory {White-Uount.} vNew- 
hampshiru s horou Washingtonovou (igi7m), 
kteroužto pohoří loto vůbec dostupuje svého 
vrcholu, 

Ae»«n» Vahl., rod rostlin růlokvítých 
z oddilenl Agrimomei, nápadný nedostatkem 
koruny a i — i tyčinkami, po kraji pobárovi- 
tího lůiEka proti některému ze 3—8 lístků ka- 
lišních vetknutými, A. rostou as 30 druhy 
v studeném a mírném pásmu, zejména v jižní 
Americe a Austrálii. Díd. 

Ae&hntU, Acajutla [ak-]. přístavní mí- 
sto v stfedoamer. republice St. Salvadoru, hl. 
tržišti peruánského balsámu; 230(1 oby v. 

AoUK [ak-], chutný plod rostl. Spondias 
tnirobaiaHus z trop. Amenky. Diá. 

AemlftovA [ak-] Uaro, pocházející ze 
stromu Spondiaí momíin.vzáp. Indii, vstfední 
a jižní Americe. Vyznačuje se velikou lehkosti 
a užívá se ho zejména v Anglii k vyrobí roz- 
Učných předmčtů místo korku. 

Aoajon [akažúl, rozmanité rostlinné zplo- 
diny původu tropického: i. Plod (noí.r ďAca- 
jou), nepukavý, i semenný a ledvínkovitý od 
Anacardium occidentaíe L., jehož obplodi v Čet- 
ných dutinách lepkavou, ostrou, tmavopurpu- 
rovou ifávu obsahuje. Této uíívá se v Brasi- 
llí  jako  barviva  k označování  bílé1)0 prádln 


110 


Acajouové — Acanthes. 


2. Hruškovitá maska stopka plodní jménem 
plod acajouový (pomme íTaatfúul známá. 
Jej( maso má lahodnou nakyslou chuf a proto 
se potřebuje k upravování nejen zadělávaného 
ovoce ale i k výrobě vína. 3. Gummi (gomme 
ďacajou) z téhož stromu, jíž se co stahují- 
cího léku užívá. 4. Nepravé a. (acajou ba 
tard) naznačuje rostlinu Curatella amerícana 
L., jejíchž drsných listů ku hlazení dřeva uží- 
vají. 5. Samicí a. (A. femelle nebo též A. á 
ptanches) jest rostl. Cedrela odorata, z je- 
jíhož vonného, tmavočerveného dřeva se bed- 
ničky na doutníky » cukr a pod. zhotovují a 
které t v lékařství, na př. co lék proti zimnici, 
jest známo. 6. A. á meubles znamená dřevo 
mahagonové. 7. A. h o n d u r a s s k é jest jiný druh 
mahag. stromu. 8. A. senegalské jest dobré 
dřevo rostl. Khaya senegaiensis Čili Caiecedra, 
9. A. guyanské znamená dřevo z Cedrela 
guyanensis J. Děd, 

Acajouové [akažu-] dřevo, též bíl^ ma- 
hagon zVané (fr. acajou a pomme), jest barvy 
červenavé s bílými neb žlutavými žilkami, lehčí 
než pravé dřevo mahagonové. Pochází ze stro- 
mu Anacardium occidentale v západní Indii a 
jižní Americe rostoucího. DL 

Aoajutla viz Acahutla. 

Aoalá fak-l G a 1 i a n o, Don J o s é, souvěký 
Španělský básník humoristický a satirický, vnuk 
slav. politického řečníka Antonia A. Galiana. 
Nejlepší sbírka jeho básní jest Stereoscopio 
sociál. 

Aoalepha fak] (Acraspeda, Scyphomedu- 
sae) medusy vlastní, s okraiem zvonce pra- 
videlně vroubkovaným, bez »jsiéry (velům). Ve 
vývoji svém prodělávají stadium polypovité 
zvané scyphistoma. Předním jich zástupcem 
jest medusa ušatá (Áurelia aurita). Viz 
Medusy. &. 

Acalyplia L. [ak-], rod z řádu pryšcoví- 
tých (Euphorbiaceae). Obsahuje asi 40 druhĎ, 
jež se svým zevnějškem podobají kopřivám a 
jež ve všech horkých zemích jsou nejobyčej- 
nější pleveli na rumištích a ve vzdělávané 
pQdě. Vsky-. 

Aoal3n;>terae [ak], čeleď much náleže- 
jící mezi mouchy krátkorohé (Brachycerá). 
Sem patřící, u nás nejobyčejnější rody jsou: 
Trypetay Chlorops, Sepsi s. &, 

Aoamaplztti, první král mexických Azte- 
kú (t ok. 1389), pAvodem ze severní Ameriky, 
který zavedl mnohá užitečná zřízení a zákony, 
okrášlil své hl. město Tenochtitlan (nyní Me- 
xiko), zařídil vodovody, silnice a jiné koromu- 
nikační prostředky atd., jichž zříceniny a zbyt- 
ky ještě nyní jsou obdivuhodný. 

Aoanthaoaae [ak-] akantovité, po větši- 
ně byliny, řidčeji keře neb polokeře. Listy na- 
mnoze jednoduché, bezpalistné, obyč. vstřícné 
neb přeslenaté. Květy obojaké, jednotlivě 
úžlabní, konečné neb v květenství klasovitém, 
hroznatém, latnatém neb svaze čko vitém. Ka- 
lich prostý, 5 — 4lupenný neb 5 — 4klaný, často 
dvoupyský, stálý. Koruna podplodní, 2pyská, 
srostloiupenná. Tyčinky 3 neb 4 dvoumocné, 
často s pátou patyčinkou. Semenník dvou- 
pouzdry,  pouzdra  dvou-  až  mnohovaječná« 


Čnélka obyčejně s bliznou dvojčepelnou. Plod 
tobolka dvojchlopná. — Řád tento obsahuje 
asi 1350 druhů skoro vesměs v teplých kraji- 
nách rozšířených. V Evropě vyškytá se toliko 
rod Acanthus. Mnohé druhy pěstují se často 
v zahradách pro ozdoba {Thunbergia, Justicia 
a jiné). Vský-. 

Aoaatlldtpostea [ak-l Meck & Worthen, 
rod vyhynulých stonožek (ífyriapoda), jeŽ myl- 
ně od některých palaeontologfi pokládány byly 
za obrovské fossilní housenky zvláště pro chi* 
tinovité ostny, jimiž, hřbet jejich byl pokr>'t 
Dosnd poznány byly toliko dvě specie, a to 
A. Brodiei z útvaru kamenouhelného v Anglii, 
Scudderem nověji popsaná a před tím West- 
woodem za fossilní housenku rodu Satumia 
určená, a A. major Se. z vrstev kamenouhel- 
ných v Mazon Creek v sev. Americe (Illi- 
nois). Tato druhá species jest délky skutečné 
obrovské (až 0*3 m) i nese na hřbetě ostny 
nahoře rozeklané, dole pak na basi v ozubený 
násadec vsunuté. Scudder klade rod A. do 
zvláštního podřádu stonožek, Archipolypoda 
(Memoire of the Boston Society of natural hi- 
story, 1S82). 

Aoanthea [ak-] též Acanthido-Mitís 
Jakub, český náboženský spisovatel na po- 
čátku XVII. století, rodem z Velké Polome 
v Opavsku. Vystudovav na universitě praž- 
ské učiteloval od r. 1605 v Dobrovici, od 
r. 1612 byl farářem pod obojí v Dřínově u Vel- 
var, od r. 1614 ve Skramníkách u Čes. Brodu. 
R. i6i2 sepsal dogmatický spis Cunae The- 
antropi mundo nati, t. j. spis krátký a prostý 
o velmi poníženém a v nejhlubší chudobě sta- 
lém, však všemu světu Žádostivém z Panny 
Čisté Marie, Svna Božího . . . zaslíbení. Věno- 
váno »pp. purkmistru a raddě, starším obec- 
ním a celé bratři ně kfiru literáckého i vSí obci 
města Vel var « k novému roku 16 12. Jest to 
výklad rfizných částek písma sv., vztahujících 
se k narození Páně (v Starém m. Pražském). 
Rok potom vydal tamže Asylům piorum, t j. 
traktátek skrovný o pravém útočišti lidí po- 
božných, pod korouhví kříže Kristova, v mno- 
hých bídách a protivenstvích těchto posled- 
ních ssoužených časfiv rytěřujících. Věnováno 
městské radě a učeným muŽfim Kouřimským. 
Jest to výklad III. žalmu Davidova, objasněný 
obyčejně také příklady z dějin domácích a 
cizích. Roku 1614 vydal u Mat. Pardubského 
v Praze Kratičké a sprosté sprdvy světské vy- 
světleni, že všelijací správcové, knížata i páni 
střídmost zachovávati a opilství se vystříhati 
mají; spisovatel vybízeje ke střídmosti objas- 
ňuje to různými příklady. Téhož roku súčastnil 
se A. slavného pohřebního průvodu Albrechta 
Václava Smiřického z Prahy do Náchoda, složil 
na smrť pána tohoto Zprávu o rodu a {ivota sko- 
náni jeho, v rh5rthmy české uvedenou, jakož i 
vhodnou latinskou elegii. Téhož roku vydal 
ještě A. Modlitby a písně. R. 1616 věnoval \^ni 
pobočný v rhythmy uvedený Sfastně na svét 
narozenému pacholátku, synu Tobiáše Štefka 
z Koloděj (vyd. v Praze u Dan. Karla z Karis- 
perku). R. 1619 vydal v Praze u Pavla Sessia 
Katechismus náboženství pravého křesťanského 


Acantbia — Acanthocystis. 


Pro ditLy krnfanské obojího pohlavf juykem 
íttkýirí vyloženi. Sestaven v otázky » odpo- 
vědi dle hUvnfch čistek viry pro jednotlivé 
-sedile celého toku. Vloíeny také jcdwoUiré 
raodlilby iVyxnáni apoitolské >.Olfcnál). Té- 
hoi roku vydal pohFebnii kjiánl pod nizvem 
Ltaia funebrLt, t. '}. pU£ a íalostivé úpění 
nad smrti ^áto Milosti uroz. p. p. Albrechta 
]in> Soiffckého ze Smiřic, direktora Českého 
kďovstvi (t 19. listop. iĎiS). Pofíná se jako 
pK íiiáiá vzýváním Ducha av. a spis. snesl 
ts mnoho dokladů z dfjin a z pfsma sv. Ke 
konci verte na erb pánů Smiřických. Od nřho 
pochizi téí Piseň na pokoj (Dej nám, Hospo- 
dine, pokoj) pN modlitbách svatých ze íalmú 
kn.jwia Sudlicia. Také v latinském básnictví 
A. lynikaL R. t6z3 odeiel jakožto knéz pod 
oboji do vyhnanstvl. JNk, 

AeuOla [ak] viz šifnice. 
Am»«.i»m ^.] viz žralok. 
AeutUdo-náa viz Acanthea. 
AOfcWthl»a [ak-J Fisch (^onocerol Lam.), 
^nolsk^rod pllů, pfidoiabrých, úzkojozyíných 
říeledinachovca (Purpurídae). Ulitou podo- 
bí le nachovej [Purpura), má vSak dole na vnéj- 
íim oLraji  ulity  ostrý,  vyniklý  zub.  Známe 
I) lijících druha  tol západním  pobfeíí ame- 
ntWm a níkotík fossilnlch z útvaru tfetihor- 
"ího. Se. 

JMOAláboaatam [ak-] van Bcn., rod ta- 
Minnic lijících v zaiivaci rooře jraloků a rej- 
nokl,jei tím se vyznačuji,|e hlava jejich ozbro- 
Jtna jejl čtyřmi přlssav- 
tuii, z nichi každá má 

dvÉ na basi spojených 

J tt» vrcholu  rozekla- 
ních hičkO.  Z obou 

iniinjch druha A- co- 

""atim v. Ben.  a A. 

OkjarJÍHÍi v. Bcn., žije 

pf^i v laiivacl roufc 

nMfl » Žraloků (fíaja 

*«ii. JI. ctarala. Scyl- 

':•«  caniculá),  druhý 

• iihidku rejnoka ost- 

i"_tho. Se. 


111 

A> cenomantHsií ďArch,, Mantelli Sow. dle 
Laube (z wwtrv korycanských); A. Woolgari 
Umt (z vrst. béloh. a malnických); A. rhoto- 
mageiiM Brgt. (z malnických) a t. d. A. Fritsch 
& U. Schlbnbach, Die Cephalop. d. bohm- 
Kreldef. 1S73; G. Laubc, Verh. d. k. k- geol. 
Rchsanst. 1886; G. Laube B G.Bruder, Palaeon- 
tographica 1887; ttr. 310,231 a nás).; Zittel: 
Hndb. d. Palaeont. 2. Bd. 477. Pa. 

AMBtboeyvtto [ak-l Carter, ostfnka. 
rod prvokQ ze skupiny slunivek (//eiío^oal, 
úhlední to drobnohledný zjev naSjch Čistých 
vod. Kulovité tllko jeho zřetelné ukazuje ob- 
vodní (k ořovou) a vnitřní vrstvu maso viny, 
z nli tílko jest vytvořeno. V masoviní této 
uzavřeno jest jádro a vedli cizích tělisek vý- 
známu menSIho hlavní Četné stažitelné bu- 
bliny fvakuoly). Na obvode tilka vysílá pak 
matovina přečetné, jemní tenounké a sem tam 
uzlin kati panoiky (pseudopodie), kterií pa- 
prskovití na vSechny strany z obvodu lllka 
se rozkládajíce podepřeny jsou osními vta- 
kinky, jejichž průbíh v masoviní aí do středu 
tllka sledovati možno. ZvláStí zajímavým jest 
křemenitý panclF, jimi tílko tohoto prvoka 
jcsE obrníno. Složen jest z jehlic, které ra- 
diární mezi paprskovitými panožkami probí- 
hají, přilíhajlce na vnitřním konci svim okrou- 
hlým terčkem k povrchu tllka. Vdný, vnéjil 
konec téchto jehlic jest buď jednoduchý, buď 
vidličnatí rozštípen. Často dvojf tvary těchto 
jehlic, vítií silni a měnil útlé v pancíři nalé- 


LoH 


rod I 


hiiviiLovitě točenou, 

^imé pupečnatou a zá- 

"7 jednotlivé málo vy- 

sokí.Ni povrchu postu- 

[oii lovná, ode ívu zá- 

■illií stále ílrií žebra, 

'taíi obyčejn'  rovně 

'itnvmládi v oblouku 

irmihíji ■ často uzly 

«*» tmy na sobč ne- 

"1 Rod ten jest  vý. 

lainý pro křídový ú- 

^. Celkem znAmo au 100 druhll, z níchí | záme,  nikdy  také vtrouieny jsou  mezi  n! 

^kiert jMv takí  dosti hojni  v kKdovém  krátké, tangentiální k obvodu tllka sepfimy- 

'^'"ua íeikém ; mezi timi dlužno jmenovati; llcajlci jehličky. — Úhledného tohoto prvoka 


ti. 3J. AaBibiK]niIi 


Acanthodactylus — Acanthostaurus. 


zníme dotud určité chankterísovanč Ctyli I 
ůrahy: A. turfacea Caitei, asténka raEetin- 
ná (viz vyobr. C. 35.)i s dvojím tvarem jehlic | 


pancif tvoNcfch, známá z naiich vod raSeli lí- 


ných; A. spinifera Qmfí, oaténk 
piřatými jehlicemi; A. aculeata H. 


s tenkém 


a ieiitá, ajehliccmi Spiíatýi 
azakřivenými; A.ylawa Greeff, ostřnkaŽlutá. 
Druhý  tuto jmenovaný  druh  spolu  a třetím 
jsou  téí  častými  obyvateli  vod pražských a 
okolních. Se. 

AouitltodftOtyllU [ak-1 Wiegm., rod je- 
ítirů klanojazyčných (řÍjsf/Mjí-'"''') 2 če- 
ledi j eá t e re k (Lacertidae), rozSífených zvláfité 
v Evropč jií. a v Africe sev. Jsou to úhledné je- 
Itčrky s dlouhým, tenkým ocasem a s nohami, 
jichž prsty zvtáStní jsou utvářeny, jsouce na 
okrajích zubaté a vezpod kýlnatými Šupinami 
pokryty. Jinak kryto jest télo jejich na hřbete lu- 
pinami malými, slabí atřechovití se kryjícími, 
tiladkými neb kýlnalými, vezpod pak na bříSe 
malými, čtyřhrannými deskami v 10—14 Po- 
délných řadách se táhnoucími. Z rodu tohoto 
na druhy dosti bohatého budtcí uvedeny : A. 
fíneo-maculatus Dum & Bibr,, jeitírka ve Spa- 
nélstiu rozSiřená, 13 — 16 em dlouhá, vezpod 
bílavá, svrchu Šedá nebo mčdová s řadami 
velkých, Černých, bílými pruhy oddělených 
akvrn na hřbetČ a modrých. Černé lemovaných 
po stranách. A. Saťigtiyi Dum & Bibr.. 1 ~ 
Krymu a v sev, Africe, značné mínlivč zbi 
vená, na h^beté béloledá, zelenavá neb hnédá 
s hnčdýml ai černými skvrnami, vezpod bé- 
lává. A. vulgarís Dum & Bibr., v již. Francii, 
Spanílsku a sev, Africe, 16—19 cm dl., hnédá 


neb olivoví zelená, na hfbetí černě skvrniti, 
vezpod bélBvá. Šc. 

AoUltllOBrloanu [ak-] Bruijnii P. G., ssaveC 
zrádu ptakofitných {Monotrt- 
mata], příbuzný ježuře australské 
(Eckidna hystrijr) a nalezený Lag- 
laizem a Bruijnem na Nové Gui- 
nei v pohoří Karon ve vý£i ii5oni. 
Poprvé popsal jej r. 1877 P. Ger- 
vaia, jenž mu (r. 1S81) dal jméno 
Proechidna, Dubois pak r. iSSi 
jméno Bruijnia. A< liif se znační 
od Echidny i nelze ho s rodem 
tímto v jedno slučovati. Télo jeho 
jeat včtsi než u Echidny, zobák 
delší, značné prohnutý, jazyk vel* 
mi atíhlý a prodloužený. Na no- 
hách předních i zadních na- 
lézá se toliko po třech drápech, 
télo kryto na přtdé trojí řadou 
ostnQ. Se. 

AoanthootaoiiU  [ak-], rod 
^^'. silurských zkamenétín ze záhad- 

né čeledi Receptaculid {ReceplacU' 
liiid), kterou dle nejnovijSích vý- 
zkumů Angličana Hindea k hou. 
bám mořským a sice v řád He- 
xactínellid připočísti aluSí. Rod 
ten stanoven na základe ikame. 
nélin ze silurského útvaru od Bu- 
bovic u Prahy pocházejících a je- 
diný druh jeho pojmenován A. 
Barrandei. Viz QuarL Joum, of 
the Geol. Soc. 18&4. Pa. 

JU)ftatliom«tni rod mřlžov- 
t (Radiolaria), tílka kulovitého, a četnými bu- 
blinami na obvodu protoplaamy, skrývajícího 
itrální schránku, jeí vcdlé četných bu- 
blinek vétSÍ počet jader uzavírá. Z celého obvo- 
du tílka vybíhají paprskovití jemní vlásenkovité 
pseudopodie. Tímto tílkem pronikají křemeníte 
jehlice, ve středu tíika se sbíhající. A. a četnými 
druhy svými: A. fusca, pellucid^, MúUeri atd. 
žije v moři Středozemním náležejíc k nejobec- 
néjSIm a nejůhlednéjilm zjevům mikroakopi- 
cké fauny jeho. (Viz vyobr. č. 36.). Se. 

AoantboptaryBll [ak-l, skupina ryb 
kostnatých {Teleosteí), jichž ploutevnf pa- 
prsky jsou ekostnatélé. 

AoknUioipcTinimi [ak-] Schrank, bo- 
dlosemenka, byliny nízké, jednoleté z Čel. 
úborovitých, skupiny SetteeionLdeí a nai- 
kami pouze z paprskových kvitu klíčivými, 
z terčových hluchými a. vQbec ostnitými ple- 
vami ztuha obalenými a smáčknutými. Úbory 
drobné, bflokvítí, jednotlivé na konci stonku. 
Naiky z A. humite Dc. Skodf prý na Ja- 
maice drůbeži. Jsou to vesmés rostliny ame- 
rické. Déd. 

Ao«BUiosta>1irtuHaeckel,rodmfííovcfl 
(Jtadiolaria) z čeledi Acanthonid, úhledn\'m 
tvarem svého drobnohledného tílka se vyzna- 
čující, Tflko toto chiánéno totiž kostrou slo- 
ženou Z dvaceti paprskovití ze středu se roz- 
bíhajících jehlic, z nichž čtyíí t, zv. jehlice 
aequatoriální délkou i mohutnosti nad ostatní 
vynikají. Ze Čtyř Haeckciem popsaných druhů 


Acanthus. 


113 


ToduA.sluSí uvésti druh ímofeSlfedozcniníhi). . nitkami. Tobolka dvou po uidrá, p 3 uzdra i— ^ise- 
A. puTpurascent, jehoi tilko ierveními (íljsky menná, semena na dríátkách háčkovitých pfi- 
pígnentovými píknř jest zbarveno. .^.   : sedlá. Rod tento obsahuje asi 14 druhC v tro 

AoMlÓtas L.. akant rod z fádu .4ctin- ' pickím a subtropickém  pásmu starého svéta 
iliaetae, statné byliny  vzezřeni  bodlákového,  domůcich. Nejznáméjji druh jest A. mollis L.. 


Veliké kvity sestaveny jsou do prodloužených, jeni jest vůbec rozíifen v ji/ní Evropé. Lo- 
l;one<n>'ch hroznQ. Listeny podkvCtni jsou 1 dýha jest aí i m vj'soká. Veliké listy koře- 
í^niii zubaté. Kalich 4lupenný, lupen zadní | nové jsou řaplkaté, hkihnce ozdobné proti- 
■ pMni mnohem vétií a pfedni na dvé klaný. 1 seíné. úkrojkův chobotnatf zubatých. Koruna 
Koruna s krátkou trubkou, na hřbetí rozdé- 1 až 4 cm veliká, bílá neb naOervenali. žilko- 
'eni a v jiroký 3— 5Íaloíný pysk vytvořená. 1 váná. KofenQv a listův užívají na jihu k léčeb- 
Tyiinky  4 dvoumocné s tlustými  a tvrdými \ ným úedům; ftlmané a ííekové milovali akant 


114 


A capelia — Acca Larentía. 


teiTto jako ozdobnou rostlina a zhusta k obru- 
bováni záhonů ho užívali. Odtud Pliniovo po- 
jmenování jeho Topiaria. Mimo to n^odobo- 
váli malebné listy na pomnících a svých odě- 
vech. Hlavice korínthských sloupá zdobeny 
jsou arabeskami akantovými. (Srovn. článek 
Akanthos.) U nás často A. v zahradách, 
v umělých skalkách se pěstuje pro ozdobu. 
(Viz vyobr. č. 37.) Vský-. 

A oapolla čili allA o. (ital.), v hudbě: 
ve slohu kapelním, totiž ve slohu papežské 
(Sixtinské) kaple v Římě, kde při zpěvu přísně 
zakázáno všeliké provázení na hudebních ná- 
strojích. Tedy skladba a c. psána jest pouze 
pro zpěvné hlasy, bez instrumentálního prft- 
vodu. 

A oaprioolo fakapríčo], ital. dle chuti, 
dle libosti;v hudbě označuje místa, jež skla- 
datel co do tempa a přednesu ponechává vkusu 
výkonného hudebníka. 

Aoapúloo [akapulko], lat Aqua pulchra, 
t. j. krásná voda, přístavní město v mexickém 
státu Guerrerském na Tichém moři se 4500 
oby v. většinou mulaty a zamby; jest chudé 
trpíc hroznými vedry a nezdravém podnebím, 
ale má velký přístav pro 500 lodí, chráněný 
tvrzí S. Diego, jenž patří k nejbezpečnějším 
přístavfim na světě. V3rváží se odtud zlato, 
stříbro, kůže a dříví, zvláště cedrové, a jest 
zde skladiště uhlí jediné na celém záp. po- 
břeží mexickém. Za vlády Španělské bylo A. 
střediskem obchodu východoind. a Čínsko- 
amer., avšak po vymanění se Mexika z pan- 
ství španělského válkami občanskými, chole- 
rou a zemětřeseními (r. 1799, 1837 ^ 4* pros. 
1852) pokleslo velmi, až teprve nejnověji ote- 
vřením dráhy panamské opět poněkud se zota- 
vilo jsouc stanicí poštovních parníků spojují- 
cích SanFrancisko s Panamou. — Kraj a-cký 
má 98.000 ob. 

Aoardia [ak-], řec, zrůdní^ nedostatek 
srdce. Vadu tuto vždy provází značné zne- 
tvoření celého ústrojenství, tak že nebyl do- 
sud po2^rován acardiacus (tvor bez srdce), 
jehož ostatní části by byly měly tvar nor- 
mální. Peč, 

Aoarl rAk-li město v Peru, v prov. are- 
quipské nad ř. San Juanem pod 15* 30' j. S., má 
asi 4000 ob.; vyváží se bavlna, cukr, rum a 
kořalka. 

Aoarlna viz Roztočovití. 

Aoarooeoidiei jinak Pliytoceddie, jsou 
měchýřkovité nebo rourkovité neb i vláskovité 
nádorkovité výrůstky na rostlinných částech, 
zvláště listech roztoči způsobené. Roztoči tito 
jsou hlavně druhy rodu 1'hxtoptus, jež se 
sice tělem velmi sobě podobají, ale různé a 
velmi od sebe se lišící phytocecidie (acaroce- 
cidie) vytvářejí. Roztoči žijí za léta neustále 
v nádorcích těch a živí se tu, jak se zdá, 
ssajíce z buněk nádorů, ale neničíce jejich bu- 
něčné pletivo. SiL 

Aoar4>idová [ak-J pryakyfloOy červené 
nebo žluté gummi z liliokvété byliny australské 
Xanthorrhoea, Did, 

Aoanui: 1) viz Roztoč. — 2) A. foli- 
culorum viz Trudní k. 


AoataiUUlM [ak-], město v Guatemale 
na 1. bř. řeky uuacalate, 50 Arm jz. od mésti 
Guatemaly se 4200 obyv. Leží mezi dvěma 
kuželi sopky A-ga 390)5 m vysoké. 

Aoattnm viz Akation. 

Aoayflké hory [ak-], čásť jihoamer. Cor* 
diller saltských v rep. Argentinské, 5879 m 
vysoké. 

Aoaynoaa [akajukanl, San Martin de 
A., hlavní místo dep. a okresu t. jm. v mexi- 
ckém státě Veracruze s vojenským přístavem 
a 6000 obyv.; značný obchod s červcem. Dep. 
a-ský má 43.800 obyv. 

Aoo*. lat. accepi, t. j. přijal jsem (na 
směnkách^, nebo též accusativus (v mluvnici). 

AoaamUNuro (střlat.), trest, kterému pod- 
léhali ve středo v. zejména křivopřísežníci a 
kuplířky, a jenž záleže) v tom, že osoba tre 
stáná v koši, aneb přivázána jsouc nohama 
i rukama na provaze, k tyči připevněném, po- 
hroužena byla jednou aneb několikráte po sobě 
na nějakou chvíli do vody. — /. 

Aooadla [ak-], obec v jihoital. prov. avel- 
linské, distr. ananském, 2Z km vf ch. od Aríana, 
sídlo soudu 8 4535 obvv. (1881). 

Aooa XiaréBtIai bohyně staroitalská, pů- 
vodu a vÝznamu posud ne zcela jasného. My- 
thus uvádí ji ve spojení s Herkulem a Romu- 
lem. Mythus i. Dle vypravování Gelliova a 
Macrobiova vyzval za panování Romula neb 
Anča Martia sluha chrámu Herkulova boha 
toho ke hře v kostky o tučnou hostinu a hez- 
kou dívku, při kteréžto hře jednou rukou metá 
kostky za sebe, druhou za boha svého. Her- 
kules vyhraje a dle smlouvy vystrojena mu 
od strážce chrámu hostina a přivedena nej- 
krásnější tou dobou dívka, nevěstka A. L. 
Když pak se s ní druhého dne Herkules loučí, 
praví JÍ, že odměny se jí dostane od muže, který 
ji nejprve z rána potká. Potká ji starý bohatý 
Etrur, jménem Tarutius, který ji učiní svou 
manželkou ; po jeho smrti A. L. hojné statky 
jeho, které Catonovi ještě byly známy, odkáže 
Romulovi nebo dle jiné verse národu řím- 
skému, načež buď zemře nebo zmizí na místě 
tom, kde každoročně v prosinci se jí slavila 
slavnost Larentalie, totiž ve Velabru, kdež se 
i hrob její ukazoval. 

2. Známější jest podání druhé, dle kterého 
byla ženou pastýře Paustula a pěstounkou 
Romulovou. Měla 12 synů, s nimiž každoročně 
jednou konala oběti pro agris, za úrodu polní : 
když jeden z nich zemřel, adoptovala prý Ro- 
mula na jeho místo za syna a ten pak založil 
koUegium bratří arvalských (^rrviiifi =:role), kteří 
zpívajíce písně pokračovali každoročně ve 
zvyku zděděném a za odznak kněžské své dů- 
stojnosti měli věnec klasový {spicea corona) 
a bílou stuhu (alba infula). Pověst tato druhá 
známa je z L knihy Liviovy, IIL knihy Oxi* 
diových Pastu, kde se nazývá za tou příči- 
nou A. L. nutrix gentís Romanae, živitelkou 
národa římského. Konečně shledáváme i po 
kusy kombinovati jakémsi způsobem oba mv- 
thy o nevěstce A-ce L-ii a vlčici, která kojila 
Romula a Rema, tak totiž, že lupa znamen:! 
vlčici i nevěstku. 


Accapareur — Accensi. 


115 


Význam A-cyL-iejest nejistý, poněvadž 
mythy jsou temné a podání kusá. Jméno Acca 
(Atta) zdá se, že není nic jiného než matka 
(skit akká, řecky 'Axxai). Larentia souvisí 
s Lar, Lares, proti čemuž sice Jordán namí- 
tal, že quantita je na závadu (Lňrentia naproti 
Láres), ale námitka ta není rozhodující. Jest 
tedy A. L. matka LarA, což se dobře dá spo- 
jiti s in3rthem, že byla p^sttounkou Romulá a 
Rema, larů to starého mésta palatinského. Ča- 
sem dle mínění Prellerova rozšířil se počet 
dvou larA, ochráncA půdy domácí, na 12, jichž 
representanty bylo koUegium I2 bratří arval- 
^kých; aby pak Romulus spojen byl s tímto 
oejstarším a nejčestnějším kollegiem kněžským, 
jehož původ nebyl později jasný, smvŠlena báje, 
ie byl po smrti jednoho z těch 12 bratří, synů 
A-cy L-ie, adoptován a založil trvale tento 
sbor. Že 12 LarA pokládáno za syny A-c^ L-ie, 
pochází odtud, že Larové jsou ochránci půdy 
rodné, od nichŽ tedy také úroda a všeliké 
požehnání vycházL Přirozeno tedy, že mají 
za matku bohyni úrody a požehnání polního, 
za jakou musíme, jak se zdá, A-cu L-ii poklá- 
dati. Na základě novějších badání zdá se, že 
A. L. byla původně identická s bohyní zvanou 
Dea Dia (v. t), pod jejíž jménem konaly se 
slavnosti bratň arvatských. Háj Dee Die byl 
nedaleko města na pravém břehu Tibera a 
v ném konány hlavní části každoroční slav- 
nosti ve květnu, kdy plody uzrávaly a žně 
brzo počíti měly; z obřadů slavnosti té vi- 
déti. že měla účel vyprositi požehnání polím, 
ochranu proti Škodám všelikým a blahodárný 
mír. Nebyla tedy Dea Dia a identická s ní A. 
L nic jiného než bohyně polní úrody, zvláště 
pak ochránkyně římské půdy. Dokladem jest 
i odznak kollegia kněžského, který dle mythu 
synové Acy L-ie, bratří arvalští, si dali, když 
od RomuIa byli zařízeni jako sbor kněžský, 
t&tiz vénec klasový. Mohli bychom říci: A. 
t jest mythologická stránka, Dea Dia obřadná 
slánka téže bytosti božské, A. L. jest perso- 
ni&kace fímské půdy a jejího požehnání plo- 
t^inného, jako Tellus, Ops, Cercs. 

Kultus. Každoročně slavena 23. pros. v den 
Urentinalít nebo Larentalií slavnost její ve 
Velabni, kde také ukazován její hrob na témž 
inísté, kde prý zmizela. Plamen Quirinalis 
obéť tu vykonává s pontifiky a vzýván při 
|om i luppiter.. Přítomnost ílamina Quirinala 
lze si vysvětliti tak, že asi teprve oď té doby 
smél účastcn býti té oběti, kdy Quirinus smi- 
^n s Romulem a tím tedy slavnost týkala 
« bohyně, která byla pěstounkou Quirína- 
Romula. O slavnosti nevíme nic určitějšího; 
veselá však dojista nebyla, jak již tomu na- 
svédčuje doba pochmurná, kdy dni byly nej- 
*^tií, a mysl spíše byla nakloněna úvahám 
^ smrti než bujné veselosti. Ale vidíme již 
takové tklivé spojení idee smrti s ideou svě- 
žího života i v kultech jiných božstev (na př. 
ve spojení sabinské Feronie s Florou, v kultu 
Afrodity, Persefony atd.) a není úkaz takový 
3Jíi nic nepřirozeného ; a tak snad i v kult 
A<y L-ie, bohyně požehnání, úrody a života 
^'^ 6c myšlénka smrti a pomíjejicnosti. — 


Srv. Preller: Rom. Myth., 3. vyd., 11., 26 nn. 
a Roscher: Ausfuhrl. Lex. d. griech. u. rom. 
Mythologie s. v. Acca. Hčk, 

Aooapareur [akkaparérl, franc., znamená 
kupce, který skupuje co možná nejvíce jistého 
zboží, aby tím ceny uměle zvýšil a tak opa- 
noval trh. Hlavně pak užíváno slova toho 
o lichvářích v obilí. Za francouzské revoluce 
i za jiných časů všeobecné bídy bývalo pode- 
zření, ze někdo je a-, podnětem k výtržnostem 
chudého lidu. 

Acomrvnevole,  aooareiaeviilmeiite 

takar-], ital., v hudbě : li savé, lichotivě, po- 
:ud se týče přednesu. 

AooarUui Calixte, právník francouzský. 
Nar. dne 17. pros. 183 1 v Mensu (dep. Isére); 
odbyv studia na učitelství středních škol 
v École normále supérieure. oddal se 
studiu práv. Stal se r. 1864 professorem 
práva římského nejprve v Douai, pak v Pa- 
říži. R. 1878 svěřena mu nově zřízená profes- 
sura »pandectc při právnické fakultě pařížské. 
R. 188 1 jmenován vrchním inspektorem studií 
právnických. Znám jest pro rázné hájení svo- 
body wuČování za presidentství Mac-Maho- 
nova. Nejdůležitější jeho díla: Etudě sur la 
transaction en droit romain et en droit fran^is 
(1863) a Ptécis de droit romain (1869—66 ve 

2 8V.). 

Aooedo [akc-], lat. přistupuji, přidá- 
vám se; a. nemini, pepřidávám se k ni- 
komu (při hlasování), víz A ke es. 

Aooaleratorinm maadatom nazýván 
v Uhrách rozkaz vyšších soudů k nižším, aby 
pře, které se rozkaz týkal, byla urychlena. 

Aooelerator nrl&ae [akc-], lat., jest sy- 
nonymum svalu bulbokavemosního, jenž moč 
v rouře močové zbylou, jakož i símě sem vy- 
lité smrštěním svým vystřikuje. Peč, 

Aooellaraado [ačel-], skrác. acceL (ital.), 
zrychleně, v hudbě: s rychlostí čím dále 
větší. 

Aooeiud [akc-] (lat, od ad-censere, tolik 
jako adtribuere, adscribere, přiděliti), přidě- 
lenci čili náhradníci. Slovem tím označo- 
vala se u Římanů jedna z 5 centurií, které 
byly mimo 5 tříd (classes) Serviových, totiž 
centuria accensorum velatorum. Přídavkem 
velati označuje se, že tito táhli do pole 
beze zbroje (srovn. Festus epit. str. 369). 
V bitvě bylo jich užíváno k tomu, aby vy- 
zbrojíce se zbraní vojínů řádných, z jakékoliv 
příčiny k boji neschopných, nastoupili na je- 
jich místo k vyplnění mezer. L. Lange vzta- 
huje výraz a. ke čtyřem nižším třídám Servio- 
vým a hlavně k páté, ale mínění to jest v od- 
poru se vším, co o užívání toho slova v pra- 
menech starých se nachází. Jiné jméno těchto 
a-sů jest také adscriptivi, adscripticii. Ve službě 
civilní značí a. sluhy úředníkův, od státu 
placené, jichž bylo užíváno ke službám ve- 
dlejším. A-sy mají jen úředníci, kteří mají také 
liktory, tedy konsulové, prokonsulové, praetoři 
a propraetoři. A-sa volil si úředník sám, a 
když odstoupil, přestala i funkce a-sova. Za 
doby Ciceronovy z pravidla vybíral si úředník 
a-sa ze svých propuštěncův, kterýž obyčejnč 


116 


Accenti — Acciajoli. 


býval jeho důvěrným rádcem a osobou velký 
vliv mající. — Srv. Lange, Rom. Alterthiimer, 
3. vyd., I. str. 929 si., Mommsen, Róm. Staatsr., 
z. vj'd., II. str. 341 si. Pk, 

Aooenti A., professor v BukureŠti ; súčast- 
nil se r. 1848 a 1849 vynikajícím způsobem 
politického ruchu ve vlasti své rumunské a 
v Uhrách. Zejména byl velmi horlivým po- 
mocníkem Jankovým, když tento organisoval 
povstání Rumunů proti Maďarům. Bojoval také 
hrdinsky po boku Jankově. Když revoluce byla 
potlačena, ustoupil do života soukromého. 

Aooentor alplniui [akc-], lat. pěnice 
podhorní. Viz Pěnice. 

Aooentu eoolealAstioi viz Akcenty 
církevní. 

Aooepi [akc.J, skrác. acc. (l&t«)> pfija^l 
jsem. 

Aooeptilatlo [akc-]: 1) Název christo- 
logický. Dle nauky sv. Anselma musil Bůh 
státi se člověkem, aby zadost učinil za hříchy 
lidské a tak vyrovnal odpor mezi božskou lá- 
skou s jedné a božskou spravedlivostí a sva- 
tostí se strany druhé. Dle sv. Tomáše Aq. a 
jeho Školy udalo se zadostučiněni Kristovo 
hledíc k vině naší v míře přebytečné (accep- 
tatio); naproti tomu tvrdili Duns Scotus a 
jeho stoupenci, k nimž přidružili se též Armi- 
niáni, že zásluhy Kristovy nedostačily k dílu 
ospravedlnění, že však Bůh ze zvláStní milosti 
je přijímá za dostačující a. Církev přidržela se 
učení thomistického, protestantismus pak za- 
vrhl obé a abstrahuje od civilistického rázu 
ponětí Anselmova, prohlásil naprostou shodu 
mezi požadavkem a dílem zadostučiněni. red. — 
2) A. zvláštní formálně jednání, kterým dle 
řím. práva zrušována verbálná (slovní) obli- 
gace. A. spočívala v otázce dlužníkově, zdali 
to, co věřiteli byl slíbil, tento obdržel, načež 
věřitel dlužníkovi odpověděl, že ano. Ve forma- 
listickém právu starém pro svou jednoduchost 
oblíbený akt a. stal se vzorem zrušování smluv 
jiných, které nebyly verbálné, při čemž ovšem 
bylo zprvu příslušný kontrakt na ústní uvésti, 
což se dělo zvláštní formulí, dle vynálezce na- 
zvanou stviulatio Aquiliana, V Justiniánském 
právu pozbyla a. svého zvláštního významu, 
ježto nebyla již verbální obligace výsadním 
způsobem smlouvy. Formální smlouvy pí- 
semné zrušovány též za starého Času akcepti- 
lací písemnou. ATr. 

Aooepto  damno  lannam  olandere 

(lat.), po utrpěné škodě dvéře zavříti; 
po česku: co plátno chléva zavírati, když jiní 
krávy pokradli. 

AooeMOria Stipulatio viz Novace a 
Stipulace. 

Aooessorias Wilissii (t. nervus\ jede- 
náctý čiv mozkový, zásobuje kyvaČ krČní 
{sternocleidomastoidťus) a sval kuklovitý (cucul- 
laris). Při křeči v obvodu jednoho čivu tohoto 
sídlící nastávají trhavé pohyby hlavou, při 
čemž obličej k rameni strany zdravé se otáčí 
a hlava se k rameni strany choré kloní; jestli 
křeč obě strany zachvátila, nastávají, je-li inten- 
sita křečí na obou stranách stejná a dostavují-li 
se současně, pohyby kývavé. Peč. 


Aooettiura [ačet-J, obec v jihoit. pro\ . 
potenzské, distr. materském, v horním údolí 
Salandrelly; 4944 ob. (1881) živí se vinařstvím, 
orbou a ovocnictvím. 

Aooiaooatiira [ačak-], ital., v hudbě způ- 
sob přírazu dříve zhusta užívaného, který na- 
stupuje téměř zároveň s hlavní notou akcen- 
tovanou. A. dnes totéž co Appoggiatura. 
(Víz Příraz.) Chv. 

Aooiajoli, Accíajuoli fačajoli], stará 
rodina ílorencká, pocházející z Brescie. 1) N i- 
colo (Mikuláš) A. (* 1310 — f 1366), státník 
neapolský. Přišed do Neapole prokázal vnučce 
krále Roberta z Anjou Johanně I. mnohé platné 
služby jakožto válečník, začež jmenován oá 
ní velkým senešálem neapolským a později 
n^ístokrálem apulským. A. byl muž velmi vzdě- 
laný; požíval přátelství Petrarky a Boccaccia, 
s nimiž si dopisoval. Red, 

2) Nerio I. A. (t. j. Rainer), synovec Mi- 
kuláše, velkosenešáia království Neapolského. 
obdržel r. 1364 lénem od císařové > románské* 
Marie Bourbonské knížectví Vosticu (dnešní 
Aigion) v sev. Peloponnése, odkudž Šťast- 
nými boji opanoval r. 1371 Argos a Korinth. 
Brzy potom stal se vůdcem pomocných vojsk, 
která »svatý spolek«, papežem Bonifaciem IX. 
z italských moci a z Francie proti Turkům 
založený, do Řecka na pomoc císařům byzant- 
ským vypravil. Jsa seSvakřen s Janem, vlád- 
cem joanninským, i s Theodorem Palaiologem, 
despotou morejským a bratrem císaře Manuela. 
udeřil na vévodství athénské, kdež posud pa- 
noyalo kataláhské rytířstvo, dle jména králi 
sicilskými se řídíc. Roku 1394 dobyto celého 
vévodství i s hlav. městem, načež Ladislav, 
král neapolský, jmenoval Neria A-ho vévodou 
athénským. Brzy potom N. zemřel, odkázav 
závětí vévodství athénské Benátčanům: toliko 
Théby s Částí severní dědil levoboček jeho 
Antonio I. A. Tento spojiv se s Turky 
i s Řeky, předešel Benátčany, vzal Athény a 
až do své smrti vládl celým vévodstvím. Za 
něho Athény některými stavbami okrášleny: 
také pocházela od něho asi »francká« věž nad 
Propylaii, r. 1875 shořená. R. 1432 zemřel, 
načež s pomocí Turků nastoupili v panství 
synovci jeho Nerio II. a Antonio II. Na- 
\ danému bratru ustoupil Nerio; když však An- 
tonio II. r. 1435 zemřel a vdova jeho hodlala 
vévodství s rukou svou podati' despotovi mo- 
rejskému, zmocnil se turecký vojevůdce Tura- 
chan Théb, a Athény uděleny sultánem Ne- 
riovi II. jako knížectví Turkům poplatné. Po 
smrti Nenově r. 1452 vládla jménem nedo- 
spělého syna vdova jeho. Když však zasnou- 
bila se s kterýmsi šlechticem benátským, usta- 
novil Muhammed II. Francesca A-ho, syna 
Antonia II., místodržitelem athénským. Fran- 
cesco povraždil rodinu Neria II., načež sultán 
vypravil vojevůdce Omara do Attiky. R. 1450 
vzato město, Francesco kapituloval na Akro- 
poli i byl učiněn knížetem thébským. Kdyi 
však kul pikle proti sultánu, byl r. 1459 zajat 
a odpraven. Odtud rod A-ů i s vévodstvím 
athénským z dějin mizí. Laborde, Athěncs a.i 
XV., XVI. et XVII. siěcle. Pař. 1855.   Pšk. 


Accidens — Accius. 


117 


3) Donato A., proslulý státník a spiso- 
vatel florcncký (* 1428 — f 1478). Vynikal 
ro\'néž učeností jako nezištnými službami, 
které prokázal své vlasti. Byl vyslancem fran- 
couzského a papežského dvora a r. 1473 gon- 
falonierem republiky florentinské. Z véde- 
ckych jeho prací uvádíme Commentarius de 
vita Caroii Magni, psaný podlé Eginharda, 
lat. překlad Plutarchových životopisúv a kom- 
mentářc k Ethice a Politice Aristotelova. Spisy 
ieho vynikají uhlazenou mluvou. Z rozkazu 
republiky pfelož il Dějiny florentinské od Leo- 
narda Bruna Aretina do Ital. (1473). 

4) Filippo A. (* 1637 — I 1700), r>^íř 
řádu maltézského, který procestoval tehdejší 
známy svět. dramatický spisovatel a operní 
skladatel, založil moderní strojnictví divadelní, 
ičž z Itálie dostalo se do Francie a odtud do 
Némecka, Anglie atd. Z oper jeho uvádíme 
La Damira placatá (Ben. 1680), // Girello^ 
drama burlesco per musica (Modena 1675 a 
Ben. 16S2),  Ulhsc in  Feacia (Ben. 1681) a j. 

Acoidons (lat.) jsouc odvozeno z aď (ku, 
pfi) a cadere (padnouti) znamená případek 
:akožto znak. který na něčem jen nahodile 
>< v)*sk\'tuje, Čili véci pfipadá nebo nepiHpadá, 
mi by se na ní samé co rtiénilo. Tak dia- 
niant má své známé, určité znaky, které nutně 
^^áleiejí v pojem jeho ; je-li broušený nebo ne- 
broušeny, jest okolnost nahodilá, právě přípa- 
dek. O znacích oněch (mineralogie je vyčítá) 
dime, ze skládají bytnost (essentia) diamantu 
a jak lid říká, přirozenost jeho. Jsou 
tedy případek a bytnost pojmy proti sobě po- 
í^tavcné, — Ježto i případek i znak bytný tkvějí 
' néčem. co jest samostatný, trvalý podklad 
1 nositel jich, čemuž také díme podstata 
intstantia): patrno, že pojmy jich obou, pří- 
padek i znak bytný, stojí proti pojmu podstaty. 
I '.}ikytuje se slovo a. za druhé jakožto pro- 
tiva podstaty, ale máme k účelu jemnějšího 
rnzliiení více výrazů v, jako: znak vůbec, 
•lastnost, přívlastek, jjřímět či přímě- 
ítk (aitribut), jichžto užívajíce táhneme se ku 
fi^dstaté, jako při slově » případek << táhneme 
« k bytnosti. Říkáme na příklad : přímětek 
■nhaerujc Čili tkví v podstatě, mluvíme o zá- 
:'Mi přimétnosti (inhaerenci), kdež podstat- 
p-'^ sama sebou se vyrozumívá. Uvedena-li 
'roušenost za pouhý případek diamantu, ná- 
í*zí nhraněnost (ki^^stallisovaný uhlík) k byt- 
nosti jeho, kdežto podstatou jeho zoveme to, 
na čem broušenost i vyhraněnost visí čili tkvějí, 
•otíi uhlík. Znamená tedy v našem příkladě 
P^^stata totéž jako látka a konečně hmota 
i*ríitl RozŠíří-li se však pojem podstaty a při- 
•ífTou-li se do něho i bytní znakové sami, pak 
ba pojmy, totiž podstata a bytnost, tak se 
'^•íií. že se jich ůžívává střídavě jako pojmů 
^•nénných, rovnomocných (aequipoUentních). 
Odtud ujalo se také na místě znaky »bytné« 
fikati znaky >podstatné<, kdež právě nelišíme 
rnezi bytností a podstatou, podobně jako když 
nelišíme mezi případkem a přímětem, zovouce 
'^ba a. Tu konečně vysvitne smysl věty, již 
^:táme jakožto výklad onoho názvu: a. stojí 
.etinak proti bytnosti, jednak proti podstatě. — 


Avšak onen uhlík, jejž nám lučba vytkla za 
podstatu diamantu, sám opět ukládá podobnou 
otázku, co totiž jest jeho podstata zase. Určo- 
vání podstaty počíná tedy znova a vysky- 
tuje se v průvodu s jinými důležitými úkoly, 
kterých úplně rozřešiti posud se nepodařilo. 
A tudíž název a., má-li jen poněkud objasněn 
býti v ohledu filosofickém, poukazuje ihned ke 
svým dvěma protivám otvíraje cestu k záha- 
dám, které náležejí k nejčelnějším a nejobtíž- 
nějším v celé íilosofi'. Viz k tomu hesla: Byt- 
nost, Podstata. Dd. 

AooÍd«ntalia [akc-]: 1) A. negotii šlo- 
vou dle starší theorie obecné až do pojednání 
Fittingova (Civilist. Archiv XXXIX.^ vedlejší 
Částky nějakého právního jednání, totiž ustano- 
vení, která spočívajíce v libovolném projevu 
vůle stran nějaké právní jednání uzavírajících, 
mohou býti opommuta, aniž tím podstata to- 
hoto právního jednání trpí. Ustanovení tato 
mohou býti obsahu velmi různého, avšak tu 
společnou mají vlastnost, že nenáležejí k zá- 
konnému pojmu právního jednání (nejsou 
essentialia tiegotíi), aniž jsou při něm pravi- 
delnými {naturalia negotiijj nýbrž jako vedlejší 
ustanovení k hlavnímu jednání se pojí a za 
svůj účel mají vyloučiti jednotlivé účinky 
právní, které by jinak z právního jednání to- 
hoto plynuly. Strany uzavírající nějaké jed- 
nání právní, pokud běží o tato ustanovení ve- 
dlejší, jsou úplně neobmezeny a žádá se toliko, 
aby tato ustanovení s pojmem onoho právního 
jednání v odporu se nenalézala. Jako taková 
vedlejší ustanovení při právních jednáních se 
naskytující uvádějí se podmínka. Čas a příkaz 
(condiťiOt dieSf modus), AV. Pčk. — 2) A. delicti 
(lat) jsou okolnosti trestní skutek provázející, 
kteréž nenáležejí ke skutkové povaze jeho, 
avšak pro trestnost skutku a vyměření trestu 
jsou významné. JT. 

Aooidit in punoto. quod non spera- 
tor in amio (lat.), stává se ve chvilce, 
čeho jsme se nenadali do roka. 

Aoolpiter viz Jestřáb. 

Aooipitrlna [akc-l Fr. Jménem tímto za- 
hrnuje se zvi. odděleni druhů mnohotvárného 
rodu jestřábníků. (Viz Hieracium.)   \ 'ský, 

Aoolns [akc-], též A 1 1 i u s L u c i u s, slavný 
skladatel římských tragédií (■= r. 170 — +94 
př. Kr.) z Pisaura v Umbrii. Jím dospěla řím- 
ská tragédie za republiky dle soudu někte- 
rých starověkých spisovatelů svjho vrcholu. 
Známe 43 titulů jeho kusů, z nichž největší 
jméno měly: Philocteta, Medca, Atrcus (odtud 
známé heslo císaře Caliguly : uderint^ dum me- 
tuanť). Epigoni, Telephus. Kromě dvou měly 
jeho tragédie řecké mythy za základ, i byly 
napodobením truchloher velikých tří tragiků 
řeckých, hlavně Euripida. Z římských dějin 
vážena látka v tragédiích Aencovci (Aeneadae) 
či Deci US (zasvěcení P. Decia Můra bohům 
podzemním v bitvě u Sentina r. 295) a Brutus 
(vypuzení Tarquinia Superba a zavedení kon- 
sulátu); jsou to tak zvané practexty {fabulae 
praetextae), Z plodů těch zachovaly se toliko 
zlomky (srv. Ribbeck, Trag. rom. frag., 2. vyd. 
str. 136. nn. a str. 281. nn.); dle zpráv staro- 


118 


Accius — Accordino-Marchese. 


věkých jevil se v dramatech těch nemalý dů- 
vtip, hloubka a mohutnost myšlének, vážnost, 
i udržely se na jevišti až do sklonku republiky. 
Sloh A-iův vyniká neobyčejnou plností a mo- 
hutností výrazu. — Mimo to byl A. i v lite- 
rární historii a grammatice činným; psal po 
zpAsobu alexandrijském — ro\'něz řečí váza- 
nou — spisy obsahu literárné historického a 
grammatického. Jsou to : Didascalica (9 knih ; 
byl to jakýsi nástin řecké a římské poesie, 
hlavně dramatické), Pragmatica (psaná v tro- 
chejských tetrametrech a týkající se asi hlavně 
technické stránky poesie dramatické), Annales 
(nejméně o třech knihách v rozměru epickém), 
Praxidica (v iambických senárech, báseň di- 
daktická jednající o rolnictví), konečně Par^ 
erga^ jež snad zahrnovala v sobě všechny di- 
daktické básně A-iovy. Více o něm podává 
Ribbeck, Rom. Trag. 340—602., Teufíel, Gesch. 
der rom. Lit. 4. vyd., str. 205. nn., O. Ribbeck, 
Gesch. der rom. Dichtung I. R, Nk. 

AooiUJi [akc-] Titus z Pisaura, obratný 
řečník Školy Hermagorovy, proti němuž Ci- 
cero hájil roku 66 př. Kr. Av. Cluentia Ha- 
bita. Vynikal ozdobným slohem právě tak jako 
břitkou argumentací (Cic. Brut. 271.).  Mda. 

Aooliuiiim [ak-], lat., příloha spisfi 
úředních. 

Aooolade [akolád] (fr., čes. spona), v hud- 
bě sluje vlnitá nebo přímá čára spojující dvě 
neb více liniových soustav ; značí, že noty ve 
spojených takto soustavách k sobě náležejí. Vy- 
skytuje se v partiturách, skladbách klavírních, 
varhanních, harfových a pod. Ostatně viz 
Akkolada. KTe. 

Aoooltl [ak-]: 1) Benedetto (» starší «), 
historik ital. (* v Arezze 141 5 — f ve Florencii 
1466). Nejst. Člen rodiny toskánské proslavené 
v italském písemnictví. S počátku byl prof. 
práva ve Florencii, později věnoval se zúplna 
historii a stal se konečně kancléřem republiky. 
Napsal dějiny první křížové výpravy De bello 
a christianis gesto pro Oirísti sepulchro et Ju- 
daea recuperandis (1460 ve Florencii), dílo 
velmi cenné, z něhož Tasso čerpal ideu ku 
svému Osvobozenému Jerusalemu. Mimo to 
máme od něho: De praestantia virorum sut 
aevi (vyd. i68g v Parmě). 

2) Francesco A., po rodišti Are tinus, 
právník ital., bratr předešl. (* 1418 — f 1483 
v Sieně). Byl prof. práv v Bologni, Ferraře 
a Sieně, později tajemníkem Františka Sforzy, 
vévody milánského. Bvl vysoce vzdělán ve 
filosofii, theologii, hudbě i v básnictví; psal 
též básně italské, ač hlavní působnost jevil 
jako humanista latinský a právník. Z právni- 
ckých spisů vynikají jeno Consilia seu responsa 
(v Pise 1481); Lectura in Digestos (v Sieně 
1496) a j. v. 

3) B e r n a r d o A., básník italský (* 1465 — 
t ^535)» příjmím »rUnico Aretino* pro 
improvisační svůj talent. TěŠe se oblibě pa- 
peže Lva X. stal se papežským písařem a ab- 
breviátorem. Z básní jeho vyd. Opera nuova 
(ve Florencii 1513); zvláště oWíbeny jsou epi- 
grammy v ottávách, zvané strammotti Či stram- 
botti.  Z  veselohry  A-ovy   Mrginia  čerpal 


Shakespeare látku kusu svého > Konec vše 
napraví c. 

4) Benedetto A* (» mladší*), ital. básník 
a puolicista (* 1497 — \ i549)- Sepsal několik 
lat. spisů státoprávního obsahu, sbírky listův, 
z čehož však málo bylo vytištěno. Básně jeho, 
z nichž zvláště si vážili jeho epigrammů a ele- 
gií, nalézají se ve sbírkách Carmina quinque 
Hetruscorum poetarum (Flor. 1562) a Carmina 
tUustr. poetarum italorum (17 19). Pro svou 
úchvatnou výmluvnost a svůj elegantní sloh 
nazván byl druhým Ciceronem. 

Aooomao [akomak], hrabství v severo- 
amer. státě Virginii, v jižní části poloostrova 
mezi zálivem Chesapeakeským a Atlantským 
m., se 24.4000 byv. (mezi nimi asi třetina čer- 
nochů) na 1382 /fMi'. Tamže obec A., nepa- 
trné sídlo správních úřadů. 

Aooomanda, aocomandita, aooomen- 
da, aooomendatLo víz Komenda. 

Aooompagnato [akompaňáto] (ital.), na 
způsob průvodu, značí ve vícehlasých 
skladbách, že hlasy průvodní v detailech tempa 
i poměrech dynamických úplně podříditi se 
mají hlasu, kterémuž melodie hlavni jest při- 
dělena. A. nazývá se též způsob recitativu, 
v němž se zpěvem postupuje též průvod ; opak 
tohoto a-ta jest seccorecitativ.    KTe. 

Aooompasnement [akompaAman^, fr.. 
hudební průvod sólových hlasů neb ná- 
strojů. Chv. 

Aoooramboili [ako-] V i 1 1 o r i a, vévodkyně 
de Bracciano, proslula v XVI. stol. svou krásou 
i svým osudem. O ruku její ucházel se Paolo 
Giordano Orsini, vévoda z Bracciana, o něm/ 
se všeobecně tvrdilo, že byl vlastní rukou za- 
vraždil svou choť, Isabellu Medicejskou. Otec 
Vittoriin však rozhodl se pro Francesca Pe- 
rettiho, synovce kardinála z Montalta a 1573 
uzavřen byl sňatek. Manželství toto však ne- 
bylo šfastné a r. 1581 byl Peretti úkladně za- 
vražděn.^ Jakkoli zločin všeobecně přičítán byl 
vdově i dřívějšímu ctiteli jejímu, Orsinimu, 
nezjistilo se při soudním vyšetřováni nic, a 
papež Řehoř XIII. spokojil se tím, že Orsini 
slíbil, že se nezasnoubí s Vittorií. Nicméně 
v brzku vešli milenci v tajný sůatek a ze strachu 
před kardinálem z Montalta, nyni již papežem 
Sixtem V., uprchlí do území benátského, kde/ 
Orsini po krátké nemoci již 1585 v Sále u je- 
zera Gardského zemřel zanechav značný áW 
svého jmění vdově. Tím však popuzen Lodo- 
vico Orsini, kterýž dal Vittorii najatými vrahy 
v domě jejím v Padově zavražditi 22. pros. 
téhož roku. Vraždu tuto potrestala republika 
benátská velmi přísné. Životopis Vittoriin na- 
psal Adry (1800) a nejnověji Gnoli, Vittoria 
A., Storia dcl secolo XVI. (ve Flor. 18701. 
Poeticky vylíčeny byly osudy její častěji; 
zmínky zasluhují tragedie Websterova The 
white devil (Bílý ďábel) a Tieckův román Vit- 
toria Accoramboni. 

Aooordlllo-lKaridime [ako-] F r a n c e s c o . 
agronom a národohospodářský spisov. italsk\ , 
* 17. říj. 1810 v Patti, stud. práva a nár. ho- 
spodářství v Palermé. Po skončených studiích 
vrátiv se do svého rodiště věnoval se hosp « 


Accordo — Accursius. 


119 


dáfství. při Čemž pilné si viímal všelikých 
novot R. 1848 zvolen za poslance na sněm 
sicilský; od r. 1861—67 byl prof. národního 
hospodářství na universitě messinské. Žije od 
této doby ve svém rodiSti. Nejcennější jeho 
díla jsou : Pensieri e normě sulla scien^a della 
pubblica administra^ione (1859);- 5ii//' accresď 
mento dei letami in Sicilia (1851); Ptolusione 
sídla importan^a delV agrícultura (1863); pak 
jeho přednášky universitní o národním hospo- 
dářství, též tiskem vydané. 

Aooordo [ak-], ital. souzvuk, viz Ak- 
kord. — Též název velkého nástroje baso- 
vého o 5 — 15 strunách, jehož někdy v Itálii 
bylo užíváno při větších hudebních produk- 
dch a jejž Praetoríus nazývá Hrone perfetto 
a arce violjrra* Ostatně viz Lyra. 
Aooorao viz ^ccursius. 
Afioono: 1) Buono Qat, Accursius), též 
Buonaccorso, filolog italský, rodem z Pisy, 
žil v 2. pol. XV. stol. Zařídiv v Miláně Školu pro 
studie kiassické vydal značnou řadu řec. a lat. 
auktord. Nejvíce prosluly jeho Animadversiones 
k Caesarovým » Pamětem o válce gallské« (ve 
Fcrrařc 1474). — 2) Mariangelo A. (* ok. 
1490 — f po r. 1544), konal mnoho cest hledaje 
rukopisy klass. řeckých a římských, žil později 
na dvoře braniborských kurfirstflv a Karla V. 
Vydal Ammiana Marcellina (1533) a Cassio- 
dorovo dílo Variarum lib. XĎ. (1538); mimo 
to krit poznamenání k Ausonioví, Solinovi a 
Ovidiovi (1524). Mimo to napsal spisek lat. 
Oscd, volsca, romanaque eloquentia, v němž 
bfitkým vtipem posmívá se spisovatelům své 
doby, kteří si libovali v zastaralém, archaickém 
zpQsobu mluvení. (Srov. Hiibner v Corp. inscr. 
Lat n., str. Vn.) iy. 

Aoooiiolieiir [akušér], fr., viz P o r o d n í k. 
Aoer»»ewidi Inf G^t.), právo přírostu, 
právo ku přirostu. Dle práva římského při- 
padla čásť pozfistalosti, o které zůstavitel 
vůbec aneb platně nepořídil, aneb kterou 
ustanovený spoludědic, pozb3rv práva děditi, 
nastoupiti nemohl, aneb kterouž přijmouti 
Qcchtěl, nebylo-li substituta, ipso jure spolu- 
dědici (re aut verbis coniuncto), který k po- 
zůstalosti se přihlásil, aneb bylo-li přihlášených 
>poludédiců více, všem (conjunctis) dle poměni 
jejich podílů. Při zákonné (mtestátnQ posloup- 
DO$ti méli pouze spoludědici téhož kmene ná- 
rok na přírost. Odkazník na alikvotní neb ali- 
kvantní část věci odkázané výslovně obme- 
zeny nemel nároku na přírost; legatár, který 
prvotné celou věc obdržeti měl, ustanoveným 
spoluodkazníkem však byl obmezen, má právo 
Porostu; když spoluodkazník odpadl, spoluod- 
kazníku re conjuncto vzchází přírost ipso jure 
j proti jeho vůli. Břemena na části přirostlé 
váznoucí mustl přihlášený spoludědic neb 
spoluodkazník přijmouti, nemaje již práva pří- 
rost odmítnouti, leda že tento za příčinou tou 
povstal, že suus heres dědictví se zřekl, aneb 
ze povolaný a přihlášený spoludědic navrácení 
do stavu předešlého si vymohl. Ustanovení 
práva rak. odchyluje se od práva řím. v tom, 
ic. nepořídil-Ii zůstavitel o celé pozůstalosti, 
nýbrž ustanovil-li dědicům určitou čás( dědi- 


ctví (na př. 7/B), díl, o němž pořízení neučinil, 
spadá na dědice ze zákona (§. 562. o. z. obč.), 
kdežto dědicům na určitou čásť neobmezeným 
aneb výslovně stejným dílem za dědice po- 
volaným a jejich právním nástupcům, tudíž 
i kupci pozůstalosti (§. 1279. o. z. obč.) uvol- 
něná čásť přirůstá (§§. 560 a 561. eod.) se všemi 
břemeny, nezáleží-li tato v osobním konání 
dědice, jenž se přihlásiti nemohl aneb nechtěl 
(§. 563.). Odkaz nepřijatý, není-li substituta, 
přirůstá spoluodkazníkům nerozdílné aneb vý- 
slovně stejným dílem povolaným, jinak zůstává 
v pozůstalosti, připadá tedy dědici. JH, 

Aeoresoendo [akrešendo], ital., v hudbě- 
tolik co crescendo, přirůstavě. Chv. 

AoorinfftOB féknngtnl, město v angL 
hrabství lancasterském, v hlubokém údolí na 
Hindburnu, s 31435 obyv. (x88i); má zname- 
nité továrny na zboží bavlněné, bělidla, bar- 
vírny, tiskárny kartounu, železné a uhelné doly. 

Aooroujdr [akrupír], fr., o koních vze- 
pjati se, postaviti se na zadní noh}'; v tělo- 
cviku vztyk z dřepu. Rg. 

AooUDitmn fak-l u Římanů poliovka, na 
níž při hostinách lehaíi. A. vešlo v obyčej teprve 
za dob císařských a zatlačilo dosavadní lectus 
tricliniaris, A. určeno bylo, jak se zdá, pouze 
pro jednu osobu a bývalo pokrýváno koberci, 
jež sluly accubitalia. Připojené vyobraz. Č.38. 
podává a. dle starého jednoho reliéfu mra- 
morového. Vý, 

Aooiun Friedrichy nar. v Biickeburku 
1769, byl professorem chemie a mineralogie 
v Londýně, pak v Berlíně, kdež zemř. r. 1838. 
Výtečným svým pojednáním o světle plyno- 
vém A practical treatise on gaslight (Lond. 
18 1 5) razil dráhu osvětlování plynem, které 
také první sám provedl. Uznání došla také 
jeho pojednání o porušování potravin a o ku- 
chyňských jedech , Treatise on adulterations 
of food and culinaty poisons. Mimo to napsal 
chemii, mineralogii a krystallogratii. 

Aoouraiiui: 1) František, ital. Accorso, 
slavný právník italský. Životopisná ('ata jeho 
jsou dosti neurčitá. Narodil se kolem r. 1182 
ve florenckém Bagnolu z rodičů prý selských. 
Studia právní konal na slavném učení bologn- 
ském, kdež mu byl učitelem slovutný Azo. 
R. I220 zasedal již při důležitých processech 
a stal se brzy potom učitelem práv na téže 
Škole bolognské. Povolání to přineslo mu vedle 
znamenité pověsti i bohatství. A. byl muž 
hlubokého vzdělání a ušlechtilých mravů. Jako 
učitel práv byl nejslavnějším své doby a jako 
spisovatel byl posledním z glossátorů. Zprávy 
o spisovatelské činnosti jeho jsou nedosta- 
tečný. Vedle jakéhos >apparátu« k authen ti- 
kám, traktátu o rozhodčích a »quaestiones« 
napsal zachované dodatky k Janově summě 
k authentikám. Spis, který založil A-iovu slávu, 
jest veliká kompilace gloss, zvaná Glossa ordi- 
naria neb krátce Glossa, O díle tom pracoval 
30 let. Na soudech požívala glossa jeho váž- 
nosti takřka zákonné. Ustanovení corporis 
iuris, kterých glossa neuváděla, jakoby ne- 
bylo: quidquid non agnoscit glossa, non agnos- 
cit curia.  A přece dílo to dle jednohlasného 


Accurtare — Accusatio publica. 


120 

úsudku nepatfí k nejlepSim ani syste matikou, I nímu úpadku důvtipu a snaiivosti ve studiu 
ani obratností ve zpracování látky, ani pO- ' práv, který byl jii za A-ia počal a pak kv3> 
pem vedl ku pohodlnému mechanickému iei- 
pání z knihy z doby privř nejbliiií: A-iovy 
' glossy. Pro právní historii jest ovSem glossa 
' pramenem drahocenným. A. zemřel nejspíie 
! r. 1358- ' — Srv. Sarti, De claria archigymnasii 
bononiensis profeasoríbus:Savigny,GeschÍchtc 
dc8 rom. Rechts im MittelalCer, sv. V.: Land^- 
; berg, DieGlosscdeBAccursius. Ůr. — 9)Fran- 
itiSek A. (* v Bologni 1225 — | 1293), syn 
předešlého. Jako otec i on dosáhl velké váž- 
■ nosti. Roku 1273 odvedl jej král anglický 
I Eduard I., vraceje se ze Sv. zemé, do Anglie. 
;Tam stal se A> důvfmým rádcem k^álo^-ým: 
I vrátil ae pak roku 1282 do Bolt^ni a před- 
: náJíel tam aí do smrti své práva na univer- 
I šiti. Dante klade jej do pekla, — 3) Cervot- 
tue A., druhý syn Frantíka 1), narodil se 
I 1240, přednášel práva v Bologni a Pádoví a 
f 1287. Ku proslavenému dílu otce svého se- 
psal nepodařené glossy, které veíly v prislo\i. 
tak íc Cervottinae znamenalo svého íasu 
Spatné glossy, výklady. — 4} Vilém A., tfcti 
syn C^ 1246 — f 1314). vynikl více životem 
dobrodruiným neili právnickou učenosti. \"y- 
poveden byv z Bologni vstoupil do stavu 
duchovního a zastávat pak roztiíné úfady du- 
[ chovní ve Francii, ve Španělsku a konefní 
také v Itálii. — 6) A. víz Accorso i). 

Aoonrtara (lat), skracovati, accur- 
tatuB. sk ráčený, obzvtáSté o spisech. 
z  nichž  uíinén  stručný  výtah.  Srvn.  Com- 

Aoonsatlo (lat), obžaloba, dávání viny, ob- 
vinínl určité osoby z trestného skutku. V stře- 
dovřkých právních pramenech uŽíi-á se vý- 
razu toho dosti zhusta téi pro Žaloby ve v'é- 
cech soukromého práva. Odlud žalobce zove 
ae accusans neb accúsator a obíalovaný 
accusatus. Následkem recepce římského 
práva začalo se v rozepřích civilních užívali 
skoro výhradné výrazův actio (žaloba, půhnn). 
actor (původ) a reus (pohnaný). JČ. 

AoonaatlO pabllOft (crimen publicum Ic- 

Ěitimum). U Římanů platila ode dávna zásada. 
s vůbec každý dospélý a zachovalý občan, 
pozdíji pak skrze zástupce i peregrinus, jesi 
oprávnén podati a provésti veřejnou ob- 
žalobu trestní, která proto a. p. se nazývá. 
Znenáhla vSak vylučovány níkteré osoby, a 
sice naprosto nedospílci, íeny, vojáci, zcela 
nemajetní, ti, kdož samí byli obžalováni neb 
již ve dvou sporech hrdelních obžalobu hájili 
neb za úplatu obžalobu vznesli neb ji odvolali. 
a bezední; descendentům. propuStíncQm a 
otrokům nedovolovalo se vznésti obžalobu na 
ascendenty. patrona neb pána; sourozencům 
pak. bv obžalovali své sourozence pro zločin 
hrdelní. 

V dobách nejstarších vyskytuje se a. p. 
před soudem kráífiv a magistráiův a před vý- 
boty trestními {quaestiones Hmporariae). které 
sněmy národní (comitia) zfižovah', kdežlo před 
snémy té mi řízeni tr. výhradně obžalobou 
magistrátů bylo zahajováno. V době stálích 
porot  odborných  (quaes.tioncs ptrpctiuje)  řoí- 


Accusatio suspecti tutoris — Acer. 


121 


iiien obor a. p. tím, že před přísluSnosti tčchto 
quaescí skoro zcela ustoupila příslušnost ostat- 
ních tresL úřadů v Říme i snémů národních 
jakožto trest soudfi; i jest v době té a. p. 
pravidelnou formou zahájení sporu. 

Kdo obžalobu podával, oznámil to předse- 
co\i příslušné poroty (postulatio\ jenž zkou- 
mal, není-li žalobce z práva obžaloby vylou- 
čen: bylo-li více Žalobcfi, rozhodlo se soudné, 
kdo z nich jakožto nejzpůsobilejší má býti 
připuštěn (diyinatio). Po určité IhŮtČ nastala 
pak nombih neb criminis delatio, podání sku- 
tečné obžaloby, při čemž se zjistil základ 
sporu a zákon dle kterého řízení mČlo se 
diti, za přítomnosti obviněného v interrogad, 
načel sepsán protokol o obžalobě (inscriptio), 
je;z žalobce podepsal (subscriptio) a jenž byl 
nezměnitelným základem celého sporu. Pro- 
hlášením praetora, že obžalobu přijímá (no- 
minis receptio\ bylo podání obžaloby dovršeno, 
a následovalo řízení in iure; ale. i zde zůstal 
žalobce pánem sporu a mohl žalobu odvolati. 

Ochranou proti svévolným obžalobám byla 
ustanovení o c a 1 u m n i i. AČ takto zahájení a 
téz další vedení sporu tr. vloženo v ruce sou- 
kromé, nebylo velkého nebezpečí, že by de- 
liKt>- trestné zůstaly bez trestu. Jednak sám 
nbor bezpráví trestného v tu dobu byl ob- 
mezenějiíra, poněvadž mnohé delikty jakožto 
Jdicta privata měly povahu soukromopráv- 
nou: jednak ručilo tehdy za horlivé konáni 
^ravedlnosti živé účastenství Římanů v zá- 
ležitostech veřejných, jakož i odměny, jež buď 
porůznu, buď zákonem slíbeny tomu, kdo ob- 
žalobu pro jisté obecné nebezpečné delikty 
vitézné provedL I řízení samo chránilo zájem 
^'becný jednak svrchu uvedenou divinací, jed- 
nik tím, že jíž v době té liknavé vedení 
^ni, nadržování obžalovanému neb úmyslné 
-pouštění od obžaloby, podané za tím úče- 
lem, by tento trestu ušel, prohlašováno za čin 
trestný. 

I po zaniknutí porot zachovala se a. p.; 
aie poněvadž zájem veřejný — v jistých přípa- 
dech též výhradný zájem poškozeného — v stí- 
náni deliktů stále více uznáván, poČet činů 
trestných pozdějšími zákony rozmnožen byl, 
podání však obžaloby od soukromníků zne- 
náhla za nečestné se pokládalo, přibývá čím 
^íle, tim více případů, kde právo obžaloby 
/určitých deliktů vyhrazuje se jen poŠkoze- 
ntmu, nebo kde stíhání zločinův obecně nebez- 
pečných vedle a. p. státi se může z úřední 
pci^innosti zvláštními úředníky, ba kde i sou- 
<icn] uloženo, aby zakročily oez podané ob- 
žaloby jen na základě udání trestního neb 
liřadní vědomosti o skutku trestném. Ale přes 
íí^* jest a. p. ještě i v Justiniánském právu 
aspoň v zásadě pravidelnou formou zahájení 
^Pf^ni trestního. (Srv. Geib, Gesch. d. róm. 
Cnminalprozesses, str. 98 dd, 115 dd, 254 dd, 
515 dd.) JT. 

Acensatio snspeoti tatariji viz Postu- 

latio suspecti. 

Acensator (lat.) slově Římanům z pra- 
^JdU žalobce stíhající veřejný čin trestní (cri- 
""^1 puUicum), 


Aoonaatoria vita (lat.), žalobnický 

život vedl ten, kdo jaksi ze řemesla podával 
v Římě trestní žaloby. Zaměstnání takové vy- 
světluje se tím, že žalobci v processu trest- 
ním, Dyl-li žalovaný usvědčen, dostávalo se 
vedle jmých výhod zejména pokuty na zločin 
uložené. Žalobci ze řemesla byli u veřejném 
opovržení. (Cic. pro Sex. Roscio 10.)     Čk, 

Aooiisé [akyzé], ve franc. právu obžalo- 
vaný, jenž odkázán před porotní soud; obža- 
lovaný před jiným soudem nazývá se prévcnu, 

Aoédla (řec. céxT^día), nevšímavost, neteč - 
nost, úmyslné zanedbávání snah po vyšším 
zdokonalení, terminologický význam ve filo- 
sofii scholastické. 

Aoephala viz Mlž i. 

Aoephalla víz Zrůdnost. 

Aoor L., javor, rod z ř. javorovitých 
(viz Acerineae), Stromy s listj' jednoduchými, 
dlanitožilnými a laločnatými. Květy mnoho- 
manželné. Kalich i koruna 5listé. Tyčinek 5 
až 9 (obyčejně 8). Čítá asi 50 druhů, z nichž 
roste v Evropě 10, v Čechách jen 3. 

A.campestreh,, babyka. Strom nejvýš lowi 
vysoký, často jen vzrůstu křovitého. Listy dla- 
nitě 5laločné, laloky celokrajné, střední lalok 
ještě jednou mělce 3laločný. Chochoh'ky květné 
přímé. Křídla na plodu vodorovně rozestálá. 
Tyčinky květů prašných zdéh' koruny. Květy 
zelenavé. Větve a kmeny bývají někdy po- 
kryty křídlatě rozsedalou korou. Kvete v květnu. 
foste v lesích a křovinách po celé Evropě, 
lutobílé, někdy žíhané dřevo babyky jest ve- 
lice tvrdé, pevné, těžké a iest tudíž k pracím 
truhlářským a soustružnickym nemálo hledané. 
Také hole a biče z rovných prutů se fezají. 
Květy jsou pastvou včelám. 

A. platanoides L., javor mléčný. Krásny 
strom 8 košatou korunou až 20—25 m zvýší. 
Listy dlanitě 5— ylaločné, zuby laloků dlouze 
přišpičatělé. Chocholíky přímé. Křídla nažek 
daleko rozestálá. Tyčinky prašných květů zdélí 
koruny. Květy žlutozelené. Kvete v květnu. 
Roste v lesích a hájích v rovinách, pahorka- 
tinách neb na nižších horách po celé téměr 
Evropě. Všeobecně se sází v sadech a v ale- 
jích podlé cest. Dříví tohoto druhu jest sice 
pevné, tvrdé, žlutavé, ale méně jemné než 
předeŠlé. Jest výborným palivem. Z kořenů, 
jež mají pletivo uzlovitě ozdobně svinuté a 
hrbolaté, dělají se dřevěné dýmky >ulmovky* 
zvané. Zvláště z jara prýští se z větví naříz- 
nutých hojnost mléčné šťávy, jež obsahuje 
hmotu cukrnou. Dobývání cukru ze šťávy této 
se však nevyplácí. 

A. pseudo-platanus L., k 1 e n, k 1 e n k a. Strom 
s tlustým, až 25 m vysokým kmenem a ozdob- 
nou, košatou korunou. Listy jsou dlanitě 51a- 
ločné, vezpod sivě zelené, laloky přišpičatělé, 
nestejně tupě zubaté. Hrozny květní převislé. 
Křídla na plodu v úhlu rozevřená. Tyčinky 
prašných květů dvakrát delší než koruna. 
Květy světle zelené. Kvete v květnu a červnu. 
V hornatějších polohách v celé střední a jižní 
Evropě; charakteristický strom vysokých hor; 
v Alpách stoupá až do výše 1600 m. V sadech 
a alejích všude se pěstuje. V zahradách často 


122 


Aceraceae — Acerineae. 


vídáme odrůdy s listy pestře bílými, žlutými 
neb nachovými. Dřevo klenu jest pevné, tvrdé, 
tuhé, snadno se dá hladiti a leštiti ; jest proto 
v truhlářství a soustružnictvi velice  váženo. 

V kmenech a větvích obsažena rovněž cukr- 
natá Stává. 

A. monspessulanum L. má listy 3laločné; 
s laloky tupými. Pěstuje se zhusta pro ozdobu 
v sadech. Divoce roste hlavně v jižnější 
Evropě 

A. saccharinum L., javor cukrový. Asi 
25 m vysoký strom v údolích řek a potoků v se- 
verní Americe rozSířený. V listech podobá se 
poněkud našemu klenu, čepel listová jest však 
na zpodu hluboce srdčitá a laloky dlouze při- 
špičatělé. Nezřídka se pěstuje v sadech pro 
ozdobu. Strom tento slouží v severní Americe 
k dobývání cukru. V měsíci únoru a březnu 
navrtávají se kmeny, z nichž pak vytéká po 
několik týdnů hojnost cukrné šťávy (ai 50 litrů 
za hodinu z jednoho kmene). Zachycená Štáva 
v nádobách se svařuje na syrup a cukr. Čítá 
se 2—3 kg cukru na každý strom ročně. Vý- 
robou tohoto cukru Živí se množství chudého 
lidu v severních krajinách Spojených Obcí a 
Kanady, kdež vůbec jiného cukru se neužívá. 

V dolní Kanadě dobývá se průměrně ročně 
asi 25.000, v N. Brunšvicku 4000, v celé se- 
verní Americe vůbec 400.000 centů cukru ja- 
vorového. 

A. fařizrťcum L., javor tat ar ský. Má jedno- 
duché, srdčitě vejčité, hrubě zubaté listy. Na 
poloostrově balkánském a na celé Rusi velmi 
rozšířený strom. Č^sto v našich sadech. Kvete 
v květnu. 

A. dasycarpum Ehrh. Listy laločnaté, ve- 
zpod pěkně sivě bílé. Kvete i v našich sadech 
záhy v březnu a dubnu před rašením listů. 
Ve vlasti své (sev. Americe) slouží také jako 
cukrný javor. 

A. opulifolium Vili. Keř již. a vých. Evropy, 
u nás v sadech často pěstovaný. Vský. 

Z nemocí, jimž javory podléhají, nejrozší- 
řenější jest nemoc působená houbou Rhytisma 
acerinum Fr. Listy stromů bývají někdy jako 
posety černými skvrnami (stromaty) této hou- 
Isy. Vedle toho škodí na javorech na mladších 
listech a pupenech padlí {Uncinula bicornis), 
na starších listech mour (Fumago salicina), 
Z hmyzu ničí někdy vrSky, vyžírajíc je, larva 
tcsaříka javorového (Cerambyx dilatatus Ratz), 
ve dříví kmene a silnějších větví hlodá a vrtá 
zhoubně larva motýle Cossus aesculi L. Listí 
ožírají vedle mnoha jiných hlavně chrousti 
(Melolontha vulgaris L. i hippocastani F.) a pak 
housenky motýlů Acidalia brumata, Liparis 
dispar, Acronycta aceris Hb. a Acrosema bu- 
cephala L. Výtvory duběnkovité tvoří na li- 
stech (hlavně na nervech) žlabatky (Bathyaspis 
aceris Fórst) a různí roztoči. Na větvích 
mladých ssaje červec Lecanium aceris Bouche, 
a na zpodni straně listů četné mšice, zvláště 
Aphis platanoides Schk. Sit. 

Aoeraoeae viz Aesculineae. 

Aoeraji R. Br.: 1) Rod z řádu vstavačovi- 
ty ch (Orchidcae) a z příbuzenstva rodu Ophrys. 
Květy na mnoze velké, pěkně zbarvené. Okvět- 


ní plátky přímé, p3rsk svislý, trojdílný, 8 čár- 
kovitými úkrojky. Ostruha schází. Semenntk 
skroucený. Jediný druh evropský A. anthropo- 
phora R. Br. rozšířen jest na vápeníte půdě 
jižnějších zemí a jde na severu až do jižního 
Německa. Vský-.— 2) A. Eli. (Anantherix Nutt.). 
rod z čeledi rostlin tolitovitých, v Sev. Ame- 
rice domácích, jenž liší se od r. Asclepias ne- 
dostatkem růžkatých přívěsků ve věnci tyčin- 
kovém. £)éd. 

AoerM [ač-]: 1) Giuseppe (* 1773 — 
t 1846), ital. cestovatel. Stud. v MantovČ, obí- 
raje se přírod, vědami, načež 1798 podnikl 
cestu do Dánska, Skandinávie, Finska a La- 
ponska. Byl první Vlach, jenŽ pronikl k Sev. 
mysu. Vraceje se pobyl nějakou dobu v Anglii 
a vydal popis cesty jazykem angl. Travels 
through Sweden d (Lond. 1802, 2 sv.), odkudž 
přelož, do němčiny a do írancouz. (s opravám: 
spisovatelovými). Koku 1816 založil v Miláne 
sborník Biblioteca italiana, namířený proti za- 
staralým názorům Academie della Crusca. Stav 
se 1826 rakouským gener. konsulem v Egyptě, 
přispíval do tohoto sborníku články o Egyptě 
a pěknými přehledy literatury italské. Za lole- 
tého pobytu v Egyptě poznal dolní a střední 
Egypt, cestoval do Fajúmu, na Rudé moře, 
i do Asie, odkudž sbírkami obohacoval musea 
v Miláně, Pavii, Padově, ve Vídni. Po svém 
návrate r. 1836 žil v Castell-Goifredu u Man- 
tovy, kdež zemř. 25. srp. 1846. 

2) Enrico A. (* 1785 — f 1827), znám. 
prof. kliniky v Miláně. Ukončiv studia lékař- 
ská vydal se na cesty, aby zdokonalil své 
vědomosti medicinsko-anatomické a klinické. 
Navrátiv se do vlasti stal se professorem. 
Trefný, výmluvný a vtipem kořeněný výklad 
jeho vábil davy posluchačů na jeho kliniku. 
Z děl jeho lékařských sluší vytknouti Dottrina 
teorico-pratica del morbo petecchiale e de' con- 
tagj in genere (Milán 1822). Jeho spis Anno- 
ta^ioni di medicína pratica dosud je v Itálii 
u veliké vážnosti, zavdal však příčinu k uče- 
nému sporu A-ho s Locatellim. 

Aoerbltaji (l^t.), trpkost; acerbus trpký. 

AoerdéJie Jaserdéz], fr., viz Manganit. 

Aoerenza [ač-], římské Acherontia, mé- 
sto v jihoital. prov. potenzské,  sídlo  arcibi- 
skupa, se 4182 ob. (1881).  Odtud jméno vé 
vodu z A-zy, mladSÍ větve domu PignatelUi. 

Aoerlna viz Jež dík. 

Aoerlneae, jav ořovi té, stromy s listy 
na mnoze jednoduchými, dlanitě žilnatými, 
laločnatými, vstřícnými a bezpalistnými. Květy 
v květenstvích chocholiČnatých neb hroznó- 
vitých, pravidelné, obojaké neb v témže kvě- 
tenství různopohlavné (dle Linnéa »ranoho- 
manželnéc) neb i dvojdomé. Kalich obyčejné 
5listý, řidčeji až glistý, korunních plátků 4 — g. 
okolo terče podplodního vetknutých, s ušty 
kališními střídavých, často stejnobarevných. 
Tyčinek na mnoze 8 z terče podplodního vy- 
nikajících. Semennfk dvoupouzdrý, s jednou 
čnělkou o dvou bliznách. Plod dvojnažka, jež 
se rozpadá na 2 suché, dlouze křídlaté, i — 2se- 
menné polovřce. Semena bezbíleČná s klí 
čkem zakřiveným a s lupenovitýma a neprav i 


Acernus — Acestes. 


123 


dělní slolenýma délohEuna. — flAd tentá ob- 
uhuje  toliko  dva  rody:  Acer  a  Ntgundo 

0 5j druzích v rolmé sevemf polokouli roz- 
(liených. Níkteré druhy obsahuji v kmeni a 
lítvích hojnost eirČ nebo mléční St&vy, t nif 
lie připravovati cukr. Dfívl javoroví jest pevné 
t tn-anlivé. — V dobé tTetJhornf byly řetné 
druhy javorQ (asi 60 druhO) rozSiCeny ve víech 
zemích polárních a odtud zvolna ustoupily do 
rtiních lemf jiiněji položených v Americe, 
Asii. Japanu a Evropé.  Nejvíce známem jest 

1 usazenin tfetihoraich v Evropř Acer triloba- 
ia<H A. Br., jeni velice se podobá ajneríckímu, 1 
nyní žijícímu druhu A. rubrum L.    Vskjř. 

Aoennu viz Ktonowicz. 

Aiwrothariiun Kaup. (Rhinoceros incisi- 
mi Cuv.), vyhynulý rod ssavců, jehoi zbytky 
v miocínu evropském a severoamerickém na- 
chizíme. Byl pHbuzen naSemu nosorožci, ale 
nemtl rohu. Kosti nosní na lebce slabé byly 
vj-vinuty, za to vSak zuby řezací vtlamé mo- 
hutnosti svou vynikaly; nohy přední míly 
vedle tří pratÚ normální vyvinutých jeSté ru- 
diment prstu zevnějíiho, ítvrtého. Se. 

Aoňn: 1) U Římanů malá čtyřhranná 
skřínka víkem opatřená, v niž chováno ka- 
didlo k obíti určení. (Vir vyobr- č. 39.) — 
a) Malý pfenosný oltáf, jeni býval před 
nirtvé postaven a na némi pak kadidlo bylo 

Aonra [ač-], velmi staré místo v ital. 
prov. cascrtské, distr. nolském, 14 km sev. od 
Neapole, sídlo biskupa, s proslulou gotickou 
kathedrálou, jež r. 1788 zničena zemítřesenlm 
) r. 1840 znovuzfízena v slohu moderním, a 
13.768 obyv. (1881). A. za atarovíku mnoho 
trpéla povodními Clania (LagnaJ a za druhé 
punskí vilky rozbořena jest Hannibalem. Okolí 
ÍHI úrodné, ale nezdravé. 

Ae«ma (hromada) jest latinské jméno 
(ivéru plynoucího z více neŽ dvou (pravé 
I hromady) návístí. znamená tedy závér 
hroiDidný, hromadnik, sóritésíUMptÍT^jr), 
iili také zivér řetézový (KeffenícWww) podlé 
riwce a patrné podoby a řetízem ; 
A jest^ 


lém a její stanice v krátký shrnujeme výraz. 
Postup od jedné navésti ke druhé, k třetí koná 
se rázem, díj duSevnf v rozvoji řady unáíí 
soudící rozum a zrychleným krokem blíží se 
k výslednímu členu. Proto se hodi a. v řeč- 
nictvl k dokladům a obratům, mimo to k roz- 
manitým záludným i rozmarným prostocvikům, 
hříčkám mySlénkovým a vtipům, kterýchžto 
ukázky nalézáme hojní i v živím vypravováni 
lidu i v knihách. Mimo tento význam formový 
má a. jeSté jiný co do lálky, znamená toliž ža- 
ludu, vyslovenou votázce: Kolik zrn délá hro- 
madu? Jedno zajistí ne, dví, tři zrna také ne, 
tedy nemůže hromada nikdy k mistu přijíti, 
ani  millionem  zrn.  Anebo přiznáme, že  na- 


tedy A jest E 

Ku přikladu: 

.V řiSi organismů jeví se tíha. rozmno- 
ioiiii se nad prostředky životní; kde bytosti 
rozmnoží se nad prostředky životní, nastává 
nouu; kde nouze, tam boj; kde boj. tam ví- 
lézi ■ udržuji se bytosti dokonalejší; kde vi- 
lííi a udržují se bytosti dokonalejíí, tam do- 
konalost ctoupd; kde dokonalost stoupá, tam 
vládne pokrok: tedy v řífii organismů vládne 
IwliiDk.. Závfru tohoto užívá se zvláEté, kde 
poihba jest celé množství jednotlivých my- 
ílínek rychle přehlédnouti a jinou z nich vy- 
voditi, kde roŇáhlou a spletitou argumentaci 
"i dříve provedenou jeité opakujeme v ma- 


stala hromada, a pak by ji bylo zjednalo po- 
slední praví přiložení zrno. Záluda jest na 
jeve; klíč k rozřeSení spočívá v tom po- 
znání, že otázka sama určité íislo (od- 
poveď na otázku kolik?) zaméi^uje s po- 
jmem neurčitého mnoíství (hromady) a 
jest jen znázornčnim neurčitosti čísla hroma- 
dou naznačeného. Jednou jí stači číslo menSt. 
podruhé vítSi, podlé okolnosti, tak že viechny 
podobné údaje jsou povahy vztaiité. Původce 
záludy této jest prý Eubulidís.Megarský. Nyní 
ustálil se zvyk, že a. znamerui vytčenou ža- 
ludu, kdežto pro závér onen chová se řecké 
jméno sórités. Dd. 

AOMlll«B (Čínáb). siurý název jedné z píli 
řek v Indii, dle nichž zemí nazvána Pand- 
iáb (Pétivodi). 

Aoostft, starobylé místo na severozápad- 
ním pobřeží sicilském, dle povésti založené 
králem Acestem a Aeneou, pozdíjSí Se|;csta. 
(řecky Egesta). Srovn. Lolling: Hellenische 
Landeskunde, str. 283. ly-. 

AosatM (/Urifn"- 'EYtetijs nebo Aiyt- 
ato!!), syn sicilského boha říčního Krimisa (ny- 
níjSí fička Freddo) a Trojanky Egesty nebo 
Segesty, král na .severozápadním pobřeží sicil- 
ském pří úpatí hory Eryka (nyní S. Juliano). 
A. přijal u sebe dvakráte pohostinsky Aeneu 
(Verg. Aen. i, 195 a s 35 nn.); pří druhém 
pobytu Aeneové na Sicilii založili A. a Aeneas 
mésto Accstu, určené pro starce a stařeny troj- 
ské, a svatyni VenuSe Idalské na hoře Éryku. 
Srov. Roscher: Lexikon der griech. und rom. 
Mythologie s. v. Aigcstes i. vy. 


124 


Acetabulum — Acetyl. 


Aoetabnlnm (řeck^: oévfiaqtnv): 1) Ná- 
doba s octem, náležející ke stolnímu náčiní 
římskému. — 2) A., římská míra na tekutiny 
a zboží suté i:r '/< heminy zz iV, cyathu =i 
00682 litru; váhou rovnalo se a. 0*0682 kg 
(Nissen: Griech. u. rom. Metrologie, str. 674 
a 692.). 13'* — 3) A. v lékámictví za staré 
doby míra na tekutiny. Název ten však málo kdy 
se naskytuje a nyní se ho více neužívá. Id. — 
4) A. v anatomii slula puška duté plochy 
kloubné, kosf vkloubenou částečné objímající, 
na př. účast lopatky ve skloubení ramenném. 
Výhradné však nazývá se a. puška v pánvi 
se nalézající na místé, kde všechny tři kosti 
pánev skládající se stýkají. Kosti tyto: střevná, 
sedací i stydká původně od sebe chrupavči- 
tými proužky jsou oděleny, ve věku 7 let však 
chrupavka zmizí a kosti úplně splynou. Puška 
dospělého muže jest asi polovičkou duté koule 
54 mm průměru, z dvou třetin krytá chrupav- 
kou. Pouze nejnižší čásf její jest chrupavky 
prosta a pod povrch ostatní snížena. Tam upev- 
ňuje se t. zv. svaz oblý (li^am. teres)^ dru- 
hým koncem do hlavy kosti stehenní se no- 
řící. V pušce vkloubena jest chrupavkou krytá 
hlava kosti stehenní i jest pamětihodno, že 
veškerá dolní končetina pouze tlakem vzduchu 
v kloubu bvvá udržována. Peč. 

Aoetal' C,H,{OC^H,X jest produkt vol- 
ného, nedostatečného okysličení alkoholu, teku- 
tina bezbarvá, aetherická, zápachu zvláštního 
příjemného, chuti občerstvující, s pachutí oří- 
škovou. Vře při 105" C. Rn. 

Aoetaty viz Octany. 

Aoetill QH^(OC^H^O)^ jest sloučenina 
chemická glycerinu s kyselinou octovou. Jest 
to látka, již lze z obou součástí uměle získati, 
když je zahříváme v zalitých trubkách při 
200—275® C. V malém množství nalézá se v plo- 
dech brslenu i v tuku velrybím. Rn. 

Aoetootovákyaellna C.H^O, CH, . CO^H 
jest velmi nestálá látka, která jsouc ze solí- vy- 
lučována, rychle še Štěpí v aceton a kysličník 
uhličitý. Jakožto sůl sodnatá (bezpochyby) se 
nalézá v moči při úplavici cukrové. V che- 
mické technice má veliký význam její ethyl- 
natý esther, látka velmi reaktivná. Ésther ten 
získáme, působíce kovovým sodíkem v abso- 
lutný ethylesther kyseliny octové. Estheru 
toho používají k výrobě antipyrinu.     Rn. 

Aoetometr, lat., octoměr, přístroj, jímž 
dříve stanovili hodnotu octa. Užívání octa za- 
kládá se na kyselině octové, kteráž jest v něm 
obsažena; podlé množství kyseliny té měří 
se i hodnota octa. A. určuje kyselinu octovou 
na základě acidimetríckých jprincipů (v.Acidi- 
metrie), t. j. jím udává se nám množství zá- 
sady známé síly, kteréž upotřebiti dlužno, aby 
se ocet chemicky nasytil. Poněvadž však no- 
věji ziskuchtivý průmysl porušuje ocet jinými 
kyselinami, které a. odhaduje jakoby to byla 
samá kyselina octová, musí chemikové uží- 
vati jiných method ku stanovení octa, pročež 
a. jest opuštěn. Rn, 

Aoaton: 1) Jméno druhové, i jmenujeme 
acetony či ketony sloučeniny, které vyja- 
dřují chemikové vzorcem R. CO. /í*, kdež R a 


R^ jsou skupiny uhlíko-vodíkové. Mimo to jme- 
nujeme nejjednodušší sloučeninu té řady pro- 
sté a-em. Tento a. vzniká při suché destillaci 
dříví zároveň s kyselinou octovou a h'hem 
dřevným. Taktéž vzniká, když za sucha de- 
stillujeme některé soli kjseliny octové; pročež 
má se za to, že veliká čásf jeho při suché 
destillaci dříví vzniká z té  kyseliny, jak pára 

Í'ejí s rozpálenými stěnanii retort se stýká. A. 
)yl též nalezen v moči při úplavici cukrové 
(diabetes mellitus). Jest to tekutina bezbarvá, 
pohyblivá, aromaticky trochu peprné pách- 
noucí, o'8i858 při o" hutná, při 56* C vroucí. 
Jest velmi dobrým rozpustidlem nejen tuků, 
nýbrž i pryskyřic, sám mísí se i s vodou v kaž- 
dém poměru. — Uměle jest z a-u připravena 
veliká řada sloučenin, z nichž některé dusí- 
katé jsou velmi jedovaté: triacetonin na př. 
měřen v té příčině i s jedem bolehlavovým 
(koniinem). Složení a-u jest 

C, //^ 0(C//, . 00 . C//,). Rn. 

2) A. Vdechováním výparů a-u se vzdu- 
chem smíšených vzniká narkosa, kteráž se jeví 
nejprve značným čivným podrážděním, křečmi 
napínavými i zmítavými, načež nastávají spa- 
vost, koma i smrť. Co lék doporoučen byl 
vnitř při souchotích i bolestech čivných, ze- 
vně pak jako mírné dráždidlo kožní ve spirí- 
tuosních, aromatických nátěrech, používání 
jeho v5ak dosud obecněji se neujalo.   Peč. 

Aoetonaemie (z řec), přeplnění krve ace- 
tonem. V různých chorobách i v různých nor- 
málných stavech těla podařilo se z krve vy- 
robiti hmoty, kteréž reagují jako aceton. V ho- 
rečce na př. vyskytují se látky tyto v krvi 
v množství značnějším než za poměrů nor- 
málných a proto možno vedle fysiologické 
i pathologickou a-ii rozeznávati. Mnozí vážní 
autoři (Frerichs) popírali existenci a. na zá- 
kladě pokusů, avšak pracemi doby poslední 
o acetonurii pravděpodobno, že skutečně v krvi 
organismu živého aceton občas se vyškytá. 
Dle Cantaniho jeví se a. příznaky mozkovými, 
nejprve mírnou ochablostí, po které značné 
rozčilení duševní i tělesné a konečně hluboká 
skleslost následuje. Peč. 

Aoetqniirle (z řec), vyškytání se acetonu 
v moči. Že aceton v moči diabetiků se vy- 
škytá, dokázal již Petters 1857 a Kaulich 1860. 
Jaksch objevil ji r. 1881 — 82 i v normální moČi 
(fysiologická a.) a shledal, že v chorobách 
různých množství její se zvětšuje (pathologi- 
cká a.). Hlavně se tak děje v horečce, při 
úplavici cukrné, při jistých rakovinách, v pří- 
padech acetonaemie. /Ve. 

Aoetosa viz Rumex. 

Aoetom lat., viz Ocet. 

Aoetyl Q//3O jest shluk prvků uhlíku, 
vodíku i kyslíku, kterýž z kyseliny octové mů- 
žeme vyníti a snadno v různé sloučeniny orga- 
nické vnášeti (acetyl o vání). Nazýváme pak 
shluk ten radikálem kyseliny octové. Radikál 
ten ve spojení s různými prvky tvoří nejbližší 
odvozeniny od kyseliny octové: C,//^O.Clz- 
I chlorid kyseliny octové, C,IÍ^O.Č\, kyanid 
acetylový, (Q/Ž,0), O, kysličník acetylový či 
1 anhydrid octový atd. /?«. 


Acetylen — Acidimctrie. 


AoA^laa C,H„ plynný uhlovodík, vzniká 
\ň suché destillaci kamenného uhlí a jesl tedy 
součástí svítiplynů a to velmi úíinnou. Zapá- 
limc-li piiy uhlíkovodfkatí za nedostatečného 
pfiMupu vzduchu, vzniká téi >.. proto stýká- 
me st s ním u vítsím mnoistvf. pracujeme-li 
í teplem pecí svítiplynových, majících silný při- 
lok plynový (v laboratof ic h chemických). Tehdy 
tilíme velmi nepHjemný zápach jeho b po 
chvíli bolení hlavy. A. jest látka velmi jedo- 
lati. S níkterými kovy dufuje se ve alouče- 
:tm\ exptosivne, kteri, jak se zdá. jsou pfííinou 
náhlých výbuchů, způsobených rozebiránim 
kovovi-ch trubek, jimiž svítiplyn prochází. Rn. 

AMTSdo Felix Alvarcz, účastník libe- 
ralni vzpouiy proti Ferdinandu VU. r. iSzo. 
Nai. končeni před. století v provincii Leoné. 
ijíumil se velmi finní národního odboje proti 
Napoleonovi I. a postavil se v čelo pluku do- 
brovolnickího. R. 1810 ve vzpouře proti Fer- 
dinandu VIL přidal KC A. k povstalcům, vjichí 
íele stáli Kie^o a Quiroga. A. bojoval itastné 
prali vojům královým, jež zatlačil až na pravý 
bfeh MiiSa, zmocnil se Sanťjaga, kdež pro- 
hlisil konstituci, a otevřel Žaláře inkvisični. 
V bitvé u Zadornela 8. bř. 1820 vrhl se v řady 
icpfálclskě, pokoušeje se o to, aby vojsko krá- 
lovo pfimíl ku spojení s povstalci, při čemž 
pitll. 

Aooltar, pevnost v okrese achalcyiském 
■1 sub. kulajiské), na ř. Kuře a na poStovní 
vlnici z Achaicycho do Tiflisu. Tvrz na při- 
tré skále uzavi:^ vchod v úžlabí bordiomské 
^ jest proto důležitá strategicky. A-u r. i8z8 
dobyli Kusové pod gen. kn(Žetem Vadboijským. 

Ad [ačil. níkolik obci sicilských na úpatí 
Etnv. zejmífia: 1) A. Catenl 8,5693 obyv., 
3) A. Sant-Antonlo se 6215 obyv. (iSSi) a 
3) A. Reala viz Acireale. 

AoUnUras R. Br., rod t čel. Orchídacci- 
-4rti*Hsf!, V Novém Hollandf domácí. Obsa- 
huje byliny útlé s hlízami obnaženými a ne- 
liílcnými, s listem pouze jedním, poehvitým, 
wliiivm, 3Íilným a na rubu červeným. Kvity 
>■ hroznech neS jednotlivé vynikají llamatým 
■■■Uítim a čtyřmi polUnariemi. Déd. 

Adealjptaa [acik-j. Tak pojmenoval Asa 
'iray rod myrtovitých rostlin, jenž způsobem 
liddílování kalicha, mnohými tyčinkami a jed- 
r.ira dvoupouzdrým vaječníkem na Eucalyptus 
poníkud upomlná. jest to keř severoamerický, 
.thoí plody neznámy. I>čd. 

Aelewpba [acikarfaj luss.. rod z Cel. 
risuin Calycerei, příbuzných s úborovitými. 
Kvity ve strboulech, z nich krajni plodné, 
■nitřni neplodné. Naiky zdobené vzrostlým, 
hiotitým kalichem. Jsou to pravidlem jedno- 
itié byliny, zvtáité brasilské. pouze ve 3 dru- 
iith známé. Dčd. 

AeMft viz Kyseliny. 

AoUUHnunln viz Bílkovina. 

AddalU mater, příjmí bohynČ Venu£e 
1 \trgilia Aen, 1. 710. VenuSi dáno toto epi- 
iheton od pramene Akidalia, který wtékal na 
óliiLu Bvatyné Charitek (nyníjSí kláSter Pa- 
niRit — Panny Maric u vesnice Skřípu) vý- 
thodní od místa Orchomenu v líoiótii.  vy. 


Tr., rod drobných motýlů z če- 


revných. Charakteristickou známkou rodu t 
hoto jest pátí iilka křídel zadních, která není 
slabSÍ žilek ostatních a leží blíže k žilce iesté 
než čtvrté. Tykadla samečků nemají obyčejné 
hřeb tnko vitých zoubků, které se u jiných pi< 
iftdek zhusta vyskytuji; také zadní holení sa- 
mečků nemívají ostruha vitých ostnů. Hou- 
senky jsou tíla Stihlého, napříč vráskovitého : 
lihnou se v h^tí a přezimují. Z jara ožfrají 
svadlé listí rozličných nízkých bylin a zaku- 
klujl se v řídkém zámotku, obyčejní v kypré 
zemi. Dotkneme-li se jich, svíjejí se do ko- 
touče jako housenky mnohých můr. Z více 
než 100 dosud známých evropských druhů 
žije u nás asi čtvrtina; ponívadí rod len 
nemá významu zvláStniho, neuvádíme zejména 
druhu žádného. O níkterých Škodlivých dru- 
zích příbuzných, jež dřivé k rodu tomuto se po- 
čítaly, viz Cheimatobia a Larentia. LIX 
ÁÓldalllUl Valens (nřmeckým jmínem 
Havťkenlltal), slavný kritik a básník latinsky, 
nftr, 1567 ve Wittstocku, studoval v Rostocku 
a Helmstádlu, po svém ná\Tatu z Itálie žil ve 
Vratislavi a Nise, kde f 25. května 1595. Vy- 
nikl neobyčejnou znalostí literatury římské a 
ostrovtipem v kritice konjekturáini, o čemž 
svédři jeho vydání VeiUia Patcrcula (ipqo. 
k tomu; Velleianarum Itelionum liber), jeho 
poznámky ku Quintovi Curtiovi {1394) a po 
smrti A-ioví od bratra jeho Christiana vydané 
poznámky ku Plautovi (1607), duchaplná po- 
znamenání k Tacitovi (1607) a římským pane- 
Eyrikům (1607I. Mimo to sepsal řeí o pravé 
podstatí a nejlepší formě básně elegické a 
různé básné latinské. Listy A-iovy vydal jeho 
bratr r. 1606. Poznamenání jeho k Apuleiovi. 
traRÍkovi Senekovi, Symmachovi, Maniliovi 
a Terentiovi nejsou dosud otiStěna. Srovn. 
Bursian; Geschichte der class. Philologie. str. 
,242— J44, Allgemeine 
deutsche liiographie, ' 


Aoldaspli 


1V-, 


lU Mur 

rod tri" 
Acidaspid ze silurského 
a devonského ú t varii - 
Jednotlivé části lila o- 
byčejně hojní opatřeny 
JSOU ostny a hrboikv. 
Z Cech známe celkem 
as 4odruhů. A. Buchi vy- 
skytuje se v celém pás- 
mu brdském (d,— d,). 
Ostatní rody v tomto 
pásmu jsou dosti řídké. 
Ze svrchního útvaru si- 
lurského uvádíme druh v 
■""■ ■ "Ví"'"""""- A. Leonhardi Barr. z vř- 
stev e„ f, a í a A. mha 
Barr. v e,, e,. Barrande, Syst. Sil. d. Centre d. 
I. Boh. I.; Novák, Přehl. nejdOi. Trilobitů atd. 
Vesmír 1877. 159. (Viz vyobr. Cis, 4a) /'a. 
AoUlmetrle (z lat.), souhrn method k ry- 
chlému chemickému  stanoveni  množství ky- 


12G 


Acidinus — Acilia lex repetundarum. 


seliny v nějakém roztoku. Methody ty jsou za- 
loženy na vzájemném nasycováni se zásad a 
kyselin. K určitému objemu roztoku o nezná- 
mém množství kyseliny přidáváme z •úzkých, 
přesně dělených válečků skleněných nějaké 
žírá viny, jejíž síla jest známa, totiž při které 
víme,koIik dovede kyseliny nasytiti. V tu chvíli, 
kdy kyselina úplně jest nasycena, přestaneme 
přidávati. Chvíli tu poznáme podlé změny bar- 
vy, roztoku kyselého, dříve některým barvi- 
vem bylinným aneb umělým opatřeného. Změ- 
na barvy jest způsobena první přebytečnou 
kapkou žíraviny. Ze spotřebovaného množ- 
ství žíraviny soudíme na sílu kyselého roz- 
toku, jejž nám bylo zkoušeti. Foužíváme-li 
roztoků žíravin i kyselin, kdež v jednom litru ' 
jest rozpuštěno molekulárně množství kyselin 
neb zásad (roztoky normálně), jest výpočet 
velmi jednoduchý. Podrobnější poučení viz 
ve spise K. Preisa: Navedení ku chemickému 
rozboru II. Kvantitativná analysa odměmá. 
V Praze, 1884. Rn. 

Aoidiniui, jméno plebejské rodiny z rodu 
Manliů v Římě: 1) L. Manlius A. byl r. 210 
př. Kr. praetor urbanus a r. 207 hájil proti 
Hasdrubalovi průsmyky v Umbrii. R. 205 a 
204 velel jako prokonsul v Hispanii a potlačil 
8 koUegou svým Lentulem r. 203 vzpouru Hi- 
spanů. Když r. 199 do Říma se navrátil, po- 
volil mu senát přes odpor tribuna Porcia slav- 
ný vjezd (ovatió), — 2) L. Manlius A. Ful- 
vianus, syn Fulvia Flacca, konsula r. 222 
př. Kr., přešel adopcí v rodinu A-nů. Jako prae- 
tor r. 188 byl poslán do přední Hispanie, kdtz 
s prospěchem bojoval s Keltibery. Roku 183 
účastnil se bojů proti Keltům, kteří přistěho- 
vavše se z krajin Taurisků do vých. části horní 
Itálie, chtěli se tam usaditi. Po zapuzení ne- 
přátel účastnil se A. při zakládání města Aqui- 
leje r. 181. Jako konsul 169 poslán byl do 
Liguríe, ale proti udatným horalům nepořídil 
ničeho. Soukromý jeho život byl zcela bez- 
úhonný a Scipio starší dle svědectví Cicero- 
nova měl jej u velké úctě. 

Aoldita (z lat.), stupeň kyselosti. Ve 
mnohých průmyslech, zvláště v průmyslu kvas- 
ném (lihovarství, pivovarství, vinařství) posu- 
zuje se a-tou jakost suroviny (sladu, moštu 
a j.) neb výrobku (vína, piva, výpálků). Dle 
a-ty posuzuje se i průběh mnohých důleži- 
tých výkonů v průmyslu kvasném, zvláště 
v lihovarství (průběh kvašení mléčného za- 
pař holovičných; i průběh kvašení lihového 
v hlavních kádích kvasných posuzuje se ne- 
přímo z a-ty). — is. 
Aoidom (lat), kyselina (viz tV 
Aoiaa (lat.), ^k. bitevní, a) Bitevní šik 
cManského vojska Serviova, jež zřízeno jsouc 
na základě censu samo zbraů si opatřovalo, 
tvořila nepřetržitá řada. V první a druhé 
řadě stála 1. třída ozbrojená kovovou přílbou, 
krunýřem, pláty na nohou a okrouhlým kovo- 
vým štítem; třetí a čtvrtá řada skládala se 
z občanů druhé třídy bez krunýře, ale s pří- 
lbou, pláty a dlouhým, čtyřhranným štítem ze 
dřeva, pokrytým kozí; v páté a Šesté řadě se- 
řaděni občané třetí třídy, ozbrojení jako pře- 


dešlí, ale bez plátů. Občané třídy čtvrté, opatřeni 
metacím kopím, stáli mimo šik, tvoříce leh- 
kou pěchotu a začínajíce zároveň s občany 
páté třídy boj před falangou, do jejíchž mezer 
pak ustupovali. Jízda stála na obou bocích 
Šiku. — b) Camillus zavedl bitevní postavení 
v m ani pul ech, jež až do Maria se udrželo. 
Mužstvo legie rozděleno dle stáří a vycviče- 
nosti v boji; čítajíc pravidelně 4200 mužŮ a 
roztříděno jsouc ve 30 manipulů, sestaveno 
bylo ve válečný šik za doby Polybiovy, ne-li 
jiz dříve, šachovitě ve třech řadách takto (viz 
vyobr. č. 41): V první řadě 10 manipulů ha* 


Č. 4t. šik bitevnf nwňipuloYý. 

stati (1200 mužů), oddělených od sebe v prů- 
čelí mezerami, jež rovnaly se délce každého 
manipulů ; za mezerami prvé řady stálo v při- 
měřené vzdálenosti 10 manipulů princ i pes 
(1200 ra.) a za mezerami těchto postaveno 10 
'manipulů triarii (600 m.). Bylo-li prvé řade 
couvati, uchýlila se do mezer druhé řady 
(principes), kteří na její místo postoupili; třetí 
řada zůstala na svém místě klečíc a kryjíc se 
Štíty a útočila teprve, kdyŽ nebezpečenství 
bylo největší. Mimo to náležela k legii lehká 
pěchota (velites, 1200 m.) a 300 jezdců. První 
tři řady měly úplné vyzbrojení: přílbu, kru- 
nýř, pláty a čtyřhranný štít; hastati a prin- 
cipes opatřeni byli oštěpem házecím (pilum), 
triarii pak kopím. — c) Od Maria počínajíc, kdy 
vojsko nabývalo rázu žoldnéřského, skládala 
se legie z vojínů stejně ozbrojených a rozdě- 
lena na 10 kohort, kteréž tvořily v bitevním 
Šiku obyčejně 3 řady — postavení k ohoř- 
te vé. (Viz vyobr. Č. 42.)  V první řadě stály 


czi 


C=3 


Č. 41. Šik bitevní kohortový. 

4 kohorty, za jejich mezerami 3 a v třetí řadě 
též 3 ; jízda stála na křídlech šiku nebo za ním. 
Rozdělení to podržel též Caesar a jiní váleč- 
níci ; ovšem užíváno někdy dle okolností i po- 
stavení dvouřadového. Kohortový Šik bitevní 
udržet se až do Hadriana, kdy zavedena zase 
původní falanx. Z hojné literatury uvádíme 
pouze: H. Delbriick: Die romische Manipular- 
taktik, Hist. Zeit. 15. (1884) str. 239 — 264: 
Riistov, Heerwesen u. Kriegfuhrung Caesars 
(2. Aufl.), Nordhausen 1862; Bouch é-Leclerq, 
Manuel des institutions Romaines, Paris* 1 836, 
str. 275 n. C/e. 

Aoilla lez repetundarom, dříve (až do 
výzkumů Th. Mommsenoyých a K. T. Zumpto- 
vých) nazvaná lex Servilia repetundarum, jest 
z nejzajímavějších zbytků římských  zákonů. 


Acilianum senatus consultum — Acinety. 


127 


které se nám v originále dochovaly. NeLce 
určiti, kdy bylo nalezeno ii zlomků velké ko- 
vové desky obsahujici částky zákona tohoto; 
jisto jest však, že zlomky tyto, z nichž zfistalo 
již jen 9 a z tčch několik ve dvomtm kabi- 
netu vídeňském, byly již ve středověku známy. 
Na zadní, drsné strapé té^e desky jest vyryta 
/er agraria (zákon o udílení státních polností) 
stáři neznámého. Zákon Aciliův přijat asi v r. 
123—22 př. Kr. a čelil proti vydéračnému zne- 
užívání moci úřední, hlavně přijímáním vynu- 
cených darftv. Důležitost jeho spočivá v tom, 
že zapovídá, bv o zločinech zneužití moci 
úfední nesoudih senátoři, kteří svým soudru- 
hům pravidelné nadržovali, a dále, že se sna- 
ťú obmezití ustavičné doplňování trestního ří- 
zení, kterýmž se vyšetřování uměle do ne- 
konečna protahovalo. Kr. 

AHIIannin senatiiB oomniltiun, usne- 
sení senátu z doby Hadríanovv. Obsahem jeho 
byly předpisy o policii stavební. 

Aolllafl, jméno rodu plebejského v Římě, 
obsahujícího rodiny Balbi, Glabriones, 
Rafi, SeverL Někteří členové rodu toho vy- 
niidi v děj. římských ; důležitější jsou: 1)M'A. 
Glabrio, r. 201 př. Kr. tribun lidu, r. 200 po 
Aureliu Cottovi decemvir sacrorum, 196 aedil, 
zvolen téhož roku za praetora, v ktercžto hod- 
nosti potlačil vzpouru otroků v Etrurii. 4^ 193 
ucházel se o konsulát, ale dosáhl ho teprve 
r. 191 spolu s P. Comeliem 'Scipionem Naši- 
kou a uloženo mu vésti válku s Antiochem m., 
králem syrským. Přepraviv se z jara do sev. 
Řecka a spojiv se tam s praetorem M. Baebiem 
a makedonským králem Filipem III., zmocnil 
^e měst od Antiocha v Thessalii osazených 
a potřel vojska králova v soutěskách thermo- 
Fykkých. Aby pokořil i Aitóly, spojence An- 
tiochov>% zmocnil se Hérakleie na Oitě, La- 
mie a Naupaktu, ale kladl jim, když za mír 
2idali, tak kruté podmínky, že teprve zakro- 
íením C. Flaminia uzavřeno příměří. Oblehnuv 
Amfissu odevzdal velitelství novému konsu- 
|pvi L. Comeliu Scipionovi a odebral se do 
r(ima, kdež za vítězství svá slavil r. 190 triumf 
nad Antiochem a Aitóly. — 2) M' A. Glabrio, 
tnbun lidu r. 123 neb 122 př. Kr., provedl zá- 
kon proti vyděračství (Lejc Acilia de repetun- 
diiu — 3) M' A. ólabrio, syn před. Nabyv 
v mládí pečlivého- vzdělání stal se r. 70 př. Kr. 
praetorem a řídil vyšetřování o pověstném vy- 
déračství Verrově. R. 67 jsa konsulem spolu 
s L Calpumiem Pisonem, vydal z rozkazu se- 
nátu zákon proti nedovolenému ucházení se 
<> úřady (lex Acilia Calpumia de ambitu), kte- 
rým zavedl mnohem přisnějSí tresty proti těm, 
Itteří podplácením hleděli úřadů dosíci neb 
jich dosáhli. Lidu však byl milejSím ostřejší 
návrh zákona, podaný nedlouho před tím tri- 
banem C Comeliem, a proto nebylo prove- 
<^f zákona A-iova bez obtíží. JeStě téhož 
roku obdržel k návrhu tribuna A. Gabinia ve 
správu Bjrthinit a Pontus, aby po Liciniu Lu- 
callovt pokračoval ve válce s Mithridatem, 
uálem pontským. A. pospíSil do Malé Asie, ale 
vida povážlivé postavení, v jakém se ocítil 
LucoUoa po vítězstvích svých následkem rejdů 


demagogických v Římě, nejevil přes důtklivé 
prosby LucuUovy valné ochoty ujati se velení. 
Nedlouho na to však r. 66 svěřeno vedení 
války s Mithridatem Cn. Pompejovi. A. vrátil 
se do Říma a účastnil se tam jako horlivý 
stoupenec optimátův záležitostí politických. 
R. 57 připomíná se jako nejvyšší kněz. 

AoUiiui C, letopisec doby Catonovy, slo- 
žil dílo své řeckým jazykem. Byl důkladným 
znalcem jazyka řeckého, což zřejmo z toho, 
že, když r. 599 (155) vyslancové athénští Kar- 
neadés, Diogenés a Krítolaos, representanti 
tří Škol filosofických, do Říma zavítali, byl jim 
v senátě tlumočníkem. Dílo jeho, z nČhož za- 
chováno jen několik nepatrných zlomků, pře- 
loženo, jak se zdá, od Claudia Quadrigaria do 
latiny. Sv. 

Affitminonm, římské město v dolní Pan- 
nonii, na Dunaji při silnici z Tauruna do Bon- 
nonie Pannonské vedoucí, bylo za dob císař- 
ských vedle Acinka nejdůležitějším stanovi- 
štěm vojenským proti Jazygům. Leželo nej- 
spíše mezi dnešním Petrovaradínem a Karlovci, 
tam kde Dunaj vých. od ústí Tisy dělá záhyb 
na sever, ačkoli mnohdy se klade v okolí Sla- 
ného Kamene. 

AolBOiiin, Aquincum, s počátku tábor, 
později nejdůležitější město římské v Panno- 
nii Valerské (fíannonia Valena) na místě ny-^ 
néjšího Starého Budína na pr. bř. Dunaje. 
Založil je cis. Septimius Severus asi r. 200 po 
Kr. a měla zde své stanoviště 2. legie adju- 
trix; v bojích proti JazygŮm bydlícím mezi 
Dunigem a Tisou bylo A. východištěm. Byla 
to osada pro obchod a strategicky důležitá, 
jejíž ibytky (amfitheátr vykopaný roku 1880, 
lázně, kameny s nápisy a j.) dosud se spatřují. 
Posledně připomíná se v historii k r. 375, které- 
hožto roku Hunové vtrhli do Evropy. 

Aolnety* č. rournatky (Acinetidae), sku- 
pina nálevniků, jež v soustavě tvoří druhou jich 
podtřídu, jakožto nálevníci rourkonosní 
{Suctoría), Jsou to prvoci tílka drobnohled- 
ného, tvaru více neb méně kulovitého, vždy 
však neproměnného. (Viz vyobr. č. 43.) Tílko 
samo objato jest tuhou, zřetelnou blankou, jež 
uzavírá obsah tílka. Obsahem tím jest maso- 
vina {protoplasma), jež jest v sousedství blány 
tužší, vzhledu hyadinního, čím dále však do 
středu tílka stává se tekutější i jest pak vzhled 
její zrnitý, což od množství zrnéček v masoviné 
zapuštěných poohází. Ve střední části tílka ob- 
jevuje se těleso ostřeji od ostatní maso viny se 
rýsující, jež jest jádrem (nucleus) a bývá podoby 
buď kulovité, buď páskovité, řidčeji rozvětvené. 
(Vyobr. č. 43., 7 w.) Vedle jádra nalézá se v ma- 
sovině jedna neb více stažitelných bublin 
(vyobr. 43.. I cv), jeŽ hyalinní tekutinu z tílka 
vylučují. Úst a. nemají. Na místě toho vy- 
chází zejména z hořejší polovice tílka množ- 
ství rourek (vyobr. 43., 5 r) obyčejně jedno- 
duchých, někdy rozvětvených, na konci terč- 
kovitě rozšířených a na mnoze nazpět sta- 
žitelných. Tyto rourky jsou nejvýznačnějším 
znakem a-t, zastupujíce brvy, jimiž ostatní 
nálevníci jsou opatfeni; a. vyssávají jimi ko- 
řist svou, obyčejně nějakého jiného nálevníka 


128 Acínety. 


neb malého vírnfka. VřtSina a-t jest na pod- 
klad nějaký pHsedlá pomoci krátkí neb delSf 
•ivazovité stopefky. A. mnoíi se buď dílenim, 
kdyi tílko s jádrem v ose podílné na pří. 
bliínč slejné Části se rozdílilo, buď pučenfm. 
V pfípadř tomto vznikají na tile matečního 
individua pupeny buď vn£jS{ (vyobr. 43., ^ a), 
buď vnitřní. Pupeny ty, vjichi vytvořeni jístá 
íás( masoviny s jádrem se byla úíastníla, ob- 
mykají se množstvím jemných, pohyblivých 
brv, načež nddčlivSc se od téla mateřského 
volně ve \'odě se pohybuji. Po jistím čase na- 
stává klid, pupeny se usazují, ztrácejí brvy a 
vytvořivSe v náhradu ssavné rourky, pfijimaji 
na se podobu individua mateřského. Nřkteři 
z těchto obrvených zárodků t-t vnikají do těla 


kou slopečkou na podklad přitiskli, s tuhnu 
blankou pohárkovitího tvaru, jež na hořejSim 
okraji v několik cípků jest rozCíslá. Žije hojně 
v naSich vodách na vláknech fas neb mezi 
nálevníky v koloniích se držícími. 

fíxlophi-i-a quadriparlita C. & L. (rour- 
natka čtyřdílná, vyobr. č. 43., 3), lilka vejČi- 
tího, dole zúJeního. se stopečkou dlouhou, 
nahoře se Čtyřmi svazky ssavriích rourek vy- 
stupujících ze čtyf hrboIkO tělních. Jest častým 
zjevem v koloniích kruhobrvnatého nálevníka 
plfsenky (Epistilh plicatilis a E. arliculalay. 

Pudophrya Jljca Éhrbg. (rourna-tka ku- 
lová), tllka kulovitého, se ssavnými rourkami 
ve dva svazky seskupenými. Jest velmi oby- 
čejná v našich Čistých vodách stojatých. 


jistých nálevniků obrvených, zejména z rodů 
Slenlor. rui-íímecium. Stylonichia. kdež na útra- 
ty jejich masoviny se živi, čile se rozmno- 
žuji, naCei tílo takto napadeného nálevníka 
opou$téjf, aby se usadili a život dorostlých a-t 
nastoupili. Obrvení zárodkové a-t z těla napa- 
deného nálevníka se vyrojivii uvedli níkleré 
badatele v omyl, jakoby byli vlastními zárodky 
tich nálevniků, a Stein založil /vláStní theoni 
a.tovou na zjevu tom, kterou později nucen 
byl odvolati. Bny zárodků a-t sledují v roze- 
staveni svém na těle tytéž způsoby, dle nichž 
dílime nálevníky obr\-ené na nálevníky celo- 
brvnaté, zpodobrvnatí, kruhobřvnaté atd., čímž 
vedeni jsme k domnínce. íe a. jsou odvo;!ent 
tvary, jež cizopasniclvím 7. růíných skupin 
nálevniků obrvených byly povstaly. 

Pamětihodní rody a druhy; 

Acineta mystaciiia lihrbg. (rournatka 
obecná, vyobr. č. 43., 4 a 5}, má tílko krát- 


Padophiya cyclopum C. & L. (rournatka 
buchanková. v^obr. č. 43., 2.). Podobá se 
předeSlé a usazuje se hojně na těle drobnvL-h 
korýíů, zejména buchanek {Cyctaps). 

Dendi-fK-oiaetes paradiíxus Stein (rour- 
natka podivná), má tílko kulovité s nemno- 
hými ssavými rourkami, jež vSak jsou ramín- 
ko vití a na konci několikráte rozvětveny. 
Žije v naiich vodách na íabrech bleiivcu . 
{(iammarus) a mnoíĚí se vnitřním pučením. 

Trichophrya episirlidis C. A L. (rour- , 
natká plísénková, 'vyobr. 1. 43.. 1). liSí se 
od ostatních tuto popsaných, že nemá sto- 
pečky přisedajíc zpodinou tílka svého ku pod- 
kladu nějakému. V masoví ní tilka -pozorujeme 
po-JInuhlé jádro a nékolik stažitelných bubli- 
nek (CI-); ostatní povaha této m. dosud málo 
jest známi. 

Literatura: Ehrenberg, Ehr. Fr., Dii- 
Infusionathierchen als vollkommene Orga.nis  1 


Acinus — Ackerman aus Beheim. 


129 


n-.cn (Lipsko 1838). — Stein Fr., Die Infusions- 
thiere auf ihre Entwickelung untersucht (Lip* 
sko 1S54). — Claparěde & Lachmann, Etudes 
sur tes Infusoires et les Rhizopodes, 2 sv. 
Žcnci^a 1858 — 1861). — Stein Fr., Der Orga- 
nismus der Infasionsthiere, i. a 2. sv. (Lipsko 
1859 a 1867). — Biitschli Om Uber den Den- 
drocometes paradoxus. Zeitschr. f. wiss. Zool. 
>v. 28. 1877. — Kent, W. Saville, A Manuál 
cf thc Infusoria, 3. sv. (Londýn 1880 — 1882X 

AiákĚKOM (zrno vina, bfeČtanu a pod.), hro- 
zénck žlázy. Vývody některých žláz rozvét- 
vuji se jako haluze stromfi neb kfovin a na 
posledním konci jest teprve jako hroznovité 
uložená tkáň žiázná. Tato vystélá jednotlivé 
malé výduti, v nichž vývody počínají. Vý- 
vodky tyto prvního řádu splývají . ve větší 
svody druhého řádu, a soubor téchto výdutí 
na jediném větším svodu se nalézajícícn zo- 
veme hrozénkem žlázným čili acinem. Žlázy 
Ukto ustrojené nazývají se acinosní naproti 
ilazám tubulosním, kdež tkaA žiázná co válec 
\-vYod obklopuje. Viz Žlázy. 

Aeloa Aublet, rod rfižovitých dřevin 
^uyanských a západoafrických, tím zajímavý, že 
dlouhé nitky několika sousedních plodných ty- 
činek splývají v pásku, do kotouče často i nad 
čnélko do výše svinutou, kdežto neplodné ty- 
6[vky s protivné strany malou zubatou korunku 
skládají. Jejich peckóvice mají masité, olejnaté, 
jedlé jádro a kmen má trvanlivé dřevo.  Děd, 

Aíslpcnser viz Jeseter. 

Acifihylla Forster, asi 20 druhy v Austrálii 
a na Novém Zealandě. zastoupen]^ rod okolič* 
catých rostlin vytrvalých, s bílými, složenými 
okoUky, obalem i obalíčky opatřenými, a s po- 
dlouhlými, oblými nebo smáčknutými dvoj- 
cažkami. Déd, 

AfliTMle [ačir-], město na vých. pobřeží 
sicilském v prov. catanské, na úpatí Etny a 
?fi ústí ř^ A c i, po zemětřesení r. 1693 z če- 
dííové lávy znova vystavěné, s 22.431 (r. 1881, 
obec 38.547) ob., krásným rom. kostelem, di- 
vadlem, velmi vzácnou sbírkou mincí staro- 
sicilských, malým přístavem, značným obcho- 
dem obilním, výrobou damašku, hudebních 
nástrojů a prací filigranových. V novější době 
jest A. oblíbeným léčebným místem klimati- 
ckým a jeho vřídla, jichž voda ig" C. teplá 
'^íňahuje simaté soli, a mořské lázně osvěd« 
cují bývalou svou přitažlivost, rovněž i ma-* 
ebné okoU se zříceninami starých vodovodů 
^ hajnou sicilskou vegetací. Temp. neklesává 
T^ nuUu, střední teplota zimních měsícft není 
"ii^^i 10* C. Vzduch čistý, vlhkosti skrovné; 
pjda suchá. Zejména počátečním stadiím sou- 
chotí zimní pobyt v A. se doporoučí. Mine- 
rálné vody zdejší při různých chronických cho- 
robách bývají doporučovány. Na blízku ukazují 
^t sluje Galatheina a Poljrfémova. — Distrikt 
aský má na 524 frm' 134.970 ob.  PlsČ. Red. 

AjbÍS viz Akis. 

Aeliaittiiera P. Br., rod rostlin z čel. Me- 
^asiomacd, trib. Osbeckiei, 14 druhy jednole- 
tými nebo vytrvalými, v tropické jižní Ame- 
nce a po ostrovech záp. Asie vůbec hojnými 
zastoupený. ZvIáŠté vynikají 8 — 10 nestejnými 

'-*ttÁT Skroik Xmvioý. wr. I. MS 1888. 


tyčinkami: z těchto dvě větší anthery mají 
u zpodiny pojidla přívěsek buď 2laločný neb 
2klaný, kdežto ostatní mnohem menší a často 
neúplně vyvinuté tyčinky mnohem nepatrněj- 
ším přívěskem jsou zdobeny. Květy v úžlabních 
nebo konečných latách a plody 2 — 4chlopní 
s podlouhlými, ledvinovitými semeny.  Déd, 

Aoltheoa viz Angiopteris. 

Aoitodwuím viz Ahun. 

Aok Jan, malíř v Brusselu v pol. XVL 
stol., od něhož pocházejí velkolepé malby na 
oknech chrámu sv. Guduly v Brusselu, před- 
stavující císaře Karla V. a jeho rodinu. Které 
dříve bývaly přičítány Janu z Brusselu. 

Aoker (něm. role), polní míra, jíž se uží- 
valo: a) V království saském i a. z= 300 
čtver.prutfim polním {Feldruthe), i prut polním: 
4*295 OT a I čtver. polní prut zz 18*4474 m\ Jeden 
a. jest 55*3422 aru nebo 5534*22 m\ — ^) V H es- 
sen-Kasselu užívalo se polní míry a. zvané, 
a sice rovná se a. hessen-kasselský 150 čtvereč- 
ním prutům katastrálním. Jeden prut katastrální 
=: 14 stopám katastrálním nebo 3*98876 m. 
Jeden a. hessen-kasselský rovná se tedy 23*8653 
áru. — c) V Sasko-Výmarsku užívá se polní 
míry a. zvané a jest zde: i prut = 4*51 17 m, 
I a. ir 140 Čtver. prutům ir 28*497 aru* (Srvn. 
j angl. acre a naše jitro, hon, popluži.) Mú, 
! Aoker, slehlé horstvo uhelné v pruském 
kraji hildesheimském, okr. zellerfeldském, čásf 
horního Harzu, podobající se téměř vysočině, 
jež rozkládá se mezi Klausthalem, Andreas- 
bergem a Osterodem. Největší v5rvýSeniny této 
homatiny, obecně Auf dem A. zvané, jsou 
Wolfswarte (955 m) a Bruchberg (942 m); vrchol 
A-berg zvaný jest jen 874 m vysoký. Prameny 
zde se temenící patří k přítokům Vesery. 

Aokere Maria Doolaeghe {* 1803 — 
f 1884), básnířka flámská, nar. v Dixmuydech 
v záp. Belgii. Byla dcera prostého hrnčíře. 
Záhy osiřevši zařídila si krám se zbožím osad- 
ním a psala při svém zaměstnání pěkné verše. 
Mimo to měla veliký podíl ve vzkříšení fiám- 
štiny, jež provedla malá společnost literární, 
utvořená po r. 181 5 několika spisovateli. A. 
čítá se mezi nejlepší národní básníky flámské. 
Krátce před smrtí dostalo se jí skvělého vy- 
znamenání, kříže řádu Leopoldova. Hlavni 
díla její jsou: Madelieven (Sedmikrásky, 1840), 
E>e avond lamp (Lampa večerní, 1850), Winřer- 
bloemen (Zimní květiny, 1868) a Gedichten 
(Básně 1873). 

Aokemuui ans Beheim, prosaický dia- 
log německý, napsaný r. 1399 od spisovatele, 
který akrostichem se nazývá Johan a žil 
v Žatci, kdež snad byl učitelem. Ovdověv reptá 
na smrf, která mu pak pomoci scholastické 
učenosti odpovídá, až ve 34. kapitole obě 
sporné strany se odvolají k Bohu, a vdovec 
v tom nalezne útěchy. Prvních šestnáct ka- 
pitol A -a souvisí celým obsahem s Českým 
Tkadlečkem (v. t.), i pokládán A. od času 
Dobrovského za překlad tohoto románu; avšak 
tento poměr je nemožný už dle chronologie, 
nejspíše čerpali oba ze společného pramene. 
Knieschek, Der A. aus Boeheim, hrsgg. u. mit 
dem tschechischen Gegenstíick TkadleČek ver- 

9 


130 


Ackermann — Ackner. 


glichen, Prag 1877; J. Gebauer v >Listech filo- 
logických* 1875, str. 114. — 120. a v čas. •Ar- 
chiv f. slav. Phil.c III., 20X. Ks, 

Aokermann : 1) K o n ra d Em s t (* 1710 — 
f 1771), ném. herec a ředitel kočující společ- 
nosti, ze které vzešlo hamburské divadlo, je- 
hož dramaturgem byl Lessing (1767). A. vy- 
stoupil již roku 1748 v Petrohrade, rovnéŽ 
v Moskvě, a přispěl značně k vývoji pravidel- 
ných představení dramatických a ke zřízení 
st&lého divadla v Petrohradě. Jeho manželka 

2) Sophie Charlotte A. (*I7I4 — 1 179*) 
byla nejslavnější něm. tragédka a ředitelka ve 
XVIII. století. Z prvního manželství s varha- 
níkem Schroderem, s nímž pak byla rozvedena, 
byla matkou slavného herce Pried. Schrodera. 
Jako ředitelka byla učitelkou členů divadel- 
ních. Obě její dcery Dorothea a Char- 
lotte byly znamenitými herečkami. 

3) Johann Christian Gottiieb A. 
(* 1756 — t 1801), spis. něm., zasloužilý o vý- 
zkum dějin lékařství, o kterých vydal několik 
spisů a mnoho důležitých děl cizích přeložil do 
němčiny. Z jeho spisů uvádíme: Institutiones 
historíae medicinae (Norimb. 1792); De dysen- 
teríae antiquitatibus (Jen. 1777); Institutiones 
therapiae generalis (Norimb. 1793 — 1795); Von 
den Krankheiten der Gelehrten (t. 1777); Regi- 
men sanitatis Salerni (Stendal 1790). Přispěl 
k Fabriciově >Bibliotheca graecac (1790--1796) 
životopisy Hippokrata, Theofrasta, Aretaea, 
Galena a j. Úplný seznam spisů jeho v. Bio- 
graphie médicale L, 33 — 35. Red, 

' 4) Rudolf A. (* 1764 — t 1834), podni- 
kavý průmyslník saský, nar. v Schneeberku 
v saském Rudohoří, procestoval jako sedlář- 
ský pomocník Belgii, Německo, Francii a 
osvědčil hlavně v stavění kočárů vkus umě- 
lecký. Přiučiv se litografii u Senefeldera, usa- 
dil se v Londýně, kde zavedl kamenotisk a 
dře vory tec tví a zařídiv si knihkupectví vydá- 
val obrázková díla čelných spisovatelů, zvláště 
novoroční almanah »Forget me not« (Po- 
mněnky) 1823, který byv hojně napodobován 
učinil A-a jaksi zakladatelem vánoční litera- 
tury anglické. Z četných obrázkových jeho 
vydání zasluhují zmínky 9Repository of arts, 
literatuře and fashionsc ; »Historíes of West- 
minster Abbey € ; »Microcosm of London<; ^0x- 
ford and Cambridge* a j. Sic, 

5) Leopold A., jménem klášterním Pe- 
trus Fourerius, bibl. archaeolog (* 1771 — 
t 183 i). Vstoupiv do řádu řeholních kanov- 
níků v Klostemeuburce, stud. 1791 — 1735 ve 
Vídni, kdež stal se knězem a prof. orientál- 
ních jazyků, archaeologie, hermeneutiky na 
učení řádu svého a 1800 řádovým bibliotéká- 
řem. R. 1806 stal se na universitě vídeňské 
professorem studia Starého zákona, kterýžto 
úřad zastával po 25 let. Sepsal : Introductio in 
libros Vet, Test, (1825) ; Archaeologia bibl, (1826) ; 
Prophetae minores perpet, annot, illustr, (1830). 

6) Josef A. (* 1803 — + 1875), spis. něm., 
nar. v Dobřanech z rodiny německé, oddal 
se theologii. Zemřel 3. pros. 1875 v Litomě- 
řicích, jsa kanovníkem a děkanem biskupské 
kapitoly . litomčř., předsedou konsistoře, man- 


želského soudu a ředit, theologických studií. 
Zásluhy jeho poctěny od Pia IX. Čestným titu- 
lem domácího praeláta a od cis. Františka Jo- 
sefa L zlatým záslužným penízem. Ač Němec 
rodem, hlásil se k české straně v politice i v li- 
teratuře. Jsa majetníkem velkostatku teinického 
volíval s českými historickými šlechtici. Vedié 
němčiny byl dobrým znalcem také češtiny a 
dánštiny. Německy složil knihu modlitební, 
již přeložil do čest. Fr. Bauer : Úcěcha věrných 
duši v očistci (1863). Pro Dány stal se důležitým 
překladem Školky od J. Svobody, kterouž po- 
dán vzor k dánským opatrovnám dětským. 

7) Josef A. (* 17. bř. 1832-21. bř. 1880), 
český samouk a skladatel národních povésti 
a báchorek, z nichž některé uveřejněny v ka- 
lendáři »Po8lu z Prahy* a F. L. Popelkou 
v »Prostonárodních besedách*. A. narodil se 
v Poličce, vyučen řeznictví, však stižen byv 
záhy chorobou žil z milosti bratrovy až do 
své smrti. 

8) Louise A., roz. Choquetová, básnířka 
francouzská (* 30. list 1813 v Paříži), pro- 
vdala se za theologa Pavla Ackermanna, 
učitele král. princů při dvoře berlínském. Po 
jeho smrti 1846 odstěhovala se do Nizzy, kde 
žije o samotě ve ville, již zřídila si ze zbytku 
bývalého kláštera, oddána zcela svým studiím 
filosofickým a poetickým. Vydala Contes (Po- 
vídky, 1855); Contes etpoésies (Povídky a básně, 
1863); Póésies (Poesie, 1877) a Pensées ďune 
solitaire (Myšlénky samotářky, i88a) s auto- 
biografií. Pessimismus doby naší nalezl v poe- 
sii pí. A-ové výrazu nehledaného, neobyčejné 
síly a plastiky, nálady skoro mužné, s náde- 
chem více oratorickým než poetickým. For- 
ma ukazuje velké studium antiky a vyniká 
precisností a jednoduchostí. Myšlénky i afo- 
rismy její při veškeré jednostrannosti filo- 
sofie pessimistické jsou plody ducha stejně 
bystře pozorujícího jako hádavého. Některé 
z básní její přeložil larosl. Vrchlický (Poesie 
francouzská nové doby v Lum. 1876 a v Poesii 
svět. XVIII. 1878). Viz též »Básnické profily 
francouzské* od téhož autora (Kabinet, knih. 
sv. XXn. str. II — 18), kde jest o životě a poesii 
pí. A-ové obšírněji promluveno. — cfr^. 

Aokner Johann Michael, archaeolog a 
přírodozpytec něm. (* 1782 — f 1862), nar. 
v Šigišově (Schászburg), studoval ve Vitem- 
berce a v Gotinkách a ukončiv studia pro- 
cestoval velkou Čásř Evropy pěSky. Vrátiv se 
do vlasti stal se prof. filologie a archaeologie 
v Sibíni. R. 1 82 1 zvolila jej obec Hammers- 
dorf za svého faráře. Výsledkem častých cest, 
které v létech 1832 — 1847 konal pátraje po 
římských nápisech v Sedmihradech a zemích 
okolních a navštěvuje zajímavá naleziště ne- 
rostů, byla nejen dlouhá řada vědeckých po- 
jednání obsahu archaeologického a přírodo- 
vědeckého, ale i bohatá sbírka starožitností 
a nerostů, hojně navštěvovaná od četných 
přátel vědy, která po smrti A-ové dostala se 
přírodovědeckému ústavu v Sibíni. Ze spisů 
jeho jsou nejznamenitější : Mineralogie Siebcn- 
bůrgens mit geognostischen Ándeutungen (v Si- 
bíni 1847 — 1855);  Die rómischen Alterthúmcr 


Acland — Acomys. 


131 


tind deutschen Burgen in Siebenbůrgen mit einer 
('bersichtskarte ; Die Colonien und militáríschen 
Standlager der Rómer in Dacien ; nade vftecky 
v\-niká: Die rómischen Insckriften in Dacien, 
gesammelt und bearbeitet von J. M, A. u* Friedr. 
Múller (ve Vídni 1865). 

AoUuid[ěkl.]:l)LadvHarriet(*X750— 
^ I Si 5), roz. Christiana říenrietta Fox Stran- 
gcways, provdala se r. 1770 za Johna A-a, 
jenž oyl Členem lond. parlamentu (zbl Calline- 
ton v Comwallu) a r. 1774 vstoupil do služeo 
vojenských. Stav se 1775 majorem odebral se 
s gen. Burgeynem na výpravu proti ameri- 
ckým osadám. Dostihnuv Kanady zanechal 
nanielku v Montrealu, avšak ona připojivši 
^e dvakráte k němu provázela jej v čele po- 
stupující armády. KdyŽ v druhé bitvé u Sara- 

^^y (3« ^j- 1777) byl raněn a zajat, odplula 
po Hudsonu s duchovním Brudenelem k ame- 
rickým vojflm. Nepřátelé ji dvorné uvítali, 
a po nékolika dnech poslal ji gen. Gates do 
městečka Alban^, kamž jejího manžela byl 
jiz dříve dopraviti dal. Když pak tento se po- 
zdravil, vrátil se do Anglie, kdež f r. 1778. 
Lady Harríet zfistavši vdovou oplakávala ztrátu 
jeho až do smrti. Její dopisy a denníky byly 
později tiskem vydány, a novellistéi malíři 
sahali rádi a dlouho k vdéČným příbéhfim je- 
jího romantického Života. 

2) Henry Wentworth A., vynikající lé- 
kař angl. (^ 1 8 15), stud. v Oxforde, načež 
stal se (1849) lékařem Radciifibvy nemocnice. 
V té dobé uspořádal za pomoci prof. Beala 
a Robertsona cenné fysiologické soírky, které 
nalézají se nyní v museu oxtordské university. 
R. 1858 jmenován byl professorem medicíny 
a 1S60 provázel prince Walesského na cesté 
do Ameriky. Mimo to zastupoval A. od r. 1858 
oxfordskou universitu v lékařské radě a byl 
předsedou Britské lékařské společnosti jakož 
i f^-áologického odboru téhož spolku. Kromě 
četnVch pojednáni obsahu hlavně lékařského 
a zdravotnického vydal r. 1839 The plains of 
Troy (Trojské pláně) a cenný spis o choleře 
v (íxfordě Memoir of the visttation of cholera 
in Oxford in 1854. 

Aemaaa Eschsch. [akméaj, mořský rod 
pliůkrahožábrých (Čyclobranchiata) z Čel. 
pi^ilipek (Patellidae). Má miskovitou, nízkou 
ujitu, v níž nalézá se zvíře, jež má rypák límco- 
vitým přívěskem opatřený a okraj pláStě třásnitý. 
2ábra jsou jednoduchá, pérovitá, volná a v du- 
tině na pravé straně hřbetu umístěna. Známo 
jest asi 60 nyní žijících druhA. V severní 
<^ásti okeánu Atlantského žije A. testudinalis 
I^ulL, mající misku 2 cm dlouhou, skoro hlad- 
kou« jemně rýhovanou, barvy Sedavé s hnědo- 
íen'cným proužkováním, jež na kresbu í^títu 
oiktcrých želv upomíná. Šc. 

Aiwna Pak-] De CandoUe (Eugenia 
H. B.), novohoilandský keřík z čel. Myrtacei, 
írib. Mjrrtei, se vstřícnými, kopinatými listy a 
bohatou konečnou latou květní. Ozdobou květfl 
jwu Četné volné tyčinky s dlouhými nitkami, 
pod nimiž 5listá korunka (neschází-Ii) s ufa- 
t<m kalichem  zaniká.  Častěji  bývá  u nás 


A. floribunda DC. (Metrosideros Sm.) 8 květy 
bílými v mírně teplém sklenníku. Déd. 

Aone [ak-j viz T rudoví na. 

Aonlda [ak-] Mitch., rod 1 a s k a v c o v i t ý ch, 
8 květy dvoudomými, zřídka obojakými, třemi 
listeny podepřenými. Jsou to byliny s lodyhou 
vztyčenou a trubkovitou, s roztroušenými, celo- 
krajnými, řapíkatými a zpeřenožilnými listy 
a s převislými latami květními. Asi 4 známé 
druhy obývají v severní Americe.     Déd. 

Aonistiis [ak-] Schott, keř z čel. lilko- 
vitých, se zvonkoví tým kalichem a nálevko- 
vitou, 5díInou, rozloženou nebo zpět ohnutou 
korunou bílou a vonnou. Bobule jsou červené, 
2pouzdré. Známo as 15 druhA v tropické Ame- 
rice domácích. Déd. 

Aoo1>Aia1>a [ak-], město v peruánské prov. 
angaraeské, depart huancavelickém s 1800 ob. 
a četnými stříbrnými doly. 

AooetM viz Akoites. 

Ayoka viz A soka. 

Aooliom [ak-] De Notarís, rod liSejníkA 
z podčel. Mycetopsoret, jenž na kfiře, plotech 
a kamenech rúznobarvé, skvrnám podobné 
stélky rozkládá, z nichž vynikají plodnice polo- 
kulaté nebo kuŽelovité. Déd. 

AoollMl Fakolá] Emile (<« 1826), právník 
a socialisticky spisovatel franc, stud. práva 
v Paříži, oddal se privátnímu vyučování. R. 
1867 účastnil se vynikající měrou kongressu 
ženevského, kde upozornil na sebe svými ra- 
dikálními myšlénkami. V Paříži na to odsou- 
zen do vězení. Ve válce s Pruskem (r. 1870) 
ani od Gambetty ani od Garíbaldiho nemohl 
dosíci místa u vojska, o které se ucházel; 
proto odešel do Svýcar, kde v Berně přijal 
professuru francouzského práva, podporuje při 
tom publicisticky socialistický živel komuny 
pařížské. Vrátiv se do Paříže, vyučoval opět 
soukromě. R. 1883 stal se generálním inspek- 
torem věznic. Z jeho četných brošur zaslu- 
hují povšimnutí : Réponse a M. Thiers (1865) 
o otázce italské a náboženské ; La question de 
conscience (1866) \ Uidée dudroit (iSji) a Cours 
du droit politique, obé podlé přednášek na uni- 
versitě bernské; La République et la contre- 
révolution (1871), kde vykládá, za jakých pod- 
mínek revoluce smí utéci se k násilí; Loi ge- 
nerále de Vévolution de V humanitě (1876); /%i- 
losophie de la science politique et commentaire 
de la déclaration des droits de Vhomme de 1793 
(r. 1877), nejčelnější to z menších prací A-lo- 
vých ; Le mariagCt son passé, son présent, son 
avenir (1880). Hlavní velké jeho dílo jest Ma- 
nuel du droit civil (i86g — 1874 ve 3 sv.). Nyní 
vydává encyklopaedistickou sbírku práv (Bi- 
bliothéque du droit mis á la portée de tout le 
monde, 1885). Od r, 1878 rediguje měsíčník 
»La science politique*. 

Aooma [ak-] viz Acouma. 

Aoomas viz Homalium. 

Aoomys [ak-], rod myší v Africe a v Asii 
žijících, jenž zvláště tím se vyznačuje, že mezi 
srstí má na těle, zejména na hřbetě, ploché, 
rýhované ostny. Druh nejznámější jest A. ca- 
hirinus GeofTr. (egyptská myš ostnitá), malá 
myé asi jako naše domácí veliká, nahoře Sedo- 


Acona — Aconitin. 


hnědé, dole BtříbroSedí íbarveni, s ocasem 
délky tíla dosahujiclm a fidce srsti pokrytým. 
Vlast její jest Afrika, zejména Egypt.   Se. 


Aoona [ak-] nebo camboyské dřevo 
(camboye) z druhu myrty, Afjrriui GrtftgSi 
Sw^ na AntilUkých ostrovech domácL  Did. 


Aoono»iraa, Aconcahua [ak], provin- 
cie jihoamer. státu Chile, mající na 15.126 km'' 
v 5 departementech (San-Pelipe, Andes. Pu- 
taendo, Lipua, Petorca) 140261 ob, (1885.) Jest 
to země hornatá, prostoupeni výbéiky And 
a pěti řekami rozdílená v tolikéž údolj, jichž 
půda jest velmi úrodná a zejména v údolí ř. 
A-e co nejpe£livéji vzdélána; daří se zde ječ' 
men, kukuřice, vojté^ka, vino, evropské stro* 
movi ovocné, cukrová třtina a zelenina, též 
nejlepší konopé. Rovnéi! hornictví se zde pro- 
vozuje s velikým zdarem. zvláSté pak vydatné 
jest dolováni na zlato, střibro a métf. Hlav- 
ním méstem provincie jest San Felipe, ne- 
daleko vsi A-e, drive hlavního místa provincie. 
Na severní straně průsmyku Cumbreského íili 
Uspalatského (3927 m nad m.) v Kordillerách 
zvedá se prastará vyhaslá sopka Cerro de 
A. do výSe 6834 m. Tálo pokládá se za nejvySíí 
horu americkou a na jižním její úbočí temeni se 
ř. A. 350frm dlouhá, vpadajicí do Tichého moře. 

Aoondltlon, koupčs tím podstatný;- m. 
vSeobecným znakem, že kupující prodávajícímu 
vrátiti smí zboží, jehož do jisté doby za urče- 
nou cenu nepodrží nebo za určenou či libo- 
volnou cenu neprodá nebo prodati nemůže. 
Smlouva, mezi velkoobchodníky a maloobchod- 
níky obvyklá, bývá za tím účelem co do práv- 
ního útvaru opatřena buď různé upravenou 
podmínkou (odkladači neb rozvazovacO, neb 
obsahuje, zvláSté v obchodě mezi nakladate- 
lem a knihkupcem, vedlejSf ustanoveni. 
Že poslednější z exemplářd jemu ku prodeji 
zaslaných nepodržené do jisté IhOty vrátiti 
může, kdežto nevrácené za přijaté platL Tak 
platí vůbec při zásilkách jako á C. naznače- 
ných, objednaných i neobjed naných. Ponč- 
vadž a pokud tu knihkupec nejen ve vlast- 
ním jméně, nýbrž i na vlastni ličet pro- 
dává, není kommissionářem, aČ se tak zhusta 
nazývá. Šikl. 

Aoonltlli, chem. složeni C„H,fNO,,. je 
zásada z hlizy omějové (Aconitum napelliis}, 
odkudž alkoholem a kyselinou vinnou se vy- 
jímá a draslem sráží. Výtěžek z hlízy této 
obnáší as 0^3 %. Vyhraftuje se vrhombickvch 
hlatích, taje při 183—184*0, otáčí rovinu svitla 
pniarisovaného na levo i svrbí na jazyku, co/ 
jest charaliterístické. Působením ílravin Štěpí 
se a. v kyselinu benzoovou a beztvarý, hořkv 
aconin C„ří„NO„. Zásada podobná a-u jest 
pseudaconitin C:„H„NO„ + H,0. jenž 
jest v Aconitum ferox i jevf se v jehličkách 
neb jako písek, y Aconitum japonlcum jest j a- 
paconitin C,,H„N,0„, jeni téi pomocí ží 
ravin kyselinu benzoovou odštěpuje. Látka ta 
má týž bod tání jako a. Rn. 

A. nalézá se hlavně v evropských modro- 
kvítých druzích, zejména v oměji, Aconilum 
napellus, variegatum, Stoerkeanum atd., pak 
v Aconitum japonicum. Nachází se ve v£ech 
částech rostliny, nejhojněji v hlízách. Druhý , 
alkaloid jest pseudaconitin; vyskytuje se 
hlavně v hlízách Aconilum ferox a v malém 
množství mimo a. v hlízách evropských 
druhů. V Aconitum tycoctonum nalezeny byly 
alkaloidy lycaconitin a myoctoDÍn,vhli- 


«ich A. htttnphyllvm atesin. Mimo to jest 
beipochyby jcStí v htizách omíje vcdlé a-u a 
psíudaconitinu vfce arnorfnich aÚiBloidtl, kterř 
liiL blíže známy nejsou. Pode jménem a. při- 
chúeji do obchodu rozmanití v;ítahy hlíz 
omíje, které nejsou čistý alkaloid, nýbrž ve slo- 
icni dle pfipravy velmi promínlivá smía alka- 
loidů, produktů jcjiho rozkládá a jiných zne- 
íiilujicích látek, což rozmanití silný úíinek 


itin. 133 

úplné stejní, aconin má týž, ale mnohem alabii 
účinek. Pfisobeni lycoctoninu a myoctoninu 
málo jest prozkoumáno, atesin z hltí druhu .Ico- 
nifum btíerophyUum neni jedovatý. A. jest nej- 
si Inřjif rostlinný jed, který vůbec známe. SmrtnA 
dávka na kilo zvířete chladnokrevného jeat 
I '2 — 2*4 mg, na kilo zvířete teplo krevného 
□■05 — 0'O75 mď, pro dorostlého človéka tedy 
asi  3 — 4 mg.  V jednom  pffpadí  otravy  na- 


dj roibot cilíha Vlita, c) dlainmin kvitu, f; lol 

tíchto a-ú vyxvítluje. NejdQleíitéjší jsou b. 
nímecký, anglický a francouzský. Připravují 
u vesmís, ovšem rozličným způsobem, z hlíz 
uiiřje. anglický mimo to téi zXeoniřum Jerox. 
Anglický a francouzský s. účinkují velmi silné, 
fiétnecký byl dříve velmi slabý. V novějSí době 
viTÍbi se viak v Nlmecku nejsilnéjSI, Viechny 
uvedené látky účinkují na zvířecí organismus 
stejné a liií se jen, ov3em dosti značné, inten- 
sitou. Lépe známe čisté alkaloidy a. a pseudo- 
^onitin; účinkuji kvalitativně a kvantitMivné 


:a plodDi; c) AcenltuiT 


:h pUik&, ť' fwita kriiu. 


stala smrt po požití 4 mg. A. pQsobl hlavní 
na rozmanitá centra v mozku a míic, dráždí 
je počátečné, nafež ochrnují; mimo to dráždi 
místní sliznice. Příznaky otravy Jsou pálení 
v ústech, slinotok, bolesti v žaludku, dáveni, 
prfljem, nečitelnost, závraf, ztráta zraku, slu- 
chu, feči, sopor, oblenénl tepu, obtížné dý- 
chání, křeče, bezvédomí. Otrava a-em nastává 
požitím hlízy, listů nebo kvétů; vétSinou vSak 
tím, že se vydal silnfjSí praeparát, nežli před- 
pisující lékaf zamýSlel. Jí. 


134 


Aconitum — Acontius. 


Smrť nastává tu obrnou centra dýchacího 
někdy dosti brzy, jindy se stížení uzdravují, 
což Hdí se množstvím látky otravné a rychlo* 
stí, 8 jakou odstraněna byla. V mrtvolách otrá- 
venců be a. lučebně dokázati aneb i iysio- 
logicky, ač oba důkazy dosti neurčitý jsou. 
Otrava se léčí davidly, vyčerpáním obsahu 
žaludečného, podáním třísloviny a léky dráždi- 
cími, jestli obrna nastala. Při léčení neužívá 
se a-u zhusta; od dávných časfi sice docho- 
vala se povést, že v zastaralých nemocech 
kloubů, při rheumatismech, dně a |)od. zna- 
menitě účinkuje, avšak tvrzení toto jest pod- 
kopáno, nebof lék v ohledu tom pramálo zmůŽe. 
Ostatně se užívá a-u při různých příznacích 
nervových i co místního dráždidla. Širšímu 
užívání a-u vadí nespolehlivost jednotlivých 
praeparátů. PeČ* 

Aoonitiiiii L., oměj, rod z ř. pryskyř- 
ník o vitých (Ranunculaceae), Byliny vytrvalé, 
8 oddenky Často silnými a ztlustlými. Listy 
jednoduché, bezpalistné, střídavé a více méně 
dlanitě dělené. Květy nepravidelné, v hrozno- 
vitých neb latnatých květenstvích, vesměs 
8 dvěma listenci. Kalich složen z 5 nestejné 
vytvořených, jako koruna zbarvených lístků. 
Největší z nich má podobu vyklenuté přílby. 
Korunní plátky 3—5, malé, za kališními lístky 
ukryté. Dva nejdelší jsou přeměněny v dlouze 
nehetnaté, ostruhovité a kuklovité medníky, 
jež obcuje přílba. Ostatní mají podobu malých 
Šupinek neo jsou úplně zakrnělé. Tyčinky 
mnohé, mezi sebou volné, u velkém počtu. 
Semenníky 3 — 5, volné, mnohovaječné. Plodní 
měchýřky vícesemenné, na vnitřní straně se 
otvírající. — Rod tento čítá asi 18 druhů v se- 
verním mírném pásmu (hlavně na horách) roz- 
šířených. V Čechách toliko 3 druhy. Všechny 
obsahují ostře jedovatý alkaloid a c o n i t i n (v. t.). 

A. napcUus L., Šalamounek. (Viz vyobr. 
Č. 44. a č. 45. a, 6, c, d, e, /.) Lodyha přímá, až 
přes metr vysoká, s oddenkem silným, jenž 
nese několik řepovitě ztlustlých kořenů. Celá 
rostlina jest lysá. Listy na líci temně zelené, 
lesklé, dlanitě 5 — ydílné, laloků stříhané troj- 
sečných. Květy veliké, fialově modré (řidčeji 
bílé), v jednoduchém neb málo větevnatém, 
hustém konečném hroznu sestavené. Přílba 
květní polokulovitá, na přič nejširší. Medníky 
na obloukovitě ohnutých nehtech rovnovážně 
nahnuté. Kvete od Července do září. Roste 
na horách celé téměř Evropy, v sev. Americe 
a na Himalájích. V Čechách na všech pohra- 
ničných horách. Zhusta se také pěstuje v za- 
hradách pro ozdobu. Podobou svou jest Šala- 
mounek velmi proměnlivý, tak že mnozí bota- 
nikové více plemen rozeznávají. — Plinius po- 
kládal šalamounek za nejprudší jedovatou rost- 
linu. Podlé toho, kde rostlina tato roste, jest 
také více neb méně prudkých účinků. V lékař- 
ství jest velice důležitým lékem. Z květů tlačí se 
také modré barvivo. Obyvatelé horští otravují 
fialamounkem vnadidla pro vlky, lišky, kočky a 
jiná zvířata. Staří Germané a Gallové prý na- 
pouštěli šalamounkem své oštěpy při honbách 
na vlky. V Nepalu a Himálaji dělají domo- 
rodci z příbuzných druhů omějů kruté jedy 


{bikh, bish, vtsha), jimiž také své zbraně otra- 
vují. Med, který na omějích čmeláci sbírají, 
jest prý jedovatým. Podivno ale, že jeden 
druh oměje (A. heterophyllum Wall.), jenž 
roste v Indii, má podzemní hlízy, jež nejsou 
jedovaté, nýbrž jedlé a zdravé. 

A. /^^cocfonum L., oměj žlutý. (Viz vyobr. 
č. 45. g,\ Roste v hájích ve střední Evropé 
(také v Čechách). Má žluté květy. Jest stejné 
jedovatý jako předešlý. Vský-. 

Farmakologicky a toxikologicky nejdůleži- 
tější druhy jsou: modrokvěté A. napellus. 
Pouze hlízy tohoto druhu jsou ofBcinálni, 
ale lze je jen těžko a nikoliv s jistotou 
od hlíz následujících druhů rozeznati. Mimo 
to jest (ne však u nás) ofíicinálni nať herifa 
Aconiti, Příbuzné druhy jsou A. Stoerkea- 
num Rchb, rostlina vyšších hor, a A. va- 
ríegatum L., rostoucí též v nižších horách a 
teplejších krajích, u nás na př. v Středohoří, 
v Polabsku a j. Žlutokvěté evropské druhy 
jsou velmi rozšířeny: A. lycoctonum mající 
krátký, šikmý oddenek, a řidčeji A. anthora 
L. A. ferox Wall. roste v subalpinských čá- 
stech Východní Indie a v Himálaji, ma modré 
květy a veliké, více cylindricky kuželovité hlízy, 
které do obchodu jménem tubera Aconiti in- 
dici, bikh neb bish přicházejí. A. Fischeri 
Rchb. roste v Japonsku ; od něho a příbuzného 
A. japonicum Thunb. pocházejí hlízy v ob- 
chodu jménem tubera Aconiti japonici známé. 
A. heterophyllum Wall. roste v Indii a dává 
hlízy Atees zvané. Mimo tento poslední druh 
jsou všechny ostatní ve všech svých částech, 
zvláště však hlízy velmi jedovaté; nejjedova- 
tější jsou hlízy druhu A. ferox a A. japo- 
nicum, Jš. 

Aoonqnlja [ak], Sierra de, pohoří amer. 
v sev.-záp. části rep. Argentinské, patřící k An- 
dám, s horou t. jm., 5197 m vysokou. 

ÁoOBtUui [ak-1 Cuv., exotický rod jeStěrů 
krátkojazyčnýcn z Čel. t. jm. {Acontiadae). 
Jsou táhlého, oblého těla se zakrnělými, pod 
kozí skrytými nohami a s krátkým, kuželo- 
vitým ocasem. Jazyk dvojhrotý, klapky oční 
svrchní scházejí, zpodní jsou malé. Šupino- 
vité. Dírky nosní umístěny na neobyčejně 
velikém  Štítku rostrálním. Z rodu A. známe 


Č. 46. Acontlaa. 

pouze jediný druh v Kapsku žijící. — A. mclca- 
gris (L.) Cuv., asi 30 cm dl. (ocas 4 cm), JeŠlěr 
tento zvláštně jest zbarven ; vezpod jest bělavý, 
jednotlivé však Supiny hřbetní jsou uprostřed 
tmavohnědé, na okrajích pak běložlutě lemo- 
vány. (Viz vyobr. Č. 46.) Se. 

AooBttns  (Aconzio):  1)  Jakub,  nar. 
v Tridentě žil v XVI. věku, jeden z Čctn>řch. 


A conto — Acosta. 


135 


ale méné známých spisovatelA ňlosoňckých 
oné doby přechodní; přestoupil k protestan- 
tismu a opustiv vlast zdržoval se v rozličných 
méstech západní Evropy, konečné v Anglii, 
kdež královna Eliška jemu jakožto inženýru 
plat vykázala, an byl napsal dílo, jak opevňo- 
váti města (Ars muniendorum oppidorum). Theo- 
logický spis jeho jest: Stratagematum Satanae 
li^ octo (v Basileji 1565), v němž horlí pro 
sjednocení různých církví křesťanských na zá- 
klade nejSirSí svobody. Z ostatních pokusA ja- 
kožto znamenitější uvádějí se předně list, jejž 
napsal k příteli svému Janu Wolfovi v Cu- 
rycha o vydávání knih: De ratione tibrorum 
eJendontm (z Londýna 1562), a pak logické 
pojednání: ž>e methodo, hoc est de investigan* 
darům tradendarumque artium ac scientiarum 
ratione (v Basileji 15^8), kdež už v nápise sa- 
mém logika vymezuje se jakožto návod hle- 
dati a vykládati pravdu. Celkem me- 
thoda mathematická jest i A-iovi ideálem v té 
vécL Někteří knihu zrovna přirovnávají Des- 
cartesově Rozpravě o methodě; jisto 
jest ie jej sluší považovati za jednoho z před- 
chůdců filosofie novověké. Více o něm viz ve 
Franckově Slovníce nauk filosofických, kdež 
i jiné prameny o životě jeho udány jsou. Dd, 

2) Štěpán A. (K 6 v é r), biskup arménský, 
' 1740 v Sz. Miklósi v Sedmihradsku, | v Be- 
nátkách vlaských r. 1824. Napsal jazykem ar- 
ménským veliké rhétorické dílo a všeobecný 
zeměpis, jehož vyšlo 1 1 dílA« Bbk. 

A oonCo [kon.l, ital., znamená tolik jako 
na účet, na srážku. Říká se: platiti a C. 
t j. na srážku nějaké pohledanosti ; psáti 
t C, t j. napsati částku peněžitou do účtu 
nééiho. Pol.: na rachunek, na zadatek; chorv.: 
Q račun, na račun, na odbitak; rus.: B-b 
3a^en« na sa^erb; franc: á compte de ..., 
a valoir sur . . . ; angl.: on account. Někteří 
kupci uzavírajíce účet obchodního přítele, pře- 
vádéji zůstatek tohoto (starého) účtu {conto 
vtcckh) na nový účet slovy: saldo a conto 
«a»o (novo).  Viz či. conto a účet.  Kh. 

AůOimnm [ak-] viz Zrůdnost. 

Aoonui [ak-] CeUamvs L., puškvorec, 
2 fáda aronovitých (Aroideae), Oddenek 
rovnovážný, tlustý, dužnatý, dolů množství pro- 
vázkovitých kořfinkfi vypouštějící, po odumře- 
lých listech na přič jizvitý. Listy vynikají 
2 oddenku, jsou husté dvouřadé, přímé, na 
roctr vysoké, sploštile mečovité, světle zelené. 
Stvol přímý, zdéli listů, plosko smáčknutý, na 
jedné straně břitký, na druhé žlabovitý. Květní 
Nice růžkovitá, na stranu pošinutá; ukončuje 
vlastně stvol, ale poněvadž plochý, dlouhý 
listen (jenž rovná se toulci u druhů aronů) 
postavil se sám tak, že se zdá, jakoby stvol 
ukončoval, zatlačena květní palice do posta- 
vení postranního. Celá palice pokryta jest hustě 
sestavenými, zelenavými neb slabě nahnědlými, 
obojakými kvítky. Okvětí prosté, Sestilupenné, 
stálé. Tyčinek 6 podplodních. Semenník troj- 
pouzdrý, pouzder mnohovaječných. Plod to- 
ulka trojpouzdrá, nepukavá, trojsemenná. 
Kvete v červnu a Červenci. Roste Často u ve- 
likéin množství na bažinných březích rybníků, 


močálů a zvolna tekoucích vod v celé té- 
měř Evropě, Asii a severní Americe. — Pu- 
škvorec není původně u nás domácím. Také 
v Evropě zřídka kdy v dospělé plody uzrává. 
Ještě v XV. století nebyl v Evropě znám. Roku 
1^74 pěstoval jej Clusius ve vídeňské bota- 
nické zahradě, odkudž přesazován do všech 
botanických zahrad evropských a brzy v okolí 
zdivočel. Vlast jeho jest Asie (Indie, odkudž 
přišel do Řecka a Arábie). Silně aromatické 
oddenky obsahují jmenovitě v korové vrstvě 
množství aetheríckého oleje a zvláštní hořké 
látky. Oddenky puškvorcové sbírají se do lé- 
káren, kd^ž užívá se jich k lékům, hlavně 
v nemocech žaludečních. Rozkrájené kousky 
oddenků nasycují cukrem a co cukrátka pro- 
dávají. PuŠkvorce i obyvatelé asiatští ode dávna 
dílem k jídlu a pití, dílem v chorobách uží- 
vají. Známo, že v novější době hraje puškvo- 
rec důležitou úlohu v továrnách ku připravo- 
vání různých likérů. Vský". 

Aoosta [ak-] : 1) José de (♦ 1539 — f 1600), 
špan. theol. spisovatel. R. 1571 poslán byl do 
Peru za provinciála řádu jesuitského ; po 17 
létech vrátil se do vlasti, kdež se stal visita' 
torem v Aragonii a Andalusii a konečné rek- 
torem university valladolidské. R. 1591 vydal 
v Seville své posud cenné dílo Historía na- 
tural y morál de las Jndias, v němž vylíčil 
povšechné poměry jižní Ameriky své doby. 
Dílo toto, ve kterém pronesl mnohé myšlénky, 
které přijala pozdější věda, přeloženo bylo do 
několika jazykův evropských ; čásf jeho vydal 
A. sám už dříve latině. Na základě zkušeností 
svých odporoval A. ve mnohém panující za 
doby oné fysikální theorii Aristotelově, ze- 
jména výroku, že pro přílišný pal sluneční 
nelze obývati země středního pásma zem- 
ského. 

2) Uriel A., též Uriel Jurista zvaný 
(* ok. 1594 — f 1647), židovský myslitel pro- 
slulý svým tragickým osudem. Nar. v Oportě 
z portugalské šlechtické rodiny židovské. Otec 
jeho však stal se křesťanem velmi horlivým 
a vychovával i své děti křesťansky. A. jevil 
již záhy značné vlohy a povahu ušlechtilou 
a soucitnou. Ježto však hloubavý duch jeho 
nenalezl úkoje v uČení křesťanském, vrhl se 
na studium Starého zákona, což mělo za ná- 
sledek, že s matkou i bratry, které získal pro 
své názory, opustil Portugaly a přeplavil se 
do Amsterodamu, kde podrobiv se obřízce a 
změniv jméno své Gabriel v Uriel přestou- 
pil k židovství. Shledav však, že moderní ži- 
dovství nikterak se nesrovnává se vzorem 
starozákonním, nepohodl se s představenými 
synagogy a byl od nich exkommunikován. Na 
ospravedlnění odhodlal se napsati dílo, ve kte- 
rém chtěl vyložiti neshody mezi rabbínskou 
theologií a učením Mojžíšovým, zároveň pak 
důvody rozumovými a na základě výroků Sta- 
rého zákona vyvrátiti učení o životě posmrt- 
ním. Vydání díla toho židé zamezili, ano po- 
bídli učeného lékaře, svého souvěrce Samuela 
de Silva, aby vydal spis o nesmrtelnosti duše 
(r. 1623), ve kterémž polemisuje proti A-tovi 
a nazývá jej kacířem, atheistou atd. Nicméně 


136 


Acotyledones — Acqui. 


A. vydal pak dotčené dílo přece, a to s od- 
povědi Silvovi (Examen das tradi^oens pha- 
7'iseas conferidas con á ley escríta por Uríel 
Jurista hebreo, com reposta á hum Semuel de 
Silva, seu falso calumniador, Amster.,  1624). 

V díle tom postavil se na stanovisko sad- 
ducejské, čehož použivše židé obžalovali jej 
u magistrátu amsterodamského jakožto pod- 
ryvače židovství i křesťanství. A. uvržen byl 
do vězeni a dílo zabaveno. Byl sice již za S 
dní propuštěn, ale odsouzen k pokutě 300 zl. 
Patnácte let snášel A. vSeliká příkoři vyplý- 
vající z exkommunikace ; konečně však se pod- 
robil a byl přijat do obce. Než za několik dní 
udal jej jeho synovec, že prý nezachovává 
příkazů náboženských, a jelikož se též doká- 
zalo, že dva křesťany z Londýna do Amstero- 
damu přišlé, aby přestoupili k židovství, od 
kroku toho zrazoval, stižen byl zostřenou 
klatbou. Opět sedm let žil A. vyloučen ze 
všeho obcování se svými souvěrci, snášeje vše- 
liká příkoři; a jakkoli ve svém náboženském 
přesvědčení dospěl k důsledkům ještě krajněj- 
ším popíraje kanonický ráz spisů biblických 
a prohlašuje přirozené náboženství za jediné 
pravé, podrobil se přece konečně po 7 létech 
netušené krutému a pokořujícímu trestu a při- 
jat na to opět do obce. Úplné duševně jsa 
rozerván učinil několik dni potom nezdařený 
útok na život svého nejkrutějšího nepřítele, 
synovce,  načež  se  v  domě  svém  zastřelil. 

V pozůstalosti jeho nalezena autobiografie jeho 
Exemplár humanae vitae, kterouž vydal zá- 
roveň s refutací Limborch (Gouda r. 1687). 
Gutzkow spracoval látku tu dramaticky (v tra- 
gédii t. jm.) i novellisticky. — Autobiografie 
A-tova vydána byla znova latinsky a německy 
v Lipsku 1847. Srov. H. Jellinek, Acosta's 
Leben und Lehre (Zerbst 1847); J. da Costa, 
Israel en de volke (Haarburg, 1849, str. 397 
si.), Grátz, Gesch. der Juden (sv. X. kap. 5.). 

3) Joaquin A., známý dějepisec a země- 
pisec jihoamer., byl plukovníkem u zákopníků 
v republ. Columbii a f 1862. Nejlepší jeho dílo 
jest Compendio historíco del descubrimento y 
colom\acion de la Nueva Granada (Pař. 1848). 
Společně s Laserrem vydal sborník vědecký, 
literární a průmyslový Seminario de la Nueva 
Granada (1849), jejž byl sepsal Fr. José de 
Caldas. 

Aootyledones [ak-] viz Bezděložné. 

Aoonma [akuma] (též acoumat, aco- 
mas, acoma), dřevo ále Guibourta od Sidero- 
xylon Acouma a S, pallidum, dle Orbigny-ho 
od Bumalda salicifolia a Homalium racemosum 
pocházející. Děd. 

Aooup pardu [akuperdy] franc, na zdař 
Bůh. 

Ao<|s viz Ax a Dax. 

Aoqua [ak-] ital. voda. 

Aoqma César delT, historický malíř, nar. 
v Piraně u Terstu 22. Čce 1821, studoval na 
akad. v Benátkách a usadil se v Brusselu. 
kdež přilnul k dílům Gallaitovým. Řadu obrazů 
histor. a genrových vystavoval v Antorfu, 
Gentu a Paříži, kdež docházely obecného 
uznání. Nemenší obliby došly  obrazy A-ovy, 


jimiž k objednáni císaře mexick. Maxmiliána 
vyzdobil zámek Miramare. 

Aoqiuuie|^a sul Chlesa (ital., t j. voda 
černá nad Chiesou), město v hornoital. prov. 
mantuanské, distr. cannetském nad ř. Chiesou, 
«e 4062 obyv. (1881); ovocnictví, Inářství, vý- 
roba látek lněných a hedvábných. 

Aoquapendente. město v prov. římské, 
distr. viterbském, ležící na vysoké čedičové 
«kále nad ř. Paglii, přítokem Tibera, rodiště 
slavného anatoma Jeronýma Fabrícia, sídlo 
biskupské 8 krásným hl. chrámem a 3431 ob. 
{1881); zde stávalo etrurské město Acula. 

Aoquasanta (ital., t. j. voda svatá) : 1) Lá- 
zeňské místo se sirnatou vodou (ao— 25'C), 
v hor. Itálii v prov. janovské nedaleko Voltcr. — 
2) Město v stř. Itálii v prov. a distr. ascoii- 
picenském s 6332 obyv. (1881); má rovněž 
sirnaté prameny o 35 • C. 

Aoquaviva (ital., t. j. voda živá), několik 
měst a vsi v Itálii, z nichž důležitější jsou: 
1) A. delle Fontl, město jihoitalské prov. a 
distr. barského se 7986 obyv. (188 1), již za- 
bývají se hlavně vinařstvím, ovocnictvim a 
přípravou oleje; má krásný román, chrám, 
^ymnabium a školu technickou, a na blízku 
jest krápníková sluj. — 2) A. Collecrocai osada 
severně od Campobassa v prov. molisské, distr. 
larinském, nedaleko pobřeží moře Adríjského, 
s 1988 obyv. (1881), založená Slovany, kteří 
uprchše před Turky r. 1468 usadili se v Nea- 
polsku v osadách Montemitru, San Felice, 
Tavenně a Cerritellu, avšak i odtud morem 
byvše vypuzeni, založili nedaleko Cerrítella 
A-vu (Živou Vodu). Potomci těchto slov. osad^ 
níků dosud nezapomněli jazyka a obyčejů 
předků svých. První zprávu o nich podal 
Počič r. 1853, později též Iv. Kukuljevič, Ma- 
kušev, nejnověji J. Baudouin de Courtenay 
ve »Slov. Sborníku c 1884. 

Aoquetta di Vapoll viz Aqua-To- 
phana. 

Aoqui [ákvi], velmi staré město na 1. bř. 
Bormidy v homoitalské prov. alessandríjské, 
sídlo prefekta a biskupa, se 74 11 obyv. (1S81, 
obec 11.297), vinohrady a čilým hedvábnict\'im. 
Jest zde gymnasium, seminář, technická a 
notářská Škola, sirotčinec, několik klášterů 
jakož i mnoho pozoruhodných budov, zejména 
starý zámek (nyní věznice), krásná pětilodní 
got. kathedrála z XII. stol., starožitný mést- 
ský dům, zříceniny římského vodovodu a j. 
V městě a okolí jeho prýští se simá a solná 
vřídla 39 — 51" C. Hlavni pramen »Bollente« 
jest 50® teplý. Vody thermální se užívá k pití 
i ke koupání, hlavně však slouží ku výrobe 
fanga, hlenu upotřebovaného k léčení rheuma- 
tismů, obrn, neuralgií, ischiady a pod. Hlen 
tento vzniká během zimy v plochých nadři- 
kách, jest Šedavý, jemný, a skládá se z kyse- 
liny křemičité, jemné hlíny, síry, ze skrov- 
ného množství látek organických a soH. Na 
jaře přenáší se do nádržek, kam teplá voda 
vřídelní přitéká, a s touto smíšen přikládá st 
na místa bolná ve vrstvě 5 — 6 cm tlusté. Ne- 
mocný se pak přikr>^e houní a obklad se 
různé dlouho na těle ponechá.  Výsledky by* 


Acquirendi modus — Acquit á caution. 


137 


vaji mnohdy překvapující. Zdejší vřídla a lázně 
znali již Římané a zvali je Aquae Statiellae, 
též A. Stadeilorum dle ligurského obyvatel- 
štva této krajiny, a z té doby zachovaly se 
zát četné nápisy; za naftich pak dnů jsou A. 
velmi hledaným útočištěm chorých, jichž sem 
do roka přichází as 4000. R. 1745 dobyli mě- 
sta Španělč a r. 1794 porazili zde Francouzi 
vojsko rakousko-piemontské. — Distr. a-ský 
má na 885 km* 63 obcí se 1 1 1.028 ob. Ptč. red, 
A#q[idrSBdi modiis viz Akvisice. 
Aeq;iiiflltlo viz Akvisice. 
AMfolstl [ak-] Luig i, znám. sochař italský 
i Foili (* 1744 — + 1824). Vzdělal se v Bo- 
lo^ni, kdež s^mi basreliefy v chrámech zí- 
skal si dobrého jména. Z téže doby pochází 
práce jeho v paláci Braschiovském a v kopuli 
chrámu »deUa ^tac, jichŽ látka jest vzata 
z Homérových básní a z historie římské. Rov- 
něž v Římě byl činným a z římských jeho 
prací vyniká zvláště Venuše komponovaná dle 
siaMié Venuše Medicejské a originální my- 
šlénkou skupení Venuie smiřujici Marta, pra* 
co\-aná pro prince Luciana Bonaparta (roku 
1Š05). Rok na to odebral se do Milána byv 
pozván Napoleonem I., aby vytvořil některé 
sochy k okhiSlení cesty vedoucí průsmykem 
simplonským, ale pád Napoleonův překazil 
úplné provedení tohoto obrovského podnik- 
nutí a také 10 soch A-ových nebylo tam po- 
staveno. Tím rozmrzen odebral se do Bologně, 
kdež zemřel netvoře již žádného znamenitěj- 
šího díla a živě se v chudobě tesáním ná- 
hrobků. 

Aoqvit [aki], franc: 1) Zaplacení, též 
potvrzenka, kvi tance. Obecnou jest zvy- 
klostí mezi kupciy že při vykvitování účtu, ze- 
mena směnky, píSe se na rubu jejím kvito- 
'•'aci formulka slovy pour a., par a., méně dobře 
f«r a., k nimž příjemce platu připojí svůj pod- 
pis a třeba i datum, aČ při směnkách datum 
se nepsává, poněvadž rozumí se, že vykvito- 
vané placení stalo se v den dospělosti směnky. 
u 38. směn. řádu předpisuje, že směnečný 
dlužník povinen jest zaplatiti, jen když se 
movydá vy kvit ováná směnka. Při tom arci 
nemusí se užívati obvyklých slov pour a., ný- 
brž mftie se místo nich napsati podobný vý- 
raz, na př. : zaplaceno, yvpořádáno, vyrovnáno, 
listováno a p. Zaplatií-li dlužník směnečný 
toliko Část sumy směnečné, může jenom 
žádati, aby částka zaplacená na směnce se 
odepsala a kvitance na přepisu směnky se mu 
ndala. Při Č^tečném placení směnky kvituje 
neobyčejně těmito slovy: á conto (na srážku) 

ptíjal jsem zl , a k tomu připojí příjemce 

peoéz svůj podpis a třebas i datum.     Kh, 

9) A. ve hře na kulečníku značí postavení 
kuie, na kterou hráti jest účastníku následu- 
jtcimu, zejména v partii kuželkové a ve hře 
'a la guerrec. Při tom snaží se hráČ posta- 
viti kuli co možná nevýhodně pro následov- 
níka, red. 

Aafolt k oavtlOB [aklta kósion], franc, 
prftyodni list za jistotu; tak sluje vůbec 
veřejná listina průvodní, vydaná franc. úřa- 
dem finančním pro zboží, jež jest osvobozeno 


od placení cla (přívozního) nebo daně uvnitř 
země pro případ, že se ho užije k jistému účelu 
(k vývozu, nebo Že se dříve v zemi upraví). 
Již nařízením z 15. čce 17 19 zaveden a. pro 
přívoz plátna k bílení z provincií flanderských, 
dotyčné kusy známkovány a musily se do 4 
měsíců wyvétú, Zák. z 5. čce 1836 urČil, že 
se může král. ordonnancemi dovoliti dočasný 
přívoz {importatioH temporaire) surovin nebo 
polotovarů cizích, jež se mají v zemi spraco- 
váti. Přívozce zavazuje se tu v a. pod záru- 
kou (rukojmím nebo jistotou), že zboží upra- 
vené do 6 měsíců vyveze neb uloží ve skla- 
di&ti celním (entrepót), jinak ho stihne pokuta 
rovná čtyřnásobnému obnosu cla nebo ceny 
zboží, dle toho, byl-li přívoz zboží dovolen Či 
nic. Teprv ord. z r. 1837 provedena zásada tato 
u přívozu foulardů, později při plechu železném, 
železe lodním a kotlovém, rýží, oleji, pšenici, 
železe vůbec atd. Původně týkala se výhoda 
ta zboží přivezeného pod vlajkou francouzskou ; 
teprve r. 1869 rozSířeno toto dočasné připou- 
štění beze cla {admission temporaire) i na vlajky 
cizí. Většina výhod těch pozbyla důležitosti 
změnou tarifů celních, kdež přívozní clo na 
zboží to odstraněno nebo zmenšeno. Zprvu 
žádáno, by zboží přivezené a vyvezené bylo 
totožným (zásada identity), a zboží přivezené 
známkováno neb úprava jeho kontrolována 
zřízenci celními; dekrety z r. 1850 a 1851 do- 
voleno při pienici a železe, by se vyvezlo 
na místě zboží přivezeného zboží téže nebo 
poměrné váhy (zásada substituční č. kem- 
pe nsaČ ní). To vedlo u surovin těchto ke 
zvláštní spekulaci s a., kterou soudy (na př. 
obchodní v Boulogni) prohlašovaly za nedo- 
volenou, již ale úřady celní trpěly a vláda i ve 
sněmovnách hájila. Tak přivážena beze cla na 
jih (do Marseille atd.) pšenice z ciziny a pro- 
dávána v jižních krajinách, kde se pěstuje pše- 
nice málo a kde je dražší, přívozce prodal pak 
a. na ni vystavený zvláštními agenty jinému 
vývozci, který na a. vyvezl ze se v. laajin, pě- 
stujících mlynářství, mouku af tuzemskou Či 
cizí. Všechny tyto osoby dělily se pak o clo, 
jež by byl měl přívozce platiti. Tak obdržel 
i vývozce prémii na vývoz mouky a prémie 
ta odstraněna teprve r. 1873, kdy ke stížnosti 
j Belgie dovolen vývoz mouky v tom případě 
jen na celních úřadech toho ředitelstva cel- 
ního, v jehož obvodu pšenice přivezena. Po- 
dobně dělo se u přívozu litiny a surového že- 
leza, až k naléhání majitelů hutí dekr. z r. 1857 
obmezeno užívání a. na továrníky, kteří pro- 
kážou, že zboží, jež se má z přivezené suro- 
viny vyrobiti, bylo cizinou u nich objednáno. 
Ale i tu přívozce užíval k objednávkám suro- 
viny jiné (francouzské) a prodal plnou moc 
přívozní (ne a.!) agentu neb jinému vývozci, 
který pak surovinu přivezl a staral se o vy- 
řízení (décharge) dotyčného a., jejž mu celní 
správa vydala. K novým stížnostem urČil dekr. 
z 9. led. 1870, že za přivezené železo k litině 
se hodící smí se vyvézti jen litina, kdežto se 
železo tyčové a jiné musí dopraviti do továrny, 
mající právo k přívozu; další kontroly však 
tu není, ba připouští se zase kompensace. Ob- 


138 


Acquittement — Acridiidae. 


mezení to zostřeno znova r. 1879. Toho roku 
přivezeno do Francie na a. 45.990 tun pudlo- 
vaného železa, z toho 38.047 t. z Německa; 
na ceny však celý systém tento nemel účinku, 
kromě u železa tyčového, kde úspora cla byla 
30—35 fr. na tuně. Srovn. Appreturní ří- 
zení. Hsx. 

Aoquittement [akjrtmSi)], franc, vfibec 
osvobozující nález trestního soudu. V trest- 
ním řízení franc. sluje a. nález, jejž na zá- 
kladě výroku poroty vydává bezprostředně 
předseda sborového soudu porotního sám ve 
formě pouhého rozkazu (ordonnance), když po- 
rota, popřevši otázku hlavni, vyslovila, ze ob- 
žalovaný jest nevinen, poněvadž činu trestného 
nespáchal, neb poněvadž sice činu za vinu 
jemu kladeného se dopustil, avšak za okol- 
ností vylučujících příčctnost pachatelovu neb 
trestnost skutku (358 c. i. c). Tím liší se a. 
od absolution, při které soud obžalovaného 
osvobozuje od obžaloby formálným rozsudkem 
(arrét\ poněvadž- z výroku poroty plyne, že 
obžalovaný skutku za vinu mu kladeného se 
dopustil, avšak trestán býti nemůže, ježto sku- 
tek tento nespadá pod zákon trestní, neb pro- 
tože nastaly okolnosti, pro které čin přestal 
býti trestným. (3640.1.0.) J, T, 

Aoradenia [ak-] Kippist, keř ze západní 
Tasmánie, z čeledi routovitých. Jeho bílé, 
nevonné květy jsou 5— 7dflné s 10 — 14 tyčin- 
kami okolo zpodiny terče a stojí v úžlabních 
vrcholících u vstřícných, trojených listů. Děd. 

Aorae viz Akry. 

Aoranla fak-l viz Amphioxus. 

Aoranle [ak-l viz Zrůdnost. 

Aoranthttra [ak-] Arn., bylina nebo chlu- 
patý keř v Bengalsku, na Bomeu a na Cey- 
loně domácí. Náležejíc k čeledi Rubiacei vy- 
niká vstřícnými, řapíkatými, široce obvejčitými 
listy a trcjhrannými palisty. Květy, náhlou- 
čené v konečných vrcholících, jsou modré, 
s tyčinkami uzavřenými, na konci vespolek 
spojenými. Déd, 

Aoraspeda [ak-] viz Acalepha. 

Aoratophoron ak-] (céxpcmxpo^oy) slula 
u Římanů nádoba, v níž Čisté, nemíŠené(ax9cřTop) 
víno na stůl bývalo staveno. (Marquardt: Róm. 
Privatalterthúmer II., str. 245. a 250.)    Vy, 

Aora [akr], Saint-Jean ďAcre, viz 
Akka. 

Aore [ěkr], polní míra velkobritská a se- 
veroamer. i a. = 10 čtver. řetězům z^ 1600 
čtver. prutům = 4840 čtver. yardům rz 43.560 
čtver. stopám, i a. = 40*4678 aru, tedy o něco 
menší nez saský Acker a naše jitro.   Mú* 

Aorel fak-] Olof (* 1717 — f 1806), slavný 
švédský chirurg. Stud. v Stockholme, Gotin- 
kách, Paříži i Štrasburku, sloužil později ve 
vojště franc, uchýlil se pak do své vlasti, stal 
se prof. v Stockholme a jakožto chirurg i oční 
lékař zvelebil Švédské ranhojičství. Spisy 
jeho téměř výhradně po švédsku jsou na- 
psány; pamětihodné dílo Kirurgiska Hándelser 
(případy ranlékařské, Stockh. 1759) bylo do 
hoUandStiny i němčiny přeloženo. Peč. 

Aoreletl [akrelé], z franc. acre (trpký), 
název datlí španělských, z okolí Valencie vy- 


vážených. Aby pozbyly hořké chutí, nakládají 
se na dva dni do vinného octa. 

Aorelliui [ak-] Israel (* 1714 — f 1800), 
švédský duchovní a spis. dějin Pennsylvanie, 
stud. na univ. v Upsale, r. 1743 byl vysvěcen 
a od konsistoře upsalské poslán do Ameriky, 
kde 8 počátku spravoval švédskou církev ve 
Wilmingtoně, později pak (od r. 1749) dohlí- 
žel na veškeré švédské sbory po obou březích 
řeky Delaware. R. 1856 byl k vlastní žádosti 
do Fellingsbroa ve Švédsku přesazen a tu jal 
se psáti Beskrifning om de Sivenska fórsam- 
lingars atd, (O stavu švédských kostelů v No- 
vém Švédsku t. zv.. které později se nazývalo 
Nové Nizozemí, nyní pak sluje Pennsylvanie, 
v Stockholme 1759). Dílo to obsahuje zajímavé 
kapitoly o politických dějinách a společen- 
ských poměrech Pennsylvanie i okolních men- 
ších státečků, tak že náleží k předním prame- 
nům o osadách amerických. 

Aoren [ak-l, průmyslná obec v belgické 
prov. hainautske, arrond. soignieském, na dráze 
ath-grammontské, s 3500 ob. 

Aorl [ak-J, město v ital. prov. a distr. co- 
senzském (v Kalabrii) na ř. M uconě v pohoří 
Silském s 3944 ob. (1881, obec 11.669). Okolí 
jest velmi úrodné a plodí zvláště znamenitý 
olej, též víno a bavlnu. 

Aorl [ak-] F ra n c e s c o, ital. ňlosof; "^ r. 1836 
v Catanzaru, stal se r. 1864 pro£ na lyceu 
v Modené, pak v Catanii, dále proíl filosofie 
na universitě palermské a od r 187 1 jest prof. 
dějin filosofie na universitě bolognské. Z čet- 
ných spisů jeho zasluhují hlavně povšimnuti 
Volgart\\amenti e prose (1881), Della rela(ione 
fra la coscien\a e il corpo secondo le dottrine 
chiamate positive (1883) a j. A. jest i z nej- 
lepších kritiků italských ; ze studii jeho literár- 
ních dlužno uvésti na předním m'8tě článek 
/ Verísti (tiSt. v yRassegni naz.« 188 1).   P. 

Aoria [ak-] (lat.), t. remedia, ostré léky, na- 
zývají se látky, které na tom místě, kam se při- 
ložily, někdy však i dále od něho vzbuzují 
příznaky dráždění, překrvení neb při silnějším 
působení i zánět. Jsouf to z větší části látky 
rostlinné, řidčeji zvířecí. Účinkující principy 
jsou neúplně prozkoumány, pokud známo často 
kyseliny, jejich anhydrídy, glycosidy atd. Dle 
therapeuticicého upotřebení rozeznáváme: x. A. 
epispastica, kterých se užívá, by se jimi dráž- 
dila kůže; sem náležejí kantharídy, mravenčí 
kyselina, Euphorbium, hořčice, Cardol a j. 
2. A. cathartica, kterých se užívá co projí- 
madel, na př. aloe, tubera salapae, podophyl- 
lin, fructus Colocynthidis, gummi gutta, oleum 
Crotonis. 3. A. emetica, která působí dávení, 
na př. radix Ipecacuanhae. Někteří £BU'mako- 
logové rozeznávají mimo to jeŠté a. aroma- 
ticUf aromatické ostré látky, a. diuretica, která 
účinkují na vyměšování moči, a. diaphoretica^ 
která rozmnožuji sekreci potu. Jš. 

Aorldlldae (Acridiodea Burm.), saranče, 
jest nejrozsáhlejší čeleď skákavých hmyzů 
rovnokřídlých (Orthoptera saltatoHa); tělo 
jejich bývá protáhlé, se stran stlačené, hla\*a 
krátká s temenem někdy značně do předu 
prodlouženým (na př. u rodu Tryxalis). Ty* 


iadii jsou vidy kratií než tílo (obyčejní vfce I 
nň opolovicí} » sklidajf se nejvySe z 25 ílánkú. 
Pod samým vrcholem (temenem) hlavy leii 
po klidě straní v£tii nebo menM jamka 
íelni (foveola frontalis), íebrovití vymkl<ími 
li>taiiii omezeni. jej<í podoba i poloha podává 
velmi dobrť znaky k rozeznáni jednotlivých 
rodil. Ofi jsou ploché nebo kulovití vypouklí, 
vcdlejii oíka vidy 3, znační od sebe vzdálená. 
Pledohfbetf vidy značně vyvinuté pokrývá 
udním krajem svým, jehož podoba k urcenf 
rodu tíž dÓležité znaky poskytuje, kofen kro- 
vek a kfidel; povrch jeho bývá prostoupen 
třemi kýly podílnými, jejichž polohou, dřlkou 
i ticuftkou mnohí druhy urfitč ee rozezná- 
viji Takí zpodni části krouŽkQ hrudn(ch jsou 
dokonale vyvinuly a tvoří ■ nepohyblivým 
prvním kroužkem bfilnlm Širokou a mohutnou 
hrud, jejíž flsti hlubokými rybami zřetelní 
jwu od Mbe oddíleny. Svrchní i zpodni kTídía 
jerf ifetelní žilky, níkdy i velmi silní, sho- 
dující se zcela s typickou nervaturou hmyzu 
rovnoUidlíbo vflbec; jeiich poíet, rozvětveni 
a dílka slouil velmi dobfe k rozezi^ávánf ěet- 
nfdi rodAv i dnih5. Níkteré rody larančl jeví 


> jistýcb druhů JBOu ústroje tyto z pravidla 
wtvi z polovice, neb jen v podobí koinatých 
laloků vyvinuty, ano — ač zfídka — i dpině 
iikmílí; v přídech takových bývá zároveň 
tulni kraj pr«<k)hřbeti nápadně skrácen, tak 
íe kořene kfidel nepokrývá. 

U takovýchto dnihú Eirátkokfídlých vy- 
skytují se pak časem, jakožto výjimky dosti 
vuoií, jednotlivci fádní okHdlenl, jejichž 
hmlcj i kKdla vlak máji žilky vždy nepravi- 
d^ a neúplní vyvinuté a zadní liraj předo- 
Ubcti takí patrní  skrácený  a jako otupený. 


sobilá,  jejichž  hofejif  hrana jest níkdy opa- 


i, (UttU obecná). 


Pfedni ^_ 

iiiiltnoit!; holení jsou na zpod nf^ straně vidy 
"fMítny dvěma fadami krátkých tmů, cho- 
didla pak vůbec jsou trojílenná a ozbrojena 
drima drápky, meri nimiž umíslin jest okrou- 
m plátek přidriovací (arolium), jenž schází 
loliLo druhům rodu Tcltijc. Zadni nohy mají 
«(hn» wlná, svalnatá a ke skoku výborní způ- 


r. Wattenwyll zvláítnl pflstroj hrbolkovitý, 
jenž slouží bezpochyby k pevníjilmu pfidrženi 
holení a tudíž i k silnějšímu vymrStíni pfi 
skoku, a bez výjimky u vSech skákajících sa- 
rančl se vyskytuje. Holení zadní mají na ho- 
řejSÍ straně dví fady tmů. z nichí poslední 
ve vnější řadě u jistých rodů schází; na kon- 
cích holení pak vkloubeny jsou mimo to jeití 
dva páry dcllích a pohyblivých ostnů. 

Zadek protáhle kuielovitý skládá se z 9 
kroužků, z nichž na pfednlch osmi položeny 
JEOU po stranách otvory dýchací; první krou- 
žek cKová na straně též ústroj sluchový v po- 
dobí nálevkovitč prohlubiny, na jejími dní 
napjata jest blána bubfnková. Okraje prohlu- 
biny té jsou trochu ohrnuty a zakrývají tím 
otvor sluchový míně nebo více, ano uzavírají 
jej níkdy až na úzkou ítírbinu (na pf. u rodu 
Stetiobothrui). Vcdlé samého bubínku jest otvor 
■dýchací. Ústroj sluchový schází jen některým 
druhům bezkfídlým (z naSich domácích Žád- 
nému), u rodu Tettix pak jest vyvinut jen ne- 
zfetelní. U samic jest kroužek 9., u samců 
jíž i 8. pfemínčn v desky různí vytvofené, 
jimiž úsb^je rozplozDvaci na venek jsou kryty ; 
samice máji kladélko zcela krátké. 

Samečkové t-d vydávají zvuk ostrý a cvríi- 
vý, otírajíce stehnyzadních nohou o krajní žilku 
krovek volní na hfbetí položených; z pHčiny 
té bývá žilka tato u některých druhů zvláStí 
silní cvrčících znační seaflena, a i políčka sou- 
sední, jež asi úkol desky resonanínf zastávají, 
nápadní roziífena, kterýžto úkaz u samiíek 
druhů tich nikdy se nejeví. Zadní stehna 
samčí jsou k snazllmu vyvození zvuku opa- 
třena na vnitfni ploie ave fadou ostrých, pou- 
hému oku sotva patrných Zoubkův; 
U samiíek položena jest tato fada 
zoubků pfilil nízko, tiúc že se okrajů 
krovek nedotýká, pročež také samičky 
necvrčí Výjimku činí ve pffíiní této 
jediná saranče vrzavá {Psophux 
itriáuluí L) která v obojím pohlaví 
vyvozuje velice pronikavý, vrzavý 
zvuk otírajíc v letu rychle krovky 
o kfídla zadní 

A. ŽIJÍ na polích a lukách, na vý- 
slunných stráních i v mýtinách lesních 
a ŽIVI se hlavně travou i obilím, pro- 
čež nfkleré druhy, Váyí hojníji se 
rozmnoží mohou i velice Škodnými 
býti jako na pf pověstné saranče 
íih kobylky stěhovavé <v. t), s. 
vlaská (Calopíenui (taticus L.) a j. 
Z vajíček jejich líhnou se larvy z jam 
a dospívají v letí neb aŽ na podzim, 
I po čemž ihned se páfi, vajíčka — obyčejně 
Ido zemí — snáSejí a brzy hynou; jediná 
marSa hnčdá {Teíífj: bipunctaius L.) pfezi- 
muje u nás i ve stavu nedospělém, pročež již 
záhy z jara ji v nejrůznějších stupních vývoji 
nacházíme. Nejvčtií a nejrozmanitíjSf druhy 
sarančl žijí V krajinách teplejSich, zvláště pak 
v tropech, a stávají se tu ohromným množ- 


140 


Acri viola — Acroclinium. 


sivím svým jakoi i nenasytnou žravostf zhusla 
pravou trýzni tichto krajů. V Evropi žije asi 
i6o druhů, z nichž v Čechách ai dosud pozo- 
rovány 32. 

Z důležitéjSich  rodů  naíich  uvedeny  zde 

o) Ze skupiny v£eobecn£ známých koníků 
polních a lučních i. rod Mccostethus Fieb. js Je- 
diným druhem M.yroiJMíL., konik veliký) 
žijicl ne hojní na mokrých lukách; druh tento 
bývá ai 3 cm dlouhý, olivoví zelený, s krov- 
kami prosvitavými, na konci zahnídlými a 
po stranách svftle žlutým pruhem podélným 
zdobenými. Zadni stehna jsou vezpod jasné 
červena, s kolínky černými; holeně olivové, 
černé trnité a na koncích Černé. 2. rod Steno- 
bolhrus Pisch. (Oiorthippus Fieb.). zastoupený 
u nás asi 15 druhy, jež v množství nesčetném 
oživuji koncem léta pole i lučiny naSe; ně- 
které druhy způsobují Časem i na obilí dosti 
značné, škody, pročež zmíníme se o nich ze- 
vrubněji v článku Stenobotlirus. 3. Gomphocc- 
rus Thunbg,, liSí se od rodu předešlého toliko^ 
tykadly u samečků v plochou paličku ro^SÍ- 
fenými, u samiček jen nezfetelné ztlustlými. 
U nás dva druhy jsou na výslunných stráních 

b) Zvláštních saranči známy jsou u nás 
pFedevSim druhy s pestře barvenými křídly 
zadními, na pf.: S. vrzavá (Psophus stridulus 
L.), temně hnědá aí černá, s křídly krvavé 
červenými, na kraji vnějSím aí po druhý 
záhyb Černě vroubenými, S. modrá (Oedi- 
poda coenilescens L.) jest hnédoSedá. se třemi 
temnými páskami příčnými na krovkách ; křidla 
jsou modrá, s Černou páskou příčnou, která 
se Spíce jejich nedotýká a skoro v polovici 
křidla se ztrácí. S. modravá (Sphingonotut 
coerulans L.) jest mnohem vzácnějíi a má 
zadní křídla modrá, bez černé pásky; tělo po- 
pelavé Šedé, zadní stehna uvnitř skoro zcela 
černá. S. vlaská {Caloptenus italicus L.) jest 
hnědá, se zadními křidly růžoví červenými; 
také zadní stehna, holeně a chodidla jsou Čer- 
vená, Jest zvláště hojna v krajinách teplejších, 
a tam nikdy (na př. v Jižní Itálii a v Řecku) 
velmi Škod na. 

c) ZvláStni skupinou a-d jest rod Teltix 
Charp., maría, iiSfcí se ode víech a-d podstatně 
předohřbetim prodlouženým do zadu ve dlouhý 
výběžek, Jení pokrývá celé tělo i s křídly ; 
krovky jsou Jen v podobě nepatrných Šupinek 
vyvinuty, zadni křídla vSak dokonalá. Malá 
hlava jest do zpodu kuželovitč protažena a ob- 
jata ohrnutým okrajem předoprsí; tykadla 
velmi jemná a krátká. U nás žijí dva druhy 
vSude na mezích a suchých trávnících obecné ; 
marSa hnědá (T. bipunelalus L.), s výbíž- 
kem předohřbetnim s délku těla neb o málo 
deUím, silně hřebenití kýlnatým, barvy velmi 
rozmanité, z pravidla vSak se dvíma okrou- 
hlými skvrnami černými na přední čisti 
pfedohřbetf. M. obecná (T. subulalus L.. viz 
vyobrazení č. 47,) má výběžek tenký, pře- 
sahující délku těla znační, se středním ký- 
lem čárkovitým. Bar\'y bělavé, žlutaví, hnídé 
ai! černé. L.D. 


Aorlvlolft [ak-] Boerhaave 


C. 4<' Acracladia. 

k Terentiovým komediím, k básním Horatio- 
vým a neJspiSe i k Persiovi, z níhož se za- 
chovaly jen citáty u grammatikO pozdéjSích, . 
Sbírka scholií k Horatioví, která jeho jmé- 
nem se uvádí, nepochází od něho, nýbrž 
vznikla teprve ve stol. VII. a byla za středo- 
věku více rozšířena než Porphsríonova. (Teuf- ' 
fel : Geschichte der rom. Literatur, 4. vyd. 
str. 876.) &,. 

AerooephAltU [ak-] {>éž Calamoherpe) víz 
RákosníL 

Aoroolnaa [ak] {Macropus Thnbg.> tnnt-i- 
manus Lítí.. Jihoamer- brouk z čel. tesafiků 
(Cerambycidae), vynikající neobyčejnou dél- 
kou předních nohou, jakož i pestrým zbar\'e- 
ním povrchu svého, pročež i harlekýnem 
cayenským se zove. Ploské tělo jeho, až 
7 cm dlouhé. Jest barvy Černé s klikatýtm pá- 
sky Šedými a podlouhlými skvrnami rAžoví 
červenými; přední nohy, dosahující aŽ dvoj- 
násobné délky těla, maji holeně na kon- 
cích silní do vnitř zahnuté a hiko vitým 
zubem ozbrojené. Brouk tento žije v lesích 
cayenských a venezuelských, leze zvolna po 
stromech a pařezech a živí se korou a mízou 
Jejich. J.D. 

A0TOOl&dl» [akrokl-] mainmilata Klein, je- 
iovka obrovská, ježovka ze skup. jeio vek 
pravidelných (Regularía). Tlustá skořápka 
její nese obrovské ostny tvaru kyjovitého, iiblč 
neb hranaté, bílaví a hnídavé kroužkované. 
Vedle velkých ostnů nalézá se kolem úst skupina 
ostnů mnohem menSích. Průměr skořápky ve 
směru nejdelším obnáSI temčř Sem. délka' pak 
velkých ostnů aŽ témíř 9 cm. Žije v okeání 
Indickém a v moři Rudém, odkud průplavem 
Suezským se dostává ai v moře Středozemní. 
(Viz vyobr. č. 48.) 

AOTOOllnlBin [akrok-] A. Gray. rostlina 
z čel. Composil, trib, Seneeionidei. sekce Heli- 
plerum'. druhem A. foířuín Hook. co Červená 
immortelka u nás známá. Jest dle Endlichcra 
rostlina austr. se Stihlým stonkem, listů Čárko- 


Acrocomia — Acronycta. 


141 


vitých a s růžovým nebo i bílým, suchomázdH- 
tým, paprskovitě rozloženým zákrovem. Déd, 

Acrocomta fakroko-] Martius, obděrák 
{Sckopfpalme), toú palem že skupiny k o koso- 
vi tých, s kvítky jednodomými: prašné velmi 
četné sedí v skupinách ku konci, pestikové 
na počátku větví. Plod jest kulatý, jednose- 
menný ořech s obplodím chrupavčitým, pod 
nimž skryta vrstva sliznatovláknitá a v této 
tlustá pecka tvaru čočkovitého, otevřená stra- 
nou tfemi děrami. V ní vězí zárodek s bílkem 
rohovitým. A-ie jsou skvělé palmy, význačné pro 
oboji tropickou Ameriku a sousední ostrovy, tu 
as 8 druhy zastoupené. Typickou jest A. scle- 
r\/carpa Mart. (Cocos aculeata Jacq.)» strom to 
stihlý, 7—10 m vysoký, as 30 cm ti. a často 
uprostřed své výše nadmutý. Koruna složena 
zí zpeřených, 3 — 5 m dlouhých, na řapiku 
čeraé ostnitých a obako 70 — 80 ohnutými, pro- 
diooienými a úzkými lístky opatřených vějířů. 
Mladých pupenů požívají jako zeleniny a mléko 
z jádra slouží v Brasilii za lék proti katarrhu. 
A. Totai Mart. roste v Indii, kdež jm. Aki 
známa. Dčd, 

Aorooordia [akrok-] Massal., rod lišej- 
niků z podčel. Phycopsoret^ tvořící na kůře 
topolň, vrb a j. tenké, sazovité nebo zrnité, 
rozsáhlé povlaky. Z šedé, bělavé a j. stélky 
^'>'nikaji polokulaté plodnice s černým, otevře- 
ným obalem. Déd. 

Aerodonta f^k-l, skupina plazů se zuby 
ca svrchní stěnu čelistni narostlými, na rozdíl 
oc skupiny jiné, pleurodonta, u nichž zuby 
na vnitřní stěnu Čelistni jsou přirostlé. Toto 
rozděleni plazfi dle způsobu upevnění zubů 
v Čelistech dochází zvláštního významu syste- 
matického u jedné čeledi ještěrů, totiž u j e- 
Mérů tlustojazyčných (crassilingues\ kde 
tvary se zuby narostlými (agamy) náležejí 
vesfazc světu starému (východní polokouli), 
t^aiy pak se zuby přirostlými (iguani) 2I na 
malou výjimku (gekoníj světu novému (záp. po- 
lokouli). U jiných čeledí ještěrů nelze toto ze- 
iRép. rozdělení uvésti ve shodu 8 morfologickým. 
Tak u ještěrů klanojazyčných {fisšilm- 
f««) řadí se některé podčeledi světa starého 
"»í« ještěrky) opačně ku pleurodontům a jiné 
svéta nového ku acrodontům, v čeledi pak 
ještérů kroužko vitých (Amphisbaenidae) 
vysk}iují se dokonce rody, jako Amphisbaena, 
k nimž náležejí tvary starého i nového světa, 
vesffiés však pleurodontni. &. 

Aoroéhordloanui [ak-] Hyatt, ammonit 
z příbuzenstva rodu Tropites. Pa. 

Aeroohordldae faíc-], hadi bradavič- 
natí, čeleď hadů, náležející do podřádu úžov- 
íí o vitých (Ck>lubriformiá), Tělo hadů sem ná- 
iMcjících pokryto jest na místě Šupin brada- 
vičnatými neb tmovitými hrbolky. Čeleď tato 
^.tá toliko dva rody {Acrochordus Hornst. a 
Oienydrus Cuv.) se třemi druhy, z nichž 
všichni vynikají tělem značně dlouhým, obl^m 
neb slabé smačklým, s ocasem chápavým. Žijí 
veaněs v Indii neb na ostrovech východo- 
indických v řekách, vedouce život našich užo- 
vek vodních, ač i v moři pobřežním byli po- 
zorováni. Se, 


Aorolein (aldehyd akrylový) jest aldehyd 
formuly C^H^O. Látka ta vzniká rozkladem 
glycerinu při vyšší teplotě, tedy i podobným 
rozkladem tuků, které glycerin chemicky vá- 
zaný chovají. Tekutina jak voda čirá, světlo 
velmi ostře lámající, kteráž« vře při 52'4* C. 
a nad míru protivně páchne. Jsouc velmi tě- 
kavá působí okamžitě ve sliznici nosovou 
a v oči velmi nebezpečně, i jest práce s ní 
jen za výtečné ventilace pracovních místností 
možná. Zápach té látky pozorujeme, když lo- 
jovou svíčku zhasíme, a ona čmudí.    Rn. 

AQirol%'pUL (Roeselstammía) assectella Zeli., 
mol česnekový, škodlivý motýlek z čeledi 
molů, jehož housenky vyžírají listy cibule, 
póru i jiných druhů pěstovaných rostlin cibu- 
lovitýchf čímž nezřídka rostliny tyto úplně 
ničí. Housenky jsou Šestinohé, žlutavě zelené 
a zakuklují se mimo rostUnu , výživnou v říd- 
kém zámotku, z něhož. asi za 8 — 10 dní vy- 
lézá mol dospělý. Tento jest asi 6*25 mm. 
dlouhý a s rozepjatými křídly i4'25 mm, šir.; 
úzká a ne dlouze třásnitá křídla přední jsou 
hnědá, 5 jednotlivými šupinkami černými a 
bílými. Z těchto vznikají bělavé skvrny zvláště 
na vnitřním kraji křídel a na špici; uprostřed 
vnitřního kraje jest obyčejně ostřejší skvrna 
bílá a černě obroubená, dále ke kořenu křídla 
ještě jedna bílá čárka, vně černě omezená. 
U Špice křídla leží nad sebou dvě skvrnky 
černé a několik ještě menších podél celého 
kraje. Vejčitá křídla zadní jsou jak olovo šedá, 
s třepením dlouhým a žlutavě třpytivým. 
Hlava i hruď jsou hnědé, nitkovitá tykadla 
světle kroužkována, zadek a nohy čemavě 
šedé. LD, 

Aoromlon [ak-] (řec. nadpažek, t6 ax^ov 
Tov cDuov) jest kostěná deska, v kterou se rozši- 
řuje nřeoen lopatky nad kloubem ramenním. 
Na přední straně jest a. s klíčkem kloubně 
spojeno. Jako klíček leží též hřeben a nad- 
pažek lopatky skoro hned pod kozí, jsouce 
hmatným pruhem » věnce plecového* (cingu- 
lum humen). Vlastně tvoří úhel v ploSe skoro 
horizontální: klíček jest jeho ramenem před- 
ním, hřeben lopatky ramenem zadním a a. něco 
výše položenou temennou Částí úhlu.    SI, 

Aoronliui laoiui, ve st. zeměp. Bodam- 
ské jezero. 

Aoronotas [ak-] viz Antilopy. 

Aoroayota [akronykta] Ochsenh., ši po- 
skvrn k a, rod motýlů nočních z čeledi můr, 
asice bourcovitých {Noctuae bombycoideaé), 
jehož některé druhy jsou pro škodlivost svou 
pozoruhodný. Tělo jejich jest neveliké, kryté 
šupinkami na hlavě a hrudi přiléhajícími a 
toliko u kořene zadku chvostovítě vztyčenými; 
hlava zřetelně oddělená má oči lysé, tykadla 
dlouhá, štětinovitá a makadla hlavu přesahu- 
jící, krátce a hrubě srstnatá. Křídla bývají 
Sedá nebo bělavá, na předním páru obyčejně 
zdobena černými nákresy šípovitými. Nohy 
jsou vlnatě chlupaté. Pestré housenky mají 
po těle řady bradavek posázených štětinovi- 
tými chlupy, některé i zvláštní výrostky na 
hřbetě ; zakuklují se obyčejně v kůře stromové 
nebo v setlelém dřevě v obal pevný, jemnými 


142 


Acronychia — Ács. 


t Agtoutcu u 


deSlč vclic. 


tfistkami promfSený, Z domácích druhO dli- 
leíitéjii jsou; A. psi L. S. trnková s před- 
ními kfídly popelavé Šedými, zdobeními na 
, pokraji íerným nákresem 
v podobě fcckého písme- 
ne lp; zadní křidla Jsou 
bélavá. Housenky jsou íer- 
aé, po stranách Červené 
Rkvrnití, se Širokou, světle 
ilutou páskou na hřbetě; 
4. a II. krouíek nese na 
hřbetě íerný, masitý hrbo- 
lek. Žijí na trnkách, na 
rozliíných stromech ovoc- 
ných, jakož i nřkterých 
listnatých stromech les- 
ních a na rQíich; motýli 
objevují se od května do 
. srpna. A. Iridens L., $. me- 
ruňková (viz vyobrazení 
i. 49. a 50.) podobá se pře- 
, __ ..a to, ie základní barva kří- 
del předních bývá narudle Sedá. Černi hou- 
senky její mají po hřbetě dvě iSzké pásky 
oranžově íluté, po stranách skvmy červené, 
žlutě a bílé; na 4. kroužku hřbetním černý 
hrbolek, na 11. pak podobný, červeně a bíle 
skvrnitý. Ožiraji listí trnek, hlohu, různých 
stromův ovocných, zvláště meruněk a broskví, 
růži, bříz i vrb. a způsobují někdy v zahra- 
dách Škodu dosti patrnou. Motýli objevují se 
jako u druhu pfcdeSIřho. A. rumlcis L„ S. 
itovlková, má přední křídla hnědé a Sedě 
zbarvená, se dvěma malými skvrnami upro- 
střed a khkatými černými páskami příčnými, 
I  nichí zadní zdobena jest  bílou  skvrnou 

foloměsf co vitou. Zadní křidla a těla jsou 
nědoSedé. Housenky jsou hnědě, na hřbetě 
Červení, po stranách 
bite skvrnitě, hnědo- 
žlutě chlupatě; žijí hoj- 
ně na Stoviku, na roz- 
ličných rde snech {Poly- 
gonům) a zelinách za- 
hradních, jimž někdy 
značně Škodí; také se 
vyskytuji na stromech 
ovocných, na růžích, 
malinách i na rozlič- 
ných stromech listna- 
tých vůbec. Motýli po- 
zoruji se v květnu, pak 
opět v čci a v srpnu. 
A. acerií L., B. maďa- 


příčnými čarami černý- 
mi a dvěma* skvrnami 
uprostřed; křídla zadní 
jsou bílá. Sedě žilkova- 
ná.  Housenky  Žlutavě 
mají  na  hřbetě  fadu 
skvrn bílých, černé te-   (■    Aeronyra iri- 
movaných ačelně.dlou-    ďmi I,(h«<uciik>). 
hé chvosty chlupů čer- 
venavě žlutých.  Objevují se koncem lita ně- 
kdy hojně na maďalech Čilí divokých kašta- 


nech, na javorech i na dubech a oiiraji 
stromy ty často do holá, čími sady i stromo- 
řadí velmi poSkozují. LD. 

AaroiiyaU& [ak-] Forster, stromy nebo 
keře z Čel, routovitých, trih. XanthojnUi, 
v tropické Asii. Oceánii a Nov, Hollandě do- 
mácí. V úžlabinách vstřícných nebo střídavých. 
celokrajných a aromatických listů mají kritké 
laty se 4listými kalichy a korunami, s 8 t>*- 
Činkami, z nichž 4 vétlí a 4 střídavě men^ť. 
a 4pouzdrým semenníkem se 4latočnou bliz- 
nou. Plod tobolka nebo peckovíce. Z 18 druhů 
jest nejdůležitější: A- taurífolia Bl, z Jav-y. je- 
jíž hořJ<é kůry užívají proti průjmů a j. A. pe- 
dunculata z Vých. Indie slouží kořenem, pu- 
peny a plody k připravování občerstvujících 
lázni; plodů jako olivových požívají. A- odo- 
rala poskytuje libovonně pupeny, jichž v Ko- 
čínčiné jako kořen! se potřebuje. A- resinosa má 
v kořenech Sfávu, již v Kočinčině omamuji 
ptáky; mimo to slouží kůra z kořenů proti 
chronickému rheumatismu. Déd. 

AoToaporlom [ak-] oenwl A. B., houba 
podobná houbám rodu Úadosporium. Vyskytuj: 
se na plodech (Hdřeji dle Kiihna) i na listech 
viSně, méně na některých nakyslých odrů- 
dách třešní, tvoříc na nich temné skvmy asi 
z — 3 mm veliké, jeŽ se rozšiřuji tak, že pn- 
zdéji celé plody hnědnou, uschnou a upadnou. 
Houbě teto padne nikdy za oběť polovice 
úrody Červeného ovoce. A. fiuetigenum Peří. 
(Monilia fructigena Pers., Torula fructigena 
Pers.) působí černou hnilobu jablek {Schívar\- 
fáule). Sil. 

Aoroaa oonntry [ekros kontrý], anglický 
výraz užívaný při dostizích k označeni způ- 
sobu běhu a výkonu koňského, kterýžto může 
býti on Ihe fiat ;r po volně dráze, over kur- 
dels z^ přes hatě, anebo aeross country t. j. 
firou krajinou při hanbách a dostizích a pře- 
kážkami (staple chase). JL, 

Aorovtlohiím [ak-], rodkapradin osla- 
diCovitých {Polypodiaceaé), jehai druhy jsou 
drobného, bylinného vzrůstu a rozSířeny v kra- 
jinách teplých. {Viz vyobr. č. 51.) Viký. 

AOTOtrema [ak-] Jack, rod DiUeniaai. 
upomínajíeí tvářností na růžokvětí nebo pr)-- 
skyřníkovité rostliny. Květy jsou sčetné, s haj- 
nými, buď volnými nebo svazčitými nitkami, 
jichž praSníky pukají dílem děrami, dílem po- 
dílnou Štěrbinou. Semenník složen ze 3 butf 
volných nebo zpodinou srostlých plodolistů. 
A. jsou vytrvalí byliny indické a ccylonské, 
s listy Často hluboce rozeklanými.     Dfd. 

AoravlBia [ak-], st. římské město na místě 
nynějšího Kotáru v Dalmácii, jel Plinius zove 
>Acruium, oppidum Romanorumc. Kle. 

Am [áč], městys v Uhtích, v íupě ko- 
márenské, v dosahu pevnosti komárenskí na 
pravém břehu Dunaje, se 4437 maď. ob. (iSSo). 
železnicí, tel., poítou a zámkem kniž. Liechten- 


vstaleckým vojskem maďarským. Na blízku vy- 
skytují se četné římské starožitnosti.    Bbk. 

Aás [áčj: 1) Michael, starSí maď. boho- 
slovecký spisovatel  a evang. knčz {^ 1631 — 


Acsa — Act. 


143 


\ 1708]. Studoval v Německu a byl pak pasto- 
rem v některých místech rábské župy, napo- 
sledy v Boiiiově. Psal lat. a maď. Fontes cal- 
vini$mi obstructi (Tubinky 1669) a Boldog hatal- 
mak s^ekere (Strassb. 1700). — 2) Michael 
A. miadSí, syn před., madl bohosl. spis., nar. 
2S. ÚDora 1672 v Rábu, studoval ve Vitem- 
berce a v Tubinkách a stal se vojenským ka- 
zatelem. Lat a maď. díla jeho jsou : Disser^ 
tatio hist. theologica de catechumenis (Štrasb. 
1700), Mágy ar theologia (Bardejov 1709), Otr- 
rus mortis ex pestilentia, in quo hominibus sa- 
lutarem mortem cupientibus gratiam ipsam et 
Dominus Jesus praeparat (Štrasb. 1702). — 
3) Karel A., madL reform. kněz a spisov. bo- 


d. SX. Acrotticliaiii. 

hosL (♦ 1819) v Lapcsényi, jest pastorem v Tót- 
Vázsonyi vesprímské župy a původcem velmi 
oblíbené a rozšířené sbírky modliteb Nefalejts 
ístent (Nezapomínej boha) a spisu Maďarské, 
^émetké, románské, českoslovanské a srbské ro^- 
F^ doma i na cestě (v PeSti 1859). Bbk. 

Aeta [ača] : 1) Fehérvár-, ves v uher. 
^apé bělehradské, v okr. vaálském, s 2334 ob. 
<i88o] madl a něm. Bbk. — 2^ A., vesnice v župě 
P^-pilifi-solt-roalokumánské, s 1042 slov. ob. 
<iSSo), ev. lut chrámem, krásným, staré ev. ro- 
<iiné Pronayovské náležejícím zámkem a po- 
^^oa. V zámku nalézá se drahocenná knihovna 
^ sbírka starožitností. Slováci osadu tuto jme- 
nují Jača. R^, 

Aoiid [ačád], N y i r-, ves v sabolčskč župČ 
okresu alsó-nyirbátorského s 2921 obyv. (iSáo) 
a postou. Bbk, 

Aosády [ačády]: 1) Jan, budínský radní. 
Chtél r. 1451 ve srozumění s Isabellou, vdo- 
vou Jana Zápolského a chráněnkou Solima- 
novou v>'dati Budín králi Ferdinandovi, jenž 
tyl \'ůdcc svého Rogendorfa k dobytí tohoto 


města vyslal. Záměr tento se nezdařil a A. 
byl sfat. — 2) Ignác A., maď. publicista a 
romanopisec, nar. 1845 v Nagy-Károlyi. Od 
roku 187 1 jest vynikajícím spolupracovníkem 
»Pesti Napló«. Nejznámější jeho román jest 
Fridényi bankja (Banka Fridényiova).  Bbk, 

Aot [ekt], an^l., značí v angl. mluvě právní 
výkon úřední vflbec, zejména pak usnesení se 
sborů zákonodárných, konferencí a kongressů 
mezinárodních, jakož i listiny o nich sepsané. 
Některé zvláštní významy slova a. jsou: 

1) A. of congress (seyeroamer. státní 
právo), zákon projednaný v obou sborech záko- 
nodárných, z nichž se kongress skládá, a schvá- 
lený i podepsaný presidentem Unie, jemuž pří- 
sluší pouze veto suspensivní (právo dočasného 
zákazu). Odepře-li totiž president své schvá- 
lení, projednává se zákon jako bili znova v obou 
sborech; jestli ho ani potom do 10 dní ne- 
podepíše, nabývá bili moci zákona jakožto a. 
of c. bez podpisu presidentova. 

2) A. of pari 1 amen t (angl. st. pr.) značí 
každý zákon projednaný v obou anglických 
komorách zákonodárných a opatřený schvá- 
lením koruny, která tu má veto absolutní 
(právo naprostého zákazu). Od té chvíle, kdy 
byl schválen, jest zákon také z pravidla vykona- 
telným. Pokud zákon sankce královské nemá, 
nazývá se bili. 

3) A. ofsettlement (angl. st. pr.), jméno 
parlamentních a-ů anglických o následnictví na 
trůně; zvláště jest to protestantský a. Vilé- 
ma in. z r. 1701, kterým byl povolán dům 
Hannoverský (Jiří I., vnuk falckraběnky a zinmí 
královny české Alžběty, dcery Jakuba L) na 
trůn anglický. 

4) A. of s upře macy (angl. stpr.), jméno 
zákonů, jimiž se náboženství an|;likánské za 
státní a stát anglický za neodvislý od řím- 
ské kurie prohlašuje. Prvý a. o. s. V3'dal Jin- 
dřich Vnl. u příležitosti svého sňatku s Annou 
Boleynovou, když upadl do klatby papežské, 
3. list. 1534. A-em tím bylo učení o svrchované 
moci papežské nad králem zavrženo, církev 
anglická od Říma odloučena a král za hlavu 
její (supreme head of the Established Church) 
prohlášen. Druhý a. o. s. jest od Alžběty 
z I. ún. 1559. Dle těchto a-ů musili pak čle- 
nové parlamentu, později i biskupové a státní 
úředníci skládati přísahu svrchovanosti (path 
of supremacy), 

6) A. o f uniformity, jméno angl. a-ů 
parlamentních, jimiž zaváděla se jednota v li- 
turgii a dogmatice episkopální církve angli- 
cké. Prvním a-em o. u. zavedena byla r. 1549 
jednotná modlitební kniha {common prayer- 
book) sepsaná Cranmerem, biskupem v Canter- 
bury, jenž sestavil také r. 1552 církevní články 
(49) církve anglické. A. o. u. z r. 1^59, vydaný 
Alžbětou po katolické reakci za Mane Stuartky, 
namířen byl proti katolíkům, puritánům, non- 
konformistům a j. sektám. A. o. u. z r. 1662 
od Karla II. přikazoval veškerému duchoven- 
stvu anglickému vyznání Článků církve angli- 
cké a stanovil pro případ zdráhání se trest 
sesazení z úřadu. A-y o. u. byly zmírněny 
tolerančním  aktem  z r. 1689 a zrušeny 


144 


Acta — Acta martyrům. 


konečně emancipačním billem z roku 
1828. Tkl, 

Aota znamená vůbec to, co bylo učiněno, 
co se stalo, tedy výkony úředníkův, ať již ve 
správě obecné, af ve válce, ale hlavně se tfm 
rozuměly výkony v oboru správy obecné, tedy 
leges, edicta, decreta, iudicia a p. Praegnantně 
pak označuji se tím záznamy takových vý- 
konů: commentarii actorum, řecky 'ónofívrj- 
luctoc, a v tomto smyslu užívalo se hlavně 
toho slova o záznamech protokolů senátu 
(acta senatus), jakož i o záznamech událostí 
rozmanitých veřejných i soukromých {acta 
populi). Pk, 

Za soudní a. pokládají Římané pouze ty li- 
stiny, které na soudě samém o jednání spor- 
ném neb nesporném byly zřízeny, nikoli spisy 
mimo soud sepsané a soudu pak podané {libelli). 
Protokolování v řízení sporném počíná teprve 
v době císařské. Z doby Ciceronovy známe 
pouze knihu {codex, litterae praetoriae)^ do níž 
zapisovala se jména stran a předměty sporu. 
V době císařské bujelo protokolování na Škodu 
věci velmi rychle. Za Justiniana již ovládlo 
celé řízení. O jednání soudním, řečech stran 
i úřadníka sepsal se při stání stručný protokol 
{reffesta, quotidiana) pomocí různých skratek 
{notae\ Dle toho v příštích 3 — 5 dnech napsán 
protokol podrobný {personalia, xaO'apá), jenž se 
uschoval v soudním archivu. Stranám bylo 
dovoleno ve spisy nahlédati a vyžádati si stručné 
neb úplné opisy. Z protokolů soudních ve vě- 
cech sporných zachovaly se nám nepatrné 
zlomky ; za to četně protokoly ve věcech ne- 
sporných. Takové listiny zřizovány soudně 
buď za příčinou větší bezpečnosti, z důvodů 
processuálních (testamenty a p.) anebo proto, 
že ku platnosti některých právních jednání 
soudní forma {allegatio ad acta, insinuatio) byla 
po zákonu nutná (některé případy darování 
a p.). Viz dále Akt, Akta. Čk, 

Aota apooTjrplia, podvržené knihy o skut- 
cích apoštolských. Sbírku spisů takých, které 
pro utvoření se křesťanské tradice byly dosti 
závažné, připisuje Photius manicheovci Lu- 
ciovi Charinovi v II. st. ; gnostikové sbírky té 
si vážili a ji rozmnožili. Jednotlivá a. a., která 
vesměs jsou psána řecky, jsou tato: i. A, Pe- 
tři; 2. rozličná A, Pauli; 3. A, Petři et Pauli; 
4. il. Pauli et Theclae; 5. A, Bamabae; 6. A, 
Philippi; 7. A. Philippi in Helladě; 8. A. et 
martyrium Andreae, původu gnostického ; 9. A, 
Andreae et Matthaei in urke Anthropophaga- 
rum^ sloučená původně s 10. A, Petři et An- 
dreae, obě dvě taktéž původu gnostického; 
z nichž složeno bylo 11. Martyrium Mat- 
thaei; 12. A. Thaddaei ; 13. A. Timothei; i^,A» 
Thomae (v nich velebí se manželská zdrženli- 
vost, pročež byla oblíbena u eukratitův a mani- 
cheovců); 15. Consummatio Thomae; 16. A. Joan- 
nis; 17. Martyrium Barthohmaei. — Sbírku act 
vyd. Tischendorf r. 1851 v Lipsku (Acta Apo- 
stolorum Apocrypha). Srv. Apokryfy. 

Aota apostolonun viz Actus aposto- 
lorum. 

Aota oonollionun, též actiones, re- 
lati on es,  nazvány jsou materialie a sbírky 


koncilŮv, z nichž poznati lze dějiny a průběh 
jednotlivých sborů církevních. Materialie tyto 
nemají ovšem žádné právní platnosti, ale jsou 
cennými zřídly historickými. Pravidlem uve- 
řejňují se taková a. spolu s ustanoveními pří- 
slušných sborů, čemuž pak i název publikaci 
svědčí, na př. acta et decreta (statuta) conci- 
liorum. Takových sbírek uveřejněna veliká 
řada, jak o sborech obecných, tak i partiku- 
lárních. Nejnovější větší všeobecnou publikací 
tohoto rázu jsou »Acta et decreta sacrorum 
conciliorum recentiorum. CoUectio Lacensis. 
Auctoribus presbyteris S. J. e domo B. V. M. 
sine labe conceptae ad Lacum«, jichž v\'šlo 
od r. 1870 — 1882 ve Freiburgu v Breisgavé 
6 svazků, které obsahují počínajíce rokem 
1682 všechny čelnější sbory církevní kdekoliv 
odbývané; 7. svazek má obsahovati sbor va- 
tikánský. Sborům církevním, v Čechách v no- 
vější době odbývaným, svědčí tyto publikace: 
Acta et decreta concilii provinciae Pragensis 
a. 1860 celebr. (v Praze, 1863); Acta et statuta 
synodi dioecesanae Pragensis a. 1863 celebr. 
(v Praze 1864); Acta et statuta synodi dioe- 
cesanae Pragensis a. 1873 celebr. (v Praze, 
1873) ; Acta et statuta synodi dioecesanae Bud- 
vicensis a. 1863 celebr. (v Budějov. 1863.) '^'*'*- 

Aota oraditomm, titul prvního věde- 
ckého Časopisu v Německu, latinsky psaného, 
který dle vzoru Otty Menckova »Journal des 
Savants* od r. 1682 vycházel s několika pře- 
stávkami a změnami az do r. 1782. Mezi spolu- 
pracovníky byli Leibniz, Seckendorff, Tho- 
masius a j., později klesla vSak pověst listu 
značně. Celá sbírka, nyní velmi vzácná, čítá 
117 sv. ve 4". 

Aota fratmm Arvaliam viz Arval- 
ští bratří. 

Aota iadiolarla zovou se: i. Ve processu 
kanonickém i civilním spisy soudní vůbec, na 
př. protokoly, dobrozdání, svědectví, výměr>\ 
odvolání atp. 2. V arcidiécési pražské nazývá 
se tak důležitý pramen historický, jenž se nám 
zachoval z věku XIV, — XVI. ppd názvem A. I. 
neb též Protocolla iudiciaria, v nichž 
církevní jednání soudní s osobami duchov- 
ními i světskými se vylíčuje, a kteréž v ohledu 
historickém i to[)ografickém mnohé vzácné 
zprávy poskytují, jakož i ku seznání veřejného 
života příslušných dob velmi napomáhají. 
Celkem zachovalo se 12 knih těchto akt, jež 
v archivu kapitoly sv.-Vítské uschovány jsou 
pod signaturou IV. i. — 12. a následující léta 
v sobě zahrnují: r. 1373—1^07; id.23 — 143Q; 
1469— 1561 a r. 1567. Cásť jich (rok 1392) ti- 
skem vydal kněz Frant. Tingl v Praze.  Bvý, 

Aota martymm (skutky muČenníků) Jsou 
v užším smyslu soudní protokoly sepsané o vý- 
slechu, odsouzení a utrpení křesťanských mu- 
Čenníků; v širším smyslu jsou to popsání ži- 
vota i smrti křesť. mučenníků. A. m. psána 
byla buď od úředních písařů (acta prokonsu- 
lární), nebo od muČenníků samých, aneb od 
ctitelů jejich a svědků při jich výslechu, neb 
od církevních notářů k tomu schválně usta- 
novených. Nejstarší A. m. jsou sv.Ignacia,bisk. 
antioSského (f 107 po Kr.), sv. Polykarpa, bisk. 


Acta Piláti — Acta Sanctorum. 


145 


snayrcnského (f i68), sv. Pcrpctuy a Feiicity, 
sv. Montana i Flaviana a sv. Symforosy a synů. 
Sbírku těchto akt zĎstavii liám Easebius ve 
své historii církevní (v kn. 4 — 8) a pak jako 
doplněk k tomu vydal:  De martyři bus  Pa- 
laestinae. Kritické dílo: Acta martyrům sin- 
ccra vydal v Paříži Theodorích Rumart, kte- 
réžto dílor. 1802 od brixenského biskupa Gahwy 
znova bylo vydáno v Brixenu a opětné v Řezně 
r. 1859. Téi O. Ubachius vydal v Římě 1723 : 
Acta Martyrům vindicata a Štěp. Assemannt : 
Acta s. Martyr, orient et occid. (v Římě 1748). Jr/lr, 
Aeta Piláti, apokr>^í kniha obsahující 
zprávu o umučení  Kristově,  kterou  podává 
Pilát cíaafi Tiberiovi. Kniha ta jest velmi stará, 
snad z počátku IL stol., psána řecky a je pů- 
vodu židovskokřesfanského.  Viz latinský spis 
TiKhendorfŮv (Lipsko 1855) a Lipsius, >Die 
Pilatusakten, kritisch untersucht* (Kiel, 1871). 
Aeta populi, jinak též populi diuma acta, 
acta populi Romani, acta publica, urbana, re- 
rum urbanarum acta, diuma neb acta vůbec, 
fecky xu xoMra vnoftytífucta aneb jen ^noyi/vrj' 
íuna,  byla  jakýmsi  věstníkem  (denníkem), 
který obsahoval rozmanité novinky.  V první 
řade byly tam  zprávy ode dvora císařského, 
na př. události v císařské rodině, císařská usta- 
novení, vyznamenání, zprávy vSeho druhu tý- 
kající se města, staveb, obětí, veřejných darů ; 
zpráv}' o znameních a zázracích, na př. že 
kamení pršelo a p. Mimo to osoby soukromé 
posýlaly redakci zprávy (inscráty) o sňatcích, 
porodech, úmrtích, rozvodech a p.  Redakci 
méli na starosti censoři neb aedilové, za doby 
císařské nejvyšší úředníci finanční (praefecti 
«Tarii). RedaJcci pomáhalo mnoho písařů, t. ř. 
actnarii. Ti a. p. opisovali a na veřejných mí- 
stech vyvěšovali a také osobám i nteresso vá- 
ným zasýlali. Mimo to uloženo bylo každé Číslo 
ve státním archivu, a každý s dovolením úřadů 
fnohl v ně nahlédnouti. — Uveřejňování tohoto 
véstníku ustanovil C. lulius Caesar za svého 
pnmího konsulátu r. 59 př. Kr. a stal se tak 
zakladatelem novin. Uveřejňování toto udrželo 
se az do doby  velmi pozdní a zaniklo, jak 
^ zái, teprve tehda, když sídlo vlády pře- 
wzeno bylo z Říma  do Konstantinopole. — 
Zpráv>- starých akt se týkající sebral pečlivě 
Em. Hijbner:  De senatus populique Romani 
actis v čas. Jahrbuc^er fúr  klass. Philologie, 
ro. doplňkový sv., str. 559—632. Srv. K. Zeli : 
Lber dic Zeitungen der alten Romer, ve Fe- 
ncnschriftcn, Heidelberg 1857, str. x. -108. — 
Padélkcm XV. stol. na jisto jest x i fragmentů 
léchto act populi, které Pighius poprvé vydal 
r- 1615 a kteréž dle Dodweila, nejhoriivějSího 
zastánce jich pravosti, obyčejné se nazývají 
^ragmenta Dodwelliana, Proti Dodwellovi vy- 
koupili hlavně  Petr Wesseling ve spise Pro- 
Mbilia r. 1731  a Jan  Aug.  Ernesti  v i. ex- 
kursu k svému vyd. Suetonia r. 1748.  Ačkoli 
<íoa li učenci důvody nezvratnými jich nepra- 
vost dokázali, přece ještě v letech čtyřicátých 
vystoupil jako jich obhájce G. E. F. Lieber